Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przetarg Dostawa platform lęgowych dla rybołowa

Komitet Ochrony Orłów: Dostawa 132 platform lęgowych dla rybołowa do wybranych Obszarów Natura 2000 w Polsce

Ogłoszenie nr 510274025-N-2019 z dnia 15-12-2019 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622507-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Komitet Ochrony Orłów, Krajowy numer identyfikacyjny 51019564100000, ul. Niepodległości  53/55, 739-119-1774  Olsztyn 10-044, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (89) 535-32-54, 696284489, e-mail anderwaldd@gmail.com, m_zygmunt1@wp.pl, faks (89) 535-32-54.
Adres strony internetowej (url): http://www.koo.org.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie pozarządowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 132 platform lęgowych dla rybołowa do wybranych Obszarów Natura 2000 w Polsce
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
LPPL/02/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż łącznie 132 platform lęgowych na drzewach na 12 Obszarach SPA Natura 2000. Platformy zostaną zamontowane w rewirach ptaków, dla których są przeznaczone, na drzewach wskazanych przez Zamawiającego na terenie nadleśnictw objętych projektem na wysokości 25-35 m. Platforma lęgowa powinna składać się z drewnianej kratownicy z 8 krawędziaków (4 szt. x 4 szt.) o wymiarach w przekroju poprzecznym minimum 4 cm x 4 cm połączonych nierdzewnymi wkrętami i od spodu scalonych ocynkowaną siatką o drobnych oczkach nie większych jak 2 x 2 cm. Od góry do kratownicy przymocowany jest ocynkowanym drutem „wieniec” o średnicy minimum 70 cm wypleciony w warstwie spodniej (od strony kratownicy) z drobniejszych gałązek świerka i w warstwie wierzchniej z gałązek dęba, graba lub buka. Drewniana podstawa sztucznego gniazda może mieć kształt kwadratu lub prostokąta. Do wyplatania wieńca należy użyć materiałów naturalnych. Wieniec musi mieć grubość/wysokość minimum 25 cm. Cała konstrukcja platformy lęgowej powinna być stabilna, wieniec mocno zdrutowany w przynajmniej 6 miejscach na obwodzie z kratownicą, bez luźnych drutów. Dno platformy lęgowej należy wypełnić w następującej kolejności: grubymi zrębkami, darnią traw i drobnymi gałęziami. Dokładne lokalizacja i termin montażu zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu umowy w porozumieniu i pod nadzorem koordynatora KOO projektu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 77231000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie 1. Dostawa 5 platform lęgowych do OSO Puszcza Barlinecka (PLN080001)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12457.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13530.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13530.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13530.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa 5 platform lęgowych do OSO Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (PLN080005)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12457.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowy JAQ Jakub Pruchniewicz
Email wykonawcy: jaq@data.pl
Adres pocztowy: Czapury, ul. Borówkowa 10, 61-160 Poznań
Kod pocztowy: 61-160
Miejscowość: Czapury
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12915.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12915.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12915.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa 12 platform lęgowych do OSO Puszcza Borecka (PLN280006)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29898.84
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Strefa Drzewa Tomasz Kryjan
Email wykonawcy: strefadrzewa@gmail.com
Adres pocztowy: Żurawia 14/21, 16-010 Wasilków
Kod pocztowy: 16-010
Miejscowość: Wasilków
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Dostawa 15 platform lęgowych do OSO Puszcza Piska (PLN280008)”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 37373.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Strefa Drzewa Tomasz Kryjan
Email wykonawcy: strefadrzewa@gmail.com
Adres pocztowy: Zurawia 14/21, 16-010 Wasilków
Kod pocztowy: 16-010
Miejscowość: Wasilków
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Dostawa 12 platform lęgowych do OSO Puszcza Notecka (PLN300015)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29898.84
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowy JAQ Jakub Pruchniewicz
Email wykonawcy: jaq@data.pl
Adres pocztowy: Czapury, ul. Borówkowa 10, 61-160 Poznań
Kod pocztowy: 61-160
Miejscowość: Czapury
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30996.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30996.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30996.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Dostawa 20 platform lęgowych do OSO Dolina Dolnej Odry (PLN320003)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49831.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Luscinia Marcin Sołowiej
Email wykonawcy: trochiloides@gmail.com
Adres pocztowy: Zakole 46/7, 71-454 Szczecin
Kod pocztowy: 71-454
Miejscowość: Zakole
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 47000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Dostawa 5 platform lęgowych do OSO Ostoja Wkrzańska (PLB320014)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 92 ust. pkt 7 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający – Komitet Ochrony Orłów, ul. Niepodległości 53/55, 10-044 Olsztyn informuje, że unieważnia postępowanie w części 9, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
 
CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Dostawa 5 platform lęgowych do OSO Ostoja Witnicko-Dębniańska (PLB320015)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12457.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Vanellus Mariusz Urban
Email wykonawcy: vanellus-ekspertyzy@wp.pl
Adres pocztowy: 66-415 Kłodawa, ul. Wojcieszycka 28D
Kod pocztowy: 66-415
Miejscowość: Kłodawa
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13530.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13530.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13530.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Dostawa 5 platform lęgowych do OSO Ostoja Cedyńska (PLN320017)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12457.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Vanellus Mariusz Urban
Email wykonawcy: vanellus-ekspertyzy@wp.pl
Adres pocztowy: 66-415 Kłodawa, ul. Wojcieszycka 28D
Kod pocztowy: 66-415
Miejscowość: Kłodawa
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13530.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13530.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13530.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.