Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki

Ogłoszenie nr 510277385-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 619039-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 23977000000000, ul. Szymanowo  2, 14-300  Morąg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 574 569, e-mail sosw@interia.pl, faks 897 574 569.
Adres strony internetowej (url): www.szymanowo.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie, zgodnie z postanowieniami § 3, formularzami kalkulacji ceny ofertowej (9 egz.) stanowiącymi zał. nr 4a - 4i do siwz – w zakresie części (pakietów) od 1 do 9, projektem umowy (zał. nr 3 do siwz) oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, jn.: Część (pakiet) 1 - Pieczywo i świeże wyroby piekarskie, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a do siwz); Część (pakiet) 2 - Mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4b do siwz); Część (pakiet) 3 - Wędliny i przetwory mięsne, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4c do siwz); Część (pakiet) 4 - Ryby przetworzone i konserwowane, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4d do siwz); Część (pakiet) 5 - Mrożonki warzyw i owoców, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4e do siwz); Część (pakiet) 6 - Artykuły spożywcze różne, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4f do siwz); Część (pakiet) 7 - Warzywa i owoce świeże oraz przetworzone, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4g do siwz); Część (pakiet) 8 - Produkty mleczarskie, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4h do siwz); Część (pakiet) 9 - Jaja kurze, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4i do siwz). 2. Postanowienia szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (dalej też: żywności, produktów) objętych niniejszym postępowaniem zgodnie z formularzami kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a - 4i do siwz), wraz z ich załadunkiem, dowozem do magazynów Zamawiającego zlokalizowanych w Szymanowie nr 2 oraz rozładunkiem. 2) Żywność objętą przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, która to osoba każdorazowo wskaże asortyment i ilość zamawianej żywności. Zgłoszenia, o których mowa w zdaniu pierwszym odbywać się będą telefonicznie lub e-mailem, w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 12:00. 3) Dostawy żywności, o których mowa w pkt 2, odbywać się będą: a) w zakresie asortymentu objętego częścią (pakietem) nr 1 - dostawa w godzinach od 06:00 do 06:30 - następnego dnia roboczego Zamawiającego przypadającego po dniu, w którym złożono zapotrzebowanie (od poniedziałku do piątku włącznie); b) w zakresie asortymentu objętego częściami (pakietami) nr 2, 3, 7 i 8 - dostawa w godzinach od 07:00 do 08:00 - następnego dnia roboczego Zamawiającego przypadającego po dniu, w którym złożono zapotrzebowanie (od poniedziałku do piątku włącznie); c) w zakresie asortymentu objętego częściami (pakietami) nr 4, 5, 6 i 9 - dostawa w godzinach od 07:00 do 09:00 - następnego dnia roboczego Zamawiającego przypadającego po dniu, w którym złożono zapotrzebowanie (od poniedziałku do piątku włącznie). 4) Żywność dostarczana przez Wykonawcę będzie świeża, posiadać będzie termin przydatności do spożycia co najmniej w okresie, o którym mowa w pkt 7 oraz spełniać będzie wszelkie wymogi określone obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, w szczególności: a) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.); b) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824); c) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw, a także rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. UE L 139 z 30.04.2004 r.) i rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE L 139 z 30.04.2004 r.). 5) Transport żywności do siedziby Zamawiającego musi się odbywać w oryginalnych opakowaniach bądź dopuszczonych do kontaktu z żywnością pojemnikach oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu danego asortymentu żywności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Każde opakowanie (pojemnik) musi być oznakowane etykietą zawierającą co najmniej następujące informacje: nazwę produktu, nazwę i adres producenta, znak weterynaryjny (dotyczy produktów pochodzenia zwierzęcego), masę netto, datę ważności do spożycia, skład produktu, warunki przechowywania. 6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za dostawę niezgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w siwz, w szczególności za niewłaściwą jakość dostarczonej żywności, ewentualne jej uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, a także za dostawę niezgodną z wymaganiami Zamawiającego określonymi w siwz. Produkty posiadające oznaki nadpsucia (w przypadku warzyw i owoców również zarobaczenia, zwiędnięcia, wyschnięcia, zanieczyszczenia ziemią; w przypadku jaj nadmiernego ich zabrudzenia) i/lub uszkodzeń fizycznych produktu lub opakowania - produkty będą podlegały natychmiastowemu zwrotowi do Wykonawcy celem ich wymiany na produkty pełnowartościowe. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia produktu niepełnowartościowego bez żądania jego wymiany na produkt pełnowartościowy. Koszt wymiany wadliwych produktów na pełnowartościowe oraz koszt utylizacji produktów nie nadających się do spożycia ponosi Wykonawca. 7) Termin przydatności do spożycia od chwili dostawy danego produktu do magazynu Zamawiającego nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu (pojemniku). 8) Wykonawca będzie miał obowiązek udowodnić na każdorazowe żądanie Zamawiającego, że zapewnił wymagany poziom bezpieczeństwa żywności na zrealizowaną przez siebie partię dostawy, w szczególności zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty poświadczające, że dostarczona przez niego żywność jest dopuszczona do obrotu handlowego i konsumpcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające, że dostarczone mięso zostało poddane odpowiedniemu badaniu i nadaje się do bezpiecznego spożycia) oraz, że przewóz tej żywności odbył się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 3. Inne postanowienia: 1) Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną część (pakiet), na kilka wybranych części (pakietów) lub na wszystkie części (pakiety) objęte przedmiotem zamówienia. 2) Ilości poszczególnych asortymentów wskazane w formularzach kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a - 4i do siwz) stanowią przewidywane zapotrzebowanie żywnościowe na 2020 rok i służą do wyliczenia ceny ofertowej celem porównania złożonych ofert w postępowaniu. Ilość i wartość faktycznie zakupionej żywności może różnić się od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził żadnych roszczeń, w tym finansowych z tytułu zmian ilościowych dostarczonej żywności w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że zmiany przyjętego volumenu ilościowo-kosztowego nie przekroczą odpowiednio „+10 %” lub „- 20 %” ceny ofertowej. 3) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Ewentualnie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia - formularze kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a - 4i do siwz) nazwy własne produktów lub firmy producentów służą jedynie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające zbliżone walory spożywcze takie jak smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja oraz zawierające w składzie surowce wskazane w formularzach kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a - 4i do siwz) jako parametry świadczące o równoważności oferowanego produktu przez Wykonawcę z produktem wymaganym przez Zamawiającego. W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego, ma on obowiązek zaznaczyć ten fakt w odpowiednim formularzu kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a-4i do siwz), podając zarazem parametry oferowanego produktu, które jednoznacznie będą świadczyły o równoważności zaoferowanego produktu z wymaganym przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, czy zaoferowany przez Wykonawcę produkt spełnia warunki równoważności określone przez Zamawiającego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia próbki zaoferowanego produktu celem weryfikacji jego równoważności z produktem wymaganym w siwz. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez Zamawiającego gramaturze /pojemności, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu przez zaoferowaną gramaturę/pojemność stanowić będzie ilość wskazaną przez Zamawiającego. Informację o wyższej lub niższej gramaturze/pojemności należy podać odpowiednio w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a-4i do siwz) właściwym dla danego produktu, w kolumnie nr 2 „Nazwa produktu wraz z podaniem wymaganych (min. lub max.) parametrów jakościowych”.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6
 
Dodatkowe kody CPV: 15810000-9, 15100000-9, 15200000-0, 15330000-0, 15331170-9, 15800000-6, 03220000-9, 15500000-3, 03142500-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pieczywo i świeże wyroby piekarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18952.95
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa Ireneusz Gauden
Email wykonawcy: ireneusz.gauden@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 14
Kod pocztowy: 14-300
Miejscowość: Morąg
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19176.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19176.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19176.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
- w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, tj. uchyleniem się Wykonawcy Elbląskie Centrum Mięsne „EL-HURT” Produkcja i Handel Jolanta Grudzień i Zbigniew Grudzień Sp. J., 82-300 Elbląg, ul. Kochanowskiego 11, którego oferta została wybrana w zakresie części 2 - od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jw., oraz w związku z faktem, iż była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie części 2, postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 02.12.2019 r. dokonał wyboru oferty Elbląskiego Centrum Mięsnego „EL-HURT” Produkcja i Handel Jolanta Grudzień i Zbigniew Grudzień Sp. J., 82-300 Elbląg, ul. Kochanowskiego 11, jako najkorzystniejszej w postępowaniu jw. w zakresie części 2. Wykonawca w dniu 09.12.2019 r. odmówił podpisania umowy jw. W związku z faktem, iż była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie części 2 - postępowanie należało unieważnić jw.
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Wędliny i przetwory mięsne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
- w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, tj. uchyleniem się Wykonawcy Elbląskie Centrum Mięsne „EL-HURT” Produkcja i Handel Jolanta Grudzień i Zbigniew Grudzień Sp. J., 82-300 Elbląg, ul. Kochanowskiego 11, którego oferta została wybrana w zakresie części 3 - od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jw., oraz w związku z faktem, iż była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie części 3, postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 02.12.2019 r. dokonał wyboru oferty Elbląskiego Centrum Mięsnego „EL-HURT” Produkcja i Handel Jolanta Grudzień i Zbigniew Grudzień Sp. J., 82-300 Elbląg, ul. Kochanowskiego 11, jako najkorzystniejszej w postępowaniu jw. w zakresie części 3. Wykonawca w dniu 09.12.2019 r. odmówił podpisania umowy jw. W związku z faktem, iż była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie części 3 - postępowanie należało unieważnić jw.
 
CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Ryby przetworzone i konserwowane
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7433.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ABER Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Olsztynie
Email wykonawcy: tele1@aber.pl
Adres pocztowy: ul. Sprzętowa 3
Kod pocztowy: 10-467
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9318.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9318.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9620.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Mrożonki warzyw i owoców
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6527.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ABER Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Olsztynie
Email wykonawcy: tele1@aber.pl
Adres pocztowy: ul. Sprzętowa 3
Kod pocztowy: 10-467
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6688.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6688.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8895.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Artykuły spożywcze różne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34638.02
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ABER Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Olsztynie
Email wykonawcy: tele1@aber.pl
Adres pocztowy: ul. Sprzętowa 3
Kod pocztowy: 10-467
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 39699.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39699.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39699.05
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Warzywa i owoce świeże oraz przetworzone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24276.87
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Hurtownia Rolno-Spożywcza WITAMINA Joanna i Adam Bednarczuk Sp. j.
Email wykonawcy: witaminka@onet.eu
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 2
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24844.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24844.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24844.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Produkty mleczarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 38551.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Elbląskie Centrum Mięsne EL-HURT Produkcja i Handel Jolanta Grudzień i Zbigniew Grudzień Sp. j.
Email wykonawcy: g.krzeszewski@elhurt.elblag.pl
Adres pocztowy: ul. Kochanowskiego 11
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32480.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32480.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42962.16
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Jaja kurze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3960.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Elbląskie Centrum Mięsne EL-HURT Produkcja i Handel Jolanta Grudzień i Zbigniew Grudzień Sp. j.
Email wykonawcy: g.krzeszewski@elhurt.elblag.pl
Adres pocztowy: ul. Kochanowskiego 11
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3402.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3402.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4252.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.