Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice

Gmina Prusice

Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 506056 N 2020 z dnia 2020 01 24 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: projekt pn. "Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowości Skokowa i Strupina" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Prusice

Regon: 93193510600000

ulica: Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 55 110

Miejscowość: Prusice

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 713 126 224

e mail: prusice@prusice.pl

Fax: 713 126 229

Adres strony internetowej (URL): www.bip.prusice.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.prusice.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.prusice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.prusice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

3. Oferty składa się pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2118 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w miejscu wskazanym w SIWZ.

Adres:

Urząd Miejski w Prusicach, ul. Rynek 1 55 110 Prusice pokój nr 1 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice

Numer referencyjny:

ZP.271.1.2.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice" realizowanego przez Gminę Prusice w ramach projektu pn. "Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowości Skokowa i Strupina" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 2020. 2. Zamówienie dotyczy realizacji operacji typu "Gospodarka wodno ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową. 4. Zamawiający poniżej wskazuje szczególne uwarunkowania przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa około 162 szt. systemów oczyszczania ścieków, pracujących na bazie złoża biologicznego, z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku z budynków mieszkalnych, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu lub zbiorników bezodpływowych, montażem pompowni ścieków surowych lub oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technologicznym i technicznym. Zamówienie obejmuje około 154 szt. oczyszczalni ze złożem zraszanym oraz około 8 szt. oczyszczalni ze złożem tarczowym, o różnej przepustowości, w zależności od potrzeb budynku mieszkalnego. 2) Oczyszczalnie w określonej ilości będą wykonywane w następujących miejscowościach: ? Skokowa 91 szt. ? Strupina 20 szt. ? Kaszyce Wielkie 13 szt. ? Świerzów 10 szt. ? Górowo 4 szt. ? Piotrkowice 1 szt. ? Pawłów Trzebnicki 6 szt. ? Wszemirów 4 szt. ? Kopaszyn 1 szt. ? Chodlewko 1 szt. ? Wilkowa Mała 1 szt. ? Gola 2 szt. ? Ligota Strupińska 1 szt. ? Krościna Wielka 2 szt. ? Jagoszyce 1 szt. ? Raszowice 3 szt. ? Borów 1 szt. ? 154 szt. Oczyszczalnie ze złożem zraszanym, 8 szt. Oczyszczalnie ze złożem tarczowym 3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, która obejmuje projekty budowlano wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocnicze przedmiary robót. 4) Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzgodnienie dokładnego terminu budowy systemu oczyszczania ścieków z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości , z zastrzeżeniem, iż termin wykonania systemu oczyszczania nie będzie dłuższy niż 7 dni roboczych, a także przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu z określeniem terminów budowy systemów oczyszczania ścieków na poszczególnych lokalizacjach. 5) Przedmiotem zamówienia jest budowa 162 systemów oczyszczania ścieków na terenie gminy Prusice przeznaczonych do unieszkodliwiania ścieków bytowo gospodarczych, z zastrzeżeniem możliwości zmniejszenia w/w ilości z powodu rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie. 6) Zadanie ponadto obejmuje podłączenie poszczególnych budynków do nowo wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz ich uruchomienie. 7) W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany opracować i przekazać szczegółowe instrukcje obsługi oraz przeprowadzić indywidualne szkolenia dla wszystkich użytkowników POŚ, potwierdzone pisemnie przez użytkowników. 8) Wykonawca wykona roboty budowlano montażowe w oparciu o dokumentację projektową. 9) Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania, nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. 10) Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania norm PN EN 12566 1, PN EN 12566 3, potwierdzone certyfikatem dla konkretnego produktu, wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, który to Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed czynnościami związanymi z dokonaniem odbioru robót budowlanych. 11) Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800). 12) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. 13) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 14) Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi, wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 15) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 16) Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi, wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 17) Przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną dokumentację wymaganą przy odbiorze końcowym wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami, dokonywanymi w toku wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie BZT5 i zawiesiny ogólnej (badania wykonane w laboratorium akredytowanym), potwierdzające dotrzymanie parametrów oczyszczania ścieków zgodni z obowiązującymi przepisami, protokoły techniczne, gwarancje, instrukcje eksploatacji i obsługi, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty jakości, deklaracje zgodności z Polską Normą i inne dokumenty wymagane przy przystąpieniu do końcowego odbioru robót. 18) Wykonawca od dnia odbioru końcowego na deklarowany okres (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy), zapewni nieodpłatnie kontrole techniczne i wymagane przeglądy gwarancyjne wszystkich wybudowanych POŚ. W trakcie trwającego okresu gwarancyjnego. 19) Wykonawca będzie miał obowiązek uczestniczyć we wszystkich przeglądach technicznych, wybudowanych POŚ, które odbywać się będą nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo ogłoszenia i przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych częściej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy w razie dużej awaryjności wybudowanych POŚ. 20) Kontrole techniczne przeglądy gwarancyjne muszą być potwierdzone w karcie eksploatacyjnej POŚ oraz muszą być potwierdzone przez użytkownika. Zamawiający winien otrzymywać stosowny protokół z przeprowadzonych kontroli technicznych. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu zaświadczenie o uzyskaniu niezbędnej wiedzy i uprawnieniach Producenta oferowanych POŚ do wykonywania przeglądów serwisowych, gwarancyjnych, kontroli technicznych i napraw. 21) Wykonawca zobligowany będzie do wykonywania, minimum raz na dwanaście miesięcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego, czynności gwarancyjnych wymaganych przez producenta oferowanych oczyszczalni, w szczególności: kontroli czasu pracy oczyszczalni ścieków, kontroli poziomu osadów w osadniku, kontroli wszystkich parametrów technicznych, sprawdzenie działania: części, mechanicznych, elektronicznych i innych, wykonywanie wszelkich innych czynności gwarancyjno serwisowych wymaganych przez Producenta oferowanych oczyszczalni ścieków. 22) W przypadku nieporozumienia pomiędzy Wykonawcą, a Właścicielem nieruchomości w sprawie ustalenia terminu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, termin budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zostanie narzucony przez Zamawiającego. 23) W ofercie przedstawionej przez Wykonawcę należy dokonać wyceny każdej przydomowej oczyszczalni ścieków stanowiącej system oczyszczania ścieków dla nieruchomości zawartych w Załącznikach nr 1 do formularza ofertowego/ umowy w odniesieniu do poszczególnych części. 24) Budowy wszystkich przydomowych oczyszczalni ścieków zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, uzyskano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu lub uzyskano pozwolenie na budowę dla wszystkich lokalizacji. 5. Wszędzie gdziekolwiek przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie, należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz "lub równoważny". W przypadku wystąpienia w specyfikacji technicznej zastrzeżonych nazw własnych oraz znaków towarowych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp, dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych do wymaganych przy pełnym zagwarantowaniu przez Wykonawcę spełnienia parametrów nie niższych niż opisanych w dokumentacji projektowej. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy pzp, jako informację na temat oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia.

II.5) Główny kod CPV:

45332000 3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111200 045316213 1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

1804525,21

Waluta:

pln

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem budowlanych o wartości nieprzekraczającej 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w a zakres powyższych zamówień będzie obejmował zakres opisany w niżej podanych pozycjach kosztorysowych następujących branż: Roboty branży sanitarnej 4. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikającymi ze wzoru umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020 06 30

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Nie określa się minimalnych standardów. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

1) Warunek zostanie uznany za spełniony w zakresie zadania nr 1, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 40 000,00 zł, 2) Warunek zostanie uznany za spełniony w zakresie zadania nr 2, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 40 000,00 zł, 3) Warunek zostanie uznany za spełniony w zakresie zadania nr 3, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 40 000,00 zł, Dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. W przypadku ubiegania się przez tego samego wykonawcę o udzielenie zamówienia w ramach kilku zadań Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości odpowiadającej sumie zdolności finansowej wymaganej dla zadań, w ramach których wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony w zakresie zadania nr 1, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie (również podstawie zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób), w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia: a) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji, 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej należycie wykonał, co najmniej: a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym, szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie zabudowanym; Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 3.2. Warunek zostanie uznany za spełniony w zakresie zadania nr 2, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie (również podstawie zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób), w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia: a) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji, 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej należycie wykonał, co najmniej: a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym, szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie zabudowanym; Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 3.3. Warunek zostanie uznany za spełniony w zakresie zadania nr 3, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie (również podstawie zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób), w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia: a) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji, 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej należycie wykonał, co najmniej: 3) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym, szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie zabudowanym; Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) oraz w Regulaminie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce. (Załącznik do uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwala nr 7/R/16 Krajowej Rady Polskiej izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r.) W razie uzyskania uznania kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych w tym zakresie. Dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

pkt 1 ustawy Pzp: 1) dokumenty potwierdzające że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiadającą warunkowi udziału postawionemu przez Zamawiającego w pkt VI SIWZ. 2) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, (wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzianych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), 4) oświadczenie, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy, (wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do SIWZ),

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Prusice nr 27 9583 1019 0200 1300 2002 0005 Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich O/ Prusice, przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w przypadku przelewu bankowego uważa się datę i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 4) Wymaga się, aby w gwarancji wadialnej zawarte były informacje, na podstawie, których możliwe byłoby zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5) Określa się wysokość wadium na równowartość kwoty w zakresie: a) części nr 1 1 000,00 zł, b) części nr 2 2 000,00 zł, c) części nr 3 3 000,00 zł, 6) Okoliczność wniesienia wadium powinna być weryfikowalna dla Zamawiającego, tj. np. wgląd w/w rachunek bankowy bądź zapoznanie się z właściwym dokumentem w ofercie Wykonawcy. 7) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, tj. beneficjentem gwarancji jest: Gmina Prusice, ul. Rynek 1 55 110 Prusice, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją d) kwotę gwarancji, e) termin ważności gwarancji, f) zobowiązanie gwaranta do: "bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: ? odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub ? nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub ? zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy", ? zobowiązanie gwaranta do: "bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art, 25 ust, 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3) ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.", 8) Postanowienia pkt 7 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020 06 30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia a) Zmiany i przestoje spowodowane w szczególności przez: ? klęski żywiołowe; ? warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłową realizację robót, nie będące typowymi warunkami atmosferycznym cechującymi daną porę roku w regionie wykonywania robót. ? niewypały i niewybuchy; ? wykopaliska archeologiczne; ? odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp,); ? odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, infrastruktura podziemna itp.) ? konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych mających wpływ na terminy realizacji podstawowego zakresu umowy, ? gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji zdarzeń; b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: ? nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; ? wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn innych niż leżące po stronie Wykonawcy; c) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: ? przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; ? odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego; ? inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkują?ce niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: ? brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; ? protesty mieszkańców; ? przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin realizacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, o ile te okoliczności pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo skutkowym z wydłużeniem czasu realizacji robót mającym bezpośredni wpływ na możliwość zachowania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. d) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia umowy: ? niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji, w szczególności w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym, a spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; zmiana może być dokonana wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wyeliminowania z zakresu materiałów czy urządzeń niedostępnych i zastąpienia ich zbliżonymi pod względem parametrów materiałami i urządzeniami, ? zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem, wystąpienia istotnych trudności w pozyskaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, ? pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; zmiana może być dokonana wyłącznie w zakresie niezbędnym dla uzyskania efektu zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; ? pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; zmiana może być dokonana wyłącznie w zakresie niezbędnym dla uzyskania efektu zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; ? konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane dokumentach umowy, w szczególności w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy; zmiana może być wprowadzona tylko w zakresie niezbędnym dla wyeliminowania zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania umowy ? odmienne od przyjętych w dokumentacji umowy warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; ? odmienne od przyjętych w dokumentacji umowy warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością wykonania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; ? konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany, o których mowa powyżej mogą być dokonane tylko w zakresie niezbędnym, adekwatnym dla celu, któremu mają służyć, przy czym zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia ceny umowy, jeżeli dane okoliczności Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, w przeciwnym razie Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu udowodnionym przez Wykonawcę kosztom. Każda ze wskazywanych zmian może jednak być powiązana z obniżeniem ceny umownej. e) Zmiany osobowe: ? zmiana osób, będących personelem Wykonawcy wskazanym w ofercie, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące sięco najmniej równoważnymi uprawnieniami, na zasadach określonych w umowie ? zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje umowę na innego na zasadach wynikających z umowy; ? rozszerzenie zakresu pod wykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Podwykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, w tym w szczególności art. 36 b ust. 2 oraz 36 ba Prawa zamówień publicznych oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego f) Pozostałe zmiany: ? zmiany w ilości wystawionych faktur oraz terminach ich wystawienia, ? zmiana korzystna dla Zamawiającego naruszająca równowagę ekonomiczną umowy oraz wpływające na zmianę przedmiotu zamówienia, w przypadku zmiany okoliczności faktycznych sprawiających, że dalsza realizacja zamówienia publicznego w obecnym kształcie nie leżałaby w interesie publicznym, ? zmiany sposobu spełnienia świadczenia z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków w wyniku, których spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy o zamówienie, ? zmiany sposobu spełnienia świadczenia w sytuacji, gdy już po wyborze oferty zmieniły się okoliczności w sposób uniemożliwiający zawarcie umowy na warunkach wynikających z oferty, ? zmiany dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia w przypadku, kiedy wykonanie na jej podstawie robót budowlanych byłoby niemożliwe bądź niezgodne ze sztuką budowlaną. ? siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową; zmiany mogą być dokonane tylko w zakresie niezbędnym dla wyeliminowania następstw siły wyższej, ? zmiany spowodowane zmianami ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów. ? zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu w zakresie niezbędnym dla wdrożenia zmian tej umowy; ? rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku cena umowna przysługująca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. ? w przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa w zakresie, który jest niezbędny dla usunięcia tych błędów, ? zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy, ? zmiana terminu przekazania placu budowy w przypadku np. zmian w kalendarzu wyborów samorządowych, w tym także jego wcześniejsze przekazanie, ? gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: . wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; . modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. lub będą polegały w szczególności na: . skróceniu terminu wykonania umowy, przyśpieszenie ukończenia robót, dostaw lub usług, . obniżeniu kosztu ponoszonego przez zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie robót, . obniżeniu kosztu wykonania robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, . wydłużeniu termin gwarancji, . poprawieniu sprawności lub zwiększenie wartości ukończonych robót dla zamawiającego, . poprawie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii, . podniesieniu bezpieczeństwa, wydajności lub parametrów technicznych urządzeń, . aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, . rezygnacji z części robót, . zmianie ilości robót, usług lub dostaw, ale tylko mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia, . zmianie w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych. g) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: ? stawki podatku od towarów i usług, ? wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r, o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ? zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym łub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ? jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. ? Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, tj. jego procentowego podwyższenia o wartość procentowego wzrostu stawki podatku VAT lub jego procentowego obniżenia o wartość procentowego obniżenia stawki podatku VAT. ? Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy. h) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: ? zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, ? zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, ? wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; ? zostały spełnione łącznie następujące warunki: . konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, . wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; . wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: (na podstawie postanowień umownych, lub w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców) . zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ustawy; . łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 10

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2 ,,Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejs

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.