Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych

Ogłoszenie nr 510274017-N-2019 z dnia 15-12-2019 r.

Powiat Rycki: Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610381-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Rycki, Krajowy numer identyfikacyjny 43101944800000, ul. ul. Wyczółkowskiego  , 08-500  Ryki, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 8657450, 8657472, e-mail promocja@ryki.powiat.pl, faks 818 651 966.
Adres strony internetowej (url): www.spryki.bip.lubelskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ.042.5.109.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Dostarczane pomoce dydaktyczne winny: -być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, -być dostarczone na koszt Wykonawcy pod wskazany adres określony przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 43800000-1 urządzenia warsztatowe 31711000-3 artykuły elektroniczne Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6
 
Dodatkowe kody CPV: 39162110-9, 43800000-1, 31711000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 383130.10
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne sp. z o.o.
Email wykonawcy: mt@mechatronika.pl
Adres pocztowy: ul. Ustrzycka 1
Kod pocztowy: 61-324
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 471250.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 361398.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 471250.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.