Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii

Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb Biur Wsparcia Inwestycyjnego i siedmiu Biur Powiatowych Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie lubuskim.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 552077-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Regon: 1061308300000

ulica: Al. Zjednoczenia

Numer domu: 104

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 65120

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: lubuskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 683 292 700

e-mail: Wieslaw.Gryko@arimr.gov.pl

Fax: 684 519 449

Adres strony internetowej (URL): www.arimr.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Agencja wykonawcza

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.arimr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.arimr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra, pokój nr 5 (Kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb Biur Wsparcia Inwestycyjnego i siedmiu Biur Powiatowych Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie lubuskim.

Numer referencyjny:

BOR04.2610.03.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej - obejmująca usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, dla potrzeb Biura Wsparcia Inwestycyjnego i siedmiu jednostek terenowych Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR: Część I: Dostawa energii elektrycznej - obejmująca usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej, dla potrzeb Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Biura Powiatowego ARiMR w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 30A, 66-400 Gorzów Wlkp. Parametry techniczne; Data obowiązywania aktualnej umowy - Odnowiony obiekt, który od 01.06.2018 będzie wynajmowany na potrzeby BWI i BP ARiMR, Data obowiązywania nowej umowy 01.06.2018 - 31.12.2021, Podstawa prawna użytkowania lokalu ARiMR jest posiadaczem zależnym lokalu na podstawie umowy najmu, zwartej na czas nieokreślony, Przewidywane zużycie energii elektrycznej - roczne 42 000 kWh, Moc przyłączeniowa / moc umowna 25,0 kW / 25,0 kW, Układ zasilania obiektu 3-fazowy, Grupa przyłączeniowa V, Grupa taryfowa C11 ZT, Zabezpieczenie przelicznikowe 63A, Pomiar energii elektrycznej na napięciu 400V Część II: Dostawa energii elektrycznej - obejmująca usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej, dla potrzeb Biura Powiatowego ARiMR w Krośnie Odrzańskim Pl. Bolesława Prusa 4, 66-600 Krosno Odrzańskie. Parametry techniczne; Data obowiązywania aktualnej umowy 01.01.2015 - 31.12.2018, Data obowiązywania nowej umowy 01.01.2019 - 31.12.2021, Podstawa prawna użytkowania lokalu ARiMR jest właścicielem obiektu na podstawie aktu notarialnego, Przewidywane zużycie energii elektrycznej - roczne 22 720 kWh, Moc przyłączeniowa / moc umowna 22,0 kW / 22,0 kW, Układ zasilania obiektu 3-fazowy, Grupa przyłączeniowa V, Grupa taryfowa C11 ZT, Zabezpieczenie przelicznikowe 50A, Pomiar energii elektrycznej na napięciu 400V Część III: Dostawa energii elektrycznej - obejmująca usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej, dla potrzeb Biura Powiatowego ARiMR w Międzyrzeczu ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz. Parametry techniczne; Data obowiązywania aktualnej umowy 01.01.2015 - 31.12.2018, Data obowiązywania nowej umowy 01.01.2019 - 31.12.2021, Podstawa prawna użytkowania lokalu ARiMR jest posiadaczem zależnym lokalu na podstawie umowy najmu, zwartej na czas określony, Przewidywane zużycie energii elektrycznej - roczne 15 400 kWh, Moc przyłączeniowa / moc umowna 22,0 kW / 22,0 kW, Układ zasilania obiektu 3-fazowy, Grupa przyłączeniowa V, Grupa taryfowa C12a, Zabezpieczenie przelicznikowe 50A, Pomiar energii elektrycznej na napięciu 400V Część IV: Dostawa energii elektrycznej - obejmująca usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej, dla potrzeb Biura Powiatowego ARiMR w Kożuchowie ul. Szprotawska 10, 67-120 Kożuchów. Parametry techniczne; Data obowiązywania aktualnej umowy 01.01.2015 - 31.12.2018, Data obowiązywania nowej umowy 01.01.2019 - 31.12.2021, Podstawa prawna użytkowania lokalu ARiMR jest właścicielem obiektu na podstawie aktu notarialnego, Przewidywane zużycie energii elektrycznej - roczne 23 890 kWh, Moc przyłączeniowa / moc umowna 17,0 kW / 17,0 kW, Układ zasilania obiektu 3-fazowy, Grupa przyłączeniowa V, Grupa taryfowa C11 ZT, Zabezpieczenie przelicznikowe 40A, Pomiar energii elektrycznej na napięciu 400V Część V: Dostawa energii elektrycznej - obejmująca usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej, dla potrzeb Biura Powiatowego ARiMR w Strzelcach Krajeńskich Al. Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie. Parametry techniczne; Data obowiązywania aktualnej umowy 01.01.2015 - 31.12.2018, Data obowiązywania nowej umowy 01.01.2019 - 31.12.2021, Podstawa prawna użytkowania lokalu ARiMR jest posiadaczem zależnym lokalu na podstawie aktu notarialnego, Przewidywane zużycie energii elektrycznej - roczne 19 610 kWh, Moc przyłączeniowa / moc umowna 17,0 kW / 17,0 kW, Układ zasilania obiektu 3-fazowy, Grupa przyłączeniowa V, Grupa taryfowa C11 ZT, Zabezpieczenie przelicznikowe 40A, Pomiar energii elektrycznej na napięciu 400V Część VI: Dostawa energii elektrycznej - obejmująca usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej, dla potrzeb Biura Powiatowego ARiMR w Sulęcinie ul. Lipowa 18 D, 69-200 Sulęcin. Parametry techniczne; Data obowiązywania aktualnej umowy 01.01.2015 - 31.12.2018, Data obowiązywania nowej umowy 01.01.2019 - 31.12.2021, Podstawa prawna użytkowania lokalu ARiMR jest posiadaczem zależnym lokalu na podstawie umowy najmu, zwartej na czas określony, Przewidywane zużycie energii elektrycznej - roczne 16 870 kWh, Moc przyłączeniowa / moc umowna 22,0 kW / 22,0 kW, Układ zasilania obiektu 3-fazowy, Grupa przyłączeniowa V, Grupa taryfowa C12a, Zabezpieczenie przelicznikowe 50A, Pomiar energii elektrycznej na napięciu 400V Część VII: Dostawa energii elektrycznej - obejmująca usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej, dla potrzeb Biura Powiatowego ARiMR we Wschowie ul. Kazimierza Wielkiego 6, 67-400 Wschowa. Parametry techniczne; Data obowiązywania aktualnej umowy 01.01.2015 - 31.12.2018, Data obowiązywania nowej umowy 01.01.2019 - 31.12.2021, Podstawa prawna użytkowania lokalu ARiMR jest właścicielem obiektu na podstawie aktu notarialnego, Przewidywane zużycie energii elektrycznej - roczne 18 310 kWh, Moc przyłączeniowa / moc umowna 22,0 kW / 22,0 kW, Układ zasilania obiektu 3-fazowy, Grupa przyłączeniowa V, Grupa taryfowa C11 ZT, Zabezpieczenie przelicznikowe 50A, Pomiar energii elektrycznej na napięciu 400V

II.5) Główny kod CPV:

09310000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV65300000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2018-06-01

lub zakończenia:

2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Data obowiązywania umowy dla BWI i BP w Gorzowie Wlkp.: 01.06.2018-31.12.2021, dla pozostałych 6 BP 31.12.2019-31.12.2021

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający oceni spełnienie ww. warunku na podstawie treści Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dołączonych przez Wykonawcę: ? aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. do dnia 31.12.2021 r. ? Oświadczenia o posiadaniu podpisanej umowy z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej (według załącznika nr 4 do SIWZ). obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. do dnia 31.12.2021 r.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunku na podstawie treści Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

Informacje dodatkowe

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale, mieć formę pisemną i być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającego się o zamówienie, odpowiedniego zasobu - wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istniejące okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, rzeczywiście nim dysponuje (wzór Zobowiązania załącznik nr 7).

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunku na podstawie treści Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

Nie

Informacje dodatkowe:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale, mieć formę pisemną i być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającego się o zamówienie, odpowiedniego zasobu - wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istniejące okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, rzeczywiście nim dysponuje (wzór Zobowiązania załącznik nr 7).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ w rozdziale XI ust. 2 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. ? Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Oświadczenia o posiadaniu podpisanej umowy z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej (według załącznika nr 4 do SIWZ)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Właściwie wypełniony i podpisany: a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy), b) Szczegółową kalkulację cenową przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1.1 do SIWZ dla I części zamówienia, załącznik nr 1.2 do SIWZ dla II części, załącznik nr 1.3 do SIWZ dla III części, załącznik nr 1.4 do SIWZ dla IV części, załącznik nr 1.5 do SIWZ dla V części, załącznik nr 1.6 do SIWZ dla VI części, załącznik nr 1.7 do SIWZ dla VII części), 2. Pełnomocnictwo (oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Parafowane na wszystkich stronach przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną Istotne Postanowienia Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom - Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców, jak za swoje własne. Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty powyższego załącznika, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona całość zamówienia samodzielnie, bez zatrudnienia podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2019-01-01 2021-12-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

5. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności, b) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, c) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia, d) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, e) uzupełnień mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeżeli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, f) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesów Zamawiającego, g) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zmianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany sposobu wykonania zamówienia, h) zmian w taryfach Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany stawki podatku VAT lub akcyzowego, a w konsekwencji również kwoty brutto, w przypadku zmiany w tym względzie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, bez konieczności aneksowania umowy, j) przeniesienie z Wykonawcy na osoby trzecie - praw i obowiązków wynikających z umowy za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-10

godzina:

11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Dostawa energii elektrycznej - obejmująca usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej, dla potrzeb Biura Powiatowego ARiMR w Krośnie Odrzańskim Pl. Bolesława Prusa 4, 66-600 Krosno Odrzańskie.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Zielona Góra codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.