Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Głęboka kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku

Gmina Zawoja

Głęboka kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku. Zespołu Szkół w Skawicy oraz Zespołu Szkół w Zawoi Wilczna -etap I Modernizacja kotłowni -Zespół Szkół w Skawicy

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516521-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Tytuł projektu Głęboka termomodernizacja zespołu budynków szkolnych w Skawicy Centrum i w Zawoi Wilcznej Numer Projektu RPMP.04.03.02-12-0237/16 Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM)

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Zawoja

Regon 7218201900000

ulica Zawoja

Numer domu 1307

Numer mieszkania

Kod pocztowy 34222

Miejscowość Zawoja

Województwo małopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 33 8775-015

e-mail a.winczewska@zawoja.ug.pl

Fax 33 8775-015

Adres strony internetowej (URL) www.zawoja.ug.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.zawoja.ug.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.zawoja.ug.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

forma pisemna - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1113), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres

Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Głęboka kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku. Zespołu Szkół w Skawicy oraz Zespołu Szkół w Zawoi Wilczna -etap I Modernizacja kotłowni -Zespół Szkół w Skawicy

Numer referencyjny

ZP.271.1.10.2018.AW

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Wymiana źródła ciepła z kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na nowoczesną kotłownię opalaną biomasą z automatycznym podajnikiem paliwa. Zastosowanie automatyki pogodowej i opomiarowania - licznik ciepła i regulator pogodowy. Przedmiotem zamówienia są między innymi - demontaż 2 kotłów rurociągów, armatury - Instalowanie nowego kotła - 2 szt o mocy 150 kW zgodnie z audytem - Instalowanie pomp, armatury, rurociągów, - czyszczenie i malowanie, - izolacje cieplną rurociągów, - system odprowadzania spali ze stali kwasoodpornej, - kanalizacja w kotłowni, - próby, uruchomienie, - osprzęt /gaśnica, koc gaśniczy / Wykonawca zobowiązany jest do demontażu kotłów i wyciągnięcie ich na zewnątrz. Zamawiający informuje, że z przedmiaru robót zostały usunięte roboty w stosunku do dokumentacji technicznej z uwagi na wykonanie ich wcześniej przez Zamawiającego tj - Zasobniki ciepła o pojemności 500 dm3 - / szt 1 / - Montaż pompy o wydajności Q=2,60 m3/h, H=2,5 mH2O. - / kpl 1 / - Montaż pompy o wydajności Q=1,42 m3/h, H=2,72 mH2O. - / kpl 1 / - Montaż pompy o wydajności Q=0,36 m3/h, H=2,0 mH2O. - / kpl 1 / - Analogia. Zawór trójdrogowy Dn 20 - / szt 1 / - Analogia. Zawór równoważący Dn 32 - / szt 1 / - Zawory zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm - / szt 1 / - Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm - / szt 1 / - Analogia. Filtr siatkowy Dn 25 do wody. / szt 1 / Dodana została pozycja w przedmiarze malowania ścian około 200 m2 UWAGA- Kocioł musi spełniać wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania / ekoprojektu / określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:, przedmiar robót -pomocniczo (zał. nr 5-do siwz), dokumentacja techniczna (zał. nr 6 do siwz). I specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zał. 7 do SIWZ), załącznik nr 8 Audyt energetyczny

II.5) Główny kod CPV

45212221-1

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenietermin gwarancji40,00cena60,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

zamawiający nie stawia warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

zamawiający nie stawia warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

zamawiający nie stawia warunku

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian 1.1. Przypadki wprowadzenia zmian. W przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach przewidzianych w Umowie, dopuszcza się zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w celu 1.1.1. dostosowania rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów prawa lub do warunków, w jakich wykorzystywany będzie przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków przez Zamawiającego nie była możliwa w dniu zawarcia umowy; 1.1.2. optymalizacji kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy; 1.1.3. poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia w związku z realizacją umowy; 1.1.4. zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, gdy z uwagi na postęp techniczny zastosowanie przyjętych w ofercie rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych skutkowałoby koniecznością używania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, którego jakość nie odpowiadałaby standardom jakościowym aktualnym w momencie przewidywanego wykonania umowy (tj byłyby przestarzałe) i którego wykonanie byłoby w związku z tym nieuzasadnione - na rozwiązania techniczne, technologiczne lub materiałowe spełniające wyższe standardy jakościowe, aktualne na moment dokonywania zmiany Umowy w tym zakresie; 1.1.5. poprawy jakości, wydajności lub bezpieczeństwa realizacji zakresu prac Wykonawcy; 1.1.6. ograniczenia kosztów działania i utrzymania przedmiotu zamówienia (inwestycji); 1.1.7.odzwierciedlenia wystąpienia okoliczności, za wystąpienie których odpowiada Zamawiający zgodnie z postanowieniami klauzuli 1.6.3 (Zmiana konieczna z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Zamawiający) Umowy; Zakres zmiany może dotyczyć (i) zmiany co do ilości jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia, lub (ii) zmiany co do jakości i innych cech jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia, lub (iii) zmiany co do poziomu, pozycji, rozmiaru lub zakresu zastosowania jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia, lub (iv) zmiany co do terminu lub terminów wykonywania zobowiązań Wykonawcy lub innych terminów wykonania umowy, lub zmiany ceny umownej w przypadkach wskazanych w klauzuli 1.1.4 i 1.1.5, lub (v) lub zmian w zakresie terminów umownych lub ceny umownej, o których mowa i w zakresie przewidzianym w klauzuli 1.6.3 (Zmiana konieczna z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Zamawiający) Umowy. 1.2.Niezależnie od postanowień klauzuli 1.1.7 zmiana ceny umownej jest dopuszczalna w razie wystąpienia następujących zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 1.2.1zmiany stawki podatku od towarów i usług; 1.2.2.zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 1.2.3.zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 1.3.Niezależnie od postanowień klauzuli 1.1 i 1.2 dopuszczalna ponadto jest zmiana umowy w zakresie 1.3.1. wydłużenia okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, 1.3.2 działania siły wyższej 1.3.3. niekorzystnych warunków atmosferycznych, 1.3.4.wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie, a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 1.4.Polecenie Wprowadzenia Zmiany Zamawiający może w każdym czasie przekazać Wykonawcy wniosek ("Polecenie Wprowadzenia Zmiany") dotyczący wprowadzenia proponowanej przez Zamawiającego zmiany do Umowy w zakresie określonym w klauzuli 1.1, 1.2 oraz 1.3 (Przypadki wprowadzenia zmian) Umowy. Wykonawca, w terminie piętnastu (15) dni od dnia doręczenia mu Polecenia Wprowadzenia Zmiany doręczy Zamawiającemu dokument zawierający wycenę proponowanej przez Zamawiającego zmiany objętej Poleceniem Wprowadzenia Zmiany oraz pozostałe elementy, o których mowa w klauzuli 1.6.1.1 Umowy, a wycena taka nie może przekraczać rzeczywistych kosztów wykonania (lub, odpowiednio, niewykonania - jeżeli zmiana polega na zmniejszeniu zakresu prac Wykonawcy) przez Wykonawcę proponowanej przez Zamawiającego zmiany objętej Poleceniem Wprowadzenia Zmiany. Zamawiający w terminie siedmiu (7) dni od daty doręczenia dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zatwierdzi treść powyższego dokumentu lub zgłosi do niego uwagi, a Wykonawca w terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego doręczy Zamawiającemu do zatwierdzenia dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uwzględniający uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Zatwierdzony przez Zamawiającego dokument, o którym mowa powyżej, stanowić będzie podstawę do opracowania przez Zamawiającego projektu aneksu do Umowy, o którym mowa w klauzuli 1.6 (Procedura Wprowadzania Zmian) Umowy, a którego podpisanie przez Strony stanowi warunek wprowadzenia Polecenia Wprowadzenia Zmiany. 1.5.Propozycja Zmiany Wykonawca nie jest upoważniony do dokonywania zmian Umowy, w tym dotyczących zakresu prac Wykonawcy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca może podczas wykonywania Umowy zaproponować Zamawiającemu zmianę Umowy ("Propozycja Zmiany") w zakresie wskazanym w klauzuli 1.1, 1.2 lub 1.3 (Przypadki wprowadzenia zmian) Umowy. W takim przypadku Wykonawca doręczy Zamawiającemu dokument zawierający wycenę proponowanej przez siebie zmiany objętej Propozycją Zmiany oraz pozostałe elementy, o których mowa w klauzuli 1.6.1.1 Umowy, a wycena taka nie może przekraczać rzeczywistych kosztów wykonania (lub, odpowiednio, niewykonania - jeżeli zmiana polega na zmniejszeniu zakresu prac Wykonawcy) przez Wykonawcę proponowanej przez Wykonawcę zmiany objętej Propozycją Zmiany. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przygotowania Propozycji Zmiany. Zamawiający może według swojego swobodnego uznania zatwierdzić lub odrzucić Propozycję Zmiany proponowaną przez Wykonawcę. W przypadku zatwierdzenia Propozycji Zmiany przez Zamawiającego do zmiany Umowy odpowiednie zastosowanie mają postanowienia klauzuli 1.6 (Procedura Wprowadzania Zmian) Umowy. 1.6.Procedura Wprowadzania Zmian 1.6.1.Zaproponowanie zmiany przez Zamawiającego 1.6.1.1.Na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę, o którym mowa w klauzuli 1.4 (Polecenie Wprowadzenia Zmiany) Umowy, Zamawiający opracuje projekt aneksu do Umowy określający warunki realizacji Polecenia Wprowadzenia Zmiany przez Wykonawcę. Projekt aneksu będzie zawierał następujące elementy 1.6.1.1.1.szczegółowy opis zmiany i sposobu jej przeprowadzenia; 1.6.1.1.2.wpływ zmiany na terminy wykonania Umowy; 1.6.1.1.3.wycenę zmiany i jej wpływ na, odpowiednio, obniżenie lub podwyższenie Ceny Umownej; 1.6.1.1.4.wpływ zmiany na jakiekolwiek inne postanowienia; 1.6.1.1.5.opis niezbędnych uzupełnień we wszelkiej dokumentacji Umowy, wynikających z wprowadzenia zmiany. 1.6.1.2. W terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę projektu aneksu do Umowy, o którym mowa w klauzuli 1.5.1.1 powyżej, Wykonawca oraz Zamawiający wspólnie uzgodnią wszystkie kwestie zawarte w projekcie aneksu do Umowy. Na podstawie uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Zamawiający przygotuje i doręczy Wykonawcy ostateczny projekt aneksu do Umowy uwzględniający powyższe uzgodnienia. W terminie dziesięciu (10) dni od doręczenia przez Zamawiającego Wykonawcy ostatecznego projektu aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zawrą aneks do niniejszej Umowy o treści ostatecznego projektu tego aneksu. 1.6.1.3.Wycena zmiany zostanie dokonana z odpowiednim zastosowaniem postanowień klauzuli 1.4 Umowy. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni Zamawiającemu dokumenty (w szczególności oferty potencjalnych podwykonawców dodatkowych usług lud dostaw) uzasadniające wycenę wprowadzenia danej zmiany. Po zakończeniu realizacji usług lub dostaw wynikających z danej zmiany, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu faktury VAT, dowody kasowe, rachunki lub pokwitowania dotyczące poniesionych przez Wykonawcę kosztów usług i dostaw. Dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynikające ze zmiany podlegało będzie odpowiedniemu obniżeniu, jeżeli koszty takich dostaw lub usług wynikające z dokumentów przekazanych Zamawiającemu będą znacząco niższe od wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego przez Strony w odpowiednim aneksie do Umowy. 1.6.2.Zmiana konieczna z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Wykonawca 1.6.2.1.Niezależnie od postanowień klauzuli 1.1, 1.2 i 1.3 (Przypadki wprowadzenia zmian) Umowy, 1.4 (Polecenie Wprowadzenia Zmiany) Umowy i 1.5 (Propozycja Zmiany) Umowy, w przypadku powstania konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy, do wprowadzenia takiej zmiany stosuje się odpowiednio postanowienia klauzuli 1.4. (Polecenie Wprowadzenia Zmiany) Umowy oraz klauzuli 1.6 (Procedura wprowadzenia zmiany) Umowy z zastrzeżeniem, że wprowadzenie takiej zmiany ani jej realizacja nie będzie uprawniała Wykonawcy do zmiany ceny umownej lub terminów wykonania Umowy, chyba że co innego wynika z innych postanowień niniejszej Umowy. 1.6.3.Zmiana konieczna z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Zamawiający 1.6.3.1.Niezależnie od postanowień klauzuli 1.1, 1.2 i 1.3 (Przypadki wprowadzenia zmian) Umowy, 1.4 (Polecenie Wprowadzenia Zmiany) Umowy 1.5 (Propozycja Zmiany) Umowy, w przypadku powstania konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy z powodu powstania okoliczności, za którą zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub bezwzględnie obowiązującymi Przepisami Prawa odpowiada Zamawiający, do wprowadzenia takiej zmiany stosuje się odpowiednio postanowienia klauzuli 1.5 (Propozycja Zmiany) oraz klauzuli 1.6 (Procedura Wprowadzenia Zmiany) Umowy. Pod warunkiem, że wystąpienie danej okoliczności nie wynika z lub nie jest związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy oraz za wyjątkiem innych okoliczności wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie, do okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, należą 1.6.3.1.1.działania lub zaniechania niezgodne z przepisami prawa lub niniejszą Umową osób trzecich zatrudnionych bezpośrednio przez Zamawiającego, mające wpływ na terminy wykonania umowy lub na cenę umowną; 1.6.3.1.2.zawieszenie prac lub przerwa w realizacji przedmiotu Umowy w wyniku działań lub na polecenie Zamawiającego mające wpływ na terminy wykonania Umowy; 1.6.3.1.3.opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wymagalnych należności Wykonawcy wynikających z Umowy, mające wpływ na terminy wykonania umowy, przy czym w przypadku takiego opóźnienia Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zmiany wysokości ceny umownej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-26

godzina

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Zawoja codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.