Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Budowa ulicy Szerokiej na odcinku działe

Gmina Ciechanowiec

Budowa ulicy Szerokiej na odcinku działek oznaczonych nr geod. 2972/1 i 3068 w Ciechanowcu

Data utworzenia: 2019-12-30T11:35:30.057

Data publikacji: 2019-12-30T11:48:18.403

Nazwa zamawiającego: Gmina Ciechanowiec

Ulica: ul. Mickiewicza

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 45067015000000

Miejscowość: Ciechanowiec

Kod pocztowy: 18-230

Państwo: Polska

Województwo: podlaskie

Telefon: 862 771 145

Fax: 862 771 066

E-mail: infrastruktura@ciechanowiec.pl

Biuletyn: 510282510-N-2019

Pozycja: 510282510-N-2019

Strona WWW: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/Zam_publiczne/

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 632832-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa ulicy Szerokiej na odcinku działek oznaczonych nr geod. 2972/1 i 3068 w Ciechanowcu

Numer referencyjny: RI.271.25.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową ulicy Szerokiej na odcinku działek oznaczonych nr geod. 2972/1 i 3068 w Ciechanowcu na odcinku o łącznej długości ok. 297,0 m, przewidziane do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi dla Wykonawcy robót. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe wraz z odtworzeniem pasa drogowego, zdjęcie warstwy humusu – ok. 592 m2, karczowanie drzew), - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie podbudowy (koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm – ok. 1234 m2, wykonanie podbudowy: warstwa dolna z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm – ok. 1234,00 m2, warstwa górna z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm – ok. 1234,00 m2) - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem – pow. ok. 1234,00 m2, - ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – ok. 610,00m, - wykonanie robót wykończeniowych (humusowanie trawnika z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm – ok. 141,00 m2) - wykonanie oznakowania pionowego - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 - szt. 4; słupki z rur stalowych – szt. 4; - przebudowa linii (rura A110 PS – dwudzielna – jako zabezpieczenie kabla energetycznego – ok. 63,00 m, - przestawienie ogrodzeń na odcinku ok. 315,00 m, - wykonanie czasowej organizacji ruchu, - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Po budowie parametry techniczne drogi będą wynosić Vp = 30 km/h, obciążenie ruchem – KR1, szerokość pasa drogowego - 3,50 – 12,00 m, w tym w miejscu mijanki – 8,00 m, w miejscu placu do zawracania – 8,00m-12,00 m. Urobek pozyskany z robót ziemnych należy odwieźć na odkład w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego. Zarówno pozyskany urobek z robót ziemnych, jak i materiał z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia określony został przy pomocy dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843/, Zamawiający dopuści za zgodą autora dokumentacji, materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5. Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia. Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności na niekorzyść Zamawiającego. 6. Wszystkie działania Wykonawcy robót związane z realizacją i rozliczeniem zadania „Budowa ulicy Szerokiej na odcinku działek oznaczonych nr geod. 2972/1 i 3068 w Ciechanowcu” powinny być zgodne z warunkami umowy i SIWZ, dokumentacją techniczną wydaną decyzją ZRID 4/2017 z dnia 14.04.2017 r. oraz obowiązującymi przepisami prawa. 7. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w STWiOR, stanowiących załącznik do SIWZ.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Ciechanowiec Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.