Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Dostawy produktów roślinnych do Aresztu Śledczego w Hajnów

Areszt Śledczy w Hajnówce

Dostawy produktów roślinnych do Aresztu Śledczego w Hajnówce

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 552116-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Areszt Śledczy w Hajnówce

Regon: 125205700000

ulica: Warszawska

Numer domu: 67

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 17-200

Miejscowość: Hajnówka

Województwo: podlaskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 85 6832007 w.120, 6832008,

e-mail: as_hajnowka@sw.gov.pl,

Fax: 85 6832978

Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zp.sw.gov.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Jednostka penitencjarna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oświadczenia wnioski i informacje przekazywane mogą być pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty, umowy i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ - wyłącznie forma pisemna

Adres:

Areszt Śledczy w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Warszawska 67

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy produktów roślinnych do Aresztu Śledczego w Hajnówce

Numer referencyjny:

2232.2.2018.DKw.AŚ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

wszystkie części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

6

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy produktów roślinnych do Aresztu Śledczego w Hajnówce wraz z transportem i rozładunkiem podzielonych na części: ZADANIE I - dostawa warzyw 1 Burak czerwony CPV 03200000-3 kg 5000 2 Cebula CPV 03200000-3 kg 12000 3 Czarna rzepa CPV 03200000-3 kg 2600 4 Czosnek CPV 03200000-3 kg 50 5 Kalafior CPV 03200000-3 kg 600 6 Kapusta biała CPV 03200000-3 kg 5000 7 Kapusta czerwona CPV 03200000-3 kg 3800 8 Kapusta pekińska CPV 03200000-3 kg 2500 9 Koper CPV 03200000-3 kg 50 10 Marchew CPV 03200000-3 kg 12000 11 Ogórek gruntowy CPV 03200000-3 kg 700 12 Ogórek szklarniowy CPV 03200000-3 kg 350 13 Pieczarki CPV 03200000-3 kg 1000 14 Pietruszka CPV 03200000-3 kg 3200 15 Pomidor CPV 03200000-3 kg 1000 16 Por CPV 03200000-3 kg 3600 17 Papryka słodka CPV 03200000-3 kg 200 18 Seler CPV 03200000-3 kg 3200 19 Szczypior CPV 03200000-3 kg 30 ZADANIE II - dostawa ziemniaków 1 Ziemniaki CPV 03200000-3 kg 60000 ZADANIE III - dostawa kiszonek 1 Kapusta kiszona CPV 15000000-8 kg 4500 2 Ogórek kiszony CPV 15000000-8 kg 2500 ZADANIE IV - dostawa owoców 1 Jabłka CPV 03220000-9 kg 10000 2 Mandarynki CPV 03220000-9 kg 300 ZADANIE V - dostawa produktów konserwowych 1 Koncentrat pomidorowy 30% CPV 15331460-9 kg 1500 2 Groszek konserwowy CPV 15331460-9 kg 500 3 Fasola szparagowa konserwowa CPV 15331460-9 kg 500 4 Kukurydza konserwowa CPV 15331460-9 kg 500 5 Szczaw konserwowy CPV 15331460-9 kg 300 ZADANIE VI - dostawa warzyw strączkowych 1 Fasola sucha "Jaś" CPV 03200000-3 kg 1000 2 Groch suchy łuskany połówki CPV 03200000-3 kg 600 3 Kostka sojowa CPV 15330000-0 kg 600 Podana ilość przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową w ciągu trwania umowy. Ostateczna ilość dostarczonych PRODUKTÓW ROŚLINNYCH może ulec zmniejszeniu, będzie ona wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym będzie to wielkość nie mniejsza niż 70 % wielkości całego zamówienia. W związku z zmniejszeniem danej ilości Zamawiający nie poniesie żadnych skutków prawnych i finansowych. 2. Warzywa, owoce w okresie jesiennym i zimowym będą dostarczane 2 razy w miesiącu, natomiast w okresie letnim i wiosennym ze względu na możliwość krótszego czasu przechowywania cztery razy w miesiącu. Warzywa typu szczypior, ogórek gruntowy, papryka słodka, pomidor (tzw. nowalijki) będą zamawiane w sezonie wiosenno-letnim w trakcie największej dostępności. Natomiast ogórek szklarniowy, pomidor w ilości zapewniającej potrzebę zapewnienia wyżywienia diet, będzie zamawiany przez cały okres obowiązywania umowy. Ziemniaki będą dostarczane do Magazynu Aresztu Śledczego nie częściej niż dwa razy w miesiącu w okresie letnim, a w okresie jesienno-zimowym nie częściej niż raz w miesiącu. Kiszonki będą dostarczane raz w miesiącu, częstotliwość dostaw będzie uzależniona od terminu przydatności wyrobu (im dłuższy termin przydatności tym dostawy będą realizowane w dłuższych odstępach czasowych). Produkty konserwowe będą dostarczane raz w miesiącu w opakowaniach o wadze od 04kg do 3kg. Natomiast warzywa strączkowe powinny być dostarczane w opakowaniach od 10kg do 25kg. Zarówno produkty konserwowe jak i produkty z warzyw strączkowych powinny posiadać minimalny termin przydatności do spożycia tj. 3 miesiące. Wszystkie warzywa i ziemniaki powinny być pierwszego gatunku, świeże bez żadnych oznak zgnilizny oraz bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Wszystkie artykuły w klasie I jakości handlowej W okresie zimowym warzywa nie powinny posiadać także oznak zmarznięcia. Warzywa będą dostarczane w opakowaniach jednorazowych nie przekraczających ciężaru brutto 25 kg. Kiszonki powinny być dostarczane w wiaderkach lub beczkach oznakowanych z podanym terminem przydatności. Jabłka o średnicy 6-8cm świeże bez żadnych oznak zgnilizny oraz bez śladów uszkodzeń mechanicznych(dopuszczalne gatunki: Jonagold, Gloster, Idared, Champion, Lobo itp.) Dostarczany towar w opakowaniach powinien być oznakowany, na etykiecie należy podać następujące dane: - nazwę środka spożywczego, - dane dotyczące składników występujących w środku spożywczym, - datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia, - dane identyfikujące producenta środka spożywczego, - zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu, - warunki przechowywania, w przypadku gdy jego jakość zależy od warunków przechowywania, - oznaczenie partii produkcji, - klasę jakości handlowej, - waga brutto

II.5) Główny kod CPV:

03200000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV15000000-803220000-915331460-915330000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2018-07-01

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP, oraz na podstawie art. 24 ust. 5, 6 i 7 ustawy PZP. Oświadczenie iż zostały podjęte kroki naprawcze zgodnie z art 24 ust 8 ustawy PZP. Oświadczenie dotyczące podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem na którego zasoby powołuje się wykonawca. Oświadczenie dotyczące podanych informacji. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej o której mowa w art 86 ust 5 wykonawca dostarcza oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w V rozdziale SIWZ. Oświadczenie, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonym w V rozdziale SIWZ polega na zasobach innych podmiotów. Oświadczenie dotyczące podanych informacji.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminem niżej wymienionych dokumentów. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki ZUS lub KRUS albo innego dokumentu że wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia122018-07-01

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

W szczególności Zamawiający dopuszcza: 1)aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu, siedziby, osób reprezentujących strony, zmianę formy prawnej prowadzonej działalności; 2)zmianę postanowień w zakresie podatku VAT poprzez zapis: Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku VAT, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej lub pomniejszonej o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury VAT. 3)zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia jedynie w przypadkach niezależnych od Wykonawcy, na skutek klęsk żywiołowych spowodowanych nieodwracalnymi działaniami przyrody lub na skutek działań osób trzecich. Udowodnienie ww. sytuacji leżeć będzie po stronie Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-17

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Dostawa ziemniaków

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Hajnówka codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.