Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Dostawa pieczywa do szpitala

Ogłoszenie nr 510274060-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Szpital Powiatowy w Zawierciu: Dostawa pieczywa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550270097-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Powiatowy w Zawierciu, Krajowy numer identyfikacyjny 27627111000000, ul. Miodowa  14, 42-400  Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 740 361, e-mail zampub@szpitalzawiercie.pl, faks 326 721 532.
Adres strony internetowej (url): www.szpialzawiercie.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpialzawiercie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pieczywa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP/WR/93/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pieczywa, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia. Zamawiający wymaga dostaw od poniedziałku do soboty włącznie, w godzinach 6:00 - 7:00, do pomieszczeń magazynowych w ilościach uzgodnionych telefonicznie, na dzień przed planowanym terminem dostawy. W razie konieczności dodatkowa dostawa nastąpi w godzinach późniejszych tego samego dnia. Reklamacje z tytułu jakości, ilości dostawy towaru będą zgłaszane przez Zamawiającego w dniu, w którym dostarczono wadliwy towar. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towary wolne od wad i spełniające wymagania jakościowe, na koszt własny, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający może zwrócić całą partię towarów Wykonawcy odmawiając jednocześnie zapłaty. Data ważności danego produktu nie może być krótsza niż ¾ okresu przewidzianego do spożycia, licząc od dnia dostawy. W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia z krótszą datą ważności niż wyżej wymieniona, Zamawiający ma prawo zwrotu przedmiotu zamówienia przed upływem terminu jego ważności.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15810000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pieczywo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6984.76
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Patrycja & Paweł s.c. Z.K.R. Rydzyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kwaśniów Górny, ul. Rodacka 6
Kod pocztowy: 32-310
Miejscowość: Klucze
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7292.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7292.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7292.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W przedmiotowej sprawie przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów żywnościowych – 5 pakietów” nr sprawy DZP/PN/15/2019 w zakresie tożsamego przedmiotu zamówienia. Z upoważnienia art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp przewidziano w treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość zamówienia do wysokości 20% zamówienia podstawowego.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.