Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Dostawa i montaż elementów wyposażenia i urządzeń dla Żłob

Gmina Lublin

Dostawa i montaż elementów wyposażenia i urządzeń dla Żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza w Lublinie - II części

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 551856-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Lublin

Regon: 43101951400000

ulica: Pl. Króla Władysława Łokietka

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 20-109

Miejscowość: Lublin

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 814 663 000

e-mail: zamowienia@lublin.eu

Fax: 814 663 001

Adres strony internetowej (URL): https://lublin.eu/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.lublin.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Miasta Lulin Biuro Zamówień Publicznych, Pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, pok nr 3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż elementów wyposażenia i urządzeń dla Żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza w Lublinie - II części

Numer referencyjny:

ZP-P-I.271.53.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia obejmuje: Część I - dostawa i montaż elementów wyposażenia i urządzeń układu technologicznego zaplecza gastronomicznego kuchni, elementów wyposażenia i urządzeń układu technologicznego pralni z prasowalnią oraz dwóch pomieszczeń mycia i dezynfekcji nocników Część II - dostawa i montaż ścianek mobilnych (6 szt.) oraz dźwigu towarowego małego (1 szt.)

II.5) Główny kod CPV:

39150000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV39141000-239141300-539711130-942416120-242716000-845310000-345330000-945421152-444112310-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

70

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia - 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Dla części I - 1. wykazanie się wykonaniem minimum 2 dostaw wraz z montażem w zakresie wyposażenia technologicznego kuchni dla obiektów użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 120 000,00 PLN brutto każda dostawa (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 120 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 2. wykazanie się wykonaniem minimum 2 dostaw wraz z montażem w zakresie wyposażenia technologicznego pralni z prasowalnią dla obiektów użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 30 000,00 PLN brutto każda dostawa (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 30 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dla części I - wykaz dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane potwierdzający 1. wykonanie minimum 2 dostaw wraz z montażem w zakresie wyposażenia technologicznego kuchni dla obiektów użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 120 000,00 PLN brutto każda dostawa (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 120 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 2. wykonanie minimum 2 dostaw wraz z montażem w zakresie wyposażenia technologicznego pralni z prasowalnią dla obiektów użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 30 000,00 PLN brutto każda dostawa (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 30 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W odniesieniu do pozycji zaznaczonych ,,*" w kolumnie ,,pozycja" w "Wykazie wyposażenia technologicznego kuchni i pralni z prasowalnią oraz dwóch pomieszczeń mycia i dezynfekcji nocników Żłobka w Lublinie przy ul. Zelwerowicza" oraz w "Wykazie wyposażenia i urządzeń Żłobka w Lublinie przy ul. Zelwerowicza - ścianki mobilne i dźwig towarowy mały", Wykonawca winien dołączyć do oferty karty katalogowe wystawione przez producenta.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3.Wykaz wyposażenia technologicznego kuchni i pralni z prasowalnią oraz dwóch pomieszczeń mycia i dezynfekcji nocników Żłobka w Lublinie przy ul. Zelwerowicza4.Wykaz wyposażenia i urządzeń Żłobka w Lublinie przy ul. Zelwerowicza - ścianki mobilne i dźwig towarowy mały. 5. Opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w projekcie technologicznym wraz z dokumentami - dowodami, dotyczącymi oferowanych rozwiązań równoważnych, potwierdzającymi równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w w projekcie technologicznym - w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne 6.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).7.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy - w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4. składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 11.Dokument, o którym mowa w pkt 10 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 11 stosuje się.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości - dla części I - 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) - dla części II - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Okres gwarancji 30,00Termin wykonania zamówienia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dla części I - 1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a)gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie publicznym, b)działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, c)konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, d)wydłużenia terminu dostawy elementów wyposażenia i urządzeń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e)realizacji dostaw zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub realizacji dostaw czy robót zleconych na podstawie odrębnej umowy, wymuszającej konieczność koordynacji tych dostaw / robót z dostawą realizowaną na podstawie niniejszej umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań, f)zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3, 3) zmiana zaoferowanych elementów wyposażenia i urządzeń wskazanych w "Wykazie wyposażenia technologicznego kuchni i pralni z prasowalnią oraz dwóch pomieszczeń mycia i dezynfekcji nocników Żłobka w Lublinie przy ul. Zelwerowicza", w sytuacji zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących brakiem dostępności na rynku zaoferowanych produktów bądź gdy zmiana ta podyktowana będzie pojawieniem się na rynku elementów wyposażenia i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji bądź zwiększenie funkcjonalności lub na uzasadniony wniosek użytkownika, wraz z ewentualną zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy i/lub wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2. Zmiany umowy przewidziane w pkt. 1 (dla części I) dopuszczalne są na następujących warunkach: - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia o wartość nierealizowanej dostawy ustaloną na podstawie cen jednostkowych poszczególnych elementów wyposażenia i urządzeń zawartych w "Wykazie cen jednostkowych wyposażenia technologicznego kuchni i pralni z prasowalnią Żłobka w Lublinie przy ul. Zelwerowicza", i odpowiadającą temu aktualizacją, - ad pkt 2) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: lit. a) - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. d) - o okres wydłużenia terminu dostawy elementów wyposażenia i urządzeń, lit. e) - o okres niezbędny na wykonanie dostaw / robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy (zleconych na podstawie aneksu do umowy lub odrębną umową), lit. f) - o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych okoliczności, - ad pkt 3) - zamiana na elementy wyposażenia i urządzenia posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe, cechy użytkowe i funkcjonalne jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą terminu o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych okoliczności, i/lub wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, o różnicę wartości zamiennych elementów wyposażenia i urządzeń w stosunku do pierwotnie przyjętych, ustaloną przez Strony stosownym protokołem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z katalogów lub innych nośników cenotwórczych. Dla części II - 1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a)gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie publicznym, b)działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, c)konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, d)wydłużenia terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e)realizacji dostaw zleconych na podstawie aneksu do umowy lub realizacji dostaw czy robót zleconych na podstawie odrębnej umowy, wymuszającej konieczność koordynacji tych dostaw / robót z dostawą realizowaną na podstawie umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań, f)zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3, 3) zmiana zaoferowanych elementów dostawy wskazanych w "Wykazie wyposażenia i urządzeń Żłobka w Lublinie przy ul. Zelwerowicza - ścianki mobilne i dźwig towarowy mały", w sytuacji zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących brakiem dostępności na rynku zaoferowanych produktów bądź gdy zmiana ta podyktowana będzie pojawieniem się na rynku produktów nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji bądź zwiększenie funkcjonalności lub na uzasadniony wniosek użytkownika, wraz z ewentualną zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy i/lub wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2. Zmiany umowy przewidziane w pkt. 1 (dla części II) dopuszczalne są na następujących warunkach: - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia o wartość nierealizowanej dostawy ustaloną na podstawie cen jednostkowych poszczególnych elementów dostawy zawartych w "Wykazie cen jednostkowych wyposażenia i urządzeń Żłobka w Lublinie przy ul. Zelwerowicza - ścianki mobilne i dźwig towarowy mały", i odpowiadającą temu aktualizacją - ad pkt 2) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: lit. a) - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. d) - o okres wydłużenia terminu dostawy, lit. e) - o okres niezbędny na wykonanie dostaw / robót powiązanych z przedmiotem umowy (zleconych na podstawie aneksu do umowy lub odrębną umową), lit. f) - o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych okoliczności,- ad pkt 3) - zamiana na elementy dostawy posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe, cechy użytkowe i funkcjonalne jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą terminu o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych okoliczności, i/lub wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, o różnicę wartości zamiennych elementów dostawy w stosunku do pierwotnie przyjętych, ustaloną przez Strony stosownym protokołem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z katalogów lub innych nośników cenotwórczych, wraz z odpowiadającą temu aktualizacją

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-10

godzina:

11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie procedury jest p. Iwona Wieżel - Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81 466 30 12.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Dostawa i montaż elementów wyposażenia i urządzeń dla Żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza w Lublinie

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Lublin codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.