Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Dostawy testów rękawów i drobnego sprzętu do sterylizacy

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Dostawy testów, rękawów i drobnego sprzętu do sterylizacyji z podziałem na pakiety.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 552009-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Regon: 29735900000

ulica: ul. Niekłańska

Numer domu: 42484

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 03924

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 225 098 403

e-mail: zp@nieklanska.pl

Fax: 225 098 404

Adres strony internetowej (URL): www.nieklanska.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.nieklanska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

1) Ofertę (formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zabezpieczone w sposób, który uniemożliwia bezśladowe otwarcie (np. podpisane na wszystkich połączeniach).

Adres:

Dział Zamówień Publicznych, Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Adres: 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24; budynek F, II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy testów, rękawów i drobnego sprzętu do sterylizacyji z podziałem na pakiety.

Numer referencyjny:

RZP-21/IM/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są dostawy testów, rękawów i drobnego sprzętu do sterylizacyji z podziałem na pakiety, Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. PAKIET NR 1 Testy do kontroli skuteczności sterylizacji, naboje EO i inne akcesoria PAKIET NR 2 Etykiety, testy do kontroli urządzeń i kontroli procesów sterylizacji PAKIET NR 3 Testy kontroli mycia PAKIET NR 4 Papier krepowany do sterylizacji (biały i zielony) PAKIET NR 5 Włóknina do sterylizacji (niebieska) PAKIET NR 6 Włóknina wzmocniona PAKIET NR 7 Rękawy papierowo-foliowe plaskie PAKIET NR 8 Taśmy, kółka mocujące do tac i koszy PAKIET NR 9 Rękawy papierowo-foliowe z fałdą

II.5) Główny kod CPV:

33190000-8

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena60,00Termin dostawy40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

24

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia: - w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 uPzp (tzw. obligatoryjnych podstaw wykluczenia), Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), tj.: a) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;- oryginał ; b) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) - oryginał; c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - oryginał. - w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 uPzp (tzw. fakultatywnych podstaw wykluczenia), Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), tj.: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

UWAGA: dokumenty wystawione w jęz. obcym muszą być przetłumaczone na jęz, polski. Wyroby wyszczególnione w Załączniku nr 4 do zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych muszą zawierać opis w jęz. polskim lub jeśli jest to nazwa handlowa, oznaczenie której pozycji z formularza asortymentowo-cenowego dotyczą Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet 1 a. Dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganymi normami, z opisu przedmiotu zamówienia, wydane przez producenta. b. Ulotki informacyjne o zastosowaniu, sposobie użycia, interpretacji wyników, itp. c. Wzory w ilości po 2 sztuki na potwierdzenie zgodności z zapisem SIWZ dla poz. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. d. Do poz. 5 - naboje z tlenkiem etylenu: 1) Aktualna Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. 2) Aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym. 3) Wpis do rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4) Dokument informujący o możliwości stosowania oferowanych nabojów w sterylizatorach gazowych STERI-VAC 5XL, wydany przez producenta urządzenia. 5) Karta produktu. Pakiet 2 a. Dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganymi normami, z opisu przedmiotu zamówienia, wydane przez producenta. b. Ulotki informacyjne o zastosowaniu , sposobie użycia, interpretacji wyników, itp. c. Wzory w ilości po 2 sztuki, z poz. 1, 2, 5, 7, 8, 10, 13 na potwierdzenie zgodności z zapisem SIWZ. Pakiet 3 a. Dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganymi normami, z opisu przedmiotu zamówienia, wydane przez producenta. b. Ulotki informacyjne o zastosowaniu, sposobie użycia, interpretacji wyników, itp. c. Wzory testów w ilości po 2 sztuki, na potwierdzenie zgodności z zapisem SIWZ. Pakiet 4 a. Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub dokument potwierdzający zgodność z normą wydany przez producenta. b. Charakterystyka wytrzymałościowa , wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych określonych w SIWZ i zgodności z normą PN- EN 868 - 2. c. Zaświadczenie/certyfikat producenta o okresie trwałości produktu od daty jego produkcji i maksymalnym możliwym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych w oferowany produkt. d. Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami ( min. 3 ark). Pakiet 5 a. Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub dokument potwierdzający zgodność z normą wydany przez producenta. b. Charakterystyka wytrzymałościowa , wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych określonych w SIWZ i zgodności z normą PN- EN 868 - 2. c. Zaświadczenie/certyfikat producenta o okresie trwałości produktu od daty jego produkcji i maksymalnym możliwym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych w oferowany produkt. d. Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami ( min. 3 ark). Pakiet 6 a. Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub dokument potwierdzający zgodność z normą wydany przez producenta. b. Charakterystyka wytrzymałościowa , wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych określonych w SIWZ i zgodności z normą PN- EN 868 - 2. c. Zaświadczenie/certyfikat producenta o okresie trwałości produktu od daty jego produkcji i maksymalnym możliwym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych w oferowany produkt. d. Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami ( min. 3 ark). Pakiet 7 a. Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych i certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normami. b. Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych określonych w SIWZ. c. Zaświadczenie/certyfikat producenta o okresie trwałości produktu od daty jego produkcji i maksymalnym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowany w oferowany produkt. d. Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami (odc. rękawa dług. min.50 cm w każdej szerokości). Pakiet nr 8 a. Ulotka/karta produktu w języku polskim - dane techniczne, przeznaczenie, sposób użycia, itp. Pakiet nr 9 a. Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych i certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normami. b. Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych określonych w SIWZ.certyfikat jednostki notyfikowanej c. Zaświadczenie/certyfikat producenta o okresie trwałości produktu od daty jego produkcji i maksymalnym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowany w oferowany produkt potwierdzający zgodność z normami. d. Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów zaoferowanych produktów w ilości umożliwiającej potwierdzenie wymaganych parametrów oraz oceny zgodności z późniejszymi dostawami (odc. rękawa dług. min.50 cm w każdej szerokości). Wzory powinny być opisane w sposób umożliwiający identyfikację, którego pakietu i pozycji dotyczy dany artykuł np. dot. pakietu nr 1 poz.1. itd.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

kopia dowodu wniesienia wadium (informacyjnie ,składana do oferty) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 uPzp (spółki cywilne, konsorcja) - pełnomocnictwo wyznaczające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (jeżeli Wykonawca jest w takiej sytuacji); w pozostałych przypadkach - jeżeli pełnomocnictwo jest stosowane. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania - oryginał. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 z późn.zm.) za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Oznacza to, że oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 uPzp). W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. - Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Wykonawca składa oświadczenie bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dotyczy sytuacji gdy oferty w postępowaniu złożyli wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie: Pakiet nr 1 Testy do kontroli skuteczności sterylizacji, naboje i inne akcesoria. 600,00 zł Pakiet nr 2 Etykiety, testy do kontroli urządzeń i procesów sterylizacji 1 100,00 zł Pakiet nr 3 Testy kontroli mycia 300,00 zł Pakiet nr 4 Papier krepowany do sterylizacji (bialy i zielony) 140,00 zł Pakiet nr 5 Włóknina do sterylizacji (niebieska) 300,00 zł Pakiet nr 6 Włóknina wzmocniona 50,00 zł Pakiet nr 7 Rękawy papierowo - foliowe płaskie 800,00 zł Pakiet nr 8 Taśmy, kółka mocujące do tac i koszy Nie wymagane Pakiet nr 9 Rękawy papierowo - foliowe z fałdą) 50,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 11.05.2018 roku, do godz. 09:45.Pozostałe informacje dotyczące wadium znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: a) zmiana stron umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. b) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy. c) zmiana cen jednostkowych brutto na niższe niż zaoferowane. d) wystąpi przejściowy brak artykułu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu artykułu zamiennego o parametrach nie gorszych od artykułu objętego przedmiotem zamówienia. e) zmiana oferowanych artykułów w przypadku wycofania ich z rynku oraz wstrzymania produkcji, w cenie nie wyższej niż oferowane artykuły przy jednoczesnym dostarczeniu artykułu zamiennego o parametrach nie gorszych od artykułu objętego przedmiotem zamówienia. f) zmiana numeru katalogowego artykułu. g) zmian sposobu konfekcjonowania. h) zmiana nazwy artykułu przy zachowaniu jego parametrów. i) zmiana liczby opakowań w przypadku zmiany konfekcjonowania. j) dopuszcza się przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania środków finansowych określonych w umowie. k) zmiana urzędowa stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT). l) zmiana zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (zgodnie z art.142 ust.5 Prawo Zamówień Publicznych). m) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnych wynagrodzeniach za pracę ( zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych )

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-11

godzina:

09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Etykiety, testy do kontroli urządzeń i kontroli procesów sterylizacji

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Warszawa codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.