Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Dostawa ziemniaków i warzyw

Ogłoszenie nr 510277382-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku: Dostawa ziemniaków i warzyw gr I i II, owoców gr I oraz jaj do magazynu żywnościowego m. Białystok
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626950-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 20068982800000, ul. ul. Kawaleryjska  70, 15-601  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 261 398 839, e-mail 25wog.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 398 813.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: WOJSKO
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa ziemniaków i warzyw gr I i II, owoców gr I oraz jaj do magazynu żywnościowego m. Białystok
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
42/PN/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są środki spożywcze w ilościach zawartych w tabelach, zgodne z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia. Dostawa do Magazyn Żywnościowy 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 15-601 BIAŁYSTOK ul. Kawaleryjska 70, ZIEMNIAKI I WARZYWA GR. I GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Ziemniaki jadalne kg 5400 2 Ziemniaki wczesne kg 1500 3 Buraki ćwikłowe kg 900 4 Marchew kg 1500 5 Pietruszka korzeniowa kg 540 6 Seler korzeniowy kg 660 7 Cebula kg 840 8 Cebula czerwona kg 390 9 Por kg 300 10 Kapusta biała kg 900 11 Kapusta czerwona kg 300 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Ziemniaki jadalne kg 12600 2 Ziemniaki wczesne kg 3500 3 Buraki ćwikłowe kg 2100 4 Marchew kg 3500 5 Pietruszka korzeniowa kg 1260 6 Seler korzeniowy kg 1540 7 Cebula kg 1960 8 Cebula czerwona kg 910 9 Por kg 700 10 Kapusta biała kg 2100 11 Kapusta czerwona kg 700 ZIEMNIAKI I WARZYWA GR II GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1. Czarna rzepa kg 240 2. Fasola szparagowa kg 60 3. Papryka słodka kg 240 4. Pomidory kg 240 5. Pomidorki cherry kg 150 6. Ogórki kg 240 7. Sałata kg 30 8. Sałata karbowana kg 30 9. Roszponka kg 15 10. Rukola kg 15 11. Brokuły kg 30 12. Kapusta włoska kg 120 13. Kapusta pekińska kg 300 14. Kapusta brukselska kg 60 15. Kalafior kg 180 16. Rzodkiewka kg 12 17. Rabarbar kg 6 18. Natka pietruszki kg 12 19. Koperek zielony kg 36 20. Szczypiorek kg 18 21. Botwina kg 18 22. Mięta kg 18 23. Bazylia kg 15 24. Kiełki rzodkiewki kg 8 25. Kiełki słonecznika kg 8 26. Czosnek kg 48 27. Pieczarki kg 180 28. Cukinia kg 3 29. Dynia kg 60 30. Bakłażan kg 3 31. Szparagi kg 3 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1. Czarna rzepa kg 560 2. Fasola szparagowa kg 140 3. Papryka słodka kg 560 4. Pomidory kg 560 5. Pomidorki cherry kg 350 6. Ogórki kg 560 7. Sałata kg 70 8. Sałata karbowana kg 70 9. Roszponka kg 35 10. Rukola kg 35 11. Brokuły kg 70 12. Kapusta włoska kg 280 13. Kapusta pekińska kg 700 14. Kapusta brukselska kg 140 15. Kalafior kg 420 16. Rzodkiewka kg 28 17. Rabarbar kg 14 18. Natka pietruszki kg 28 19. Koperek zielony kg 84 20. Szczypiorek kg 42 21. Botwina kg 42 22. Mięta kg 42 23. Bazylia kg 35 24. Kiełki rzodkiewki kg 17 25. Kiełki słonecznika kg 17 26. Czosnek kg 112 27. Pieczarki kg 420 28. Cukinia kg 7 29. Dynia kg 140 30. Bakłażan kg 7 31. Szparagi kg 7 OWOCE GR. I GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1. Banany kg 120 2. Cytryny kg 60 3. Pomarańcze kg 90 4. Mandarynki kg 120 5. Grejpfruty kg 30 6. Arbuz kg 15 7. Kiwi kg 60 8. Morele kg 30 9. Brzoskwinie kg 45 10. Winogrona kg 90 11. Jabłka kg 900 12. Gruszki kg 900 13. Mango kg 9 14. Ananas kg 9 15. Nektarynki kg 36 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1. Banany kg 280 2. Cytryny kg 140 3. Pomarańcze kg 210 4. Mandarynki kg 280 5. Grejpfruty kg 70 6. Arbuz kg 35 7. Kiwi kg 140 8. Morele kg 70 9. Brzoskwinie kg 105 10. Winogrona kg 210 11. Jabłka kg 2100 12. Gruszki kg 2100 13. Mango kg 21 14. Ananas kg 21 15. Nektarynki kg 84 JAJA GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Jaja szt 7500 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Jaja szt 17500 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Warunki dostawy dla: 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. 2. Realizacja dostaw odbywa się na podstawie składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem faxu zamówień, zawierających ilości i terminy dostawy. 3. Jakiekolwiek zawiadomienie będzie przekazywane miedzy stronami w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę porozumienia się za pomocą faxu. Zawiadomienie skutkuje w momencie doręczenia go danej ze stron. 4. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach od 7:00 do 13:00 na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego. Wyjątkowo dopuszcza się zmianę godzin dostawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym w momencie odbioru towaru, w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 6. Dostawa do Odbiorcy: dostawa do Magazynu Stołówki Wojskowej dla Kadry Dostawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: a. środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny środków spożywczych, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Zamawiającego; b. odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu; c. możliwości realizacji procedur bezpieczeństwa przez służby dyżurne Zamawiającego w stosunku do osób i pojazdów wykonujących dostawę; d. uczestnictwa kierowcy lub innej osoby wykonującej dostawę w odbiorze towaru, w tym pobraniu prób dostarczonego towaru w ramach reklamacji lub kontroli prewencyjnej, pod rygorem dokonania tych czynności bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko. 8. Obowiązujące Wykonawcę umowy szczegółowe wymagania jakościowe dla poszczególnych środków spożywczych, w tym wymagania w zakresie terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowań, zawiera opis przedmiotu zamówienia. 9. Dostarczone towary muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami. 10. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres związania umową, posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej posiadającej rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego oraz spowodowane przez nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia. 11. Przedmiot zamówienia (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych. 12. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego dokumentację z wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 13. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić zakład celem przeprowadzenia kontroli właściwemu Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej i respektować jego zalecenia. 14. Wykonawca udostępni pomieszczenia zakładu celem przeprowadzenia kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w zakresie: procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportu towaru. 15. W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 1-krotnego wykonania na koszt Wykonawcy badań kontrolnych potwierdzających zgodność produktów z opisem przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 03142500-3
 
Dodatkowe kody CPV: 03212100-1, 03221000-6, 03222000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 154727.82
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CYTRUS 2 JAROSŁAW DZWONKOWSKI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Mickiewicza 34A
Kod pocztowy: 12-200
Miejscowość: Pisz
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 143542.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 143542.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 184810.60
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 136519.49
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CYTRUS 2 JAROSŁAW DZWONKOWSKI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 34A
Kod pocztowy: 12-200
Miejscowość: Pisz
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 143542.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 143542.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 183473.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.