Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Kompleksowa modernizacja energetyczna

Miasto Suwałki

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) – II etap” - Przedszkole nr 3

Data utworzenia: 2019-12-30T10:27:55.53

Data publikacji: 2019-12-30T11:27:47.787

Nazwa zamawiającego: Miasto Suwałki

Ulica: ul. Mickiewicza

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 79067103000000

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

Państwo: Polska

Województwo: podlaskie

Telefon: 875 628 000

Fax: 875 628 098

E-mail: zp@um.suwalki.pl

Biuletyn: 510282452-N-2019

Pozycja: 510282452-N-2019

Strona WWW: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 603028-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540208433-N-2019, 540225800-N-2019, 540217357-N-2019, 540212393-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) – II etap” - Przedszkole nr 3

Numer referencyjny: ZP.271.71.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Zamówienie obejmuje roboty budowlane w zakresie modernizacji energetycznej oraz dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych obiektu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 3 zlokalizowanego przy ulicy Korczaka 4A w Suwałkach. 2. Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji: Modernizacja energetyczna budynku: 1) Wymiana stolarki okiennej na okna w profilu PCV o współczynniku U=0,9 [W/m2·K]. 2) Wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe o współczynniku U=1,3 [W/m2·K]. 3) Docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości docelowej 24 cm, współczynniku ?= 0,039 [W/m·K] wraz z naprawą kominów, wykonaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz montażem rynien i rur spustowych. 4) Docieplenie stropu nad piwnicą płytami styropianowymi grubości 11 cm o współczynniku ?= 0,031 [W/m·K]. 5) Docieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem terenu w technologii systemu bezspoinowego, płytami styropianowymi grubości 14 cm o współczynniku ?= 0,031[W/m·K]. 6) Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu płytami XPS grubości 17 cm o współczynniku ?= 0,035[W/m·K] wraz z wymianą obróbek blacharskich. 7) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją w pomieszczeniach kuchennych. 8) Montaż instalacji fotowoltaicznej 5kW na dachu budynku. 9) Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z wymianą oświetlenia i osprzętu, wymianą rozdzielni, montaż złącza kablowego. Wykonanie gładzi gipsowych oraz malowania po robotach elektrycznych. Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: 1) Wydzielenie klatek schodowych. 2) Wykonanie instalacji oddymiającej. 3) Montaż zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi. 4)Remont zadaszeń istniejących oraz schodów zewnętrznych wraz z wymianą balustrad. 5) Wykonanie nawierzchni na dziedzińcu wewnętrznym. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz SST. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej oraz SST. 5. Wszystkie nazwy urządzeń i materiałów, jeżeli zostały użyte w SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. 7. Obowiązek udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 8. Roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie przedszkola, w uzgodnieniu z dyrektorem placówki. 9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zamontować: a) z chwilą przystąpienia do robót budowlanych 1 tablicę informacyjną, b) z chwilą zakończenia realizacji 1 tablicę pamiątkową, Obie tablice powinny być zgodne z wytycznymi w zakresie promocji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” znajdującym się pod adresem:http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument /podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresieinformacji-i-promocji.html 10. Projekt, treść i wymiary tablic oraz miejsce ich ustawienia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 11. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Suwałki Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.