Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty HLA u p

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki - w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym - zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia na lata 2017-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 552283-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Regon: 28890000000

ulica: Al. Powstańców Wielkopolskich

Numer domu: 72

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 70111

Miejscowość: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 914 661 086

e-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl

Fax: 914 661 113

Adres strony internetowej (URL): www.spsk2-szczecin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.spsk2-szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.spsk2-szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

w siedzibie Zamawiającego przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C (Budynek Administracyjny)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki - w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym - zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia na lata 2017-2020

Numer referencyjny:

ZP/220/30/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki - w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym - zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia na lata 2017-2020. 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty. 2. Zamawiający wymaga, aby wyroby określone: a) w pozycjach nr 1-10 były zarejestrowane jako wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) b) nie stanowią wyrobu medycznego wyroby określone w pozycjach nr 11-12. W przypadku zaoferowania w poz. 11-12 załącznika nr 2 wyrobów medycznych oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 PZP, w związku z brakiem możliwość porównania ofert (różna wysokość stawki VAT) . 3. Ilości odczynników podane w załączniku nr 2 stanowią wielkość maksymalną i zostały podane w celu umożliwienia przygotowania ofert przez Wykonawców . Faktyczna ilość odczynników , które zostaną zamówione przez zamawiającego będzie uzależniona od ilości pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki w ramach Programu opisanego w preambule i ilości badań zleconych Zamawiającemu przez Ministerstwo Zdrowia . 4. Zamawiający wymaga, by dostarczane odczynniki posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV:

33696500-0

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena brutto60,00termin dostawy zamówień cząstkowych 20,00termin płatności 20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

342475,00

Waluta:

pln

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym - zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia na lata 2017-2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie opisuje sposobu spełniania tego warunku;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie opisuje sposobu spełniania tego warunku;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie opisuje sposobu spełniania tego warunku;

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 1 PZP. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 5.1 :składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie zmierza wzywać wykonawców o dokumenty mające na celu potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego. Wykonawca winien dołączyć do oferty: Dokumenty, że zaoferowane w pozycjach (poz. 1-10) wyroby były zarejestrowane jako wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03)- certyfikaty bezwzględnie należy dołączyć do oferty.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być złożona w formie pisemnej. Zalecane jest sporządzenie oferty z wykorzystaniem wzoru oferty oraz wzorów załączników do oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie korzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego i zawartych w SIWZ, zobowiązany jest w załączniku przygotowanym we własnym zakresie bezwzględnie zamieścić wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego. 2. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej. 3. Do Formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) pełnomocnictwo - w przypadku jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty b) oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty d) oświadczenia dotyczące podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji podlega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a) PZP potwierdzające brak podstaw do ich wykluczenia- o ile dotyczy e) zobowiązanie podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega -o ile dotyczy f) dokumenty, że oferowane odczynniki odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego - CE-IVD g) wypełniony przez Wykonawcę Formularz cen jednostkowych stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty. 4. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty muszą być napisane w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką (ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem). 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oferta winna spełniać następujące wymagania: a) do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu). Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii i zawierać wyszczególnienie wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania b) oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z SIWZ c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 PZP każdy z Wykonawców składa oddzielnie. d) wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący kto składa oświadczenie tj. czy oświadczenie składane jest przez członka konsorcjum czy też przez pełnomocnika w imieniu konsorcjum e) wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak wykonawcy składający ofertę wspólną.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

ZMIANY UMOWY § 11 1. W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu odczynnika stanowiącego przedmiot zamówienia bądź braku odczynnika z innych przyczyn, nie zawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Kupującego, podając przyczynę braku odczynnika wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakującego odczynnika występującego w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Kupującemu dostarczanie odpowiednika brakującego odczynnika po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie. 2. Odpowiednik brakującego odczynnika musi posiadać takie same parametry oraz co najmniej taką samą jakość jak odczynnik określony w załączniku nr 4 3. Sprzedawca zobowiązany jest przesłać do Apteki Kupującego a) informację o przyczynach braku odczynnika oraz jego odpowiednikach, b) nieodpłatnie oferowany odczynnik zamienny w ilości wystarczającej do wykonania dwóch pełnych reakcji, c) dokumenty dopuszczające oferowany odczynnika zamienny do obrotu, o ile są wymagane zgodnie z przepisami. 4. Po przetestowaniu nieodpłatnej próbki Kupujący powiadomi Sprzedawcę faksem lub pocztą elektroniczną o decyzji w sprawie dostarczania zamiennego odczynnika. 5. W przypadku pozytywnej decyzji Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest przesłać Kupującemu aneks do umowy. Sprzedawca ma prawo realizować dostawy odczynnika zamiennego dopiero po podpisaniu aneksu do umowy. 6. Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany odczynnika na inny podejmuje Kupujący. 7. Postanowienia ust 2-6 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych odczynników o lepszej jakości od odczynników stanowiących przedmiot umowy. Sprzedawca w przypadku wprowadzenia do obrotu nowych odczynników lepszej jakości zobowiązany jest w piśmie , o którym mowa w ust .3 lit. a) podać na czym polegają różnice nowego odczynnika w stosunku do odczynnika stanowiącego przedmiot umowy i uzasadnić ich wpływ na jakość odczynnika. § 11a Na uzasadniony wniosek Kupującego strony mogą dokonać zmian w zakresie ilości poszczególnego asortymentu odczynników, przy zachowaniu wartości umowy, pod warunkiem, że wartość umowy nie będzie wyższa od określonej w § 4. § 12 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku: a) obniżenia ceny oraz zmian korzystnych dla Kupującego, b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 11 i § 11a) umowy, c) zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, terminu obowiązywania umowy oraz warunków jej realizacji w przypadku stanu nadzwyczajnego, który zostanie stwierdzony przez właściwe organy państwa jeżeli konieczność dokonania zmiany umowy wynikała będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zachowania w danym stanie zagrożenia lub będzie niezbędna dla zapobiegnięcia szkodzie znacznych rozmiarów. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze aneksu do umowy . Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 4. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony projekt aneksu do umowy . 5. Zmiana umowy polegająca na zmianie cen jednostkowych zgodnie z § 5 ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z VAT). § 17 1. Okres realizacji umowy wynosi 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust 2. 2. Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w ust. 1 w wypadku dostarczenia Kupującemu odczynników na wartość netto określoną w § 4 ust 1 umowy. 3. W przypadku niewykorzystania ilościowego odczynników w terminie wskazanym w ust.1 Kupujący ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności przedłużyć termin realizacji umowy. 4. Kupujący ma prawo składać oświadczenie o przedłużeniu obowiązywania umowy wielokrotnie, z tym, że łączny okres przedłużenia umowy w stosunku do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy. Oświadczenie Kupującego o przedłużeniu umowy winno być złożone Sprzedającemu nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed końcem niniejszej umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-10

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Szczecin codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.