Dzisiaj jest: 10.12.2023, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni Zespołu Szkół N

Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie - Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w ramach projektu "Edukacja Kluczem do sukcesu" nr projektu RPMA,10.01-14-7219/16

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 516304-N-2018 z dnia 2018-02-12 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu "Edukacja Kluczem do sukcesu" nr projektu RPMA,10.01-14-7219/16

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie - Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

Regon 130377706

ulica Orylska

Numer domu 9

Numer mieszkania

Kod pocztowy 06-400

Miejscowość Ciechanów

Województwo mazowieckie

Państwo Polska

Numer telefonu 23 672 34 48; 23 672 29 26,

e-mail zs2.ciechanow@gmail.com,

Fax 23 672 38 57

Adres strony internetowej (URL)

Adres profilu nabywcy http://stciechanow.bip.org.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

http://stciechanow.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

http://stciechanow.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Adres

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w ramach projektu "Edukacja Kluczem do sukcesu" nr projektu RPMA,10.01-14-7219/16

Numer referencyjny

ZS 2 A 343/1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

pięć

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie im. Adama Mickiewicza w ramach projektu "Edukacja Kluczem do sukcesu" nr projektu RPMA,10.01-14-7219/16. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części w celu umożliwienia złożenia oferty przez małych i średnich przedsiębiorców. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część I. Dostawa pomocy dydaktycznych - pracownia matematyczna Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie Zakres zamówienia obejmuje dostawę : 1) Białej tablicy ceramicznej suchościeralnej rozkładanej 2) Białej tablicy z nakładka magnetyczną 3) Zestawu 14 brył geometrycznych 4) Przyrządu do demonstracji powstawania brył obrotowych 5) Zestawu 6 magnetycznych przyrządów tablicowych 6) Zestawu plansz dydaktycznych z matematyki 7) Tablic matematycznych, 8) Podręczników specjalistycznych przygotowujących do konkursów i olimpiad matematycznych 6) Kalkulatorów z funkcjami matematycznymi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Część II. Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego pod potrzeby pracowni biologicznej i fizycznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w ramach projektu "Edukacja Kluczem do sukcesu" nr projektu RPMA,10.01-14-7219/16. Zakres zamówienia obejmuje dostawę: 1) Czajników elektrycznych 2) Blendera ręcznego 3) Lodówki z zamrażarką 4) Kuchenki elektrycznej lub podgrzewacza kuchennego 5) Plastikowych desek do krojenia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 1B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Część III. Dostawa pomocy dydaktycznych - pracownia biologiczna i fizyczna Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w ramach projektu "Edukacja Kluczem do sukcesu" nr projektu RPMA,10.01-14-7219/16. Zakres zamówienia obejmuje dostawę: 1) Apteczek przenośnych z wyposażeniem 2) Rękawic jednorazowych 3) Lamp biurowych LED 4) Okularów ochronnych 5) Fartuchów laboratoryjnych 6) Mikroskopu optycznego 7) Wagi laboratoryjnej elektronicznej 8) Zestawu - skalpele i nożyczki laboratoryjne 9) Lornetki i lupy laboratoryjne 10) Ciśnieniomierza elektronicznego 11) Czerpaka do pobierania próbek wody 12) Naczynia perforowanego do przechowywania obiektów żywych w terenie 13) Zestawu szkiełek nakrywkowych, szkiełka podstawowe 14) Zlewek różnej wielkości 15) Kolb różnej wielkości 16) Rurek szklanych giętych 17) Cylindrów miarowych 18) Szalek Petriego 19) Próbówek bakteriologicznych ze statywem 20) Drewnianych uchwytów do probówek i szpatułek metalowych obustronnych - stalowych 21) Zestawu - pipety Pasteura i pipety miarowe 22) Bagietek do mieszania 23) Termometrów laboratoryjnych elektronicznych 24) Igieł preparacyjne i pęset długich i krótkich 25) Glukozy, jodyny , płynu Lugola , testów paskowych do badania poziomu glukozy we krwi 26) Prostych kluczy do oznaczania roślin 27) Preparatów mikroskopowych biologicznych 28) Modelu serca rozkładanego 29) Modelu skóry człowieka 30) Modelu budowy anatomicznej człowieka Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 1C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Część IV. Dostawa pomocy dydaktycznych - pracownia geograficzna i fizyczna Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w ramach projektu "Edukacja Kluczem do sukcesu" nr projektu RPMA,10.01-14-7219/16. Zakres zamówienia obejmuje dostawę: 1) GPS-u 2) Kompasu metalowego okrągłego 3) Nawigacji satelitarnej 4) Taśm mierniczych 5) Zestawów atlasów 6) Zestawów planów i map 7) globusów 8) Publikacji albumowych 9) Miernikado badania PH gleby 10) Profilów glebowych 11) Przyrządu do mierzenia składników pogody 12) Modelu układu słonecznego z zasilaniem bateryjnym 13) Plansz z treściami astronomicznymi 14) Map Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 1D do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Część V. Dostawa pomocy dydaktycznych - pracownia fizyczna Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w ramach projektu "Edukacja Kluczem do sukcesu" nr projektu RPMA,10.01-14-7219/16. Zakres dostawy obejmuje dostawę: 1) Wskaźników laserowych 2) Zestawy soczewek skupiające o różnych ogniskowych 3) Statywu do mocowania soczewek 4) Rurek szklanych 5) Termometrów laboratoryjnych 6) Wagi laboratoryjnej 7) Taśm mierniczych 8) Stopera elektronicznego 9) Mierników uniwersalnych 10) Zasilaczy o regulowanym napięciu 11) Przewodów elektrycznych 12) Magnesów 13) Kamertonów rezunojących + młoteczek 14) Oporników i opornic suwakowych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 1E do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2.2. Wszystkie pomoce dydaktyczne powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany produkt nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do pomocy dydaktycznych były w języku polskim. 2.3. Dostarczone pomoce dydaktyczne zostaną przyjęte przez Zamawiającego protokołem zdawczo - odbiorczym w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 2.4 Dostawa pomocy dydaktycznych do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt

II.5) Główny kod CPV

39162100-6

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia14

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

14

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę brutto co najmniej Część I - 4 000,00 zł Część II- 1 800,00 zł Część III-28 000,00 zł Cześć IV -20 000,00 zł Część V -15 000,00 zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował/realizuje Część I - co najmniej jedną dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej na kwotę 3 500,00 zł brutto Część II- co najmniej jedną dostawę sprzętu gospodarstwa domowego na kwotę co najmniej 1 500,00 zł brutto Część III- co najmniej dwie dostawy pomocy dydaktycznych pracowni biologicznej i fizycznej na kwotę co najmniej 14 000,00 zł brutto każda, Cześć IV - co najmniej dwie dostawy pomocy dydaktycznych pracowni geograficznej i fizycznej na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto każda, Część V - co najmniej jedną dostawę pomocy dydaktycznych pracowni fizycznej na kwotę co najmniej 14 000,00 zł brutto

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku do wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, 2) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ) : Część I - co najmniej jedną dostawę pomocy dydaktycznych - pracownia matematyczna na kwotę 3 500,00 zł brutto Część II- co najmniej jedną dostawę sprzętu gospodarstwa domowego na kwotę co najmniej 1 500,00 zł brutto Część III- co najmniej dwie dostawy pomocy dydaktycznych - pracownia biologiczna i fizyczna na kwotę co najmniej 14 000,00 zł brutto każda Cześć IV - co najmniej jedną dostawę pomocy dydaktycznych pracowni geograficznej i fizycznej na kwotę co najmniej 20 000,00 zł brutto Co Część V - co najmniej jedną dostawę pomocy dydaktycznych pracowni fizycznej na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto 3)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywy, w szczególności uzyskał przewidziane prawe zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę brutto co najmniej Część I - 4 000,00 zł Część II- 1 800,00 zł Część III-28 000,00 zł Cześć IV -20 000,00 zł Część V -15 000,00 zł 6) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1} Kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie 2) Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował/realizuje Część I - co najmniej jedną dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej na kwotę 3 500,00 zł brutto Część II- co najmniej jedną dostawę sprzętu gospodarstwa domowego na kwotę co najmniej 1 500,00 zł brutto Część III- co najmniej dwie dostawy pomocy dydaktycznych pracowni biologicznej i fizycznej na kwotę co najmniej 14 000,00 zł brutto każda, Cześć IV - co najmniej dwie dostawy pomocy dydaktycznych pracowni geograficznej i fizycznej na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto każda, Część V - co najmniej jedną dostawę pomocy dydaktycznych pracowni fizycznej na kwotę co najmniej 14 000,00 zł brutto 3) Zdolności finansowej lub ekonomicznej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę brutto co najmniej Część I - 4 000,00 zł Część II- 1 800,00 zł Część III-28 000,00 zł Cześć IV -20 000,00 zł Część V -15 000,00 zł

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Część I - 100,00 zł Część II- 50,00 zł Część III- 650,00 zł Cześć IV -500,00 zł Część V -300,00 zł 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. W celach informacyjnych oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniężnej Wykonawca załącza do oferty, b) wnoszone w innych formach niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć w formie oryginału i kopii (przy czym kopia dokumentu winna być trwale spięta z ofertą, a oryginał luzem, gdyż będzie podlegał zwrotowi) w jednej kopercie. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr konta 04 1020 1592 0000 2902 0255 2602 z podaniem tytułu wadium "Dostawa pomocy dydaktycznych - Część ..." Formy wniesienia wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na konto, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r, poz. 359). 2) Wadium w formach wymienionych w ust. 3 lit. od b do e musi być wystawione na Zamawiającego. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-20

godzina

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego pod potrzeby pracowni biologicznej i fizycznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w ramach projektu "Edukacja Kluczem do sukcesu" nr projektu RPMA,10.01-14-7219/16.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Ciechanów codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.