Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych na potrze

Gdańskie Wody Sp. z o.o

Dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych na potrzeby Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 552578-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gdańskie Wody Sp. z o.o

Regon: 190275057

ulica: Profesora Witolda Andruszkiewicza

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 80-601

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 58 3233400,

e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl,

Fax: 583 012 458

Adres strony internetowej (URL): www.gdanskiewody.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.gdanskiewody.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.gdanskiewody.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Adres:

Gdańskie Wody Spółka z o.o., ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych na potrzeby Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Numer referencyjny:

ZP-5/PN/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych na potrzeby Gdańskie Wody Sp. z o.o. Zamówienie zostało podzielone na 9 części. Część 1, 6 i 7 obejmuje dostawę materiałów budowlanych bez transportu Cześć 2-5, 8 i 9 obejmuje dostawę materiałów budowlanych wraz z transportem Cześć 1 1 Beton C15/20 80 m3 2 Piasek zwykły 0-2 mm 600 tona 3 Pospółka 0-63 mm 200 tona 4 Mieszanka piasku i żwiru 0-4 mm 150 tona 5 Żwir 8-16 mm 75 tona 6 Ziemia urodzajna 285 tona 7 Otoczak/kamień do gabionów 80 - 150mm 450 tona Cześć 2 8 Granodioryt 0 - 31,5 400 tona 9 Kruszywo naturalne łamane 4-8mm 40 tona Cześć 3 10 Geowłóknina TS30 4x100m 13 080 m2 11Maty bentoninowe 3000 g/m2 210 m2 Cześć 4 12 Materac gabionowy z siatki zgrzewanej o oczkach 76,2x76,2, średnica drutu 3 mm w powłoce ze stopu cynkowo-aluminiowego o wymiarach 3x2x0,23 m 10 szt. 13 Materac gabionowy z siatki zgrzewanej o oczkach 76,2x76,2, średnica drutu 3 mm w powłoce ze stopu cynkowo-aluminiowego o wymiarach 3x1x0,23 m 100 szt. 14 Materac gabionowy z siatki zgrzewanej o oczkach 76,2x76,2, średnica drutu 4,5 mm w powłoce ze stopu cynkowo-aluminiowego o wymiarach 2x1x1 m 20 szt. 15 Materac gabionowy z siatki plecionej z drutu ZN-AL. W szarej otulinie PCV o oczkach 6x8 cm, średnica drutu 2,2/3,2 mm o wymiarach 3x1x0,23 7 szt. Cześć 5 16 Płyta drogowa żelbetowa z betonu C25/30 o wymiarach 300/150/15 cm 30 szt. Część 6 17 Kiszka faszynowa wiklinowa - wiązka o średnicy 20 cm prostych i gładkich prętów o długości 4,0 m, wyciętych z odpowiednich gatunków wierzb, uformowanych i ułożonych wzdłuż osi wiązki, przewiązanej drutem w ok. 33 cm odstępach 20 000 szt Część 7 18 Kołki melioracyjne -zaostrzone maszynowo paliki z drewna sosnowego lub świerkowego pozbawione sęków oraz nierówności, wykorzystywane do budowy umocnień brzegów i skarp- średnica 10 - 12 cm, długość 2,0 m 300 szt. 19 Kołki melioracyjne - średnica 10 - 12 cm, długość 1,8 m 100 szt. 20 Kołki melioracyjne średnica 10 - 12 cm, długość 1,5 m 1840 szt. 21 Kołki melioracyjne średnica 8 - 10 cm, długość 1,2 m 12560 szt. 22 Kołki melioracyjne średnica 4 - 6 cm, długość 1,0 m 12000 szt. Część 8 23 Wpust D400 z żeliwa szarego z kołnierzem ?,krata uchylna ryglowana (śruba), powierzchnia kraty ryflowana, norma PN-EN 124:2000, klasa D 400, rozmiar 600x400mm, wysokość 115 mm Korpus wpustu nie przystosowany pod kosz 120 szt. 24 Wpust D400 z żeliwa szarego z kołnierzem ?,krata uchylna ryglowana (śruba), powierzchnia kraty ryflowana, norma PN-EN 124:2000, klasa D400, rozmiar 600x400mm, wysokość 150mm Korpus wpustu nie przystosowany pod kosz 170 szt. 25 Wpust D 400 z żeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskowy, bez przystosowania pod kosz, rama kraty wyposażona w specjalne otwory mocujące , norma PN-EN 124:2000, klasa D 400, rozmiar 570x520mm (wew.450x410), wysokość 100mm 70 szt. 26 Właz D400 z żeliwa szarego, wentylowany, głębokość osadzenia pokrywy 50mm, 2 rygle bez uszczelek z pozycjonowaniem, norma PN-EN 124:2000, klasa D 400, rozmiar 600mm, wysokość 115mm 125 szt. 27 Właz D400 z żeliwa szarego, wentylowany, głębokość osadzenia pokrywy 50mm, 2 rygle bez uszczelek z pozycjonowaniem, norma PN-EN 124:2000, klasa D 400, rozmiar 600mm, wysokość 150mm 105 szt. 28 Właz D400 z żeliwa szarego, niewentylowany, głębokość osadzenia pokrywy 50mm, 2 rygle bez uszczelek z pozycjonowaniem, norma PN-EN 124:2000, klasa D 400, rozmiar 600mm, wysokość 115mm 15 szt. 29 Właz D400 z żeliwa szarego, niewentylowany, głębokość osadzenia pokrywy 50mm, 2 rygle bez uszczelek z pozycjonowaniem, norma PN-EN 124:2000, klasa D 400, rozmiar 600mm, wysokość 150mm 5 szt. 30 Wpust D400 typu górskiego z żeliwa szarego i kołnierzem ?, krata uchylna ryglowana (śruba), norma PN-EN 124:2000, klasa D400, rozmiar 620x420mm, wysokość 150mm, Korpus wpustu nie przystosowany pod kosz 20 szt. 31 Właz D400 z żeliwa szarego, ruszt wlotowy, norma PN-EN 124:2000, klasa D 400, rozmiar 600mm, wysokość do 115mm 30 szt. Część 9 32 Cement specjal 42,5 11000 kg 33 Zaprawy szybkowiążące do poziomowania i osadzania włazów i wpustów o wytrzymałości na ściskanie minimum po 1 godz. 14 Mpa po 24 godz. 25 Mpa 9 500 kg 34 zaprawy szybkowiążące zalewowe do osadzania włazów i wpustów ulicznych o wytrzymałości na ściskanie minimum po 1 godz. 14 Mpa po 24 godz. 25 Mpa 15250 kg 35 Pierścienie wyrównawcze (betonowe) do wpustów ulicznych 700/500 - 30 mm 30 szt. 36 Pierścienie wyrównawcze (betonowe) do wpustów ulicznych 700/500 - 50 mm 50 szt. 37 Pierścienie wyrównawcze (betonowe) do wpustów ulicznych 700/500 - 100 mm 70 szt. 38 Pierścienie wyrównawcze (betonowe) do studni rewizyjnych 850/600 - 30 mm 20 szt. 39 Pierścienie wyrównawcze (betonowe) do studni rewizyjnych 850/600 - 50 mm 40 szt. 40 Pierścienie wyrównawcze (betonowe) do studni rewizyjnych 850/600 - 100 mm 70 szt. 41Pierścienie wyrównawcze z tworzyw sztucznych kl. D400 do wpustów ulicz. 650/500 - 15 mm 120 szt. 42Pierścienie wyrównawcze z tworzyw sztucznych kl. D400 do wpustów ulicz. 650/500 - 35 mm 120 szt. 43 Pierścienie wyrównawcze z tworzyw sztucznych kl. D400 do wpustów ulicz. 650/500 - 50 mm 130 szt. 44 Pierścienie wyrównawcze z tworzyw sztucznych kl. D400 do wpustów ulicz. 650/500 - 100 mm 120 szt. 45 Pierścienie wyrównawcze z tworzyw sztucznych kl. D400 do studni rewiz. 800/600 - 15 mm 70 szt. 46 Pierścienie wyrównawcze z tworzyw sztucznych kl. D400 do studni rewiz. 800/600 - 30 mm 70 szt. 47 Pierścienie wyrównawcze z tworzyw sztucznych kl. D400 do studni rewiz. 800/600 - 50 mm 80 szt. 48 Pierścienie wyrównawcze z tworzyw sztucznych kl. D400 do studni rewiz. 800/600 - 100 mm 80 szt. 49 Pierścienie wyrównawcze klinowe z tworzyw sztucznych kl. D400 do wpustów 650/500 9/22 mm 70 szt. 50 Pierścienie wyrównawcze klinowe z tworzyw sztucznych kl. D400 do studni 800/600 9/22 mm 60 szt. 51Pierścienie wyrównawcze klinowe z tworzyw sztucznych kl. D400 do studni 800/600 30/60 mm 25 szt. 52Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 8 DN 100 x 3,2 x 2000 60 mb 53 Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 8 DN 160 x 4,7 x 3000 75 mb 54 Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 8 DN 200 x 5,9 x 3000 120 mb 55 Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 8 DN 250 x 5,9 x 3000 24 mb 56 Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 8 DN 300 x 5,9 x 3000 24 mb 57 Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 8 DN 400 x 5,9 x 3000 24 mb 58 Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 8 DN 500 x 5,9 x 3000 15 mb 59 Rura kanalizacyjna korugowana PP SN8 DN 800 x 3000 12 mb 60 Rura kanalizacyjna korugowana PP SN8 DN 500 x 3000 15 mb 61 Rura drenarska DN 110 300 mb 62 Tuleja ochronna (przejście szczelne) DN100 L-240 15 szt. 63 Tuleja ochronna (przejście szczelne) DN160 L-110 60 szt. 64 Tuleja ochronna (przejście szczelne) DN160 L-240 20 szt. 65 Tuleja ochronna (przejście szczelne) DN200 L-110 50 szt. 66 Tuleja ochronna (przejście szczelne) DN200 L-240 30 szt. 67 Tuleja ochronna (przejście szczelne) DN250 L-110 10 szt. 68 Tuleja ochronna (przejście szczelne) DN250 L-240 5 szt. 69 Tuleja ochronna (przejście szczelne) DN315 L-240 10 szt. 70 Tuleja ochronna (przejście szczelne) DN500 L-240 5 szt. 71 Nasuwka kanalizacyjna PVC zewnętrzna O110 10 szt. 72 Nasuwka kanalizacyjna PVC zewnętrzna O160 45 szt. 73 Nasuwka kanalizacyjna PVC zewnętrzna O200 25 szt. 74 Nasuwka kanalizacyjna PVC zewnętrzna O300 20 szt. 75 Złączka kielichowa PVC/beton (kielich PVC/bosy koniec beton) O160 25 szt. 76 Złączka kielichowa PVC/beton (kielich PVC/bosy koniec beton) O200 25 szt. 77 Złączka kielichowa PVC/beton (kielich PVC/bosy koniec beton) O300 20 szt. 78 Rura betonowa O500x1000 80 szt. 79 Pokrywa betonowa (korek) O700 50 szt. 80 Pokrywa polimerowo/cementowa 30 szt. 81 Szkło wodne sodowe 150 litr 82 Barwnik do betonu czarny 20 kg 83 Asfalt na zimno Mieszanka mineralno - bitumiczna w workach 7500 kg 84 Asfalt na zimno Mieszanka mineralno - bitumiczna w wiadrach 8000 kg 85 Klin D400 ACO Keile Typ A 160 szt. 86 Klin D400 ACO Keile Typ B 80 szt. 87 Pokrywa wpustu z polimerbetonu o wymiarach 580 x 380 x 70 mm 60 szt.

II.5) Główny kod CPV:

44111000-1

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena90,00Termin dostawy10,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) Część 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną dostawę kruszywa o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł netto. 2) Część 2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną dostawę granodiorytu lub kruszywa naturalnego łamanego o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł netto. 3) Część 3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną dostawę geowłókniny lub mat bentoninowych o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł netto. 4) Część 4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną dostawę materacy gabionowych o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł netto. 5) Część 5 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną dostawę płyt drogowych żelbetowych. 6) Część 6 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną dostawę kiszki faszynowej o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł netto. 7) Część 7 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną dostawę kołków melioracyjnych o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł netto. 8) Część 8 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie dostawy materiałów wykonanych z żeliwa o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł netto każda. 9) Cześć 9 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie dostawy materiałów stanowiących elementy sieci kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł netto każda.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; d) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VII.2.1) lit. a)-c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) Dokumenty, o których mowa w punkcie VII.2.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokument, o którym mowa w VII.2.2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VII.2.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis w punkcie VI.2.3) stosuje się. 5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie VII.2.1) lit. a)-c).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wykazu dostaw polegających na dostawie, które zostały wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w punkcie VI.1 SIWZ - oddzielnie dla każdej z 9 części wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy ww. dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na poniższych warunkach: 1) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - zmianie mogą ulec postanowienia Umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia, poprzez jego wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn; 2) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy - w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 6) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie VII.5.2), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie VII.5.3). 8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 10) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 11) Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 12) Dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 13) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 15) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonane zostały wskazane w wykazie dostawy materiałów budowlanych , Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów dotyczących należytego ich wykonania. 16) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 17) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 18) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 19) Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 20) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 21) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu wskazane w punkcie VII.2.1) lit. d) SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 22) Cześć 2-5,8 i 9 Kryteria oceny ofert: Cena (brutto) Waga: 90%, Termin dostawy Waga: 10%; Cześć 1, 6 i 7: Kryteria oceny ofert Cena (brutto) Waga: 100% 23) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 - 601 Gdańsk, w dniu: 15.05.2018r. o godzinie 10:15. 24) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 25) Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej 26) Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych 27) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych 28) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 29) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 30) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień Umowy, także w stosunku do treści oferty, w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych na potrzeby Gdańskie Wody Sp. z o.o.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Gdańsk codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.