Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Dostawa środków do produkcji soli

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna

Dostawa środków do produkcji soli

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 517077-N-2018 z dnia 2018-02-14 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna

Regon 000041683

ulica Park Kingi

Numer domu 1

Numer mieszkania

Kod pocztowy 32-020

Miejscowość Wieliczka

Województwo małopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 12 2787111, 12 2787132,

e-mail malgorzata.pasierska@kopalnia.pl,

Fax 122 787 110

Adres strony internetowej (URL) www.kopalniawieliczka.eu

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Spółka Akcyjna - Górnictwo

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.kopalniawieliczka.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.kopalniawieliczka.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Zgodnie z art 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 1579 ze zm.) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres

Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa środków do produkcji soli

Numer referencyjny

KSW/2018/EL/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część I zamówienia - Dostawa wapna hydratyzowanego (przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem i rozładunkiem, maksymalnie 160 ton wapna budowlanego hydratyzowanego CL 90-S, spełniającego wymagania jakościowe zawarte w normie PN-EN 459-1:2012 lub równoważnej, w autocysternach samowyładowczych). Część II zamówienia - Dostawa jodku potasu (przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem i rozładunkiem, maksymalnie 350 kg jodku potasu (gat. czysty do analiz CZDA) spełniającego wymagania jakościowe zawarte w normie BN-90/6191-131 lub równoważnej). Część III zamówienia - Dostawa kwasu solnego (przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem i rozładunkiem, maksymalnie 120 ton kwasu solnego (HCL) 33% gatunku I, spełniającego wymagania jakościowe zawarte w normie PN-C-84046:1991 lub równoważnej).

II.5) Główny kod CPV

24000000-4

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV24213000-024315000-524311470-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

12

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia. 1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, na zlecenia Zamawiającego, w terminie 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. 2. Umowa zostanie zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. (dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II i/lub część III zamówienia)

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II i/lub część III zamówienia)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie zobowiązany złożyć, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art 26 ust. 2 ustawy Pzp następujące dokumenty: 1) dokument potwierdzający, że dostarczane wapno hydratyzowane CL 90-S spełnia wymagania jakościowe zawarte w normie PN-EN 459-1:2012 lub równoważnej (np. deklaracja zgodności, świadectwo jakości, certyfikat) - dotyczy Wykonawców składających oferty na część I zamówienia (jeżeli Wykonawca oferuje dostawę wapna hydratyzowanego CL 90-S powołując się na rozwiązania równoważne zawartym w normie PN-EN 459-1:2012, zamiast tej normy obowiązany jest wskazać te rozwiązania oraz załączyć dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań); 2) dokument potwierdzający, że dostarczony jodek potasu (gat. czysty do analiz CZDA) spełnia wymagania jakościowe zawarte w normie BN-90/6191-131 lub równoważnej (np. deklaracja zgodności, świadectwo jakości, certyfikat) - dotyczy Wykonawców składających oferty na część II zamówienia (jeżeli Wykonawca oferuje dostawę jodku potasu gat. czysty do analiz CZDA powołując się na rozwiązania równoważne zawartym w normie BN-90/6191-131, zamiast tej normy obowiązany jest wskazać te rozwiązania oraz załączyć dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań); 3) dokument potwierdzający, że dostarczony kwas solny (HCL) 33% gatunku I spełnia wymagania jakościowe zawarte w normie PN-C-84046:1991 lub równoważnej (np. deklaracja zgodności, świadectwo jakości, certyfikat) - dotyczy Wykonawców składających oferty na część III zamówienia (jeżeli Wykonaca oferuje dostawę kwasu solnego (HCL) 33% gatunku I powołując się na rozwiązania równoważne zawartym w normie PN-C-84046:1991, zamiast tej normy obowiązany jest wskazać w ofercie te rozwiązania oraz załączyć dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań). Termin do przedstawienia wymaganych dokumentów liczy się od dostarczenia do Wykonawcy wezwania do ich przedstawienia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer faksu lub adres e-mail wskazany w złożonej ofercie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Część I zamówienia - Dostawa wapna hydratyzowanego. 1. Wadium w wysokości 2 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XV pkt 2 SIWZ. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao Spółka Akcyjna, Konto 75124047481111000048778501 z dopiskiem wadium w sprawie KSW/2018/EL/18 - część I zamówienia. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. przed upływem terminu składania ofert określonym w części XV pkt 2 SIWZ. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art 46 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. Część II zamówienia - Dostawa jodku potasu. 1. Wadium w wysokości 1 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XV pkt 2 SIWZ. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao Spółka Akcyjna, Konto 75124047481111000048778501 z dopiskiem wadium w sprawie KSW/2018/EL/18 - część II zamówienia. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. przed upływem terminu składania ofert określonym w części XV pkt 2 SIWZ. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art 46 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. Część III zamówienia - Dostawa kwasu solnego. 1. Wadium w wysokości 1 500,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XV pkt 2 SIWZ. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao Spółka Akcyjna, Konto 75124047481111000048778501 z dopiskiem wadium w sprawie KSW/2018/EL/18 - część III zamówienia. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. przed upływem terminu składania ofert określonym w części XV pkt 2 SIWZ. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art 46 ustawy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia12

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Dotyczy Wykonawców składających oferty na część I zamówienia: 1. Zgodnie z brzmieniem art 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w następującym przypadku: 1) w przypadku niedokonania przez Zamawiającego zakupu wapna hydratyzowanego o wartości 60% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, o okres do 6 miesięcy. 2. Oprócz okoliczności wskazanych w pkt 1, zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w pkt 1 lub 2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron umowy, roszczenia o zmianę umowy. 4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w pkt 1 lub 2 każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 5. Wystąpienie, o którym mowa w pkt 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery. Dotyczy Wykonawców składających oferty na część II zamówienia: 1. Zgodnie z brzmieniem art 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w następującym przypadku: 1) w przypadku niedokonania przez Zamawiającego zakupu jodku potasu o wartości 60% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, o okres do 6 miesięcy. 2. Oprócz okoliczności wskazanych w pkt 1, zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w pkt 1 lub 2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron umowy, roszczenia o zmianę umowy. 4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w pkt 1 lub 2 każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 5. Wystąpienie, o którym mowa w pkt 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery. Dotyczy Wykonawców składających oferty na część III zamówienia: 1. Zgodnie z brzmieniem art 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w następującym przypadku: 1) w przypadku niedokonania przez Zamawiającego zakupu kwasu solnego o wartości 60% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1, o okres do 6 miesięcy. 2. Oprócz okoliczności wskazanych w pkt 1, zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w pkt 1 lub 2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron umowy, roszczenia o zmianę umowy. 4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w pkt 1 lub 2 każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 5. Wystąpienie, o którym mowa w pkt 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-23

godzina

11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Część II zamówienia - Dostawa jodku potasu

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wieliczka codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.