Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Dostawa wyposażenia bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego

Ogłoszenie nr 510274014-N-2019 z dnia 15-12-2019 r.

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem: Dostawa wyposażenia bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 612262-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540230552-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Krajowy numer identyfikacyjny 45067254400000, ul. ul. Ludowa  , 18-200  Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 752 417, e-mail powiat@wysokomazowiecki.pl, faks 862 753 153.
Adres strony internetowej (url): kttps://wysokomazowiecki.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BI.272.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem (dalej: „CKZ”). Przedmiot zamówienia obejmuje: transport, rozładunek, wniesienie, ustawienie oraz próbne uruchomienie wyposażenia bazy dydaktycznej we wskazanych pomieszczeniach CKZ, a także (jeżeli dotyczy) jego instalację w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi. Adres miejsca dostawy i szkolenia: Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Pilecka 11, 18- 200 Wysokie Mazowieckie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6
 
Dodatkowe kody CPV: 39162100-6, 39151200-7, 38000000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wyposażenie specjalistyczne pracowni chłodnictwa i klimatyzacji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 256690.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MICRO” Marek Kowalski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lipowa 1
Kod pocztowy: 48-385
Miejscowość: Otmuchów
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 367155.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 367155.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 367155.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.