Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Dostawa nowych części zamiennych materiałów eksploatacyjn

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Dostawa nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 - 2019

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 553105-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Regon: 092364160

ulica: ul. Dworcowa

Numer domu: 80

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 85-010

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 52 3705717

e-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl

Fax: 52 3705740

Adres strony internetowej (URL): http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Forma pisemna

Adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 - 2019

Numer referencyjny:

ZDW.RDW4.12d.361.8.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

wszystkie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 - 2019 2. Zamówienie podzielono na trzy części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: Część zamówienia nr 1 Dotyczy dostaw nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do środków transportowych. a) środki transportowe garażowane w RDW Wąbrzeźno: - samochód osobowy marki Skoda Fabia II, - samochód osobowy marki Skoda Fabia, - samochód marki Lublin 2, - samochód LUBLIN 3, - ciągnik Zetor 6421 Proxima, - przyczepa ciągnikowa Autosan D-45, - przyczepa SKORPION-120 o ładowności 750 kg (rębak), - samochód Citroen JUMPER. b) środki transportowe garażowane w Brodnicy: - samochód Skoda Fabia II, - przyczepa Świdnik o ładowności do 590 kg, - ciągnik Ursus 3512K. Część zamówienia nr 2 Dotyczy dostaw nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów dosprzętu. - piły spalinowe - 8 szt., - kosy mechaniczne - 8 szt., - przecinarka do asfaltu - 1 szt., - zagęszczarki - 3 szt., - podkrzesywarki - 2 szt., - wiertnica glebowa - 1 szt., - kosiarka rotacyjna - 1 szt., - myjka wysokociśnieniowa - 1 szt. - rozdrabniacza gałęzi Teknamotor "SKORPION", Część zamówienia nr 3 Dotyczy dostaw nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriówdo osprzętu specjalistycznego do "UNIMOGA"oraz osprzętu do ciągników. - głowica do koszenia trawy - 1 szt. (MULAG typ UMK 1200), - myjka do znaków -1 szt., - wiertnica glebowa -1 szt. (MULAG typ EBG), - wysięgnik -1 szt., - pług - 1 szt. (SNK 27), - posypywarka - 1 szt. (STRATOS B17-18 VCXN-490), - głowica do frezowania poboczy - 1 szt. (MULAG Typ BRG 1000), - kosiarka bijakowa Z-146 - 1 szt. - kosiarka bijakowa - 1szt.( FERRI ZME 155), - ładowacz czołowy - 1 szt. (POMAROL 22A), - głowica kosząca - 1 szt. (FERRI TN 120). 3. Przez nowe części zamienne należy rozumieć: a) oryginalne części zamienne - części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu środka transportowego (sprzętu, osprzętu), produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych środków transportowych (sprzętu, osprzętu) do produkcji komponentów lub części zamiennych danego środka transportowego (sprzętu, osprzętu), wtym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego środka transportowego (sprzętu, osprzętu); przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych środków transportowych (sprzętu, osprzętu) i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych środków transportowych (sprzętu, osprzętu). Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy. b) części zamienne o porównywalnej jakości - części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych środków transportowych (sprzętu, osprzętu) oraz kompatybilne z urządzeniami, w których będą zamontowane.Wymagane jest, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były dostarczane fabrycznie nowe i kompletne, oryginalne lub równoważne. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy. Szczegółowy wykaz części zamiennych,materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do danego modelu środka transportowego, sprzętu, osprzętu specjalistycznego do "UNIMOGA" i osprzętu do ciągników zawierają załączniki 2a, 2b, 2c do SIWZ - stosownie do części zamówienia na którą wykonawca składa ofertę. Przewidywane ilości asortymentu określone w załącznikach 2a, 2b, 2c do SIWZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość i rodzaj zamawianych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty: - 34 200,00 zł brutto dla części zamówienia nr 1 - 15 700,00 zł brutto dla części zamówienia nr 2 - 20 000,00 zł brutto dla części zamówienia nr 3 i do tych kwot będzie realizowana dostawa części zamiennych,materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (nie dotyczy prawa opcji). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości asortymentu w granicach oferowanej przez wykonawcę ceny. 4. Termin dostawy Termin dostawy nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów bezpośrednio do wskazanego poniżej miejsca przez zamawiającego wynosić będzie maksymalnie 3 dni robocze licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem/e-mailem przez upoważnionego pracownika zamawiającego wskazanego w umowie. Więcej informacji można znaleźć w punkcie XIII niniejszego SIWZ. W szczególnie uzasadnionych wypadkach strony uzgodnią dłuższy termin wykonania dostawy. Zamówienie będzie zawierać informację na temat ilości i rodzaju asortymentu oraz wskazanie miejsca dostawy. Miejsce dostaw: a) część zamówienia nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - HEMAR.AUTO Piechowicz Mariusz, ul. Żółkiewskiego 10, 87-100 Toruń b) część zamówienia nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno c) część zamówienia nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - Zakład Mechaniczny ZAMEWEdward Nesterowicz, ul. Suwalska 55, 87-100 Toruń Wykonawca zamówienia zobowiązuje się zorganizować dostawę części, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie. 5. Na przedmiot zamówienia wykonawca udzieli gwarancji liczonej od dnia wystawienia faktury.Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 12 miesięcy, natomiast maksymalny okres wynosić może 24 miesiące. Więcej informacji można znaleźć w punkcie XIII niniejszego SIWZ. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu lub wymiany zamówionej części, która będzie niekompatybilna z naprawianym środkiem transportu, sprzętem, osprzętem specjalistycznym do "UNIMOGA" lub osprzętem do ciągników. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany będzie do odbioru części z miejsca dostawy. 7. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji o którym mowa w dziale II pkt 4 SIWZ. Informacje dotyczące ocenyofert 8. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.5) Główny kod CPV:

34300000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV34320000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.); e) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z zastrzeżeniem zapisów działu VI pkt 2 SIWZ. 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VI. pkt 8 ppkt a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10. Dokument, o których mowa w dziale VI pkt 9 SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w dziale VI pkt 9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis działu VI pkt 10 SIWZ, stosuje się. 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

13. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 13.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa sporządzonego wg załącznika nr 1 do SIWZ; 13.2. Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY sporządzony wg załącznika nr 2a lub 2blub 2c do SIWZ- stosownie do części zamówienia na którą wykonawca składa ofertę; 13.3. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia); 13.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 13.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 13.6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Okres gwarancji24,00Termin dostawy 16,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ, co wykonawca potwierdza w formularzu oferty. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2.1. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek wykonawcy, dopuszcza się wprowadzenie nowego podwykonawcy, zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę lub wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy; W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 2.3. Zmiany wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenie stron. 2.4 Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 2.5. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te (tj. określone w pkt a - c) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę oraz po złożeniu przez wykonawcę wniosku o stosowną zmianę wynagrodzenia zawierającego uzasadnienie celem weryfikacji jego zasadności przez zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: - pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której w lit. b), lub - pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w lit. c). d) zastosowanie przewidywanego prawa opcji. 2.6. Przekształcenia wykonawcy będącego osobą prawną lub spółką osobową lub cywilną w inną spółkę prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577). 3. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) - "Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy". 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym jednak zastrzeżeniem, że każda ze stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów/faksów i adresów wskazanych w niniejszej umowie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od chwili dokonania zmiany. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-14

godzina:

08:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język Polski (PL)

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

I. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E USTAWY PZP PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIENIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w dziale VII pkt od 5do 9SIWZ. 2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych: - Małgorzata Sass - Kierownik Sekcji finansowo pracowniczej tel. 56 688-25-73 fax. 56 688-27-56 e-mail: kasa.wab@zdw-bydgoszcz.pl - Ewa Cieślik - Referent tel. 56 688-25-73 fax. 56 688-27-56 e-mail:e.cieslik@zdw-bydgoszcz.pl b) w sprawach proceduralnych: Rafał Pilśniak - Starszy referent tel. 56 688 13 73 e-mail: r.pilsniak@zdw-bydgoszcz.pl 3. Komunikacja elektroniczna nie wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne. 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując wniosek na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688-25-73; fax.56 688-27-56, Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. II. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM PRAWIE OPCJI Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o których mowa w art.34 ust.5 ustawy Pzp: a) Zastosowanie przez zamawiającego prawa opcji będzie polegać na zwiększeniu wartości umowy o 20 %w zależności od zapotrzebowania zamawiającego oraz posiadanych środków finansowych. b) Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. c) Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2019 r. d) O zastosowaniu prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę na piśmieprzed realizacją. e) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. f) Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji. g) Prawo opcji zobowiązuje wykonawcę do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym aneksem. h) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym. III. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ), zobowiązany jest wypełnić pkt 7. 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ). Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w dziale XXVII SIWZ. 2. Zamawiający nie żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom dokumentów wymienionych w dziale VI pkt 8 SIWZ. 3. Zgodnie z treścią art. 36ba ustawy Pzp, jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 (w zakresie określonym w SIWZ) ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu winien wykazywać wykonawca lub wykonawcy wspólnie (zgodnie z działem V pkt 2 SIWZ). 4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w dziale VI pkt 1 i 2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Dostawa nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 - 2019 - Dotyczy dostaw nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do sprzętu

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Bydgoszcz codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.