Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Dostawa przetworników temperatury dla valve boxów akcelera

Politechnika Wrocławska

Dostawa przetworników temperatury dla valve boxów akceleratora liniowego oraz stanowiska Lund Test Stand 2 Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS)

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 551562-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Politechnika Wrocławska

Regon: 55181193009000

ulica: ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Numer domu: 27

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 50370

Miejscowość: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 713 202 182,32

e-mail: bzp@pwr.edu.pl

Fax: 713 202 143

Adres strony internetowej (URL): http://przetargi.pwr.edu.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://przetargi.pwr.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://przetargi.pwr.edu.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Adres:

Biuro Zamówień Publicznych, ul. Smoluchowskiego 19, 50-370 Wrocław bud. A-5 pok. 409 - Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa przetworników temperatury dla valve boxów akceleratora liniowego oraz stanowiska Lund Test Stand 2 Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS)

Numer referencyjny:

ZP/BZP/163/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworników temperatury dla valve boxów akceleratora liniowego Europejskiego Źródła Spalacyjnego (CDL-EL) oraz stanowiska testowego Lund Test Stand 2 (CDL-LTS2). 2. Europejskie Źródło Spalacyjne (ESS) jest to konsorcjum 17 europejskich państw. Celem jest budowa kompleksu badań z wykorzystaniem akceleratora neutronowego. ESS będzie źródłem spalacyjnym wysokiej mocy zaprojektowanym do celów badań naukowych nad najbardziej podstawowymi elementami składowymi materii. Obiekt zostanie zbudowany w Lund, w południowo-zachodniej części Szwecji. Jednym z zadań koordynowanych oraz realizowanych przez Politechnikę Wrocławską w ramach wkładu polskiego do budowy Eliptycznego Akceleratora Liniowego jest dostawa i instalacja sekcji zaworowych w ramach Umowy zawartej w dniu 23 listopada 2016 r. pomiędzy European Spallation Source ERIC i Politechniką Wrocławską dotyczącą prac Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu pt. "ESS ERIC - European Spallation Source ERIC", finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji DIR/WK/2016/08 z dnia 12.07.2016 r. 3. Przedmiot dostawy obejmuje: - produkcję lub zakup przetworników temperatury szczegółowo opisanych w Załączniku nr 4 do SIWZ, - wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez wszystkie stosowne dyrektywy europejskie dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych zgodnie z wymaganiami z Załącznika nr 4 do SIWZ, - transport przetworników temperatury do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego tj. Politechnika Wrocławska, bud. C-6, pok. 210, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław. Wszelkie koszty związane z dostawą i rozładunkiem obciążają Wykonawcę. Docelowym miejscem pracy przedmiotu zamówienia jest Siedziba ESS ERIC zlokalizowana pod adresem: Odarslövsvägen 113, 225 92 Lund, Szwecja 4. Dokładny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ - Specyfikacja techniczna. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ. 5. Przedmiotowa dostawa będzie realizowana w 7 etapach. Termin realizacji zamówienia dla ostatniego etapu: nie później niż 32 tygodnie od dnia podpisania umowy.

II.5) Główny kod CPV:

31711120-0

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena75,00Okres Gwarancyjny25,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Przedmiotowa dostawa będzie realizowana w siedmiu etapach: 1. I etap realizacji umowy stanowić będzie dostawę Wykonawcę 13 sztuk przetworników temperatur w miejsce dostawy. Przetworniki temperatur zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 4 do SIWZ). Okres realizacji I etapu: nie później niż 6 tygodnie od dnia podpisania umowy. 2. Każdy z etapów II - VI realizacji umowy stanowić będzie dostawę przez Wykonawcę 26 sztuk przetworników temperatur w miejsce dostawy. Przetworniki temperatur zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 4 do SIWZ). Okres realizacji II etapu: nie później niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy. Okres realizacji III etapu: nie później niż 16 tygodni od dnia podpisania umowy. Okres realizacji IV etapu: nie później niż 20 tygodni od dnia podpisania umowy. Okres realizacji V etapu: nie później niż 24 tygodnie od dnia podpisania umowy. Okres realizacji VI etapu: nie później niż 28 tygodni od dnia podpisania umowy. 3. VII etap realizacji umowy stanowić będzie dostawę przez Wykonawcę pozostałych 13 sztuk przetworników temperatur w miejsce dostawy. Przetworniki temperatur zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 4 do SIWZ). 4. Okres realizacji VII etapu: nie później niż 32 tygodnie od dnia podpisania umowy. Zakres dostawy został szczegółowo zdefiniowany w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 4 do SIWZ).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp (w przypadku Wykonawców krajowych Zamawiający samodzielnie pobierze w/w dokumenty z ogólnodostępnych baz danych) 2. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta musi się składać z: 1. oświadczenia i dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 1 SIWZ tj. dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 1.1.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 2. formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 3. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. X pkt 3 SIWZ); 4. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 8 SIWZ). 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Jako odrębny Załącznik nr 3 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Zgodnie z przepisem art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy, stanowiący odpowiednio Załącznik nr 3 do SIWZ oraz przewiduje następujące aneksy: 2.1 . Aneks przedmiotowy - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w parametrach technicznych i technologicznych przedmiotu dostawy - w szczególności: 2.1.1. w przypadku gdy wystąpi niedostępność na rynku podzespołów spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych podzespołów 2.1.2. pojawienie się na rynku podzespołów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu dostawy lub późniejszych kosztów eksploatacji po stronie Zamawiającego 2.2. Aneks cenowy - zgodnie z art. 142 ust. 5 uPzp oraz art. 144 ust. 1 pkt 6 uPzp, w szczególności: 2.2.1. dodanie do elementu/asortymentu, który nie został wyspecyfikowany w opisie przedmiotu zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, a który w trakcie prac okazał się niezbędny do zrealizowania zamówienia Zamawiającego lub który pozwoli na znaczące polepszenie parametrów przedmiotu zamówienia. 2.2.2. w przypadku zmiany zastosowanej technologii wykonania elementów stanowiących przedmiot zamówienia na lepszą (np. nowocześniejsze, mniej energochłonne), po zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego 2.3. Aneks terminowy - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie realizacji umowy oraz poszczególnych etapów z powodów wskazanych w pkt 2.1 niniejszego rozdziału lub w szczególności: 2.3.1. uzasadnionych przestojów i opóźnień po stronie Wykonawcy związanych z opóźnieniem w dostawach podzespołów urządzenia od innych dostawców, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o przedłużenie terminu dostawy w formie pisemnej. Powiadomienie to powinno nastąpić z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 2.3.2. przestojów i opóźnień, które powstały po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o przedłużenie terminu dostawy w formie pisemnej. Powiadomienie to powinno nastąpić z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 2.3.3. doznania przez Wykonawcę przeszkody ze strony organu administracji państwowej uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie, 2.3.4. wydawania decyzji i uzgodnień przez jednostki zewnętrzne z przekroczeniem terminów określonych przepisami prawa lub gdy takich brak z przekroczeniem przeciętnych terminów reakcji w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, iż dołożył wszelkich możliwych starań dla uzyskania uzgodnień i decyzji w terminie, 2.3.5. rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych 2.3.6. zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, W takich przypadkach zmiana terminu wykonania umowy następuje o okres trwania powyższych przestojów i opóźnień. 2.5 Aneks polegający na dokonaniu zmiany niniejszej umowy w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 uPzp 2.6. Aneks dotyczący możliwości podpisania dokumentu cesji należności z umowy na rzecz banku Wykonawcy finansującego kontrakt 2.7. Aneks dotyczący zmiany zakresu (wielkości) dostawy w ramach poszczególnych etapów tj. możliwość dostarczenia asortymentu, który miał być dostarczony w ramach danego etapu w innym etapie, w takim przypadku płatność będzie dokonana za części faktycznie dostarczone Powiadomienie to powinno nastąpić z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 3. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia umowy powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych identyfikacyjnych i kontaktowych stron (np. siedziby, adresu do korespondencji, danych kontaktowych).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-17

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wrocław codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.