Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania

Miasto Rybnik

Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 551489-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Rybnik

Regon: 276255430

ulica: Bolesława Chrobrego

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 44-200

Miejscowość: Rybnik

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48324392302

e-mail: zam_pub@um.rybnik.pl

Fax: +48324224124

Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

bip.um.rybnik.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

bip.um.rybnik.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 302

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania

Numer referencyjny:

ZP.271.54.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania. L.p. Asortyment Jedn. Miary ilość 1 Folia aluminiowa - folia do zastosowań gastronomicznych, mocna, wytrzymała na rozdarcia, dł: 50 m-rolka, szer: 30 cm. rolka 30 2 Folia spożywcza - samoprzylepna, rozciągliwa, nie przepuszczająca powietrza, utrzymująca świeżość,dł:20m-rolka. rolka 30 3 Gąbka do mycia naczyń, uniwersalna z wyprofilowanym uchwytem, bardzo wytrzymała do zmywania i szorowania. szt. 300 4 Ścierka tetra biała, miękka, delikatna, a jednocześnie mocna i wytrzymała wykonana z 100 % bawełny, do sprzątania powierzchni na mokro i sucho, wymiary: 40 x 60 cm. szt. 450 5 Ścierka uniwersalna, bardzo chłonna, o nietkanej strukturze, szybko schnąca, gramatura ok.145 g., wym: 38 x 40 cm. szt. 125 6 Ścierka do szyb, z mikrofibry do czyszczenia wszelkich płaskich powierzchni, do mycia szkła, glazury, plastiku z kurzu, brudu i tłustych osadów, posiadająca właściwości antystatyczne, nie zostawia śladów, kłaczków ani pyłków na mytej powierzchni bardzo chłonna, wym: ok.38 x 38cm. szt. 100 7 Mleczko do czyszczenia i polerowania bez zarysowań, skutecznie usuwające ze wszystkich zmywalnych powierzchni: tłuszcz, oporny brud, plamy pleśni, osady z kamienia, osady z rdzy, nie uszkadzając powierzchni. Środek musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta, poj. 750 ml. szt. 50 8 Mleczko do czyszczenia politury, skuteczne na drobne zadrapania i zmatowiały lakier, czyszczące lakier, ożywiając kolory i zapewniający długotrwałą ochronę powierzchni, dzięki zawartości naturalnych wosków nadający lśniący połysk. Środek musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta, poj: 250 ml. szt. 5 9 Mydło w płynie, do mycia i pielęgnacji rąk, o konsystencji pozwalającej na używanie go w dozownikach, o właściwościach myjących i nawilżających skórę, PH neutralne, przebadane dermatologicznie. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta, poj. 5 l. szt. 130 10 Mydło w płynie z pompką o przyjemnym zapachu do mycia rąk , posiadające właściwości natłuszczająco nawilżające, posiadające pH neutralne dla skóry, przebadane dermatologicznie. Środek musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta, poj. 300 ml. szt. 15 11 Mydło, naturalne z nanosrebrem w kostce, nie zawiera detergentów, barwników oraz innych niekorzystnych substancji uczulających, nie podrażnia skóry, Przeznaczone do mycia i codziennej pielęgnacji całej powierzchni ciała. Nanosrebro zapewnia maksymalną ochronę przed bakteriami, wirusami, grzybami i pleśniami. Skład: Sodium Tallowate, Aqua, Sodium Cocoate, Glycerin, Colloidal Silver (Nanosilver), Isopropyl, Alcohol, Boric Acid, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Tetrasodium Etidronate., kostka 100 g. szt 36 12 Preparat w aerozolu do konserwacji mebli, usuwający brud i kurz z mebli oraz z innych powierzchni, zawierający formułę antystatyczną, która zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu oraz nadający połysk bez smug, o przyjemnym zapachu, środek musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta, poj. 250ml. szt. 50 13 Preparat nabłyszczający do zmywarek, umożliwiający szybsze wysychanie bez zacieków i plam, zawierający środek zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia na mytych naczyniach, środek musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta poj. 750 ml. szt. 10 14 Wkład do elektronicznego odświeżacza powietrza Merida SELECT+PULSE II o zapachu kwiatowym, owocowym, leśnym lub lawendowym, utrzymującym się przez ok. 50 dni, produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. poj. 270 ml. szt. 350 15 Odświeżacz powietrza w aerozolu, o zapachu kwiatowym, w oryginalnym opakowaniu producenta, poj. 300 ml. szt. 30 16 Odświeżacz powietrza w żelu, z wymiennym wkładem żelowym zapewniającym zapach do 60 dni, w dekoracyjnym opakowaniu, posiadającym atesty i dopuszczenie do użytku wewnątrz pomieszczeń. szt. 53 17 Wkład żelowy wymienny do odświeżacza żelowego pasujący do odświeżacza z pozycji 16. szt 60 18 Pochłaniacz zapachów z lodówki, eliminujący przykre zapachy, wykonany z aktywnego węgla oraz żelu, który nie wchodzi w żadną reakcję z żywnością i nie ma wpływu na jej smak i zapach, wydajny i efektywny, działający przez 3 m-ce. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. szt. 10 19 Olej do niszczarki, mineralny, bezzapachowy, produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta poj.1l, szt. 10 20 Płyn do mycia naczyń , skutecznie usuwający tłuszcz, o gęstej konsystencji, wydajny i ekonomiczny w użyciu, nie pozostawiający zacieków na umytych powierzchniach i nadający połysk, bez konieczności wycierania, chroniący skórę rąk, ulega biodegradacji, środek musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. poj. 1 l. szt. 280 21 Płyn do szyb ze spryskiwaczem, w butelce z dwufunkcyjną pompką umożliwiającą dozowanie produktu w formie ciekłej lub pianki, z efektem przeciwdziałania kondensacji pary wodnej, zapewniający dłuższy połysk bez smug. Środek musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta, poj. 500 ml. szt. 142 22 Płyn czyszczący do czyszczenia i dezynfekcji toalet, wybielający, usuwający kamień, posiadający właściwości bakteriobójcze oraz grzybobójcze, pozostawia czystą i odkażoną powierzchnię. Posiada dozownik ułatwiający rozprowadzenie np. wewnątrz muszli. Posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót środkiem biobójczym. Środek musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta, poj. 1250 ml. szt. 220 23 Płyn kamień i rdza w spryskiwaczu, czyszczący i usuwający osad z mydła,zacieki z wody,kamienia, rdzy i brud, dostosowany do różnych powierzchni.Środek musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. poj.750 ml. szt. 120 24 Płyn do mycia parkietu,uniwersalny płyn przeznaczony do mycia różnych powierzchni w tym podłóg: drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych, kafelek ściennych, parapetów, mebli kuchennych itp., posiadający właściwości bakteriobójcze, o świeżym zapachu, w funkcjonalnym opakowaniu z uchwytem Środek musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. poj. 1,5 l. szt. 15 25 Płyn uniwersalny do mycia różnych powierzchni, w tym podłóg: drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych, kafelek ściennych, parapetów, mebli kuchennych itp., posiadający właściwości bakteriobójcze, o przyjemnym, świeżym zapachu. W funkcjonalnym opakowaniu z uchwytem, środek musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta, poj. 1 l. szt. 350 26 Płyn uniwersalny przeznaczony do mycia wszelkich gładkich powierzchni, drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych, kafelek ściennych, parapetów, mebli kuchennych itp., posiadający właściwości bakteriobójcze, o świeżym, przyjemnym zapachu. Do rozcieńczania w wodzie lub stosowania jako koncentrat, środek musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. poj. 5 l. szt. 25 27 Preparat w sprayu do czyszczenia powierzchni wykonanej ze stali nierdzewnej, usuwający brud i zacieki bez zarysowań oraz pozostawiający ochronną warstwę nabłyszczającą, konserwuje i chroni powierzchnię metalu przed ponownym zabrudzeniem, w butelce z rozpylaczem, środek musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta, poj. 500 ml. szt. 5 28 Proszek do prania przeznaczony do prania białych i kolorowych tkanin w pralkach automatycznych, który usuwa wiele rodzajów plam, również w niskiej temperaturze oraz nie niszczy tkanin. Proszek pod postacią białych granulek z kolorowymi drobinami, pH 10-11, gęstość 610-710 g/l., zawiera: powyżej 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych i zeolitów, 5-15% anionowych środków powierzchniowo czynnych. Waga opakowania 4,5 kg. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. op. 1 29 Kapsułki żelowe do zmywarki, w samorozpuszczalnej foli, działające w 12 obszarach, zapewniające doskonałą czystość i blask, zaawansowane enzymy czyszczące aktywne na różnych etapach zmywania radząc sobie z najtrudniejszymi zabrudzeniami, przypaleniami, zaschniętymi zabrudzeniami, eliminują plamy, zacieki, nadają blask i zapobiegają osadzaniu się kamienia w zmywarce, o przyjemnym zapachu cytrynowym, produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta op. minimum 40 szt. op. 100 30 Torba foliowa jednorazowa 25x45cm, bezbarwna, op.100 szt. op. 50 31 Papier toaletowy w roli, 2 warstwowy, celulozowy, wym:średnica roli 19 cm, szer: 9 cm, długość 130 m, waga minimalna:+/- 480g. rolka 4000 32 Ręcznik papierowy w rolkach, biały śr:13 cm; wys:20 cm;dł 116m.,gofrowane, gram. 28-30 g/m2. rolka 2500 33 Ręcznik papierowy ZZ BIS biały dł: 25cm, szer: 12 cm, jednowarstwowy, gramatura: minimum 38g/m2, w 1 opakowaniu 200 listków, minimalne wym. listka 25 x 23 cm/ 20 opakowań w kartonie. karton 400 34 Wkład do dozownika ręczników Tork Matic H1, miękki ręcznik w roli celulozowy, biały, dwuwarstwowy, wyposażony w plastikową prowadnicę, szer. 21 cm, długość 150 m /600 odcinków/ 6 rolek w kartonie. karton 50 35 Ścierki do podłogi szare, z włókniny przeszywanej, dobrze wchłaniające wodę, o wym: 60 x 70 cm., przeznaczone do czyszczenia dużych powierzchni. szt. 200 36 Ścierki kuchenne, materiał 100% bawełna, rozm. 50 x 70 cm., kolor, gramatura 200g/m2. szt. 200 37 Środek do udrażniania rur w granulkach, samoczynnie usuwający z rur i syfonów zanieczyszczenia stałe i organiczne (tłuszcz, włosy, papier, watę, odpadki kuchenne). Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. Waga 500 g. szt. 30 38 Sól ochronna do zmywarek, spełniająca wymagane zadania ochrony przed kamieniem, zmiękczania wody, ochrony filtrów i spryskiwaczy, usuwania zacieków,opak. 1,5kg. szt. 5 39 Środek do usuwania tłustego brudu , koncentrat skutecznie usuwający osady i zabrudzenia z olejów i smarów, poj. 1 l. szt. 120 40 Worki foliowe, gospodarcze, na śmieci, super mocne, wytrzymałe, grubość 30 mikrometrów, poj. 120 l /rolka 25szt/,czarne, niebieskie. rolka 210 41 Worki foliowe przeźroczyste grubość min. 80 mikrometrów, 120 l. wym.szer/dł 70x110 cm /rolka 10 szt./. rolka 20 42 Worki foliowe przeźroczyste grubość min. 80 mikrometrów, 240 l., wym długość 120 cm. Szerokość 80 cm złożony(60 cm po obwodzie) /rolka 10 szt./. rolka 50 43 Worki foliowe o poj. 60 l. wym:80x80/rolka 25 szt/, mocne, czarne rolka 60 44 Worki do odkurzacza PROFI 1. szt. 150 45 Worki na śmieci, super grube wym.szer. 50 x wys.60 cm., czarne, niebieskie, poj.35 l /rolka 30 szt/. rolka 1500 46 Woreczki na zużyte pieluszki, nasączone specjalnym składnikiem, który neutralizuje nieprzyjemne zapachy, dzięki specjalnemu materiałowi z którego są wykonane i sposobie pakowania, zapewniają łatwe wyjmowanie z opakowania przy użyciu jednej ręki, kolor woreczka skutecznie maskujący jego zawartość z możliwością szczelnego zamknięcia, woreczek mieści pieluszki we wszystkich rozmiarach wraz z zużytymi chusteczkami i wacikami, opak. 50 szt. op. 10 47 Torebki higieniczne foliowe, przezroczyste, pakowane w specjalnym perforowanym kartoniku, / op. 30 szt/. op. 150 48 Kostka do wc z koszyczkiem, zapobiega osadzaniu się kamienia w muszlach klozetowych oraz zabija bakterie, pozostawia trwały zapach. Kostka w komplecie z koszyczkiem. Środek musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. Waga 40g. szt. 300 49 Środek do czyszczenia zmywarek o poj. 250 ml., posiadający dwuwarstwową formułę, usuwa tłuszcz i kamień. szt. 10 50 Odświeżacz do zmywarek, usuwający nieprzyjemne zapachy, nieosadzający się na naczyniach szt. 20 51 Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych, poj. 250 ml szt. 6 52 Płyn do usuwania naklejek, etykiet, neutralizujący działanie kleju umożliwiając całkowite i szybkie usunięcie nalepki,/ poj. 200 ml./ szt. 5 53 Chusteczki nawilżające i pielęgnacyjne dla niemowląt, usuwają zanieczyszczenia, nie wysuszając skóry dziecka, pozostawiając uczucie świeżości i przyjemny zapach, nie zawierają alkoholu, wygodne w użyciu dzięki specjalnemu zamknięciu Automatic system, które ułatwia wyciąganie chusteczek jedna po drugiej, szczelnie zamknięte, wielokrotnego użytku produkt posiadający pozytywną opinię IMiD oraz atest PZH, opak. 63 szt. op. 36 54 Krem do rąk ochronny, glicerynowy, przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry rąk i paznokci, zawierający w składzie lanolinę i pantenol, szybko się wchłania, produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta poj. 100 ml. szt.. 250 55 Pasta BHP do mycia rąk, zawierająca środki ścierające, nie osiada w kanalizacji, usuwajaca trudne zabrudzenia takie jak smary, farby, pył węglowy i oleje, zawierająca składniki nawilżające, posiadająca miły, cytrynowy zapach, o wysokim stopniu trwałośc poj. 500 g. szt 50 56 Pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, bardzo trwałego na uszkodzenia mechaniczne zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę papieru w pojemniku, dostosowany do papieru w rolkach o 23 cm, zamykany na kluczyk, w kolorze białym. szt 7 57 Pojemnik na pojedyncze ręczniki listki ZZ, wykonany z tworzywa ABS, bardzo trwałego na uszkodzenia mechaniczne, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk, wym. szer. 29 cm, wysokość 40 cm , głębokość 14 cm (+-3), pojemność 500 szt. ręczników, w kolorze białym szt. 7 58 Pojemnik na ręczniki w roli, wykonany z tworzywa ABS w białym kolorze z okienkiem, zamykany na kluczyk, umożliwia wyciągnięcie ręcznika papierowego o maksymalnej średnicy 14,4 cm i maksymalnej wysokości 23 cm, umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala samoistnie wypaść rolce papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka roli) jest łatwo dostępny, w kolorze białym. szt. 7 59 Dozownik mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, bardzo trwałego na uszkodzenia mechaniczne, posiadający okienko do kontroli poziomu mydła, na mydło uzupełniane z kanistra, posiadający system zawór niekapek, pojemność dozownika 800 ml., w kolorze białym. szt. 10 60 Kosz na odpady z uchylną pokrywą, wykonano z tworzywa sztucznego, o pojemności 50 litrów, dostosowany do worków jednorazowych, kolor. szt. 5 61 Kosz na odpady z uchylną pokrywą, wykonano z tworzywa sztucznego, o pojemności 25 litrów, dostosowany do worków jednorazowych, kolor. szt. 12 62 Wiadro, 6 litrowe kompatybilne z wózkami do sprzątania, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, kolor. szt 5 63 Wiadro z tworzywa sztucznego, okrągłe o pojemności 15 l., kolor. szt 10 Ogólne wymagania: 1. Realizacja dostawy materiałów odbywać się będzie sukcesywnie na zlecenie przesłane faksem lub mailem, przez pracownika Wydziału Administracyjnego. 2. Wielkość poszczególnych dostaw określana będzie każdorazowo w zleceniu. 3. Realizacja poszczególnych zamówień nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione materiały do siedziby Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 i złożyć we wskazane miejsce magazynowe. 5. Zapłata następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę za każdą dostarczoną partię materiałów. 6. Wynagrodzenie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy, będzie wynikać z faktycznego zapotrzebowania na materiały i nie przekroczy wartości umowy. 7. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny jednostkowej na poszczególne materiały. 8. Wszystkie dostarczone materiały muszą być w oryginalnych opakowaniach producentów, określających parametry dostarczonych materiałów w języku polskim. 9. Określony w formularzu cenowym opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować towar charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi. 10. Jeżeli towar nie spełnia określonych w specyfikacji wymogów Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości materiałów w poszczególnych asortymentach. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia, co jest równoznaczne z niepełnym wykorzystaniem kwoty wynikającej z formularza oferty. 13. Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 60% wartości umowy brutto (o ile nie nastąpi rozwiązanie umowy lub wypowiedzenie umowy na podstawie okoliczności opisanych w SIWZ). 14. Na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia z pozycji 56, 57 i 58, Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV:

39830000-9

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena60,00Termin realizacji pojedynczego zlecenia40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

73721,19

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Realizacja dostawy materiałów odbywać się będzie sukcesywnie na zlecenie przesłane faksem lub mailem, przez pracownika Wydziału Administracyjnego. Wielkość poszczególnych dostaw określana będzie każdorazowo w zleceniu. Realizacja poszczególnych zamówień nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie dostawy każda o wartości minimum 40.000 PLN (czterdzieści tysięcy PLN) brutto oraz każda obejmująca swoim zakresem dostawę środków czystości. W przypadku zamówień, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia zamówienia (w przypadku zamówień rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych dostaw musi być spełniony: 1) przez Wykonawcę samodzielnie lub 2) przez minimum jeden podmiot (podwykonawcę) udostępniający doświadczenie samodzielnie; 3) w przypadku podmiotów występujących wspólnie - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 1.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) - pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie "Zbiorcze zestawienie ofert" na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-14

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Rybnik codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.