Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Budowa sieci teleinformatycznych w kompleksie wojskowym w

Centrum Zasobów Informatycznych

Budowa sieci teleinformatycznych w kompleksie wojskowym w m. Skwierzyna - wykonanie robót budowlanych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516358-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Centrum Zasobów Informatycznych

Regon 140338549

ulica Żwirki i Wigury

Numer domu 9/13

Numer mieszkania

Kod pocztowy 00-909

Miejscowość Warszawa

Województwo mazowieckie

Państwo Polska

Numer telefonu 261 847 818,

e-mail rczsiut.szp@ron.mil.pl,

Fax 261 847 145

Adres strony internetowej (URL) www.rczsiut.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

NIE

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

NIE

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony ze względu na ochronę informacji niejawnych. Dostęp do dokumentów opisano w SIWZ

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

NIE

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

NIE

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

TAK

Adres

ul Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, bud. 30, pok. 206 A-b, KANCELARIA tel. 261 848 190, 261 847 981.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

NIE

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa sieci teleinformatycznych w kompleksie wojskowym w m. Skwierzyna - wykonanie robót budowlanych.

Numer referencyjny

Sprawa nr 251.05.18.KA

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej w kompleksie wojskowym w m. Skwierzyna zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

II.5) Główny kod CPV

45231000-5

Dodatkowe kody CPV

PodmiotNie

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

210

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

Proponowany termin wykonania zamówienia liczba dni zostanie wpisana z oferty Wykonawcy, Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w przedziale 180-210 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu; 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3, art. 22d) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który: a) wykaże, że posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych oraz ich przetwarzania - oznaczonych klauzulą poufne (zamówienie publiczne wiąże się z przetwarzaniem informacji niejawnych, wymaga do nich dostępu, ich wykorzystania i je zawiera). Wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych zawarte są w Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego - Załącznik nr 2 do Istotnych dla stron postanowienia (warunki umowy), które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ); Warunki określono również w SIWZ ROZDZIAŁ VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, która znajduje si e na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca który wykaże (w formie wykazu), że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 2 dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegające na budowie kanalizacji teletechnicznej, rurociągów i sieci kablowej o wartości min 1 000 000,00 zł netto każda oraz wykonał, co najmniej 2 dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że zostały wykonane należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegające na budowie budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min 1 000 000,00 zł netto każda. UWAGA 1 (art. 23 ust. 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej określonego warunku wykazuje, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej. Warunek zdolności technicznej i zawodowej nie podlega sumowaniu - oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę w postępowaniu wykaże się realizacją dwóch wymaganych zamówień obejmujących swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej, rurociągów i sieci kablowej o wartości min 1 000 000,00 zł netto każda oraz w realizacją dwóch zamówień obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min 1 000 000,00 zł netto każda albo, co najmniej jeden z uczestników Konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych zamówień obejmujących swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej, rurociągów i sieci kablowej o wartości min 1 000 000,00 zł netto każda oraz w realizacją dwóch zamówień obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min 1 000 000,00 zł netto każda (warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch zamówień obejmujących swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej, rurociągów i sieci kablowej o wartości min 1 000 000,00 zł netto każda oraz w realizacji dwóch zamówień obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną wartości min 1 000 000,00 zł netto każda, ale żaden z nich samodzielnie nie wykonał wymaganych dwóch robót obejmujących swoim zakresem budowę kanalizacji teletechnicznej, rurociągów i sieci kablowej o wartości min 1 000 000,00 zł netto każda oraz dwóch robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną wartości min 1 000 000,00 zł netto każda. UWAGA 2 "Zamówienia" - zgodnie z art. 2 pkt 13 Ustawy Pzp. UWAGA 3 W związku z faktem, że zamawiający, na podstawie art. 36a ust. 2 Ustawy Pzp nakłada na Wykonawcę obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj wykonanie: - budowy okablowania strukturalnego wraz z wydzielonym zasilaniem; - budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i rurociągów i sieci kablowych. warunek, o którym mowa musi być spełniony osobiście przez Wykonawcę lub jednego ze wspólników konsorcjum w sytuacji, gdy Wykonawcy złożą ofertę wspólną c) Wykonawcy również dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22d. ust. 1) - muszą wykazać osoby (w formie wykazu), skierowane przez nich do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w składzie: . kierownik budowy (1 osoba kierownik projektu) posiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak linie, instalacje i urządzenia liniowe oraz urządzenia stacyjne, bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z póżn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r poz. 1278 z póżn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i w ciągu ostatnich 5 lat brał udział w realizacji robót budowlanych (zgodnie z art. 12.2 ustawy Prawo budowlane) związanych z budową: a) kanalizacji teletechnicznej, rurociągów i sieci kablowej o wartości min. 1 000 000,00 zł. netto każda, (2 dwie) roboty budowlane, z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; b) budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 1 000 000,00 zł netto każda (2 dwie) roboty budowlane, z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał swoje obowiązki na terenie budowy co najmniej dwa razy w tygodniu w pełnym wymiarze czasu pracy. . kierownik robót (1 osoba) powinien posiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z póżn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r poz. 1278 z póżn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określone wyżej (kierownik budowy, robót,) mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r poz. 1332 zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) tj Dz.U. z 2016, poz. 65). . geodeta (1 osoba) uprawnienia zawodowe w zakresie - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; . monterzy w specjalnościach monter telekomunikacyjnych linii kablowych, elektromonter (min. 6 osób); . instalatorzy okablowania strukturalnego (min. 6 osób) posiadający certyfikat producenta okablowania strukturalnego wydany nie później niż 2 lata przed upływem terminu składania ofert; Wszystkie wyżej wymienione osoby powinny spełnić warunki z ochrony informacji niejawnych opisane w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu, który znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. W opisie przedmiotu zamówienia na podstawie przepisu art. 29 ust. 3a (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz warunkach umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający określił wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności oraz określił sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a. W związku z faktem, że Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 nakłada na Wykonawcę obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia: 1) budowa okablowania strukturalnego wraz z wydzielonym zasilaniem; 2) budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, rurociągów i sieci kablowej. Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Warunki muszą być spełnione osobiście przez Wykonawcę lub co najmniej jednego z członków Konsorcjum w sytuacji gdy Wykonawcy złożą wspólną ofertę. 3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d. ust. 2). Warunki określono również w SIWZ ROZDZIAŁ VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU która znajduje si e na stronie internetowej Zamawiającego

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

W przypadku, kiedy Wykonawca wraz z ofertą nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W przypadku, kiedy Wykonawca wraz z ofertą nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

NIE DOTYCZY

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

certyfikaty zgodności dla poszczególnych elementów jak opisano w Rozdziale XIV pkt 1 ppkt 5 SIWZ oraz wykaz materiałów i urządzeń które Wykonawca zamierza użyć do realizacji zadania muszą być złożone wraz oferta i nie podlegają uzupełnieniu (w języku polskim)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jak określono w rozdziale IX SIWZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Wysokość wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy 00/100). Termin wniesienia wadium i pozostałe informacje opisano w rozdziale XII SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

opisano w warunkach umowy paragraf 14

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Dokumentacja projektowa nie zostały udostępnione ponieważ zawierają informacje niejawne (art. 37 ust. 6 Ustawy Pzp). Sposób udostępnienia dokumentów określono w paragrafie 6 Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowe gostanowiące załącznik nr 2 do warunków umowy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

zawarte są w Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego załącznik nr 2 do warunków umowy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-27

godzina

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

Pozostałe informacje dotyczące przygotowania i złożenia oferty w niniejszym postępowaniu znajdują się na stronie internetowej zamawiającego w dokumentach 1) ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami, 2) SIWZ wraz z załącznikami (przedmiary, STWIOR)

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Warszawa codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.