Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Dostawa preparatów żywieniowych wraz ze sprzętem do ich po

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ

Dostawa preparatów żywieniowych wraz ze sprzętem do ich podaży dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 515979-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ

Regon 69068500600000

ulica ul Fredry

Numer domu 9

Numer mieszkania

Kod pocztowy 35-005

Miejscowość Rzeszów

Województwo podkarpackie

Państwo Polska

Numer telefonu 178 509 047

e-mail przetargi@zoz2.pl

Fax 178 538 394

Adres strony internetowej (URL) www.zoz2.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.zoz2.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.zoz2.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

w formie pisemnej

Adres

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, ul Fredry 9, 35-005 Rzeszów; Budynek A, pok. nr 301 - Dział Informatyki Warunków Pracy i Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa preparatów żywieniowych wraz ze sprzętem do ich podaży dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Numer referencyjny

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów żywieniowych (diety żywienia dojelitowego) wraz ze sprzętem do ich podaży dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ pn. Formularz asortymentowo-cenowy, który stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji. 2. Przedmiot postępowania Wykonawca będzie dostarczać własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko do miejsc wskazanych przez Zamawiającego: 1) Zakładu Opieki Długoterminowej w Błażowej, ul Piłsudskiego 6, 36-030 Błażowa; 2) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dynowie, ul Ks. Ożoga 32, 36-065 Dynów; 3) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Hyżnem, 36-024 Hyżne 104. 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 4. Wykaz przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Obowiązuje pełny asortyment wymieniony w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Brak jednego asortyment z Załącznika spowoduje odrzucenie oferty. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wydzielania pojedynczych pozycji z Załącznika Nr 1 do SIWZ w celu tworzenia nowych odrębnych pakietów. Wszelkie zapytania dotyczące tej materii Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi. 5. Wymagania bezwzględne dla Wykonawcy: 1) Dostawa preparatów żywieniowych odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną. 2) Bieżące zamówienia będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili zamówienia, na koszt Wykonawcy. Czas dostawy do 48 h jest dodatkowo jednym z kryteriów oceny ofert. 3) Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma określonego umową terminu dostawy wyszczególnionych w umowie preparatów żywieniowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tych preparatów w innym miejscu, a ewentualną różnicą ceny obciąży Wykonawcę. 4) Dostawa produktów żywieniowych odbywać się będzie do Działu Farmacji Szpitalnej Zamawiającego lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w składanym zamówieniu. 5) Preparaty żywieniowe będą dostarczane wraz z fakturą w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie obsługiwanym przez program apteczny, w standardzie zwanym DATAFARM lub MALICKI. Plik o nazwie zgodnej ze wzorcem fvXXXXXX.fak gdzie: fv - to symbol faktury, XXXXXX - numer faktury (jeśli jest niski, to na początku znajdują się zera) .fak - rozszerzenie pliku wskazuje na to, że zawiera on fakturę. Jeden plik zawiera jedną fakturę. 6) Numery serii i daty ważności preparatów żywieniowych uwidocznione na fakturze dostawy będą identyczne z numerami serii i datami ważności asortymentu dostarczonego w dostawie. 7) Oferowane preparaty żywieniowe muszą posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności od daty dostawy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na krótszy okres ważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu, w przypadku dostarczenia produktów żywieniowych o krótszej dacie ważności bez wcześniejszego uzgodnienia. 8) Niezmienność cen netto w trakcie trwania umowy. Z wyjątkiem - w okresie obowiązywania umowy ceny leków mogą się zmieniać wyłącznie na skutek zmiany a) obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych - zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, b) cen produktów u producenta, c) kursu walut, przy czym wzrost cen będzie następował o nie większy procent niż wynika z podwyżek niezależnych od Wykonawcy, bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży. Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu, który stanowi podstawę do żądania zmiany cen. 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia innych pozycji preparatów żywieniowych poza wymienionymi w przedmiocie zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszania ilości opakowań preparatów żywieniowych oraz sprzętu do ich podaży, wykazanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 11) Wykonawca powiadamia Zamawiającego o preparatach żywieniowych wstrzymanych w obrocie, wycofanych z obrotu i dopuszczonych do obrotu, które dostarczył Zamawiającemu. Zamawiający ma prawo do zwrotu preparatów żywieniowych wycofanych z obrotu. 12) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprawozdanie z ilości zamówionego asortymentu, po 10 miesiącach od daty podpisania umowy. 13) Sprawozdanie, o których mowa w punkcie 12 należy dostarczyć pocztą elektroniczną, na adres kinga.harpula@zoz2.pl 14) Nie dopuszcza się wydzielania pojedynczych pozycji z Załącznika Nr 1 do SIWZ w celu tworzenia nowych odrębnych pakietów. 15) Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenia dla personelu w zakresie obsługi i użytkowania pomp do żywienia dojelitowego.

II.5) Główny kod CPV

33692200-9

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia12

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

12

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w lit. a składane będą przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej. UWAGA II Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow): "Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r poz. 1114 oraz z 2016 r poz. 352). [.] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj Dz.U. z 2016 r poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych".

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy; 2) FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - Załącznik Nr 1 do SIWZ, który stanowi jej integralną część; 3) OŚWIADCZENIE Oferenta, iż dostarczane preparaty żywieniowe posiadają aktualne atesty i certyfikaty, jeżeli takowe są wymagane. W przypadku, gdy atesty nie są wymagane należy załączyć oświadczenie Oferenta, iż atest lub certyfikat nie jest wymagany, z zaznaczeniem na jakiej podstawie prawnej. 4) Oświadczenie na temat podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik do SIWZ. 5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców. 6) W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0, 5 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki. 3. W przypadku trzykrotnego naruszenia istotnych warunków niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie. Powiadomienie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego winno być na piśmie pod rygorem nieważności. 4. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 5. W okresie obowiązywania umowy ceny produktów mogą się zmieniać wyłącznie na skutek zmiany 1) obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych - zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, 2) cen leków u producenta, 3) kursu walut, przy czym wzrost cen będzie następował o nie większy procent niż wynika z podwyżek niezależnych od Dostawcy, bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży. Dostawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu, który stanowi podstawę do żądania zmiany cen. 6.W tym zakresie strony dopuszczają możliwość zmiany umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-16

godzina

08:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Rzeszów codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.