Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Dostawa wraz z montażem mebli medycznych i wyposażenia na

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna

Dostawa wraz z montażem mebli medycznych i wyposażenia na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddzialu Intensywnej Terapii Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 552446-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna

Regon: 51139872500000

ulica: ul. Władysława Jagiełły

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 14100

Miejscowość: Ostróda

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 896 427 357

e-mail: pzozsa.zamowienia@wp.pl

Fax: 896 469 250

Adres strony internetowej (URL): www.szpital-ostroda.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wraz z montażem mebli medycznych i wyposażenia na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddzialu Intensywnej Terapii Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

Numer referencyjny:

PZOZSA/DZP/3321-20/18r

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S. A., zgodnie z wymaganiami określonymi w formularzu parametrów technicznych stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety: Część Nr 1: Pakiet nr 2: Meble medyczne Część Nr 2: Pakiet nr 3: Wózki do sprzątania

II.5) Główny kod CPV:

33192000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV33192300-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

2

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

OKRES WYKONANIA ZAMÓWIENIA JEST OKRESEM MAKSYMALNYM. WYKONAWCA MOŻE WSKAZAĆ KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W SIWZ (FORMULARZ OFERTOWY-ZAŁ. NR 1 DO SIWZ).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Dostawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - według wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. W/w dokumenty podpisuje każdy Dostawca składający ofertę, a w przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. Dostawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) w polach nazwa i adres Dostawcy wpisują dane wszystkich Dostawców występujących wspólnie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Dostawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Dostawca wykaże, że: a. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajom przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość określona dla poszczególnych pakietów, na które Dostawca składa ofertę: 1) w przypadku Pakietu nr 2 - 68 000,00 zł brutto każda, 2) w przypadku Pakietu nr 3 - 5 000,00 zł brutto każda, oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje), bądź inne dokumenty wystawione prze podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Dostawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. Potwierdzenia muszą być podpisane przez wykazanych odbiorców dostaw. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w warunek mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) Oświadczenie Dostawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej grupy kapitałowej Dostawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Dostawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik nr 7 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajom przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość określona dla poszczególnych pakietów, na które Dostawca składa ofertę: 1) w przypadku Pakietu nr 2 - 68 000,00 zł brutto każda, 2) w przypadku Pakietu nr 3 - 5 000,00 zł brutto każda, oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje), bądź inne dokumenty wystawione prze podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Dostawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

2) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i stosowania na terenie Polski: - w przypadku preparatów sklasyfikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017, poz. 211 z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy: - dla wyrobów klasy I - deklaracja zgodności CE, - dla wyrobów klas: I z funkcją pomiarową, I jałowej i IIa - deklaracja zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej, biorącej udział w ocenie zgodności; - dla wyrobów klas: IIb i III - deklaracja zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej, biorącej udział w ocenie zgodności oraz wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania- jeżeli dotyczy, 3) katalogi lub kopie ich stron lub inne materiały firmowe, na których będą zawarte wyczerpujące informacje dotyczące oferowanych asortymentów (foldery, katalogi, instrukcje obsługi w języku polskim itp.).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) wypełniony formularz oferty (na załączonym druku- zał. nr 1do SIWZ), b) wypełniony formularz cenowy (na załączonym druku- zał. nr 2 do SIWZ), c) wypełniony formularz parametrów technicznych ( na załączonym druku - zał. nr 3 do SIWZ), d) oświadczenie z art. 24a ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( na załączonym druku - zał. nr 4 do SIWZ), e) oświadczenie z art. 24 a ust. 1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu ( na załączonym druku - zał. nr 5 do SIWZ), f) pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz (jeżeli dotyczy), g) w przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich Dostawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego Dostawcę - pełnomocnika (jeżeli dotyczy), h) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Dostawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy Dostawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena oferty60,00Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 2) pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych umową; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Dostawcy nie może zostać zwiększone, 3) wycofania z produkcji lub dystrybucji produktów wymienionych w niniejszej umowie - Zamawiający dopuszcza wówczas dostarczenie innego asortymentu, o parametrach nie gorszych niż minimalne wymogi postawione w załączniku nr 3 do umowy, po uprzednim udokumentowaniu przez Dostawcę braku możliwości dostarczenia (pisemna informacja od producenta lub dystrybutora); w powyższej sytuacji wynagrodzenie Dostawcy nie zostanie zwiększone, 4) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem - uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy, 5) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego, w powyższej sytuacji wynagrodzenie Dostawcy nie zostanie zwiększone. 3. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez jedną ze Stron i jego akceptacja przez drugą Stronę. 4.Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu, podpisanego przez obie Strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-08

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Pakiet nr 3: Wózki do sprzątania

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Ostróda codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.