Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Dostosowanie budynku gminnego nr 8 w Ławicach do realizacj

Gmina Iława

Dostosowanie budynku gminnego nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno - zawodowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552918-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Iława

Regon: 53276000000

ulica: ul. Gen. Władysława Andersa

Numer domu: -

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 14-200

Miejscowość: Iława

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 896 492 418

e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl

Fax: 896 494 882

Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-ilawa.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.gmina-ilawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.gmina-ilawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie

Adres:

Urząd Gminy w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława - Sekretariat - pok. nr 212

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostosowanie budynku gminnego nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno - zawodowej

Numer referencyjny:

PŚP. 271.8.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Remont wewnętrzny pomieszczeń parteru - naprawa i malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu. b) Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych - dostosowanie pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami tj. rozbiórka istniejących pomieszczeń sanitarnych, wymurowanie nowych pomieszczeń z podziałem na łazienkę damską i męską, z robotami wykończeniowymi (tynkami, posadzkami, okładzinami ściennymi, podłogowymi i malowaniem). c) Podjazd dla osób z niepełnosprawnością - w zakres robót wchodzi: - rozebranie opaski przy budynku, - wykonanie fundamentów pod konstrukcję pochylni, wymurowanie podpór z bloczków betonowych, - zwieńczenie podpór, - utwardzenie nawierzchni pod pochylnią z ażurowych płyt betonowych, - naprawa biegu schodowego z ułożeniem nowych okładzin schodowych gr. 4 cm (płyty prefabrykowane z betonu płukanego). d) Instalacje sanitarne - wodno-kanalizacyjne, w zakres których wchodzi: - demontaż urządzeń sanitarnych (miska ustępowa szt. 1 i umywalka szt. 1), - przebudowa poziomów kanalizacyjnych PVC o 110 mm dla potrzeb pomieszczenia socjalnego i nowych łazienek, - wykucie kanałów do wykonania podejść odpływowych PVC o 110 mm i PVC o 50 mm, - wykonanie nowych podejść odpływowych PVC o 110 mm i PVC o 50 mm, - wykonanie instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody użytkowej z rur PP zakończonej zaworami (do misek ustępowych, umywalek i natrysków), - montaż urządzeń sanitarnych (miski ustępowe kpl. 2, umywalki kpl. 2 i natryski kpl. 2) - montaż uchwytów dla osób z niepełnosprawnościami przy w/w urządzeniach sanitarnych, - zakup i montaż elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody o poj. 80 l (łazienki) i 20 l. (pomieszczenie socjalne), e) Instalacje elektryczne - w zakres robót wchodzi: - demontaż instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych oraz opraw oświetleniowych (istniejące pom. wc), - rozbudowa istniejącej rozdzielnicy elektrycznej, wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia oraz pomiary powykonawcze, - montaż instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych na nowych ściankach i istniejących sufitach w dwóch projektowanych łazienkach, - montaż opraw oświetleniowych, przełączników i gniazd wtykowych f) System monitoringu wizyjnego - w skład którego wchodzi wykonanie instalacji niskoprądowej w korytkach PP, montaż oprzyrządowania (rejestrator, kamery wewnętrzne i kamera zewnętrzna rejestrująca teren przy wejściu głównym i podjeździe dla osób z niepełnosprawnością). 2. Kod CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca, w którym roboty będą wykonane. 6. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego produkty lub usługi Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych ww. dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiału, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku przywołania w dokumentacji projektowej norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w ww. dokumentach. 9. Na etapie składania ofert Zamawiający nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego przez wykonawcę. 10. W związku z faktem, że przedmiot zamówienia jest przeznaczony do użytku dla osób fizycznych, Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymagań w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. 11. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty konstrukcyjno - budowlane, instalacje elektryczne, wod-kan, utwardzenia nawierzchni i inne robot ogólnobudowlane wskazane w dokumentacji technicznej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku Nr 7 do SIWZ - wzór umowy. 12. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna.

II.5) Główny kod CPV:

45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45330000-945310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 2.3.1) doświadczenie zawodowe: - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.3.2) kadra techniczna: Zamawiający uzna, warunek za spełniony, jeżeli wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia: - Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w w/w specjalności. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokona zostanie na podstawie wstępnego oświadczenia o spełnianiu tego warunku zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ a następnie na podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełnią w/w warunek. 2.3.3). potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Nie

Informacje dodatkowe:

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbadania czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 8. Pisemne zobowiązanie należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o którym mowa w rozdziale V pkt 2 SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, których wymaga zamawiający.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- Odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa rozdział VII pkt 6 ppkt 6b) SIWZ. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdział VII pkt 6 ppkt 6b) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy - nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 8a) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia określonych w rozdział VII pkt 8a) SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta winna zawierać: 1) formularz oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) Pisemne zobowiązanie w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzona jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania; b) wstrzymania, zawieszenia wykonywania robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy Zamawiający uważa działania siły wyższej tzn. losowe zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i którym nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności: zamach, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk, c) konieczności wykonania robót zamiennych; d) gdy wydłuży się termin dostaw materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wydłużonym terminie dostaw, które będą na tyle długie iż zagrozi to terminowej realizacji zamówienia. Wykonawca poda przyczynę opóźnień, przedłoży dowody potwierdzające złożenie zamówienia na materiały w terminie niezagrażającym terminowej realizacji zamówienia oraz oświadczenie dostawcy materiałów o niemożności terminowej realizacji dostawy a także wskaże termin w jakim materiały zostaną dostarczone. Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia o czas wynikający z opóźnień; e) gdy wystąpią wady dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania zmian, poprawek, uzupełnień w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania umowy. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego, f) uzyskania zgody instytucji wdrażającej lub innego organu na wydłużenie terminów realizacji projektu w tym zakończenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dłużej niż o dwa miesiące, jeżeli Zamawiający wystąpi o zgodę do Instytucji Zarządzającej; 2) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 12 ust. 1 umowy w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług -zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę kwota wynagrodzenia wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujący zamówienie. c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - kwota wynagrodzenia ulegnie zmianie o wartość jaką Wykonawca zobowiązany będzie ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 3) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy ulegnie zmianie w przypadku: a) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. b) Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku. c) Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji. 4) zmiana Podwykonawcy: Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca złoży oświadczenie o zmianie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub zaprzestaniu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę, dalszego podwykonawcę Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego wskazując nowego podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę bądź chęć realizacji zamówienia we własnym zakresie. W takiej sytuacji zapisy § 8 umowy mają zastosowanie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) zmiana zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcę: Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca złoży oświadczenie o zmianie zakresu prac powierzonych Podwykonawcy zmianie ulegnie zakres prac powierzonych Podwykonawcy. W takiej sytuacji zapisy § 8 mają zastosowanie. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wykonawca zgłosi wykonywanie części lub całości prac przez Podwykonawcę, który nie został wcześnie wykazany w jego ofercie umowa ulegnie zmianie w zakresie podwykonawstwa. W takiej sytuacji zapisy § 8 umowy mają zastosowanie. 6) jeżeli wystąpi konieczność zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-17

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Oferty wspólne: a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 23 ust. 2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo - reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Treść pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna identyfikować wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także wskazywać jakiego postępowania dotyczy, nadto musi wskazywać ustanowionego pełnomocnika oraz określać zakres umocowania pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia udzieli "dalszego pełnomocnictwa", upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich Wykonawców ustanawiających pełnomocnika. przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielnie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. c) Pełnomocnictwo, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. d) Załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. e) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych. f) Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. g) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. h) Poświadczenie dokumentów odbywa się zgodnie z zapisami niniejszej siwz oraz § 14 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Iława codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.