Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PWS

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, nr WND-POWR.05.03.00-00-0080/17

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516660-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, nr WND-POWR.05.03.00-00-0080/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Regon 57088912400000

ulica ul Podchorążych

Numer domu 10

Numer mieszkania

Kod pocztowy 64920

Miejscowość Piła

Województwo wielkopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 673 522 632

e-mail Dag@pwsz.pila.pl

Fax 673 522 609

Adres strony internetowej (URL) www.pwsz.pila.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.pwsz.pila.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.pwsz.pila.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.pwsz.pila.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

forma pisemna

Adres

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul Podchorążych 10, 64-920 Piła

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, nr WND-POWR.05.03.00-00-0080/17

Numer referencyjny

AG-2240-02-18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

5

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile, ul Podchorążych 10, 64-920 Piła projektu Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, nr WND-POWR.05.03.00-00-0080/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja szkoleń została podzielona na zadania: Zadanie 1 "Symulacja medyczna na kierunku Pielęgniarstwo dla nauczycieli planujących wykorzystanie symulacji medycznej". Zadanie 2 1. "Symulacja niskiej wierności dla instruktorów i techników symulacji". 2. "Symulacja pośredniej wierności dla instruktorów i techników symulacji". 3. "Symulacja wysokiej wierności + pacjenta standaryzowany dla instruktorów symulacji i techników symulacji. 4. "Egzamin OSCE dla instruktorów i techników symulacji". 5. "Szkolenie dla techników symulacji". Zadanie 3 "Kurs kompetencje dydaktyczne w warunkach symulowanych dla kadry dydaktycznej Centrum Symulacji Medycznych. Zadanie 4 "Psychologiczne aspekty kształcenia symulacyjnego dla instruktorów symulacji". Zadanie 5 "Staż dla informatyków". 2. Zamówienie zostało podzielone na 5 odrębnych zadań. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednego lub więcej zadań. Nie dopuszcza się dzielenie zamówienia w obrębie jednego zadania. 3. Szczegółowe wymagania opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumencie ,,Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia", stanowiący załącznik nr 1.

II.5) Główny kod CPV

79632000-3

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV80500000-980561000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

2018-03-22

lub zakończenia

2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

1. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub w przypadku usług ciągłych - wykonuje należycie co najmniej 2 usługi szkoleniowe z zakresu metodyki nauczania dla instruktorów/wykładowców akademickich z wykorzystaniem technik symulacji medycznej w tym minimum jedną usługę z zakresu metodyki nauczania w symulacji medycznej w pielęgniarstwie oraz jedną usługę z zakresu metodyki nauczania w symulacji medycznej wysokiej wierności dla instruktorów/wykładowców akademickich. Uwaga ? każda z usług winna być zrealizowana na podstawie odrębnego zamówienia (umowy lub zlecenia itp.), usługi nie mogą się powtarzać, ? przez usługę należy rozumieć usługę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy w ramach jednej umowy, polegającą na wykonaniu wyżej opisanych zamówień, ? usługi wykazane przez Wykonawcę w ramach jednej zadania mogą się powtarzać w ramach drugiego zadania w przypadku złożenia oferty do więcej niż jednego zadania, ? każda usługa obejmowała grupę o liczebności co najmniej 5 osób, ? wykonawca wykaże spełnienie wymogu wg wzoru załącznika nr 5 A do SIWZ. 2.Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, niezbędne do wykonywania zamówienia - listę osób należy wskazać zgodnie załącznikiem nr 6 do SIWZ "Wykaz osób" i potwierdzić że spełniają kryteria i wymagania określone poniżej dla poszczególnych zadań. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie do złożenia ww. załącznika. Zadanie 1 "Symulacja medyczna na kierunku Pielęgniarstwo dla nauczycieli planujących wykorzystanie symulacji medycznej". Minimum 1 instruktorem/trenerem symulacji medycznej posiadającym wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie i/lub położnictwo lub będących lekarzem medycyny, o minimum dwuletnim doświadczeniu zawodowym, i który przeprowadził: ? minimum 3 dni szkoleniowe z użyciem technik symulacji medycznej w pielęgniarstwie dla grupy min. 5 uczestników, ? przeprowadził 1 (jedno) szkolenie dla grupy min. 5 uczestników obejmujące metodologię nauczania z wykorzystaniem technik symulacji medycznej dla instruktorów/wykładowców akademickich kierunku pielęgniarstwo. Zadanie 2 1. "Symulacja niskiej wierności dla instruktorów i techników symulacji". 2. "Symulacja pośredniej wierności dla instruktorów i techników symulacji". 3. "Symulacja wysokiej wierności + pacjenta standaryzowany dla instruktorów symulacji i techników symulacji. 4. "Egzamin OSCE dla instruktorów i techników symulacji". 5. "Szkolenie dla techników symulacji". Minimum 1 instruktorem/trenerami symulacji medycznej, który jest lekarzem medycyny o minimum jednej specjalizacji (lub równoważnie w trakcie jej uzyskiwania, np. w dziedzinie kardiologii, anestezjologii, chirurgii, pediatrii, medycyny ratunkowej) i przeprowadził minimum 3 dni szkoleniowe z użyciem technik symulacji medycznej dla grupy min. 5 uczestników i posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe. Minimum 3 instruktorami /trenerami symulacji medycznej, posiadającymi wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie (lub równoważne położnictwo, ratownictwo medyczne) oraz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe, którzy łącznie spełniają wszystkie następujące wymagania (Zamawiający uzna spełnienie wymagań jeżeli minimum jedna osoba ze wskazanych spełnia podane kryterium. Jeżeli jedna osoba spełnia więcej niż jedno kryterium Zamawiający uzna wymaganie za spełnione) tj. ? posiadają specjalizację z zakresu pielęgniarstwa kardiologicznego, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa onkologicznego, pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki ? posiadają uprawnienia do prowadzenia kursów z zakresu "badań fizykalnych" w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i prowadził jako instruktor ćwiczenia praktyczne podczas 2 kursów specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne skierowanych dla pielęgniarek i położnych. ? przeprowadzili jako instruktor minimum 2 szkolenia dla grupy min. 5 uczestników z zakresu metodologii nauczania technikami symulacji medycznej wysokiej wierności w tym co najmniej (1) jedną z nich obejmującą metodologię nauczania z wykorzystaniem technik symulacji medycznej dla instruktorów/wykładowców akademickich kierunku pielęgniarstwo. Minimum 1 technikiem symulacji medycznej będącym instruktorem/trenerem symulacji medycznej, posiadającym wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie (lub równoważne położnictwo, ratownictwo medyczne lub inne techniczne), który uczestniczył w realizacji min. 1 szkolenia z wykorzystaniem technik symulacji medycznej wysokiej wierności dla grupy min. 5 uczestników, o minimum dwuletnim doświadczeniu zawodowym. Zadanie 3 "Kurs kompetencje dydaktyczne w warunkach symulowanych dla kadry dydaktycznej Centrum Symulacji Medycznych. Minimum 2 instruktorami/trenerami symulacji medycznej posiadającymi wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie (lub równoważne położnictwo, ratownictwo medyczne) lub będących lekarzem medycyny, o minimum dwuletnim doświadczeniu zawodowym, i przeprowadził każdy z nich minimum 3 dni szkoleniowe z użyciem technik symulacji medycznej dla grupy min. 5 uczestników, oraz przeprowadził co najmniej jeden z nich 1 (jedno) szkolenie dla grupy min. 5 uczestników obejmujące metodologię nauczania z wykorzystaniem technik symulacji medycznej dla instruktorów/wykładowców akademickich kierunku pielęgniarstwo. Zadanie 4 "Psychologiczne aspekty kształcenia symulacyjnego dla instruktorów symulacji". Minimum 1 instruktorem/trenerem symulacji medycznej posiadającym wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie i/lub położnictwo lub będących lekarzem medycyny, przeprowadził minimum 3 dni szkoleniowe z użyciem technik symulacji medycznej w pielęgniarstwie dla grupy min. 5 uczestników, oraz przeprowadził 1 (jedną) usługę szkoleniową dla grupy min. 5 uczestników obejmującą metodologię nauczania z wykorzystaniem technik symulacji medyczne dla instruktorów/wykładowców akademickich kierunku pielęgniarstwo. Minimum 1 psycholog z doświadczeniem min. 2 letnim w prowadzeniu zajęć motywacyjnych z wykorzystaniem różnych technik przekazywania informacji oraz organizacji zajęć grupowych, przekazywanie informacji zwrotnej. Zadanie 5 "Staż dla informatyków". 1 informatykiem ze znajomością funkcjonowania systemów serwerowych, programowania aplikacji itp., z min. 2 letnim doświadczeniem zawodowym. 1 osobą z doświadczeniem zakresu sterowania i konfiguracji systemów audio-video z archiwizacją i przesyłem danych wykorzystywanych w symulacji medycznej. Minimum 1 instruktorem/trenerem symulacji medycznej posiadającym wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie i/lub położnictwo i/lub ratownictwo medyczne lub będących lekarzem medycyny, o minimum dwuletnim doświadczeniu zawodowym, i przeprowadził minimum 3 dni szkoleniowe z użyciem technik symulacji medycznej w pielęgniarstwie dla grupy min. 5 uczestników, oraz przeprowadził 1 (jedno) szkolenie dla grupy min. 5 uczestników obejmującą metodologię nauczania z wykorzystaniem technik symulacji medycznej na pielęgniarstwie.

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu/usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wzór wykazu potwierdzającego spełnienie warunków stanowi - Załącznik nr 5 część A. 2.Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według Załącznika nr 6.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej (po zaznaczeniu odpowiednio miejsca w oświadczeniu), może złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 9. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzorów na załączniku nr 3 oraz 4, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8. 4. Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia wykonawcy na podstawie wykazu wg. wzoru załącznika nr 5 Część B. 5. Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1. 6. Formularz oferty - załącznik nr 2. 7. Wzór umowy - załącznik nr 7.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena50,00doświadczenie osób40,00zatrudnienie osób niepełnosprawnych10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art 144 ust 1 pkt 2-6 Pzp, albo, zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, jedna z wymienionych poniżej okoliczności 2.1. terminu zakończenia przedmiotu zamówienia; ustalony termin w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z 2.1.1. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2.1.2. działania siły wyższej, 2.1.3. ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, 2.2. terminy realizacji poszczególnych szkoleń mogą odbiegać od planowanych w harmonogramie, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia ich w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego i uzgodnionych z Wykonawcą, 2.3. zmiany osób reprezentujących strony umowy; w przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie. 2.4. uzasadnionej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (wskazanych w wykazie osób). Zmiana którejkolwiek z tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana taka możliwa jest tylko i wyłącznie na osoby spełniające wszystkie wymogi określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze od wymaganych przez Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-20

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa 1. "Symulacja niskiej wierności dla instruktorów i techników symulacji". 2. "Symulacja pośredniej wierności dla instruktorów i techników symulacji". 3. "Symulacja wysokiej wierności + pacjenta standaryzowany dla instruktorów symulacji i techników symulacji. 4. "Egzamin OSCE dla instruktorów i techników symulacji". 5. "Szkolenie dla techników symulacji".

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Piła codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.