Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Studenta Nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Wspólnej 11-13

Data utworzenia: 2020-01-24T15:29:57.217

Data publikacji: 2020-01-24T15:42:28.433

Nazwa zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Ulica: ul. Wojska Polskiego

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 17071162800000

Miejscowość: Elbląg

Kod pocztowy: 82-300

Państwo: Polska

Województwo: warmińsko-mazurskie

Telefon: 55 629 0 505

Fax: 55 629 0 510

E-mail: zp@pwsz.elblag.pl

Biuletyn: 510014850-N-2020

Pozycja: 510014850-N-2020

Strona WWW: www.pwsz.elblag.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 631613-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?): uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Studenta Nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Wspólnej 11-13

Numer referencyjny: ZP/PN/2312/18/2632/2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1) Zakres zamówienia obejmuje budowę wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Studenta Nr 2 przy ul. Wspólnej 11-13, w szczególności: a) roboty sanitarne: - demontaż istniejących węży hydrantowych, hydrantów wraz ze skrzynkami hydrantowymi wnękowymi 20 szt., - wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej hydrantowej, - montaż zaworów hydrantowych 26 szt., - montaż szafek hydrantowych naściennych z wężem l_30mb fi 25 mm 13 szt., - montaż szafek hydrantowych wnękowych z wężem l_30mb fi 25 mm 13 szt., - wykonanie izolacji rur, montaż filtrów i zaworów itp. - wykonanie prób ciśnieniowych instalacji hydrantowej, b) roboty budowlane i towarzyszące: - wykucie wnęk w ścianach pod montaż nowych, - zamurowanie bruzd i przebić, uzupełnienie tynków kat. iii, - uzupełnienie malowania ścian farbą emulsyjną, - uzupełnienie okładzin z płyt gipsowych dekoracyjnych i wypraw tynkarskich typu Gramplast - uzupełnienie płytek glazury ściennej i terakoty posadzkowej. 2) Szczegółowy zakres zamówienia określony w: a) dokumentacji stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w tym: - ZAŁĄCZNIK Nr 1a do SIWZ- Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Studenta Nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. - ZAŁĄCZNIK Nr 1b do SIWZ- Przedmiar robót. Powyższa dokumentacja opracowana została przez EF-LINE Biuro Obsługi Projektów Ewelina Fiedor z siedzibą przy ul. Jasna 1C, 82-335 Jegłownik, w czerwcu 2019 roku. b) projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ. 3) Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie wymienionym w pkt. 2) uważa się za obowiązujące. Wymienione dokumenty należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. Przedmiar robót należy traktować, jako materiał pomocniczy. Koszty wprowadzenia zmiany do dokumentacji oraz ryzyko prawidłowości ustalenia wszystkich kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 4) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa winien zabezpieczyć w sposób zapobiegający jakimkolwiek zniszczeniom, degradacji bądź dewastacji wszelkie mienie ruchome i nieruchome będące własnością Zamawiającego pozostawione na czas robót. Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże ww. mienie Zamawiającemu w stanie niepogorszonym. 5) Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty posiadały certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowane produkty spełniają wymagane prawem przepisy i normy. W|w dokumenty należy dostarczyć na żądanie Zamawiającego. 6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane przez okres minimum 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad okres gwarancji. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. 7) Na wszelkie zainstalowane produkty okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji równy jest okresowi gwarancji udzielonej przez producenta tych produktów.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Elbląg Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.