Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Prz

Wójt Gminy Dragacz

"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę".

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516130-N-2018 z dnia 2018-02-12 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Operacja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat Modernizacja energetyczna budynków publicznych - w ramach polityki terytorialnej współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Wójt Gminy Dragacz

Regon 53437400000

ulica Dragacz

Numer domu

Numer mieszkania

Kod pocztowy 86134

Miejscowość Dragacz

Województwo kujawsko-pomorskie

Państwo Polska

Numer telefonu 52 332 49 69

e-mail krystian@dragacz.pl

Fax 52 332 49 74

Adres strony internetowej (URL) https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

pisemnie

Adres

Gmina Dragacz, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę".

Numer referencyjny

RGiFE-I.271.2.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiot zamówienia "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę". Zakres zamówienia obejmuje 1) przygotowanie terenu budowy, 2) demontaż elementów zewnętrznych naściennych przeznaczonych do ponownego zamontowania, 3) demontaż elementów zewnętrznych nie nadających się do ponownego zamontowania, 4) wymiana części istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z bramami wjazdowymi do garaży podziemnych, 5) przemurowanie kominów dachowych, 6) termomodernizacja ścian i stropodachu budynku, 7) wykonanie nowych obróbek blacharskich, 8) wykonanie powłok malarskich, 9) roboty porządkowe, 10) wymiana kotła opalanego paliwem stałym na kocioł klasy5 opalany biomasą (pelet, zrąbki), 11) wykonanie wkładu kominowego śr 250 mm w istniejącym kominie murowanym, 12) wymiana przewodów instalacji c.o. oraz grzejników, 13) wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, 14) wymiana przewodów zasilających oświetlenia oraz pozostałych przewodów zasilających (zasilanie gniazdek itp.), 15) wykonanie nowej sieci teleinformatycznej wewnętrznej budynku, 16) wykonanie instalacji energetycznej rezerwowej - agregat prądotwórczy, 17) demontaż oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej, 18) wykonanie wymiany istniejącej konstrukcji zadaszenia nad wejściem głównym na nowe, 19) naprawa istniejących daszków żelbetowych nad wejściami do budynku, 20) demontaż oraz wykonanie nowego daszku nad wejściem do budynku od strony elewacji C, 21) wymiana części balustrad na nowe, 22) naprawa płyt balkonowych oraz schodów zewnętrznych, 23) naprawa murków pochylni zewnętrznej, zjazdów do garaży oraz schodów przy wejściu głównym do budynku, 24) oczyszczenie oraz pomalowanie istniejących krat okiennych, 25) wymiana drabiny technicznej, 26) przebudowa istniejącej furtki zewnętrznej, 27) demontaż oraz ponowny montaż istniejących schodów wejściowych do banku, 28) wykonanie obrobienia istniejących studzienek naświetli piwnicznych, 29) wykonanie posadzek w pomieszczeniach kotłowni, 30) uzupełnienie glazury na ścianach po wymianie instalacji, 31) dostawa, montaż oraz konfiguracja systemu zarządzania i monitoringu zużycia energii cieplnej, 32) parametry budynku: a) wysokość budynku 8,48m, b) konstrukcja / technologia budynku - tradycyjna, budynek podpiwniczony, c) rodzaj dachu - stropodach, d) liczba kondygnacji nadziemnych - 2, e) powierzchnia zabudowy budynku 455,02 m2, f) powierzchnia użytkowa budynku z tarasem 1.070,19 m2, g) kubatura budynku 2510,85 m3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (z przedmiarem robót załączonym pomocniczo, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem budowlano - wykonawczym).

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45262300-445111300-145262310-745421100-545410000-445321000-345442100-845260000-745233222-145421160-345262100-245310000-345331000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

2018-06-18

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. 1) Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów, urządzeń i wyposażenia zaproponowanych w całej dokumentacji projektowej wraz z STWiORB. 2) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych). 3) Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały i wyposażenie pod warunkiem, że a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w całej dokumentacji projektowej wraz z STWiORB, b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w całej dokumentacji projektowej wraz z STWiORB. 4) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia, materiały lub wyposażenie są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia i materiałów potwierdzające ich równoważność w stosunku do zaproponowanych w projekcie. 5) W przypadku zamontowania przez Wykonawcę urządzeń, zastosowania materiałów czy wyposażenia, które nie będą spełniać w/w wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem lub rozbiórką, na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na umowę o prace, na zasadach określonych art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia np. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu i maszyn. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, obsługi geodezyjnej i dostawców materiałów. 1) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa powyżej. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Niezłożenie przez Wykonawcę w/w oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji robót na podstawie umowy o pracę. 2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa powyżej, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 zadań polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 i o wartości nie mniejszej niż 700.000.00 zł brutto każde zadanie. Wymagania określone powyżej są wymaganiami minimalnymi i mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - z wykorzystaniem wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust 5 pkt. 1 Ustawy Pzp.

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu, o którym mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższy zapis dotyczący terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, dotyczących spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego w SIWZ. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r poz. 1114 z późn. zm.). W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach (wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ). W przypadku niespełnienia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych powyżej oferta zostanie odrzucona. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - z wykorzystaniem Załącznika Nr 6 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, dotyczących spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego w SIWZ. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r poz. 1114 z późn. zm.). W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach (wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ). W przypadku niespełnienia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych powyżej oferta zostanie odrzucona. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

formularza oferty, oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dowód potwierdzający wniesienie wadium, oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo, w przypadku udostępnienia zasobów - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium przetargowego w wysokości 5.000,00 PLN. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku poniżej wymienionych formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r poz. 1804 oraz z 2015 r poz. 978 i 1240). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28.02.2018 r., do godz. 1100. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Bank Spółdzielczy w Świeciu O/Dragacz nr konta 50 8168 0007 0008 0217 2000 0004. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis WADIUM - Przetarg na zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę" . Wadium w formach, o których mowa w ppkt 2 - 5 należy złożyć w formie oryginału dokumentu w kasie Urzędu Gminy Dragacz (pok. Nr 3) przed upływem terminu składania ofert. Na zewnątrz opakowania oferty należy dołączyć poświadczone "za zgodność z oryginałem" kserokopie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz z treści dokumentów jednoznacznie musi wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. opatrzony imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści dokumentów winno wynikać również bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w Ustawie Pzp. Zwrot, zatrzymanie lub ponowne wniesienie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2018-06-18 2018-09-17

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, takich jak: a) nie przewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, b) podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, c) wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, d) działanie siły wyższej - w szczególności zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, w tym katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego, jak również wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych, temperatur otoczenia uniemożliwiających wykonywania robót zgodnie z ich przewidywaną technologią i nie pozwalających na zachowanie ustalonego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, e) wystąpienie nie zinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, sieci, instalacji, obiektów budowlanych oraz innych pozostałości oraz wystąpienia kolizji, f) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy, przy czym nowe osoby muszą posiadać stosowne kwalifikacje i spełniać kryteria, w tym warunki doświadczenia zawodowego wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, g) konieczność wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej prowadzących do zmiany pozwolenia na budowę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 2) zmiany w harmonogramie robót, przy czy zmiany te nie mogą prowadzić do wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmiany w harmonogramie robót mogą być wprowadzone przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego i nie wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy, 3) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 4) zmiany Podwykonawcy, lub rezygnacji z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy, przy czym zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót, 5) w przypadku, gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e Ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-28

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Dragacz codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.