Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy

Gmina Ryńsk

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516213-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Ryńsk

Regon 871118827

ulica ul Mickiewicza

Numer domu 21

Numer mieszkania

Kod pocztowy 87-200

Miejscowość Wąbrzeźno

Województwo kujawsko-pomorskie

Państwo Polska

Numer telefonu 56 6877500

e-mail tylman.inwestycje@gminarynsk.pl

Fax 56 4502702

Adres strony internetowej (URL) www.rynsk.bip.net.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.rynsk.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

przez operatora pocztowego, posłańca, osobiście do siedziby zamawiającego

Adres

Urząd Gminy Ryńsk, ul Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy

Numer referencyjny

WI.ZP.271.7.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie gminy Ryńsk sieci wodociągowej o łącznej długości 20.501 mb i przyłączy wodociągowych o łącznej długości 2.684 mb. 1) Zakres robót: - budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ryńsk o łącznej długości 20.501 mb, w tym we wsi Ludowice z rur PE 110 PN 10 - 7.892 mb; Czystochleb z rur PE 110 PN 10 - 434 mb; Sitno z rur PE 90 PN 10 - 1.858 mb; Węgorzyn z rur PE 110 PN 10 - 432 mb; Wałycz z rur PE 110 PN 10 - 1.559 mb; Wałyczyk z rur PE 110 PN 10 - 142 mb; Orzechowo z rur PE 90 PN 10 - 590 mb; Trzciano z rur PE 90 PN 10 - 240 mb; Pływaczewo z rur PE 90 PN 10 - 388 mb; Zieleń z rur PE 90 PN 10 - 935 mb; Myśliwiec z rur PE 90 PN 10 - 405 mb; Jarantowice z rur PE 90 PN 10 - 1.598 mb; Małe Radowiska z rur PE 90 PN 10 - 4.028 mb; z włączeniem budowanych odcinków sieci do istniejących sieci wodociągowych. W podanym zakresie budowy sieci wodociągowej do wybudowania w aglomeracji - 1.577 mb sieci wodociągowej, w tym z rur PE 110 PN 10 - 1.172 mb i z rur PE 90 PN 10 - 405 mb. Pozostały zakres budowy sieci wodociągowej - 18.924 mb do wybudowania poza aglomeracją. - budowa przyłączy wodociągowych o łącznej długości 2.684 mb, w tym we wsi Ludowice PE 40 PN - 800 mb, szt 23; Sitno z rur PE 40 PN 10 - 83 mb, szt 3; Węgorzyn z rur PE 40 PN 10 - 90 mb, szt 2; Orzechowo z rur PE 40 PN 10 - 184, szt 4; Trzciano z rur PE 40 PN 10 - 5 mb, szt 1; Pływaczewo z rur PE 40 PN 10 - 61 mb, szt 1; Zieleń z rur PE 40 PN 10 -174 mb, szt 4; Myśliwiec z rur PE 40 PN 10 - 73 mb, szt 2; Jarantowice z rur PE 40 PN 10 - 240 mb, szt 6; Jaworze z rur PE 40 PN 10 - 64 mb, szt 1, Małe Radowiska z rur PE 40 PN 10 - 910 mb, szt 10. Przyłącza wodociągowe zakończone zestawami wodomierzowymi. 2. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji robót (sieć i przyłącza) w każdej ze wskazanych w pkt 1 miejscowości. 3. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do - obsługi geodezyjnej inwestycji przez uprawnione służby geodezyjne, w tym wytyczenia trasy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych przed przystąpieniem do robót i sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych; inwentaryzację należy sporządzić odrębnie dla sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych; - przeprowadzenia prób, pomiarów i badań związanych z wykonywanymi robotami w tym pełnego badania wody (bakteriologia + fizyko-chemia) wykonanego przez akredytowane laboratorium - do uzyskania pozytywnego wyniku badań i przekazania zamawiającemu protokołów wykonanych prób i wyników badań wody. Zamawiający wymaga przeprowadzenia pełnego badania wody do uzyskania pozytywnego wyniku badania i przekazania zamawiającemu wyników badania wody po zakończeniu kompleksowej realizacji robót w każdej ze wskazanych w pkt. 1 miejscowości; - naprawy lub odtworzenia uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego (instalacji i urządzeń) spowodowanych prowadzonymi robotami; - naprawy uszkodzeń lub odtworzenia istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu; - odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia; - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi powiatowej, przed przystąpieniem do realizacji robót; - utrzymywania nawierzchni dróg zgodnie z wymaganiami zarządców dróg; - utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów oraz ich ewentualnej utylizacji; - innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia; - uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w 1) dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy; 2) dokumentacji projektowej na budowę przyłączy wodociągowych na terenie gminy; 3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający załącza również przedmiary robót dotyczące budowy sieci wodociągowej na terenie gminy i budowy przyłączy wodociągowych. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy. 5. W przypadku określenia w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych oraz przedmiarach robót przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów zamawiający informuję, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykaz wszystkich przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych wraz z podaniem nazwy producenta, typu urządzenia oraz dokumentów określających parametry techniczne musi zostać załączony do oferty. 6. Na terenie na którym prowadzone będą roboty budowlane związane z budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych znajdują się zinwentaryzowane i nie zinwentaryzowane urządzenia melioracyjne - sieci drenarskie. Wykonawca połączy lub odtworzy wszystkie urządzenia uszkodzone podczas wykonywania robót. Odtworzeniu podlegają również rowy melioracyjne uszkodzone podczas wykonywania robót. 7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 7.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osób wykonujących czynności montażowe (instalacyjne) przy budowie sieci wodociągowych i przyłączy wodociągowych. Za czynności montażowe uważa się w szczególności układanie przewodów sieci wodociągowej i przyłączy, łączenie przewodów, montaż zasuw, hydrantów i wodomierzy. 7.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 7.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów; - przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 7.3. W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca - na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w pkt 7.1. czynności następujące dowody: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - potwierdzoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zawierające nazwę pracodawcy, imię i nazwisko osób, wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności których dotyczy w/w oświadczenie, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Kopia/kopie umowy powinny zostać zanonimizowane w szczególności w zakresie nr PESEL, adresów zamieszkania pracowników tak aby zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. 7.4. Niezłożenie prze wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się wezwanie wykonawcy środkami komunikacji elektronicznej) żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7.1 czynności. 7.5. Za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7.1 czynności wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną określoną w § 19 ust. 6 projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego 8. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45232150-845231100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

zamawiający nie konkretyzuje tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

zamawiający nie konkretyzuje tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże dla robót budowlanych: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj budowa, przebudowa, modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej wartości (sieć + przyłącza) nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia musi wykazać jeden z wykonawców. Jeżeli wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Nie

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę, który przy realizacji zamówienia będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z ofertą. Pisemne zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci. (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do siwz). 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenie oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt.13-22 i ust. 5 pkt 1. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykazał zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansowa lub ekonomiczną. 8. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu o którym mowa w pozycji III.4)1. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w poz. III.4)1. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentu wskazanego w poz. III.4)1. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych w prowadzonym postępowaniu 1) Zamawiający zastrzega że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania ze złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów o których mowa w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4) Oświadczenia lub dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r poz. 1126) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji. 5) Oświadczenia o których mowa w specyfikacji załączane do oferty oraz składane w trakcie postępowania dotyczące wykonawcy i innych podmiotów na zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców (jeżeli dotyczy) składane są w oryginale. 6) Dokumenty inne niż oświadczenia o których mowa w niniejszej specyfikacji załączone do oferty oraz składane w trakcie postepowania, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca (jeżeli dotyczy) w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz). 2. Ponadto wykonawca złoży 1) Zestawienie kosztów, zalecane jest sporządzenie zestawienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy, zalecane jest sporządzenie zobowiązania na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji; 3) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) - jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 4) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-11-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian. 1. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w umowie - zmianie ulega wartość brutto, wartość netto pozostaje bez zmian. 2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia określonego w umowie, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 3. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od zamawiającego, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z zaistniałych przyczyn. 4. W przypadku konieczności zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonywania robót, zmianę zakresu robót - w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia, określonego w umowie, w zakresie uwzględniającym zmienioną technologię lub zakres robót oraz jeżeli w skutek wprowadzenia zmian wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji robót w zmienionej technologii lub zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 5. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu zamawiającego w zakresie, w jakim korzyść może polegać na 1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności lub wydajności, 4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamówienia 5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w umowie oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jeżeli będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 6. W przypadku działania siły wyższej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników wykonawcy lub jego podwykonawców lub zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne uniemożliwiające bezpieczna realizacje przedmiotu umowy 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona umowy nie mogła zapobiec zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy, jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w umowie, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 7. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków w miejscach montażu sieci i urządzeń dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonywania robót, zakresu robót i wynagrodzenia, określonego w umowie oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie, zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 8. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań zamawiającego, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w umowie oraz jeżeli w skutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 9. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu robót stanowiących przedmiot umowy jeżeli nastąpi rezygnacja z wykonania części robót przez zamawiającego lub osoby objęte projektem, w takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy. 10. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacji z określonych robót - jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu, nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu z którego zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne wykonawcy, nastąpi w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danego zakresu, następnie zaakceptowane przez zamawiającego. 11. W przypadku robót zamiennych - jeżeli zamianie podlegać będzie cały element, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego wykonawcy wartości tego elementu natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu z którego zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne wykonawcy, nastąpi w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danego zakresu, następnie zaakceptowanego przez zamawiającego. 12. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. 13. W przypadku zmian budżetu Gminy Ryńsk zamawiający dopuszcza zmiany 1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 2) terminu realizacji niniejszej umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-27

godzina

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wąbrzeźno codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.