Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Za

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 503065-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie

Regon: 00033328500000

ulica: Sportowa

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 14-100

Miejscowość: Ostróda

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 89 646 37 53

e-mail: zszostroda@poczta.onet.pl

Fax: 89 646 37 53

Adres strony internetowej (URL): www.ekonomik.webd.pl/ekonomikwp/przetargi/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.ekonomik.webd.pl/ekonomikwp/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.ekonomik.webd.pl/ekonomikwp/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

W formie pisemnej.

Adres:

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi z siedzibą w Ostródzie, przy ul. Sportowej 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie

Numer referencyjny:

ZP-1/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

13

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, zgodnie z postanowieniami § 3, formularzami kalkulacji ceny ofertowej (13 egz.) stanowiącymi zał. nr 4a - 4m do siwz - w zakresie części (pakietów) od 1 do 13, projektem umowy (zał. nr 3 do siwz) oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, jn.: Część (pakiet) 1 - Pieczywo i świeże wyroby piekarskie, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a do siwz); Część (pakiet) 2 - Mięso wieprzowe i wołowe, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4b do siwz); Część (pakiet) 3 - Wędliny i przetwory mięsne, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4c do siwz); Część (pakiet) 4 - Produkty mleczarskie, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4d do siwz); Część (pakiet) 5 - Ryby przetworzone i konserwowane, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4e do siwz); Część (pakiet) 6 - Mrożonki warzyw i owoców zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4f do siwz); Część (pakiet) 7 - Artykuły spożywcze różne, , zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4g do siwz); Część (pakiet) 8 - Warzywa i owoce świeże oraz przetworzone, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4h do siwz); Część (pakiet) 9 - Jaja kurze, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4i do siwz). Część (pakiet) 10 - Ziemniaki, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4j do siwz). Część (pakiet) 11 - Drób i podroby, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4k do siwz). Część (pakiet) 12 - Dania mączne garmażeryjne - półprodukt garmażeryjny gotowy do spożycia po obróbce termicznej, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4l do siwz). Część (pakiet) 13 - Ciasta, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4m do siwz). Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną, na kilka wybranych lub na wszystkie części objęte przedmiotem zamówienia. 2. Postanowienia szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (dalej też: żywności, produktów) objętych niniejszym postępowaniem zgodnie z formularzami kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a - 4m do siwz), wraz z ich załadunkiem, dowozem do magazynów Zamawiającego zlokalizowanych w Ostródzie przy ul. Sportowej 1 oraz rozładunkiem. 2) Żywność objętą przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, która to osoba każdorazowo wskaże asortyment i ilość zamawianej żywności. Zgłoszenia, o których mowa w zdaniu pierwszym odbywać się będą telefonicznie lub e-mailem, w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 13:00. 3) Dostawy żywności, o których mowa w pkt 2, odbywać się będą: a) w zakresie asortymentu objętego częściami (pakietami) nr 1 i 4 - w godzinach od 06 : 00 do 06:30 - następnego dnia roboczego Zamawiającego przypadającego po dniu, w którym złożono zapotrzebowanie (od poniedziałku do soboty włącznie); b) w zakresie asortymentu objętego częściami (pakietami) nr 2, 3, 8, 11, 12 - w godzinach od 07 : 00 do 09:00 - następnego dnia roboczego Zamawiającego przypadającego po dniu, w którym złożono zapotrzebowanie (od poniedziałku do soboty włącznie); c) w zakresie asortymentu objętego częściami (pakietami) nr 5, 6, 7, 9, 10, 13 - w godzinach od 07 : 00 do 12:00 - następnego dnia roboczego Zamawiającego przypadającego po dniu, w którym złożono zapotrzebowanie (od poniedziałku do piątku włącznie). 4) Żywność dostarczana przez Wykonawcę będzie świeża, posiadać będzie termin przydatności do spożycia co najmniej w okresie, o którym mowa w pkt 7 oraz spełniać będzie wszelkie wymogi określone obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, w szczególności: a) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.); b) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824); c) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw, a także rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. UE L 139 z 30.04.2004 r.) i rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE L 139 z 30.04.2004 r.). 5) Transport żywności do siedziby Zamawiającego musi się odbywać w oryginalnych opakowaniach bądź dopuszczonych do kontaktu z żywnością pojemnikach oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu danego asortymentu żywności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Każde opakowanie (pojemnik) musi być oznakowane etykietą zawierającą co najmniej następujące informacje: nazwę produktu, nazwę i adres producenta, znak weterynaryjny (dotyczy produktów pochodzenia zwierzęcego), masę netto, datę ważności do spożycia, skład produktu, warunki przechowywania. 6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za dostawę niezgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w siwz, w szczególności za niewłaściwą jakość dostarczonej żywności, ewentualne jej uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, a także za dostawę niezgodną z wymaganiami Zamawiającego określonymi w siwz. Produkty posiadające oznaki nadpsucia (w przypadku warzyw i owoców również zarobaczenia, zwiędnięcia, wyschnięcia, zanieczyszczenia ziemią; w przypadku jaj nadmiernego ich zabrudzenia) i/lub uszkodzeń fizycznych produktu lub opakowania - produkty będą podlegały natychmiastowemu zwrotowi do Wykonawcy celem ich wymiany na produkty pełnowartościowe. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia produktu niepełnowartościowego bez żądania jego wymiany na produkt pełnowartościowy. Koszt wymiany wadliwych produktów na pełnowartościowe oraz koszt utylizacji produktów nie nadających się do spożycia ponosi Wykonawca. 7) Termin przydatności do spożycia od chwili dostawy danego produktu do magazynu Zamawiającego nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu (pojemniku). 8) Wykonawca będzie miał obowiązek udowodnić na każdorazowe żądanie Zamawiającego, że zapewnił wymagany poziom bezpieczeństwa żywności na zrealizowaną przez siebie partię dostawy, w szczególności zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty poświadczające, że dostarczona przez niego żywność jest dopuszczona do obrotu handlowego i konsumpcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające, że dostarczone mięso zostało poddane odpowiedniemu badaniu i nadaje się do bezpiecznego spożycia) oraz, że przewóz tej żywności odbył się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 3. Inne postanowienia: 1) Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną część (pakiet), na kilka wybranych części (pakietów) lub na wszystkie części (pakiety) objęte przedmiotem zamówienia. 2) Ilości poszczególnych asortymentów wskazane w formularzach kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a - 4m do siwz) stanowią przewidywane zapotrzebowanie żywnościowe na 2020 rok i służą do wyliczenia ceny ofertowej celem porównania złożonych ofert w postępowaniu. Ilość i wartość faktycznie zakupionej żywności może różnić się od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził żadnych roszczeń, w tym finansowych z tytułu zmian ilościowych dostarczonej żywności w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że zmiany przyjętego volumenu ilościowo-kosztowego nie przekroczą odpowiednio "+10 %" lub "- 20 %" ceny ofertowej. 3) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Ewentualnie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia - formularze kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a - 4m do siwz) nazwy własne produktów lub firmy producentów służą jedynie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające zbliżone walory spożywcze takie jak smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja oraz zawierające w składzie surowce wskazane w formularzach kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a - 4m do siwz) jako parametry świadczące o równoważności oferowanego produktu przez Wykonawcę z produktem wymaganym przez Zamawiającego. W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego, ma on obowiązek zaznaczyć ten fakt w odpowiednim formularzu kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a - 4m do siwz), podając zarazem parametry oferowanego produktu, które jednoznacznie będą świadczyły o równoważności zaoferowanego produktu z wymaganym przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, czy zaoferowany przez Wykonawcę produkt spełnia warunki równoważności określone przez Zamawiającego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia próbki zaoferowanego produktu celem weryfikacji jego równoważności z produktem wymaganym w siwz. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez Zamawiającego gramaturze /pojemności, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu przez zaoferowaną gramaturę/pojemność stanowić będzie ilość wskazaną przez Zamawiającego. Informację o wyższej lub niższej gramaturze/pojemności należy podać odpowiednio w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a - 4m do siwz) właściwym dla danego produktu, w kolumnie nr 2 "Nazwa produktu wraz z podaniem wymaganych (min. lub max.) parametrów jakościowych".

II.5) Główny kod CPV:

15800000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV15810000-915100000-915500000-315200000-015331170-915800000-603220000-915330000-003142500-303212100-115850000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2020-02-17

lub zakończenia:

2021-02-16

II.9) Informacje dodatkowe:

§ 4. Termin wykonania zamówienia (dot. części 1-13): od dnia 17 lutego 2020 r. do dnia 16 lutego 2021 r. W przypadku, gdy podpisanie umowy nastąpi po dniu 17 lutego 2020 r., termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony będzie od dnia podpisania umowy do dnia 16 lutego 2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. w zakresie braku podstaw wykluczenia: 1) w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy Pzp - Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem postanowienia § 6a ust. 1.1 do 1.2 oraz art. 26 ust. 2f ustawy Pzp (§ 6a ust. 10 siwz); 2) w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (§ 11 ust. 7 siwz), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 3) w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowienia art. 26 ust. 6 ustawy Pzp (§ 6a ust. 9 siwz). 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 3 siwz - nie dotyczy. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 6a ust. 2 pkt 3 siwz, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. U W A G A: W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedną część (pakiet) objęte przedmiotem zamówienia, dokumenty, o których mowa w siwz w § 6a ust. 1.1, 1.2, 2 i 4 - Wykonawca składa tylko raz. 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 6a ust. 2 i 4 siwz w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 6a ust. 2 i 4 siwz, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1a - 1m do siwz). 2) Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 4a - 4m do siwz). 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców - Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 4) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2020-02-17 2021-02-16

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiany, o których mowa w umowie w § 3 ust. 3; § 4; § 6 ust. 4-6; § 10 ust. 2; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, b) zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Dostawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy dostawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Dostawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Dostawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) - dalej ustawa Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. a, Zamawiający nie może wprowadzić kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy. 5. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Dostawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Dostawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 6. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni dostawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Dostawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, d) polega na zastąpieniu Dostawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym dostawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 7. Ilości poszczególnych asortymentów wskazane w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (zał. do umowy) stanowią przewidywane zapotrzebowanie żywnościowe Zamawiającego na rok 2020 i mogą różnić się od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, na co Dostawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził żadnych roszczeń, w tym finansowych z tytułu zmian ilościowych dostarczonej żywności w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że zmiany przyjętego volumenu ilościowo- kosztowego, nie przekroczą odpowiednio "+ 10 %" lub "- 20 %" wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Powyższe nie wymaga aneksu do umowy. 8. W okresie realizacji umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, dopuszcza się możliwość jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia Dostawcy określonego w § 3 ust. 1-2 umowy, nie wyższej jednak aniżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za okres pierwszych 6 miesięcy realizacji umowy, jeżeli wskaźnik ten ulegnie zwiększeniu co najmniej o 2,00 %. Zmiana, o której mowa, wymaga obustronnie podpisanego aneksu przez Strony umowy. 9. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1-2 umowy, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). 10. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 9, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 11. Zmiana, o której mowa w ust. 9 i 10 nie wymaga aneksu do umowy. 12. Strony dopuszczają możliwość dostawy produktów innych aniżeli zaoferowane w złożonej ofercie, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące warunki: 1) powody zmiany produktów wskazanych w złożonej ofercie nie wynikają z winy Dostawcy; 2) produkty zamienne w pełni spełnią funkcję przypisaną produktom pierwotnie zaoferowanym; 3) produkty zamienne charakteryzowały się będą parametrami jakościowymi nie gorszymi od parametrów produktów wynikających z oferty Dostawcy, w szczególności będą posiadały zbliżone walory spożywcze takie jak smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja oraz będą zawierały w składzie surowce wskazane w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (załącznik do umowy); 4) zmiana produktów nie będzie generować po stronie Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów; 5) Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na zmianę produktów. 13. Z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający może ograniczyć zakres objęty przedmiotem zamówienia w przypadku: 1) zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego; 2) gdy realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie stanie się niezasadna z przyczyn ekonomicznych lub gospodarczych o obiektywnym charakterze, np. znaczne zmniejszenie ilości osób korzystających ze stołówki Zamawiającego. 14. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 13, wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy, zostanie odpowiednio zmniejszone o wartość zakresu ograniczonego. 15. Ograniczenie dostawy, o którym mowa w ust. 13 i 14, nie może przekroczyć 40 % wartości zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 1. 16. Ograniczenie dostawy, o którym mowa w ust. 13 i 14, może nastąpić jeśli zostanie wprowadzone do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy. 17. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Dostawcę podpisania aneksu wskazanego w ust. 16, wynagrodzenie podlega zmniejszeniu zgodnie z ust. 14 i 15. 18. Terminy dostaw żywności, o których mowa w paragrafie 6 ust. 3 umowy, mogą ulec zmianie w przypadku: 1) potrzeb Zamawiającego; 2) zaistnienia siły wyższej. 19. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny. 20. Zmiany terminów dostaw, o których mowa w ust. 18, mogą nastąpić jeśli zostaną wprowadzone do umowy obustronnie podpisanym aneksem. 21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Dostawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Dostawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Dostawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-01-24

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

1. Oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.3) pkt 1, należy złożyć tylko w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania. 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (§ 6a ust. 1.1. - 1.2. siwz) - zał. nr 2 do siwz, należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 20.01.2020 r. 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5. 8. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich treść na stronie internetowej www.ekonomik.webd.pl/ekonomikwp/przetargi/. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji lub innego dokumentu wydanego odpowiednio przez powiatowego lekarza weterynarii, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego i/lub wydana przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - w sprawie wpisu Wykonawcy do właściwego rejestru lub w sprawie zatwierdzenia i wpisu do właściwego rejestru, adekwatnie dla części (pakietu), na którą oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 12.Obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO dokonano w § 33 siwz.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Mięso wieprzowe i wołowe

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.