Dzisiaj jest: 27.1.2023, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku

Ogłoszenie nr 510276828-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.
NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.: Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607548-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 80445872000000, ul. ul. Nadodrzańska  6, 69-100  Słubice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 758 20 71 wew.305, e-mail zamowienia@szpitalslubice.pl, faks 95 750 14 12.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalalubice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/N/13/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku przez okres 12 miesięcy dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. z podziałem na 44 części (pakietów). Część nr 1 – Pakiet nr 1 – elektrody do pomiaru pH-metrii, płyny kalibracyjne do elektrod Część nr 2 – Pakiet nr 2 – worki stomijne i urostomijne Część nr 3 – Pakiet nr 3 – elektrody, induktory dożylne, zestawy do cewnikowania tętnic Część nr 4 – Pakiet nr 4 – wanny wieolorazowe Część nr 5 – Pakiet nr 5 – elektrody do urządzenia NICCOMO Część nr 6 – Pakiet nr 6 – elektrody, papier Część nr 7 – Pakiet nr 7 – papier termoczuły do procesów sterylizacyjnych Część nr 8 – Pakiet nr 8 – ustniki do spirometru, ustniki do gastroskopii, kraniki trójdrożne i inny sprzęt jednorazowego użytku Część nr 9 – Pakiet nr 9 – elektrody do pomiaru pH-metrii Część nr 10 – Pakiet nr 10 – zestaw do odsysania powietrza i/ lub płynów z opłucnej z cewnikiem Część nr 11 – Pakiet nr 11 – wkład jednorazowy don zbiornika ssaka OB100 Część nr 12 – Pakiet nr 12 – zastawka pacjenta wielorazowego użytku do respiratora Część nr 13 – Pakiet nr 13 – zestaw jednorazowy na amputowane części ciała Część nr 14 – Pakiet nr 14 – próżnociąg położniczy Część nr 15 – Pakiet nr 15 – strzykawki Część nr 16 – Pakiet nr 16 – kaniule dożylne i dotętnicze, koreczki do kaniul Część nr 17 – Pakiet nr 17 – termometry elektroniczne, bezdotykowe Część nr 18 – Pakiet nr 18 – testy uerazowe Część nr 19 – Pakiet nr 19 – ostrza do piły oscylacyjnej Część nr 20 – Pakiet nr 20 – baseny, kaczki, słoje Część nr 21 – Pakiet nr 21 – jednorazowy koc samoogrzewający Część nr 22 – Pakiet nr 22 – strzykawki Część nr 23 – Pakiet nr 23 – kieliszki, opaski, worki na zwłoki, inny sprzęt Część nr 24 – Pakiet nr 24 – zestawy do cewnikowania żył, zestawy do przetoczęń Część nr 25 – Pakiet nr 25 – szkiełka cytologiczne, wzierniki ginekologiczne, zestawy wzierników laryngologicznych, inny sprzęt Część nr 26 – Pakiet nr 26 – cewniki Część nr 27 – Pakiet nr 27 – materiały i sprzęt do sterylizacji Część nr 28 – Pakiet nr 28 – taśmy do podwieszania cewki moczowej Część nr 29 – Pakiet nr 29 – rurki ustno-gardłowe, intubacyjne i tracheostomijne Część nr 30 – Pakiet nr 30 – ostrza chirurgiczne, skalpele Część nr 31 – Pakiet nr 31 – kołnierze ortopedyczne, zawory do regulacji ciśnienia podczas wentylacji Część nr 32 – Pakiet nr 32 – ortopedyczne zestawy do odsysania pola operacyjnego, maty dekontaminacyjne, inny sprzęt Część nr 33 – Pakiet nr 33 – wyroby papierowe do urządzeń medycznych Część nr 34 – Pakiet nr 34 – pokrowce na przewody Część nr 35 – Pakiet nr 35 – szyny ZIMMERA, KRAMERA Część nr 36 – Pakiet nr 36 – cewniki, butelki do drenów Część nr 37 – Pakiet nr 37 – pakiety ochrony osobistej, uchwyty, filtry, inny sprzęt Część nr 38 – Pakiet nr 38 – wkłady do ssaków, pojemniki do wkładów, inny sprzęt Część nr 39 – Pakiet nr 39 – przepływomierze, pojemniki z wodą Część nr 40 – Pakiet nr 40 – cewniki, zestawy, dreny, inny sprzęt (kompatybilny z aparatem PRISMAFLEX) Część nr 41 – Pakiet nr 41 – podkłady medyczne, fartuchy Część nr 42 – Pakiet nr 42 – igły doszpikowe BIG Część nr 43 – Pakiet nr 43 – materiały do sterylizacji Część nr 44 – Pakiet nr 44 – sprzęt do poradni endoskopowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) – załącznik jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podane w załączniku nr 1 do oferty wielkości są wielkościami szacunkowymi w skali 12 miesięcy. Mogą one w niewielkim stopniu ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33141000-0
 
Dodatkowe kody CPV: 31711140-6, 33141600-6, 33141620-2, 33196000-0, 33198000-4, 33141320-9, 33141300-3, 33194120-3, 38412000-6, 33124131-2, 33141411-4, 33141230-1, 33141200-2, 33770000-8, 33141621-9, 33141730-6, 33141640-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część nr 1 – Pakiet nr 1 – elektrody do pomiaru pH-metrii, płyny kalibracyjne do elektrod
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 295.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: UROVISION Firma Handlowa Zbigniew Płonka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Os. Złotego Wieku 43/7
Kod pocztowy: 31-618
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1641.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1641.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1641.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część nr 2 – Pakiet nr 2 – worki stomijne i urostomijne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowania w zakresie części nr 2 w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części nr 2 nie wpłynęła żadna oferta.
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część nr 3 – Pakiet nr 3 – elektrody, induktory dożylne, zestawy do cewnikowania tętnic
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowania w zakresie części nr 3 w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części nr 3 nie wpłynęła żadna oferta.
 
CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Część nr 4 – Pakiet nr 4 – wanny wieolorazowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5100.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Schulke Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 132
Kod pocztowy: 02-305
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2732.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2732.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2732.22
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Część nr 5 – Pakiet nr 5 – elektrody do urządzenia NICCOMO
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowania w zakresie części nr 5 w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części nr 5 nie wpłynęła żadna oferta.
 
CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Część nr 6 – Pakiet nr 6 – elektrody, papier
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5060.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żołny 11
Kod pocztowy: 02-815
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5702.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5702.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5702.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Część nr 7 – Pakiet nr 7 – papier termoczuły do procesów sterylizacyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Kromed Jolanta Bożykowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bobolin 9G
Kod pocztowy: 72-001
Miejscowość: Kołbaskowo
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 725.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 725.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 725.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Część nr 8 – Pakiet nr 8 – ustniki do spirometru, ustniki do gastroskopii, kraniki trójdrożne i inny sprzęt jednorazowego użytku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18562.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Kromed Jolanta Bożykowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bobolin 9G
Kod pocztowy: 72-001
Miejscowość: Kołbaskowo
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18609.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18609.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18609.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Część nr 9 – Pakiet nr 9 – elektrody do pomiaru pH-metrii
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: UROVISION Firma Handlowa Zbigniew Płonka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Os. Złotego Wieku 43/7
Kod pocztowy: 31-618
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12096.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12096.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12096.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Część nr 10 – Pakiet nr 10 – zestaw do odsysania powietrza i/ lub płynów z opłucnej z cewnikiem
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Przedmiotowe postępowanie w zakresie części nr 10 zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części nr 10 nie wpłynęła żadna oferta.
 
CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: Część nr 11 – Pakiet nr 11 – wkład jednorazowy don zbiornika ssaka OB100
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Przedmiotowe postępowanie w zakresie części nr 11 zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części nr 11 nie wpłynęła żadna oferta.
 
CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Część nr 12 – Pakiet nr 12 – zastawka pacjenta wielorazowego użytku do respiratora
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3930.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żołny 11
Kod pocztowy: 02-815
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5691.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5691.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5691.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 13   
NAZWA: Część nr 13 – Pakiet nr 13 – zestaw jednorazowy na amputowane części ciała
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 280.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żołny 11
Kod pocztowy: 02-815
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1252.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1252.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1252.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 14   
NAZWA: Część nr 14 – Pakiet nr 14 – próżnociąg położniczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Rovers Polska Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stołeczna 10
Kod pocztowy: 05-501
Miejscowość: Piaseczno
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3780.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3348.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3780.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 15   
NAZWA: Część nr 15 – Pakiet nr 15 – strzykawki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1770.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 379.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 379.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 577.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 16   
NAZWA: Część nr 16 – Pakiet nr 16 – kaniule dożylne i dotętnicze, koreczki do kaniul
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7280.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Osmańska 14
Kod pocztowy: 02-823
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5028.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5028.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6674.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 17   
NAZWA: Część nr 17 – Pakiet nr 17 – termometry elektroniczne, bezdotykowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1200.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Kromed Jolanta Bożykowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bobolin 9G
Kod pocztowy: 72-001
Miejscowość: Kołbaskowo
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 918.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 918.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2052.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 18   
NAZWA: Część nr 18 – Pakiet nr 18 – testy uerazowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie części nr 18 w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części nr 18 nie wpłynęła żadna oferta.
 
CZĘŚĆ NR: 19   
NAZWA: Część nr 19 – Pakiet nr 19 – ostrza do piły oscylacyjnej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie części nr 19 w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części nr 19 nie wpłynęła żadna oferta.
 
CZĘŚĆ NR: 20   
NAZWA: Część nr 20 – Pakiet nr 20 – baseny, kaczki, słoje
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1010.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: RowLam Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przybrzeżna 17
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 820.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 820.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 920.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 21   
NAZWA: Część nr 21 – Pakiet nr 21 – jednorazowy koc samoogrzewający
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie części nr 21 w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części nr 21 nie wpłynęła żadna oferta.
 
CZĘŚĆ NR: 22   
NAZWA: Część nr 22 – Pakiet nr 22 – strzykawki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 26345.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23380.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23380.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23380.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 23   
NAZWA: Część nr 23 – Pakiet nr 23 – kieliszki, opaski, worki na zwłoki, inny sprzęt
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7873.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6569.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6569.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6569.37
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 24   
NAZWA: Część nr 24 – Pakiet nr 24 – zestawy do cewnikowania żył, zestawy do przetoczeń
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17638.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Aesculap Chifa Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18296.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18296.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18296.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 25   
NAZWA: Część nr 25 – Pakiet nr 25 – szkiełka cytologiczne, wzierniki ginekologiczne, zestawy wzierników laryngologicznych, inny sprzęt
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie części nr 25 w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części nr 25 nie wpłynęła żadna oferta.
 
CZĘŚĆ NR: 26   
NAZWA: Część nr 26 – Pakiet nr 26 – cewniki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 730.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 737.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 737.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 737.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 27   
NAZWA: Część nr 27 – Pakiet nr 27 – materiały i sprzęt do sterylizacji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 31816.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: INFORMER MED Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Winogrady 118
Kod pocztowy: 61-626
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28612.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28612.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28612.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 28   
NAZWA: Część nr 28 – Pakiet nr 28 – taśmy do podwieszania cewki moczowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Meden-Inmed Sp. z o.o. ul. Wenedów 2
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wenedów 2
Kod poc

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.