Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla jednostek organiza

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 552336-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Regon:

ulica: al. Niepodległości

Numer domu: 10

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 61875

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 061 8569000, 8569500

e-mail: tomasz.lulka@ae.poznan.pl

Fax: 618 543 988

Adres strony internetowej (URL): http://ue.poznan.pl/pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/ogloszenia,c127/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

doręczenie, osobiście

Adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 61-875 Poznań, al. Niepodległości 10 w Kancelarii, budynek B, pok. 016.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Numer referencyjny:

ZP/018/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie wraz z rozładunkiem (w tym: wniesienie) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych UEP - zgodnie z opisem i wykazem zawartym w załącznikach nr 5-7 i nr 12 do SIWZ. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń w których będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach. Montaż będzie polegał w szczególności na ustawieniu lub powieszeniu, skręceniu, złożeniu, wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga wyrobów fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącej produkcji, wysokiej (bezspornie dobrej) jakości, w pierwszym gatunku. Wszystkie ich elementy powinny być przygotowane na intensywną eksploatację i w związku z tym muszą być wykonane w sposób gwarantujący trwałość. Wyposażenie lub wszystkie jego elementy składowe muszą spełniać wszystkie parametry i wymagania wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w załącznikach nr 5-7 do SIWZ oraz być dopuszczone do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający zastrzega, iż wskazane w opisie kolory stanowią wytyczne kolorystyczne, a Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji zobowiązany jest do ich ostatecznego uzgodnienia i uzyskania akceptacji. Wymiary mebli podane w załącznikach nr 5-7 są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (rzędu 2%), jeżeli określone w formularzu cenowym miejsce użytkowania będzie na to pozwalało i za wyjątkiem tych mebli, które stanowią doposażenie. Zamawiający wymaga, aby meble stanowiące doposażenie, były maksymalnie zbliżone stylowo, konstrukcyjnie, kolorystycznie i materiałowo do już użytkowanych. Szczegółowy wykaz mebli, wymagania techniczne, ilość oraz miejsca dostarczenia określa Formularz cenowy stanowiący załączniki 5-7 do SIWZ oraz załącznik nr 12 pn. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Cena oferty musi zawierać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty dostawy - transportu przedmiotu zamówienia do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) koszt rozładunku, wniesienia, montażu, ustawienia, a także uwzględniać podatki oraz rabaty, upusty, itp. W związku z tym Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia niezwłocznie podpisze umowę, po uprawomocnieniu wyboru, w terminie ustalonym z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - po podpisaniu umowy - Wykonawca dokona obmiaru z natury i uzgodni z użytkownikiem: precyzyjne wymiary mebli, odcień materiałów tapicerskich i okleiny płyt meblowych (z podaniem numerów symboli i producenta) - w tym celu przedstawi min. trzy wzorniki oklein płyt meblowych oraz fabryczny próbnik tkanin tapicerki do wyboru. Istotne ustalenia zostaną ujęte w formie notatki akceptowanej przez przedstawicieli obu Stron. W przypadkach, gdy: a) w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami "lub równoważne". Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia; b) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; c) nastąpiło ewentualne wskazanie produktów poprzez zamieszczone rysunki i zdjęcia poglądowe wyrobów należy rozumieć, iż mają one na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne prezentowanym. Zamawiający wymaga wyrobów fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącej produkcji, wysokiej (bezspornie dobrej) jakości, w pierwszym gatunku. Wszystkie ich elementy powinny być przygotowane na intensywną eksploatację i w związku z tym muszą być wykonane w sposób gwarantujący trwałość. Wyposażenie lub wszystkie jego elementy składowe muszą spełniać wszystkie parametry i wymagania wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w załącznikach nr 5 -7 do SIWZ oraz być dopuszczone do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Szczegółowy wykaz mebli, wymagania techniczne, ilość oraz miejsca dostarczenia określają Formularze cenowe stanowiące załączniki nr 5 - 7 oraz załącznik nr 12 pn. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zamawiający wymaga gwarancji: co najmniej 60 miesięcznej na meble oraz co najmniej 24 miesięcznej na krzesła - okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wyznacza Wykonawcy - na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia/wady/różnicy termin do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia uszkodzenia/wady/różnicy mebla/krzesła. W przypadku ujawnienia w przedmiocie umowy wad jakościowych, różnic w parametrach w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego lub odmiennych cech użytkowych, których nie można było stwierdzić w chwili odbioru, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie na piśmie lub drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia/wady/różnicy do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia, naprawy w ciągu 20 dni kalendarzowych liczonych od daty ich zgłoszenia oraz wymianę mebla/ krzesła na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych danego mebla/ fotela.

II.5) Główny kod CPV:

39100000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV39130000-239150000-839112000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

40

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykazania wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie: dla części nr 1: co najmniej jednego zlecenia obejmującego dostawy i montaż mebli biurowych o wartości min. 30.000,00 zł. dla części nr 2: co najmniej jednego zlecenia obejmującego dostawy i montaż mebli biurowych o wartości min. 10.000,00 zł. dla części nr 3: nie mają zastosowanie (Zamawiający w tym zakresie nie wprowadza żadnych ograniczeń). W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a ustawy Pzp minimum jeden Wykonawca albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. Wykonawcy uczestnicząc w postępowaniu mają potwierdzić spełnienie tego warunku w dwóch etapach: Etap I W terminie składania ofert Wykonawcy składają do oferty oświadczenie o spełnieniu tego warunku poprzez złożenie wstępnej deklaracji / oświadczenia -załącznik nr 3 do SIWZ. Etap II Zamawiający w trakcie badania ofert dokona oceny oferty najkorzystniejszej. Na podstawie art. 26 ust 2 ustawy Pzp Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku, zakreślając min 5 dniowy termin na złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Dokumenty te zostały wskazane w pkt. 9.3. SIWZ.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Dokument ten ma potwierdzać spełnienie wymagań wskazanych w pkt 7.2.3.1. SIWZ. - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1.Oświadczenie, iż oferowane meble drewniane / elementy drewniane będą wyprodukowane, w ramach oferty cenowej, z drewna posiadającego certyfikat: FSC*, PFEC*, inny równoważny dowód zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 2.Oświadczenie, iż produkty odpowiadają określonym normom (dla części nr 1, 2 i 3) - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 3.Aktualny atest BHP dla płyt meblowych dopuszczający je do bezpośredniego kontaktu z człowiekiem (klasa higieniczności E-1) - (dla części nr 1, 2 i 3). 4.Karta katalogowa lub wydruk z katalogu producenta prezentowanego na stronach internetowych, przedstawiający proponowany przez Wykonawcę typy fotela z podaniem jego nazwy handlowej i producenta, oraz dokładnym opisem technicznym, wymiarami, rysunkiem technicznym lub zdjęciem proponowanego mebla (w rozmiarze pozwalającym dostrzec szczegóły) i innymi szczegółami umożliwiającymi weryfikację czy proponowany mebel spełnia wymagania zamówienia - (dla części nr 1 i 2). Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunku i/lub zdjęcia z rysunków poglądowych umieszczonych w Formularzach cenowych - wymaga się przedstawienia zdjęć i/lub rysunku faktycznie oferowanego mebla.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 2.Szczegółowa oferta cenowa za realizację zamówienia (formularz cenowy) - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (dla części nr 1), załącznik nr 6 do SIWZ (dla części nr 2), załącznik nr 7 do SIWZ (dla części nr 3). 3.Dowód wpłacenia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

10.1. Wykonawca przystępujący do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert - w wysokości: Dla części nr 1: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100), Dla części nr 2: 200,00 zł(słownie: dwieście złotych 00/100), Dla części nr 3: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Wadium można wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Al. Niepodległości 10 w BZ WBK 3 Oddział Poznań 54 10901359 0000000035018918.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z postanowieniami art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza: a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp., b) konieczną zmianę terminów realizacji etapu zamówienia jak i całego zamówienia, jeżeli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika ona z winy Wykonawcy. Wykonawca na piśmie przedstawi i udokumentuje okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty, c) konieczne przesunięcie terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku przedłużających się prac remontowo-budowlanych w miejscu dostarczenia mebli, d) zmianę dotyczącą dostarczanego mebla w sytuacji: ? gdy nastąpi wycofanie danego artykułu z produkcji przez producenta, a dostępny będzie artykuł o parametrach nie gorszych niż wynikające z ich opisu w SIWZ (wycofanie danego artykułu z produkcji przez producenta, Wykonawca musi pisemnie udokumentować), ? niedostępności na rynku artykułu objętego ofertą Wykonawcy (z innych powodów niż wymieniony powyżej), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu artykuł o parametrach nie gorszych niż wynikające z ich opisu w SIWZ (niedostępność danego artykułu na rynku, Wykonawca musi pisemnie uzasadnić), e) wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku zakończenia serii produkcyjnej danego mebla oraz rozpoczęcie produkcji mebla o parametrach technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania ZP/018/18, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni, f) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, które to przyczyny Zamawiający musi udokumentować, g) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego , tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Stron, h) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, i) aktualizację treści wynikającą ze zmiany powszechnie obowiązujących albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 2. W obydwu w/wymienionych pod lit. d) przypadkach, Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych zamienników, a po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, do podpisania stosownego aneksu do umowy. 3. Powyższe nie uprawnia Wykonawcy do podwyższania ceny za zamienniki mebli. 4. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-2 powyżej. 2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-10

godzina:

08:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Poznań codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurko



Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.