Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Czyszczenie i przegląd sieci kanalizacyjnej

Ogłoszenie nr 510275130-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica: Bieżąca konserwacja, czyszczenie i przegląd sieci kanalizacyjnej na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-768/19
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 628530-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krajowy numer identyfikacyjny 15770000000000, ul. Al. Mickiewicza  30, 30-059  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (12)6173595, e-mail dzp@agh.edu.pl, faks (12)6173595.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.agh.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżąca konserwacja, czyszczenie i przegląd sieci kanalizacyjnej na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-768/19
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KC-zp.272-768/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja, czyszczenie i przegląd sieci kanalizacyjne na terenie AGH I. Do przedmiotu zamówienia należy: • Utrzymanie całości sieci kanalizacyjnej w pełnej sprawności przez prowadzenie systematycznego czyszczenia ( z minimalną częstotliwością wskazaną w tabeli ), konserwacji oraz przeglądu sieci kanalizacji ściekowej i burzowej. • Usunięcie awarii oraz wykonanie drobnych napraw w zakresie bieżącej eksploatacji kanalizacji wewnętrznej oraz zewnętrznej - których potrzeba wykonania pojawiła się w trakcie eksploatacji oraz konserwacji, czyszczenia i przeglądu sieci kanalizacyjnej (zewnętrznej i wewnętrznej) na terenie Uczelni. Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonane przez siebie „drobne naprawy” do końca obowiązującej umowy oraz na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących czynności polegające na: - likwidacji lub zabezpieczeniu przecieków instalacji kanalizacyjnej, - udrażnianiu i przeczyszczeniu pionów i poziomów kanalizacyjnych; - udrażnianiu i przeczyszczeniu kanalizacji deszczowej, - udrażnianiu i czyszczeniu kanalizacji sanitarnej, - naprawy instalacji kanalizacyjnych (ogólnospławnej, deszczowej) objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Zamawiający wymaga aby osoba wyznaczona na koordynatora realizacji zamówienia posiadała: uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych lub dyplom mistrzowski w zakresie instalacji wod-kan
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90641000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt. 7 Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w pkt. IV.1.3 SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wymagał, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje maksymalnie 3 usług na łączna kwotę minimum 150 000,00 zł brutto, polegających na konserwacji i naprawie sieci teletechnicznej. Warunek ten nie jest możliwy do spełnienia, ponieważ jest nieadekwatny do przedmiotu zamówienia, jakim jest bieżąca konserwacja, czyszczenie i przegląd sieci kanalizacyjnej na terenie AGH w Krakowie.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.