Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA TERENIE MIASTA LĘBO

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA TERENIE MIASTA LĘBORKA W OKRESIE 2018-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552872-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

Regon: 77159161000000

ulica: ul.Armii Krajowej

Numer domu: 14

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 84300

Miejscowość: Lębork

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 598 622 670

e-mail: mzgk.leb@gmail.com

Fax: 598 622 670

Adres strony internetowej (URL): www.bip.um.lebork.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.bip.um.lebork.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA TERENIE MIASTA LĘBORKA W OKRESIE 2018-2020

Numer referencyjny:

MZGK.TK.7021.II.2018.G

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na ręcznej konserwacji rowów szczegółowych, urządzeń melioracyjnych i stawów wodnych na terenie miasta Lęborka. Szczegółowy zakres prac obejmuje: -naprawy ubytków w faszynowaniu linii brzegowej stawów miejskich i urządzeń melioracyjnych, -remonty przepustów i przyczółków rowów melioracyjnych, - ręczne odmulenia rowów melioracyjnych i przepustów, -oczyszczenie przepustów drogowych, - dwukrotne koszenie porostu na skarpach i koronach rowów, - jednokrotne hakowanie kożucha roślin pływających z dna rowu w okresie jesiennym, - usunięcie nieczystości i gruzu z koryta rzeki Łeby i Okalicy w okresie letnim, - inne prace wynikające z aktualnych potrzeb w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka. Zakres zamówienia określa szczegółowo umowa o wykonanie usług stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV:

45232452-5

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena100,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Na mocy art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w trybie "z wolnej ręki" w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, polegających na wykonywaniu tych samych czynności określonych SIWZ, wartość zamówienia powtórzonego zostanie ustalona po negocjacjach z Wykonawcą, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe nie będą wyższe, niż ceny zaoferowane w niniejszym postępowaniu, wartość ww. zamówień będzie stanowić nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego, udzielane będą w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego pod warunkiem zrealizowania zadania podstawowego w całości i wystąpienia potrzeby dokonania ww. zamówień uzupełniających oraz dysponowania odpowiednimi środkami finansowym.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

1. Spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - załącznik nr 3, 3a do SIWZ.. Ocena dokonana zostanie wg formuły "spełnia - nie spełnia". 2. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to, to w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania potwierdzonych referencjami czy innymi dokumentami realizacji usług (umowy z zakresami robót, protokóły odbioru robót, faktury) dla CPV nr 45.23.24.52-5 - Roboty odwadniające dotyczące następujących elementów: - ręczna konserwacja urządzeń melioracyjnych w zakresie koszenia porostu na skarpach rowów na powierzchni min. 10 ha, - konserwacja rowów szczegółowych - ręczne odmulenie dna rowów na długości min. 10 km. 3. Wykonawca złoży również oświadczenie, że dysponują wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza - załącznik nr 5 do SIWZ, Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza - załącznik nr 5 do SIWZ, Ocena dokonana zostanie wg formuły "spełnia - nie spełnia".

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

W zakresie warunku dot. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwote ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 zł. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie tresci dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia oraz treści złożonego oświadczenia - załącznik nr 3, 3a do SIWZ Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełniać conajmniej jeden z Wykonawców.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a do SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty wykazu niezbędnego sprzętu, narzędzi i urządzeń do wykonania zamówienia oraz bazy technicznej, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. (**) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązania innych podmiotów należy do oferty załączyć w oryginale. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożónego oświadczenia - załącznik nr 3, 3a do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły "spełnia - nie spełnia". W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spelnaić co najmniej jeden z Wykonawców 2. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a do SIWZ oraz wykazem osób zdolnymi do wykonania zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności (*) - wskazanie grupy konserwacyjnej oraz kierownika robót melioracyjnych posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wodno-melioracyjnym oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z udokumentowanym 3 letnim stażem praktyki zawodowej - załącznik nr 6 do SIWZ. (*) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązania innych podmiotów należy do oferty załączyć w oryginale. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - załącznik nr 3, 3a do SIWZ. oraz złożonego wykazu osób - załącznik nr 6, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spelnaić co najmniej jeden z Wykonawców.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca wraz z ofertą, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3, 3a do SIWZ. 2. Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Wykaz wykonanych usług melioracyjnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi dotyczące ręcznej konserwacji rowów i urządzeń melioracyjnych w zakresie koszenia porostu na skarpach rowów czy konserwacji szczegółowej zostały wykonane należycie - załącznik nr 5 do SIWZ. - załącznik nr 5 do SIWZ. 2. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności(*) - wskazanie grupy konserwacyjnej oraz kierownika robót melioracyjnych posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wodno-melioracyjnym oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z udokumentowanym 3 letnim stażem praktyki zawodowej - załącznik nr nr 6 do SIWZ. (*) Należy załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie, Wykonawca wskazał te osoby, którymi będzie dysponował.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca składa wraz z ofertą również ewentualne pelnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 2. Dowód wniesienia wymaganego wadium 3.Podmioty występujące wspólnie - Wykonawcy na podstawie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej to zamiast dokumentów określonych w punkcie 4 niniejszego działu składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio: nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalegają oni z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument nie może być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w dziale VI B SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy) do dnia 09.05.2018r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp:. - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (w tym, że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy pzp. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 - konto Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w Lęborku: 13 2030 0045 1110 0000 0221 5060 z dopiskiem "KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA TERENIE MIASTA LĘBORKA W OKRESIE 2018-2020". Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się datę wpływu na rachunek Zamawiającego, a nie dokonanie samej wpłaty bądź przelewu kwoty wadium w jakimkolwiek oddziale bankowym lub na poczcie. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowywać będzie na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w/s udzielenia zamówienia publicznego. 6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa a art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub pełnomocnictw, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w/s zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w/s zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Kopię dowodu wpłaty wadium wniesionego w pieniądzu należy dołączyć do oferty. 11. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy dostarczyć Zamawiającemu w oryginale (załączyć do oferty) do dnia 09.05.2018r. do godz. 10:00.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-09

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Lębork codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.