Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Dzieln

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo miasta stołecznego Warszawy

Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 517084-N-2018 z dnia 2018-02-19 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania Zamawiającym jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy działające w imieniu własnym oraz niżej wymienionych placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul Brygadzistów 18, 01-384 Warszawa Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul S. Szobera 1/3, 01-318 Warszawa Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 , ul Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa Zespół Szkół nr 48, ul Irzykowskiego 1a, 01-391 Warszawa Szkoła Podstawowa nr 82, ul Górczewska 201 1, 01-459 Warszawa Szkoła Podstawowa nr 150, ul Thommeego 1, 01-491 Warszawa Szkoła Podstawowa nr 306, ul Tkaczy 27, 01-346 Warszawa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341, ul Oławska 3, 01-494 Warszawa Szkoła Podstawowa nr 357, ul Zachodzącego Słońca 25, 01-495 Warszawa Szkoła Podstawowa nr 362, ul Czumy 8, 01-355 Warszawa Szkoła Podstawowa nr 363, ul Rozłogi 10, 01-310 Warszawa Szkoła Podstawowa nr 364, ul Andriollego 1, 01-494 Warszawa Przedszkole nr 63, ul Bolkowska 4, 01-318 Warszawa Przedszkole nr 75, ul Rozłogi 4a, 01-310 Warszawa Przedszkole nr 98, ul Legendy 12, 01-361 Warszawa Przedszkole nr 205, ul Irzykowskiego 1, 01-317 Warszawa Przedszkole nr 214, ul Czumy 6, 01-355 Warszawa Przedszkole nr 216, ul Andriollego 1, 01-494 Warszawa Przedszkole nr 319, ul Powstańców Śląskich 14, 01-381 Warszawa Przedszkole nr 320, ul Cokołowa 2, 01-384 Warszawa Przedszkole nr 336, ul Siemiatycka 2, 01-312 Warszawa Przedszkole nr 337, ul Reżyserska 19, 01-386 Warszawa Przedszkole nr 371, ul Lencewicza 5, 01-493 Warszawa Przedszkole nr 390, ul Secemińska 1, 01-485 Warszawa Przedszkole nr 402, ul Rosy Bailly 11, 01-494 Warszawa Przedszkole nr 406, ul Kaden-Bandrowskiego 8, 01-494 Warszawa Przedszkole nr 415, ul Obrońców Tobruku 23 lok. 112, 01-494 Warszawa Przedszkole nr 417, ul Muszlowa 17, 01-357 Warszawa Przedszkole nr 435, ul Pełczyńskiego 24, 01-471 Warszawa LXXVIII Liceum Ogólnokształcące , ul A. Krzywoń 3, 01-391 Warszawa

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo miasta stołecznego Warszawy

Regon 1574053800000

ulica ul Powstańców Śląskich

Numer domu 70

Numer mieszkania

Kod pocztowy 01381

Miejscowość Warszawa

Województwo mazowieckie

Państwo Polska

Numer telefonu 22 533 78 90

e-mail dbfo@dbfobemowo.pl

Fax 22 533 79 85

Adres strony internetowej (URL) www.dbfobemowo.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.dbfobemowo.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa środków czystości i chemii na 2018 rok, w całości przeprowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy. 2. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za a) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne; b) wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego; c) powołanie członków komisji przetargowej w składzie trzyosobowym; d) powołanie biegłych; e) zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym; f) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach; g) wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa (wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp.), w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym); h) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. 3. Komisja przetargowa obraduje w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy w przy ul Powstańców Śląskich 70. 4. Wszyscy zamawiający ponoszą koszty przeprowadzenia postępowania w równych częściach . Rozliczenie kosztów nastąpi po zakończeniu postępowania. Tymczasowo wszystkie niezbędne koszty ponosi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy. 5. Zamówienie zostanie udzielone przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa środków czystości i chemii na 2018 rok, w całości przeprowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy. 2. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za a) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne; b) wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego; c) powołanie członków komisji przetargowej w składzie trzyosobowym; d) powołanie biegłych; e) zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym; f) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach; g) wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa (wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp.), w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym); h) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. 3. Komisja przetargowa obraduje w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy w przy ul Powstańców Śląskich 70. 4. Wszyscy zamawiający ponoszą koszty przeprowadzenia postępowania w równych częściach . Rozliczenie kosztów nastąpi po zakończeniu postępowania. Tymczasowo wszystkie niezbędne koszty ponosi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy. 5. Zamówienie zostanie udzielone przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

www.dbfobemowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.dbfobemowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

pisemnie

Adres

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy, ul Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Numer referencyjny

2/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości i chemii gospodarczej do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st .Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Szczegółowy wykaz asortymentu środków czystości i chemii gospodarczej znajduje się w załącznikach nr 2.1 - 2.32 do SIWZ. Zamawiający podkreśla, że ilości wykazane w formularzach cenowych - załączniki nr 2.1. - 2.32 do SIWZ są jedynie ilościami szacunkowymi. Zamawiający wymaga, aby każdorazowa dostawa, do każdej wskazanej placówki, odbywała się zgodnie z maksymalnym terminem dostawy wskazanym przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający wymaga, aby towary przywiezione w ramach każdorazowej dostawy były dostarczane do wskazanego przez odbiorcę pomieszczenia na terenie danej placówki.

II.5) Główny kod CPV

39800000-0

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV33760000-519640000-433741000-633741100-733741200-839833000-039832000-339831000-639831600-239831300-914410000-818141000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy środków czystości i chemii gospodarczej o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każda.

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw głównych tj artykułów biurowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) wypełniony Formularz oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) wypełniony Formularz cenowy o treści zgodnej z określonymi we wzorach stanowiących załączniki nr 2.1 - 2.32 do SIWZ, c) oświadczenie o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru - np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów. e) w przypadku oferowania produktów równoważnych - oświadczenie o produktach równoważnych (załącznik nr 7 do SIWZ) f) w przypadku oferowania produktów równoważnych - certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia to jest w szczególności: - dane techniczne - opisy/karty katalogowe f) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty następujące dokumenty: - karty charakterystyki preparatów dla produktów wskazanych w formularzu cenowym - w następujących pozycjach 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,22,25,26,27 Każda karta charakterystyki powinna być oznaczona numerem pozycji formularza cenowego odpowiadającemu danemu produktowi. - opisy produktów lub karty techniczne dla produktów wskazanych w formularzu cenowym - w następujących pozycjach 1,2,18,19,20,21,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42, 43,44.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie określonym we wzorze umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy, albo zmiana będzie dla Zamawiającego korzystna. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi cennik (katalog rzeczowo-cenowy) produktów nie objętych umową, który stanie się załącznikiem do umowy. W szczególności dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie a) zmiany stawki podatku VAT z tym, iż zmiana taka obciąża Wykonawcę (wartość umowy brutto nie może ulec zmianie); b) zmian wynikających ze zmian przepisów prawnych związanych z umową zgodnie z terminem obowiązywania ww. przepisów; c) zmiany ilości sztuk w opakowaniu/wielkości opakowania (inny sposób konfekcjonowania) z zachowaniem ogólnej (łącznej) zamawianej ilości danego asortymentu po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, d) zmian nazwy katalogowej produktu lub wycofania z produkcji, z zastrzeżeniem, że zastępowany produkt będzie charakteryzowała się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie e) obniżenia ceny jednostkowej produktu, f) zmiany danych lub przekształcenia Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-28

godzina

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Warszawa codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.