Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Dostawa części zamiennych z usługą naprawy bieżącej i eksp

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze

Dostawa części zamiennych z usługą naprawy bieżącej i eksploatacyjnej taboru samochodowego.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 551906-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: Dostawa części zamiennych z usługą naprawy bieżącej i eksploatacyjnej taboru samochodowego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze

Regon: 97077155100000

ulica: ul. Chrobrego

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 65043

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: lubuskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 068 3202225, 3202315

e-mail: wspr@pogotowie.zgora.pl

Fax: 683 202 225

Adres strony internetowej (URL): www.pogotowie.zgora.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.pogotowie.zgora.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.pogotowie.zgora.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.pogotowie.zgora.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa części zamiennych z usługą naprawy bieżącej i eksploatacyjnej taboru samochodowego.

Numer referencyjny:

ZP/02/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych wraz z usługą naprawy bieżącej i eksploatacyjnej taboru samochodowego (przeglądy, naprawy, konserwacja) dla Wojewódzkiej Stacji pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze. Opis przedmiotu zamówienia zawiera w szczególności Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy oraz Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy wraz z wykazem pojazdów Zamawiającego (Załącznik nr 7 do SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie kompleksowych napraw blacharskich i prac lakierniczych pojazdów wymienionych w w/w wykazie wynikających z bieżącego użytkowania, wypadków lub kolizji drogowych oraz prac konserwacyjnych. Podczas każdorazowej usługi naprawy/ konserwacji pojazdu w warsztacie, w ramach wynagrodzenia za dane zlecenie, Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia sprawności, np. szyb, wycieraczek, oświetlenia, hamulców, ciśnienia ogumienia, dokręcenia śrub w kołach. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć części zamienne fabrycznie nowe, I gatunku, oryginalne (lub odpowiednie zamienniki), produkowanych lub/i zalecanych przez producentów pojazdów, odpowiednio oznakowane, posiadające wymagane prawem certyfikaty z okresem gwarancji zgodnym z gwarancją udzielaną przez danego producenta części. Dopuszcza się możliwość stosowania przez Wykonawcę regenerowanych części zamiennych wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zamawiającym. Wykonanie naprawy odbywać się będzie w wyniku zlecenia złożonego przez Zamawiającego w sposób uzgodniony przez strony. Wymagany okres gwarancji na wykonane naprawy minimum 12 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru. Usługi naprawy będą wykonywane w warsztacie samochodowym, który jest położony w odległości nie większej niż 12 km od siedziby Zamawiającego, tj. od ul. Chrobrego 2 w Zielonej Górze, dostępnym dla Zamawiającego przez co najmniej 12 godzin dziennie w dni robocze, a w soboty przez co najmniej 6 godzin, a także urządzeniami do realizacji niniejszej umowy, posiadającymi niezbędne certyfikaty. Przed podjęciem czynności związanych z naprawą Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o szacowanych kosztach naprawy pojazdów (koszty usługi oraz części zamiennych, w tym m.in. podanie typu oraz producenta części - w celu zweryfikowania ceny). Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys z określeniem (zakresu naprawy/remontu) wstępnej wyceny oraz wystawione zlecenie wykonania usługi naprawy samochodu są warunkiem przyjęcia pojazdu do naprawy. Wykonawca bezpośrednio po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego zobowiązany jest do bezzwłocznego przyjęcia pojazdu/ambulansu i przystąpienia do jego naprawy w przeciągu 1 godziny od otrzymania zlecenia, jak również dołożyć wszelkich starań do zminimalizowania czasu naprawy. W przypadku stwierdzenia w pojeździe innych niż zgłaszane nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemną adnotację o tych nieprawidłowościach/usterkach wraz z określeniem terminów, w jakich powinny być one ujęte. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zużytego niesprawnego do użycia sprzętu/części pochodzących z niesprawnych pojazdów Zamawiającego (w tym opon), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz przekazać Zamawiającemu pisemny dowód utylizacji. Strony dopuszczają możliwość dokonania napraw z wykorzystaniem części zakupionych bezpośrednio przez Zamawiającego - w szczególności w sytuacjach, gdy Zamawiający będzie miał możliwość ich nabycia w cenach niższych od oferowanych przez Wykonawcę. W takim przypadku wynagrodzenie, przysługuje Wykonawcy, będzie obejmować koszty związane tylko z samymi czynnościami naprawy (bez części). W szczególności, w przypadku awarii samochodu, bez możliwości jego uruchomienia, Wykonawca dokona naprawy pojazdu w miejscu jego awarii lub odholuje do miejsca naprawy z przestrzeganiem procedur obowiązujących w prawie o ruchu drogowym i przystąpi niezwłocznie do naprawy. Zamawiający oczekuje, aby również w innych przypadkach, kiedy Zamawiający nie ma możliwości dostarczenia pojazdu do Wykonawcy lub jego odebrania od Wykonawcy, Wykonawca odebrał/dostarczył pojazd odpowiednio na miejsce. W trakcie wykonywania przeglądów okresowych i obsługi technicznej, oprócz czynności zawartych w instrukcji obsługi dla danej marki i typu ambulansu, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić komputerowe badanie pojazdu na ścieżce diagnostycznej z jednoczesnym załączeniem wydruków. Wykonanie innych napraw niż w/w w zakresie napraw karoserii i zabudowy ambulansu wg zlecenia Zamawiającego. Wykonanie dodatkowych, niezgłoszonych czynności naprawczych powinno być skonsultowane z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Od momentu przejęcia przez osobę upoważnioną z ramienia Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przekazanie pojazdu oraz jego wyposażenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko, utraty, uszkodzenia itp.) za pojazdy od czasu ich przyjęcia do naprawy do czasu przekazania Zamawiającemu. Wykonawca naprawy jest zobowiązany do przekazania naprawionego pojazdu w stanie czystości i porządku. Liczba pojazdów/ambulansów podlegających obsłudze w ramach niniejszego zamówienia może ulec zmianie, tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie trwania umowy. Ponadto, Zamawiający informuje, że ilości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia / Formularzu asortymentowo - cenowym są ilościami przewidywanymi i w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie. Tym samym, Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości w zakresie poszczególnych asortymentów część/ usług, łącznie z możliwością całkowitej rezygnacji z zakupu poszczególnych części / usług na każdym etapie obowiązywania umowy - w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Takiej sytuacji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmiany zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli podczas wykonywanej naprawy i obsługi technicznej samochodu. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace przy usługach typowych i nietypowych wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowego (załącznik nr 8 do SIWZ), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108, 4, 138, 305, 357).

II.5) Główny kod CPV:

34320000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV34312000-750110000-950112000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

24

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie i dokona oceny jego spełnienia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o regułę spełnia / nie spełnia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie i dokona oceny jego spełnienia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o regułę spełnia / nie spełnia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie i dokona oceny jego spełnienia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o regułę spełnia / nie spełnia.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ), - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017, poz. 229, 1089, 1132) albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ), - Wypełniony Formularz ofertowy - (wzór - Załącznik nr 1 do SIWZ), - Wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy - (wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ (Excel: Arkusze I II i III), - Wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy Wykonawca dołączy do oferty również w formie płyty CD lub DVD. Informacje załączone na płycie powinny być zgodne co do treści z wydrukowanym Formularzem cenowym, załączonym do oferty, - Wykaz warsztatów, w których będą realizowane naprawy (wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ, - W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający uzna informacje zastrzeżone przez Wykonawcę za tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami określonym w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), o ile Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków wykaże, że: a) zastrzeżone informacje stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne nieujawnione do wiadomości publicznej; b) zastrzeżone informacje posiadają wartość gospodarczą; c) podjął działania niezbędne do zachowania poufności zastrzeżonych informacji i opisze te działania. Niezałączenie przez Wykonawcę oświadczenia zostanie uznane, jako brak woli utajnienia jakichkolwiek danych składających się na ofertę. - Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, - Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zgodnie z art. 144 Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zakresie: 1.1. zmian wysokości wynagrodzenia wynikających ze zmiany przepisów prawa (np. zmiana stawki podatku VAT); 1.2. zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku, gdy: a) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżeniu awarii, b) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, c) usprawni realizacje dostaw, d) poprawi efektywność wykonywania przedmiotu umowy, e) zmiana pozostaje w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania Umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia. 1.3. zmian zakresu świadczenia usług wynikających ze zwiększenia lub zmniejszenia ilości pojazdów w jednostce Zamawiającego. 1.4. Zmian części zamiennych wskazanych w Formularzu asortymentowo - cenowym, w przypadku ich obiektywnej niedostępności. 1.5. zmian terminów realizacji zamówień, w przypadku obiektywnej niedostępności części zamiennych; 1.6. zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy. 2. Zmiana warunków umowy może nastąpić tylko na podstawie zawartego pisemnego aneksu między stronami niniejszej umowy. 3. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-09

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Zielona Góra codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.