Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Konserwacja i dokonywanie prac naprawczych oraz usuwanie a

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów

Konserwacja i dokonywanie prac naprawczych oraz usuwanie awarii w obiektach będących własnością m.st. Warszawy, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552246-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów

Regon: 1525966300154

ulica: Franciszka Klimczaka

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 02-797

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 22 443 50 00

e-mail: wilanow.wzz@um.warszawa.pl

Fax: 22 443 50 40

Adres strony internetowej (URL): www.wilanow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.wilanow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Adres:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, Wydział Obsługi Mieszkańców, stanowisko obsługi bezpośredniej nr 14-17

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwacja i dokonywanie prac naprawczych oraz usuwanie awarii w obiektach będących własnością m.st. Warszawy, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów

Numer referencyjny:

16/WIR/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

A. Przedmiot zamówienia I. Przedmiot zamówienia: a. Konserwacja i dokonanie robót naprawczych oraz usuwanie awarii w obiektach będących własnością m. st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów lokale użytkowe przy : . ul. Przyczółkowej 27 A . ul. Kolegiackiej 3 . ul. Radosnej 11 ul. PRZYCZÓŁKOWA 27 A - zakres prac obejmuje: I. Instalacja c. o.: 1. Kompleksowa kontrola przed sezonem grzewczym. 2. Wykonywanie regulacji instalacji c.o.. 3. Kontrola działania w trakcie sezonu, kontrola szczelności, . Usuwanie nieszczelności instalacji . Wymiana instalacji na odcinkach do jednego mb., 4. Napełnianie i uzupełnianie zładu w miarę potrzeb. 5. Usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń. 6. Odpowietrzanie układu i poszczególnych urządzeń. 7. Wykonywanie innych czynności typowych dla obsługi instalacji c.o., w tym: . Wymiana zaworów grzejnikowych, . Uzupełnianie ubytków izolacji termicznej. 8. Konserwacja, regulacja i naprawy urządzeń w kotłowni gazowej. II. Instalacja wod. - kan.: 1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wod. - kan. wraz z przyłączami do budynku ( Wykonawca powinien posiadać agregat prądotwórczy ( trójfazowy, 1,5 kW ) i zastosować go, w przypadku awarii - wyłączenia - zasilania w celu zapewnienia ciągłości prac zainstalowanych pomp ). 2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych z wyłączeniem podejść w częściach wynajętych. 3. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w częściach wynajętych, w tym: . Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyncza wymiana na instalacji, . Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.. 4. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.). 5. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym. 6. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem. 7. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które wyposażone są wynajęte lokale. III. Instalacja hydrantowa, hydrantów i gaśnic - 8 szt. ( 7 x GP-6z ABC, 1 x GSE - 2x ). 1. Dwa razy do roku płukanie hydrantów 2. Raz do roku badanie ciśnienia i wydajności hydrantów potwierdzone wpisem na kontrolce hydrantów Uwaga: Wymagane wpisy o w/w czynnościach w książce kontroli 3. Raz do roku sprawdzenie stanu technicznego gaśnic - potwierdzone wpisem na kontrolce gaśnicy IV. Instalacja kanalizacji deszczowej przedmiotem usługi jest zapewnienie obsługi i konserwacji oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej w należytym stanie technicznym i użytkowym wraz z przyłączami (Wykonawca powinien posiadać agregat prądotwórczy (trójfazowy, 1,5 kW) i zastosować go, w przypadku awarii-wyłączenia- zasilania w celu zapewnienia ciągłości prac zainstalowanych pomp) tj.: 1. Czyszczenie rewizji, co najmniej dwa razy w roku, w przypadku zatkania przepychanie niedrożnych odcinków ręcznie lub WUKO 2. Wymiana odcinków rur na odcinku do 1 mb. 3. Konserwacja instalacji odwadniającej i drenażowej wraz z zainstalowanymi urządzeniami m. in. podgrzewanymi wpustami dachowymi, zbiornikiem wodnym p.-poż, instalacją rozsączającą, pompami i powiązanymi urządzeniami branży elektrycznej, automatyką i sygnalizacją. 4. Utrzymanie sprawności sygnalizacyjnej ewentualnej awarii przepompowni i zbiornika wody p.- poż. V. Wentylacja nawiewno - wywiewna, klimatyzacja i agregat wody lodowej uwzględniając m. in.: 1. Centrale"JUWENT"typ:CP-1-P (L)-W/1-6 ): 7 szt. central nawiewnych, 4 szt. central wywiewnych, ? zakup i wymianę filtrów powietrza ( wg stanu zużycia lub zaleceń producenta ) - kasetowe klasy EU4/48, ? kontrolę stanu nagrzewnic wodnych i chłodnic oraz czyszczenie lamel, ? kontrolę zespołów wentylatorów nawiewnych i wywiewnych - ADH 160, ? sprawdzanie łożysk poszczególnych urządzeń, ? kontrolę naciągu pasków klinowych i ewentualna wymiana, ? kontrolę pracy odkraplaczy i syfonów odpływowych, przepustnic powietrza, ? sprawdzanie prądów wentylatorów, ? kontrolę działania mikroprocesorowych sterowników, ? kontrolę czujników, przetworników pomiarowych ( temp., ciś., wilgotności ), ? sprawdzanie stanu urządzeń zabezpieczających, ? wymiana i zakup żarówek sygnalizacyjnych, ? sprawdzanie działania siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych, ? sprawdzanie pomp obiegowych nagrzewnic, ? kontrola wartości nawiewu i wywiewu powietrza dla poszczególnych pomieszczeń ? kontrola i regulacja schładzania dla poszczególnych pomieszczeń w okresie letnim ? Sprawdzanie i naprawa przewodów wentylacyjnych i ich izolacji oraz kontrola i regulacja przepływów powietrza w poszczególnych zespołach N. -W. 2. Okresowa kontrola i konserwacja: o wentylatorów dachowych typu SILWENT - 160 z siln. - szt. 9 o wentylatorów dachowych typu DAs-200 z sil. - szt. 2 o wentylatorów na kratkowych typu EDM 160 z regulatorem obrotów - szt. 4 o wentylator typu TD-500/160HS - szt. 1 o zespół kurtyn powietrznych typu Frico seria AD 220 E12 - szt. 1 o klimatyzatory FUJITSU R410A - szt. 2 o klimatyzatory dwururowe - szt. 5 3. Agregat wody lodowej AERMEC NRA550 - 1 szt. ? Sprawdzenie stanu skraplacza, ? Sprawdzenie historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu, ? Sprawdzenie i regulacja ciśnień roboczych, ? Sprawdzenie szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji, ewentualna korekta napełnienia, ? Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach, ? Sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych, ? Sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek, ? Sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania, ? Sprawdzenie i regulacja przetworników ciśnienia i zwłok czasowych, ? Sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki, ? Sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu, ? Sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich zamocowań mechanicznych, VI. Wentylacja grawitacyjna: ? Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych, VII. Instalacja elektryczna - zakres obejmuje: 1. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych wewnątrz budynku na klatce schodowej 2. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego, 3. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku ( w tym oświetlenie zewnętrzne terenu i na budynku ) i ich usunięcie oraz konserwacja oświetlenia zewnętrznego z zakupem i wymianą źródeł światła, 4. Nadzór i konserwacja rozdzielnic, 5. Naprawa uszkodzeń instalacji elektrycznej, 6. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych, 7. Prowadzenie książki kontrolnej przeprowadzanych prac konserwacyjnych, 8. Sprawdzanie urządzeń instalacyjnych ( takich jak wyłączniki różnicowo - prądowe, systemy oświetlenia awaryjnego, wyłączniki główne prądu, itp. ) zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych i udokumentowanie ich w książce konserwacji instalacji, 9. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy, 10. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego, 11. Konserwacja i okresowa kontrola systemu oddymiana i przewietrzania ( coroczny przegląd systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami ) w tym: poprawności działania centrali sterującej urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi UOCD (producent UNIMA-tech Sp. z o.o.), czujki dymowe ECO 1003, przyciski alarmowe sterujące oddymianiem RWO-1, czujka deszcz-wiatr CWD-2, czujka reaguje na przekroczenie określonej wartości krytycznej, przycisk przewietrzania PP-20 z klawiaturą membranową, napędy zębatkowe do okien dymowych zamontowanych w szklanym dachu (producent D+H Polska Sp. z o.o.). 12. Instalację odgromową 13. W miarę wymaganego terminu 5 letni przegląd VIII. Instalacja gazowa - w zakres wchodzi: 1. Doszczelnianie kurków gazowych nie wymagających wyłączenia dostawy gazu oraz wymiana zaworów gazowych przy odbiornikach (koszt zaworów pokrywa Zamawiający). 2. Usuwanie wszystkich drobnych nieszczelności stwierdzonych na instalacji 3. Konserwacja instalacji gazowej poprzez drobne czyszczenie i malowanie zgodnie z przepisami. 4. Odcinanie instalacji gazowej w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprzydatności aparatów gazowych do dalszego użytku celem zapobieżenia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników. 5. Powiadamianie Zamawiającego i właściwych służb o nieprawidłowościach w pracy kotła gazowego ( jeśli takie występują ). 6. Roczne przeglądy szczelności instalacji gazowej wykonane przez uprawnioną osobę, IX. Kotłownia gazowa - w zakres wchodzi: 1. Nadzór i przegląd kotła wodnego c.o. firmy DIE DIETRICH THERMIQUE ( DTG 330-14S, 260 kW, 2008 r. ) zasilany gazem ziemnym wraz z pełnym oprzyrządowaniem tj. pompami, zbiornikami oraz nadzór i kontrola sterowania i automatyki itp., 2. Gazowy zbiornikowy podgrzewacz wody typu RICZMOND z systemem samooczyszczania EverKleen PL 100 do przygotowania ciepłej wody użytkowej model PL 75-75 zasilany gazem ziemnym, 3. Zgłaszanie przeglądów do UDT 4. Kolektor gazowy śred. 250, L=2, 5 m, 5. Naczynie zbiorcze ciśnieniowe Reflex N300, 6. Aktywny system kontroli wycieku gazu typu GX firmy GAZEX Warszawa, 7. Pompa obiegu kotłowego WILO TOP - S 40/7, 8. Pompa instalacji centralnego ogrzewania WILO TOP - E 30/1-7, 9. Pompa instalacji ciepła technologicznego WILO TOP - E 40/1-10, 10. Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej CIRCOSTAR typ WILO STAR - Z25/2 EM, 11. Kompaktowa stacja uzdatniania wody dla kotłowni o mocy do 350 kW złożona z urządzeń firmy BWT, 12. Magneto filtr MFW - 65 VALMARK, 13. Inne urządzenia i zawory zamontowane na instalacjach: ? centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ? obiegu kotłowego, ? centralnej ciepłej wody użytkowej, ? gazowej, ? odprowadzania spalin z okresową neutralizacją skroplin gazów wylotowych (z kotłów gazowych) mlekiem wapiennym. X. Urządzenia dźwigowe - takie jak: Dźwig osobowy, hydrauliczny typ EASYLIFE AS- L/480 - szt. 1 Platforma przychodowa dla niepełnosprawnych prod. ALTECH spol. s.r.o. typ DELTA-szt. 2. Zakres obejmuje: 1. Jazda i kontrola funkcji: - sprawdzenie elementów oświetlenia kabiny, - sprawdzenie działania systemu awaryjnego oświetlenia kabiny / opcjonalnie, - sprawdzenie funkcji systemu komunikacji głosowej przy zasilaniu sieciowym i z akumulatora, - sprawdzenie działania wentylatora / opcjonalnie, - sprawdzenie działania przycisków piętrowych w kabinie, - sprawdzenie działania systemu jazdy pożarowej / opcjonalnie, - sprawdzenie działania przycisków wezwań w kasetach na przystankach, - sprawdzenie działania przycisków otwierania i zamykania drzwi, - sprawdzenie działania urządzeń nawrotu drzwi - fotokomórka, kurtyna, kontakt mechaniczny nawrotu, system prądowy nawrotu drzwi, - sprawdzenie parametrów pracy drzwi kabiny z napędem elektrycznym; czas otwierania, czas otwarcia , czas zamykania, czas reakcji przy nawrocie, - sprawdzenie płynności pracy drzwi przystankowych, - kontrola działania wyłącznika STOP na kabinie, - kontrola działania kontaktu zwisu lin i chwytaczy, - kontrola urządzeń bezpieczeństwa na kabinie, - kontrola działania funkcji jazd rewizyjnych z dachu kabiny, - kontrola stanu elementów zawieszenia drzwi przystankowych; prowadnice zawieszenia drzwi, rolki jezdne i kontrujące, linki, odbojniki, prowadniki, progi, oczyszczenie, - sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa drzwi przystankowych, oczyszczenie i regulacja, - oczyszczenie, smarowanie i regulacja krzywki ruchomej, - sprawdzenie zamków i rygli drzwi przystankowych, regulacja i smarowanie, - sprawdzenie skuteczności awaryjnego otwierania drzwi przystankowych, - sprawdzenie działania amortyzatorów - domykaczy drzwi przystankowych, - sprawdzenie kontaktów podłogi ruchomej, lub progu ruchomego, oczyszczenie i smarowanie, - sprawdzenie układu czasowego przełączenia sterowania, - sprawdzenie parametrów komfortu jazdy; start, płynność jazdy, odgłosy, hamowanie, - smarowanie prowadnic kabinowych i przeciw wagowych / prowadniki ślizgowe, - czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciw wagowych / prowadniki rolkowe, - sprawdzenie i regulacja układu odwzorowania położenia kabiny w szybie, - sprawdzenie dokładności zatrzymania na przystanku, - sprawdzenie działania urządzeń sygnalizacyjnych; strzałek kierunku jazdy, sygnalizatorów dźwiękowych przybycia kabiny, piętro wskazywaczy, - kontrola działania wyłącznika STOP w podszybiu, - sprawdzenie oświetlenia szybu, - sprawdzenie przejazdu przeciwwagi, - czyszczenie podszybia i dachu kabiny, - kontrola zderzaków kabiny i przeciwwagi - próba dynamiczna, - kontrola obciążki ogranicznika prędkości, smarowanie, - kontrola połączeń; skręcanych, nitowanych, spawanych. 2. Kontrola zespołu napędowego i urządzeń w maszynowni: - kontrola zespołu napędowego, czyszczenie, - czyszczenie, smarowanie i regulacja luzownika hamulca z rozbieraniem, - czyszczenie, smarowanie i regulacja hamulca z rozbieraniem, - sprawdzenie kontaktów hamulca, - sprawdzenie poziomu oleju w zespole napędowym ( wciągarki reduktorowe ), - sprawdzenie stanu lin nośnych smarowanie, - sprawdzenie stanu rowków tarczy ciernej, - wykonanie próby sprzężenia ciernego, - sprawdzenie stanu koła zdawczego, - oczyszczenie i kontrola stanu zamocowań lin nośnych / pasów nośnych / opcjonalnie, - kontrola ogranicznika prędkości czyszczenie i smarowanie z rozbieraniem, - kontrola stanu linki ogranicznika prędkości, - wykonanie próby działania aparatu chwytnego, - czyszczenie aparatury sterowej i urządzeń sterujących, - kontrola połączeń w tablicy sterowej, - kontrola działania zabezpieczeń prądowych, - kontrola wyłącznika głównego i połączeń w obwodach siłowych, - sprawdzenie i analiza zdarzeń zapisanych przez system ( sterowania mikroprocesorowe ), - kontrola systemu REM - połączenia elektryczne, stan akumulatora itp. / opcjonalnie, - wykonanie funkcji SELFTEST - samo testowanie urządzenia. 3. Uczestnictwo WYKONAWCY w okresowych badaniach UDT. 4. Dostęp do całodobowego Centrum ONLINE. 5. Całodobowe uwalnianie pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu. 6. Usługa pogotowia dźwigowego całodobowa. 7.Wszelkie naprawy związane z wymianą części zamiennych wykonywane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia ZAMAWIAJĄCEGO. 8. Materiały eksploatacyjne takie jak: śruby, blachowkręty, podkładki, nakrętki, kleje, czyściwo, środki myjące, olej przekładniowy oraz smary stałe należy uwzględnić w kosztach konserwacji. 9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedstawienia Zamawiającemu raportów: - protokół wykonania przeglądu, - wykonywanie pomiarów: a) rezystancji izolacji b) skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 10. Do obowiązków Wykonawcy należy również oczyszczenie podstawowych elementów dźwigu zamontowanych w maszynowni, podszybiu i dachu kabiny, 11. Utylizacja - odebranie odpadów eksploatacyjnych typu świetlówki, smary, oleje oraz elementów pozostałych po naprawach np. liny, koła itp., 12. Wszystkie pomiary elektryczne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. Zgłaszanie przeglądów do UDT XI. Roboty budowlane: 1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny - parking, chodniki, opaska wokół budynku ). 2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części administracyjnej ). 3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 10 m2 łącznie. 4. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu - nie więcej jednak niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramami, 5. Drobne naprawy kominów spalinowych. 5.1. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem. 6. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto. 7. Przegląd roczny budynku. 8. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu ul. KOLEGIACKA 3 - zakres prac obejmuje: Instalacja c. o.: 1. Kompleksowa kontrola przed sezonem grzewczym. 2. Wykonywanie regulacji instalacji c.o.. 3. Kontrola działania w trakcie sezonu, kontrola szczelności, . Usuwanie nieszczelności instalacji . Wymiana instalacji na odcinkach do jednego mb., 4. Napełnianie i uzupełnianie zładu w miarę potrzeb. 5. Usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń. 6. Odpowietrzanie układu i poszczególnych urządzeń. 7. Wykonywanie innych czynności typowych dla obsługi instalacji c.o., w tym: . Wymiana zaworów grzejnikowych, . Uzupełnianie ubytków izolacji termicznej. 8. Konserwacja, regulacja i naprawy urządzeń w węźle cieplnym ( regulatory różnicy ciśnienia i przepływu, zawory, czujniki temperatury firmy SAMSON, liczniki ciepła ULTRAFLOW, wymienniki ciepła płytowe - SWEP, pompy obiegowe - GRUNDFOS itp. Instalacja wod. - kan.: 1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku oraz ich usuwanie, 2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych (bez podejść w częściach wynajętych ) wraz z przyłączami. 3. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w częściach wynajętych, w tym: . Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyncza wymiana na instalacji, . Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb. 4. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.). 5. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym. 6. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem. 7. Konserwacja przepompowni ścieków EPS-P-2 firmy Ecol-Unicon w pomieszczeniu separatorów, 8. Konserwacja zestawu hydroforowego COR-2 MHIE 406/VR-EB firmy Wilo oraz agregatu do podnoszenia ścieków Unilift KP1 50 firmy GRUNDFOS w pomieszczeniu wodomierza i hydroforu 9. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które wyposażone są wynajęte lokale. 10. Konserwacja systemu kanalizacji burzowej z elektronicznie sterowaną klapą. III. Instalacja hydrantowa, hydrantów i gaśnic. 1. Dwa razy do roku płukanie hydrantów 2 Raz do roku badanie ciśnienia i wydajności hydrantów potwierdzone wpisem na kontrolce hydrantów Uwaga: Wymagane wpisy o w/w czynnościach w książce kontroli 3 Raz do roku sprawdzenie stanu technicznego gaśnic - potwierdzone wpisem na kontrolce gaśnicy IV. Instalacja kanalizacji deszczowej przedmiotem usługi jest zapewnienie obsługi i konserwacji oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej w należytym stanie technicznym i użytkowym tj.: 1. Czyszczenie rewizji, co najmniej dwa razy w roku w przypadku zatkania przepychanie niedrożnych odcinków ręcznie lub WUKO 2. Wymiana odcinków rur do 1 mb. 3. Konserwacja instalacji odwadniającej i drenażowej wraz z zainstalowanymi urządzeniami m. in. instalacją rozsączającą - firmy FunkeGroupe, odwodnienie liniowe systemu Multiline Drainlock, pompami i powiązanymi urządzeniami branży elektrycznej, automatyką i sygnalizacją. V. Wentylacja nawiewno - wywiewna, klimatyzacja uwzględniając m. in.: 1. Centrale firmy CLIMA GOLD TYPU OPTIMA - NW -2-P - WK - Hw- We : ? zakup i wymianę filtrów powietrza ( wg stanu zużycia lub zaleceń producenta ) ? kontrolę stanu nagrzewnic wodnych i chłodnic oraz czyszczenie lamel, ? kontrolę zespołów wentylatorów nawiewnych i wywiewnych - ADH 160, ? sprawdzanie łożysk poszczególnych urządzeń, ? kontrolę naciągu pasków klinowych i ewentualna wymiana, ? kontrolę pracy odkraplaczy i syfonów odpływowych, przepustnic powietrza, ? sprawdzanie prądów wentylatorów, ? kontrolę działania mikroprocesorowych sterowników, ? kontrolę czujników, przetworników pomiarowych ( temp., ciś., wilgotności ), ? sprawdzanie stanu urządzeń zabezpieczających, ? wymiana i zakup żarówek sygnalizacyjnych, ? sprawdzanie działania siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych, ? sprawdzanie pomp obiegowych nagrzewnic, ? Sprawdzanie i naprawa przewodów wentylacyjnych i ich izolacji oraz kontrola przepływów powietrza w poszczególnych zespołach N. -W. 2. Okresowa kontrola i konserwacja: o wentylatorów dachowych o wentylatorów kanałowych o zespół kurtyn powietrznych typu VRF 1 8HP, VRF 2 14 i 16 HP o klimatyzatory SPLIT VI. Wentylacja grawitacyjna: ? Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych, VII. Instalacja elektryczna - zakres obejmuje: 1. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych, 2. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego, 3. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji, 4. Nadzór i konserwacja rozdzielnic, 5. Naprawa uszkodzeń instalacji elektrycznej, 6. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych, 7. Prowadzenie książki kontrolnej przeprowadzanych prac konserwacyjnych, 8. Sprawdzanie urządzeń instalacyjnych ( takich jak wyłączniki różnicowo - prądowe, systemy oświetlenia awaryjnego, wyłączniki główne prądu, itp. ) zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych i udokumentowanie ich w książce konserwacji instalacji, 9. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy, 10. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego, 11. Konserwacja i okresowa kontrola systemu oddymiana i przewietrzania ( coroczny przegląd systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami ) w tym: 12. poprawności działania centrali sterującej urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi, czujki dymowe, przyciski alarmowe sterujące oddymianiem, przycisk przewietrzania z klawiaturą membranową, napędy zębatkowe do okien dymowych 13. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku ( w tym oświetlenie zewnętrzne terenu i na budynku ) i ich usunięcie 14. instalację odgromową 15. W miarę wymaganego terminu 5 letni przegląd VIII. Roboty budowlane: 1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny - parking, chodniki, opaska wokół budynku ). 2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części administracyjnej ). 3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 10 m2 łącznie. 4. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu - nie więcej jednak niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramami 5 Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem. 6 Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto. 8. Przegląd roczny budynku. 9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu IX. Konserwacja systemu SAP ( System alarmu Pożarowego ): 1. Okresowy przegląd systemu SAP ( raz na kwartał ) a. Centrala SAP: - kompleksowe sprawdzenie stanu działania centrali SAP - sprawdzenie poszczególnych linii dozorowych - sprawdzenie stanu podzespołów zainstalowanych w centrali SAP b. Pętle i linie dozorowe: - sprawdzenie działania czujników przez testowanie ( zadymianie ) - sprawdzenie stanu technicznego okablowania - sprawdzenie stanu połączeń przewodów w gniazdach czujek - sprawdzenie zamocowania czujek i gniazd czujek - oczyszczenie z kurzu czujników i gniazd - sporządzenie wydruku z testu czujników - sprawdzenie stanu technicznego ROP-ów - sporządzenie wydruków z zadziałania ROP-ów c. Sygnalizatory: - sprawdzenie stanu technicznego połączeń przewodów - sprawdzenie działania sygnalizatorów 2. Czynności konserwacyjne wykonywane raz w roku w czwartym kwartale. a. Sprawdzenie działania wszystkich ostrzegaczy pożarowych: - czujek dymu - imitatorem dymu - czujek liniowych typ DOP - ustawienie czujności - wskaźników zadziałania - ręcznego ostrzegacza pożaru - elementów adresowanych - w zależności od rodzaju czujki b. Sprawdzenie zasilania systemu SAP: - pomiar rezystancji izolacji obwodu zasilania - pomiar skuteczności ochr. - p.-porażeniowej - pomiar rezystancji uziemienia - sprawdzenie prądu ładowania i stanu technicznego akumulatorów zasilania rezerwowego - sprawdzenie poprawności działania zasilania rezerwowego przy zaniku napięcia. X. GAZEX - detektory spalin i gazu Według wytycznych Producenta ul. RADOSNA 11 - zakres prac obejmuje: Instalacja c. o.: 1. Kompleksowa kontrola przed sezonem grzewczym. 2. Wykonywanie regulacji instalacji c.o.. 3. Kontrola działania w trakcie sezonu, kontrola szczelności: . Usuwanie nieszczelności instalacji . Wymiana instalacji na odcinkach do jednego mb., 4. Napełnianie i uzupełnianie zładu w miarę potrzeb. 5. Usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń. 6. Odpowietrzanie układu i poszczególnych urządzeń. 7. Wykonywanie innych czynności typowych dla obsługi instalacji c.o., w tym: . Wymiana zaworów grzejnikowych, . Uzupełnianie ubytków izolacji termicznej. 8. Konserwacja, regulacja i naprawy urządzeń w węźle cieplnym. Instalacja wod. - kan.: 1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku oraz ich usuwanie 2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych z wyłączeniem podejść w częściach wynajętych. 3. Czyszczenie rewizji co najmniej dwa razy w roku w przypadku zatkania przepychanie niedrożnych odcinków ręcznie lub WUKO 4. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w częściach wynajętych, w tym: . Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyńcza wymiana na instalacji, . Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.. 5. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.). 6. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym. 7. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem. 8. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych Wentylacja nawiewno - wywiewna uwzględniając m. in.: 1. Centrale firmy KLIMOR NW1, NW2, NW3, NW4, NW5. - zakup i wymianę filtrów powietrza ( wg stanu zużycia lub zaleceń producenta ) - kontrolę stanu nagrzewnic wodnych i chłodnic oraz czyszczenie lamel, - kontrolę zespołów wentylatorów nawiewnych i wywiewnych - sprawdzanie łożysk poszczególnych urządzeń, - kontrolę naciągu pasków klinowych i ewentualna wymiana, - kontrolę pracy odkraplaczy i syfonów odpływowych, przepustnic powietrza, - sprawdzanie prądów wentylatorów, - kontrolę działania mikroprocesorowych sterowników, - kontrolę czujników, przetworników pomiarowych ( temp., ciś., wilgotności ), - sprawdzanie stanu urządzeń zabezpieczających, - wymiana i zakup żarówek sygnalizacyjnych, - sprawdzanie działania siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych, - sprawdzanie pomp obiegowych nagrzewnic, ? Sprawdzanie i naprawa przewodów wentylacyjnych i ich izolacji oraz kontrola przepływów powietrza w poszczególnych zespołach N. -W. 2. Okresowa kontrola i konserwacja: o wentylatorów dachowych o wentylatorów kanałowych Wentylacja grawitacyjna: Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych, Instalacja elektryczna - zakres obejmuje: 1. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych wewnątrz budynku, 2. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych wewnątrz budynku, 3. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego, 4. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku ( w tym oświetlenie zewnętrzne terenu i na budynku ) i ich usunięcie, 5. Nadzór i konserwacja rozdzielnic, 6. Naprawa uszkodzeń instalacji elektrycznej, 7. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych, 8. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy, 9. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego, 10. Wymiana źródeł światła na wysokości do 7 m, 11. Instalację odgromową 12. Konserwacja systemu alarmowego 13. Konserwacja systemu domofonowego wraz z elektrozamkami 14. W miarę wymaganego terminu 5 letni przegląd Instalacja hydrantowa, hydrantów i gaśnic. 1. Dwa razy do roku płukanie hydrantów 2. Raz do roku badanie ciśnienia i wydajności hydrantów potwierdzone wpisem na kontrolce hydrantów Uwaga: Wymagane wpisy o w/w czynnościach w książce kontroli 3. Raz do roku sprawdzenie stanu technicznego gaśnic - potwierdzone wpisem na kontrolce gaśnicy. Roboty budowlane: 1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny - chodniki, opaska wokół budynku). 2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części administracyjnej ). 3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 10 m2 łącznie. 4. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu - nie więcej jednak niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą. 5. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem. 6 Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto. 7 Przegląd roczny budynku. 8 Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu b. "Remonty lokali użytkowych w tym budynki przy: . ul. Potułkały 10 . ul. St. Kostki Potockiego 31 A . ul. St. Kostki Potockiego 31 . ul. St. Kostki Potockiego 20 . Aleja Wilanowska/Kosiarzy . ul. Lentza 3 . ul. Przydatki/Przyczółkowa . ul. Vogla 40A . ul. Ptysiowej 1 ul. POTUŁKAŁY 10 - zakres prac obejmuje: Instalacja wod. - kan.: 1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku oraz ich usuwanie 2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych z wyłączeniem podejść w częściach wynajętych. 3. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w tym: . Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyncza wymiana na instalacji, . Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.. 4. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.). 5. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym. 6. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem. 7. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych Wentylacja grawitacyjna: Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych, Instalacja elektryczna - zakres obejmuje: 1. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego, 2. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji, 3. Nadzór i konserwacja rozdzielnic, 4. Naprawa uszkodzeń instalacji elektrycznej, 5. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych, 6. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy, 7. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego, 8. Instalację odgromową Instalacja gazowa - w zakres wchodzi: 1. Doszczelnianie kurków gazowych nie wymagających wyłączenia dostawy gazu oraz wymiana zaworów gazowych przy odbiornikach (koszt zaworów pokrywa Zamawiający). 2. Usuwanie wszystkich drobnych nieszczelności stwierdzonych na instalacji 3. Konserwacja instalacji gazowej poprzez drobne czyszczenie i malowanie zgodnie z przepisami. 4. Odcinanie instalacji gazowej w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprzydatności aparatów gazowych do dalszego użytku celem zapobieżenia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników. 5. Roczne przeglądy szczelności instalacji gazowej wykonane przez uprawnioną osobę. Roboty budowlane: 1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny - chodnik, opaska wokół budynku). 2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej. 3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 10 m2 łącznie. 4. Drobne naprawy kominów spalinowych. 5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu - nie więcej jednak niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą 6. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem. 7. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto. 8. Przegląd roczny budynku. 9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu ul. St. Kostki Potockiego 31 a - zakres prac obejmuje: Instalacja c. o.: 1. Kompleksowa kontrola przed sezonem grzewczym. 2. Wykonywanie regulacji instalacji c.o.. 3. Kontrola działania w trakcie sezonu, kontrola szczelności: . Usuwanie nieszczelności instalacji . Wymiana instalacji na odcinkach do jednego mb., 4. Napełnianie i uzupełnianie zładu w miarę potrzeb. 5. Usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń. 6. Odpowietrzanie układu i poszczególnych urządzeń. 7. Wykonywanie innych czynności typowych dla obsługi instalacji c.o., w tym: . Wymiana zaworów grzejnikowych, . Uzupełnianie ubytków izolacji termicznej Instalacja wod. - kan.: 1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku oraz ich usuwanie 2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych (bez podejść w częściach wynajętych) wraz z przyłączami. 3. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w częściach wynajętych, w tym: . Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyncza wymiana na instalacji, . Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.. 4. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.). 5. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej ( wraz z przyłączem) w należytym stanie technicznym i użytkowym. 6. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem. 7. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych Wentylacja grawitacyjna: 1. Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych, 2. Okresowa kontrola i konserwacja klimatozatora Instalacja elektryczna - zakres obejmuje: 1. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych wewnątrz budynku, 2. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego, 3. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji, 4. Nadzór i konserwacja rozdzielnic, 5. Naprawa uszkodzeń instalacji elektrycznej, 6. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych, 7. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy, 8. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego, 9. Instalację odgromową Instalacja gazowa - w zakres wchodzi: 1. Doszczelnianie kurków gazowych nie wymagających wyłączenia dostawy gazu oraz wymiana zaworów gazowych przy odbiornikach (koszt zaworów pokrywa Zamawiający). 2. Usuwanie wszystkich drobnych nieszczelności stwierdzonych na instalacji 3. Konserwacja instalacji gazowej poprzez drobne czyszczenie i malowanie zgodnie z przepisami. 4. Odcinanie instalacji gazowej w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprzydatności aparatów gazowych do dalszego użytku celem zapobieżenia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników. 5. Roczne przeglądy szczelności instalacji gazowej wykonane przez uprawnioną osobę. Roboty budowlane: 1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny ) 2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części administracyjnej ). 3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 10 m2 łącznie. 6. Drobne naprawy kominów spalinowych. 7. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem. 8. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto. 9. Przegląd roczny budynku. 10. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu ul. ST. KOSTKI POTOCKIEGO 31 - zakres prac obejmuje: Budynek wolno stojący-pustostan, należy dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego budynku z zewnątrz oraz wewnątrz budynku, stanu instalacji wod-kan jak i sieci elektrycznej, wszelkie usterki bez zwłocznie zgłaszać Inwestorowi. Roboty budowlane: 1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny, ogrodzenia wraz z furtką i bramą ) 2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części administracyjnej ). 3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 10 m2 łącznie. 4.Drobne naprawy kominów spalinowych. 5.Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem. 6.Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto. 7.Przegląd roczny budynku. 9.Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu ul. St. Kostki Potockiego 20 (budynek wpisany do rejestru zabytków) - zakres prac obejmuje: 1. Instalację c. o. oparta na lokalnej kotłowni olejowej wyposażoną w kocioł olejowy VIADRUS G - 50 z pompą GRUNDFOSS 65-120F i zbiornikami 3 x 1500 l - przegląd i konserwację należy wykonywać zgodnie z DTR urządzenia. 2. Obiekt należy monitorować pod kątem dewastacji, włamania itp. Zdarzeniom losowym (budynek jest wyposażony w system antywłamaniowy). 3. W przypadku uruchomienia systemu antywłamaniowego po otrzymaniu zgłoszenia przez firmę obsługującą system konieczne jest podjęcie działań mających na celu usunięcie przyczyny alarmu lub zabezpieczenie obiektu przed dalszymi uszkodzeniami. Roboty budowlane: 1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny, ogrodzenia wraz z furtką ) 2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części administracyjnej ). 3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 10 m2 łącznie. 4. Drobne naprawy kominów spalinowych. 5. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem. 6. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto. 7. Przegląd roczny budynku. 8. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu al. WILANOWSKA / KOSIARZY- zakres prac obejmuje: Instalacja elektryczna: 1. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego, 2. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji oraz oświetlenia garaży i ich usuwanie, 3. Nadzór i konserwacja rozdzielnic, 4. Naprawa uszkodzeń kabli energetycznych, 5. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych, 6. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy, 7. Zakup oraz wymiana oraz wymiana źródeł świateł w oprawach na garażach Roboty budowlane: 1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny ) 2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części administracyjnej ). 3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 10 m2 łącznie. 4. Drobne naprawy kominów spalinowych. 5. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem. 6. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto. 7. Przegląd roczny budynku. 8. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu ul. Lentza 3- zakres prac obejmuje: Budynek wolno stojący-pustostan, należy dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego budynku z zewnątrz oraz wewnątrz budynku, stanu instalacji wod-kan jak i sieci elektrycznej, wszelkie usterki bez zwłocznie zgłaszać Inwestorowi. 1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny - chodniki, opaska wokół budynku ). 2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części administracyjnej ). 3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 10 m2 łącznie. 4. Drobne naprawy kominów spalinowych. 5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu - nie więcej jednak niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą. 6. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem. 7. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto. 8. Przegląd roczny budynku. 9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu ul. Przydatki/Przyczółkowa - zakres prac obejmuje: Budynek wolno stojący-pustostan, należy dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego budynku z zewnątrz oraz wewnątrz budynku, stanu instalacji wod-kan jak i sieci elektrycznej, wszelkie usterki bez zwłocznie zgłaszać Inwestorowi. 1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny - chodniki, opaska wokół budynku ). 2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części administracyjnej ). 3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 10 m2 łącznie. 4. Drobne naprawy kominów spalinowych. 5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu - nie więcej jednak niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą. 6.Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem. 7.Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto. 8. Przegląd roczny budynku. 9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu ul. Vogla 40a- zakres prac obejmuje: Budynek wolno stojący-pustostan, należy dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego budynku z zewnątrz oraz wewnątrz budynku, stanu instalacji wod-kan jak i sieci elektrycznej, wszelkie usterki bez zwłocznie zgłaszać Inwestorowi. 1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny - chodniki, opaska wokół budynku ). 2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części administracyjnej ). 3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 10 m2 łącznie. 4. Drobne naprawy kominów spalinowych. 5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu - nie więcej jednak niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą. 6. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem. 7. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto. 8. Przegląd roczny budynku. ul. Ptysiowa 1- zakres prac obejmuje: Budynek wolno stojący-pustostan, należy dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego budynku z zewnątrz oraz wewnątrz budynku, stanu instalacji wod-kan jak i sieci elektrycznej, wszelkie usterki bez zwłocznie zgłaszać Inwestorowi. 1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny - chodniki, opaska wokół budynku ). 2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części administracyjnej ). 3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 10 m2 łącznie. 4. Drobne naprawy kominów spalinowych. 5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu - nie więcej jednak niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą. 6. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem. 7. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto. 8. Przegląd roczny budynku. 9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu c. "Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego", w tym budynki przy: . ul. Wiertniczej 147 . ul. Resorowej 16 . ul. Przyczółkowej 58 . ul. Wiktorii Wiedeńskiej 6 m 3,4 . ul. Wiktorii Wiedeńskiej 2 m 4 . ul. Wiktorii Wiedeńskiej 7 m 10, 15, 23 . ul. Wiktorii Wiedeńskiej 8 m 1 . ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9 m 2 . ul. Wiktorii Wiedeńskiej 11 m 1 . ul. Marconich 5 m 38 ul. WIERTNICZA 147 - zakres prac obejmuje: Instalacja wod. - kan.: 1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku oraz ich usuwanie 2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych z wyłączeniem podejść w częściach wynajętych. 3. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w częściach wynajętych, w tym: . Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyńcza wymiana na instalacji, . Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.. 4. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.). 5. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym. 6. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem. 7. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych Wentylacja grawitacyjna: Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych, Instalacja elektryczna - zakres obejmuje: 1. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych wewnątrz budynku na klatce schodowej, zakup i wymiana źródeł światła w części wspólnej, 2. Naprawa osprzętu elektroinstalacyjnego, 3. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku ( w tym oświetlenie zewnętrzne terenu i na budynku ) i ich usunięcie, 4. Nadzór i konserwacja rozdzielnic, 5. Naprawa uszkodzeń kabli energetycznych, 6. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych, 7. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy, 8. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego, 9. Instalację odgromową 10. Konserwacja systemu domofonowego wraz z elektrozamkami, 11. W miarę wymaganego terminu 5 letni przegląd Roboty budowlane: 1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny - chodniki, opaska wokół budynku ). 2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części administracyjnej ). 3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 10 m2 łącznie. 4. Drobne naprawy kominów spalinowych. 5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu - nie więcej jednak niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą. 6. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem. 7. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto. 8. Przegląd roczny budynku. 9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu ul. RESOROWA 16 - zakres prac obejmuje: Instalacja c. o.: 1. Kompleksowa kontrola przed sezonem grzewczym. 2. Wykonywanie regulacji instalacji c.o.. 3. Kontrola działania w trakcie sezonu, kontrola szczelności: . Usuwanie nieszczelności instalacji . Wymiana instalacji na odcinkach do jednego mb., 4. Napełnianie i uzupełnianie zładu w miarę potrzeb. 5. Usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń. 6. Odpowietrzanie układu i poszczególnych urządzeń. 7. Wykonywanie innych czynności typowych dla obsługi instalacji c.o., w tym: . Wymiana zaworów grzejnikowych, . Uzupełnianie ubytków izolacji termicznej. 8. Konserwacja, regulacja i naprawy urządzeń w węźle cieplnym. 9. Odczyt ciepła centralnego ogrzewania II. Instalacja wod. - kan.: 1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku oraz ich usuwanie, 2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych z wyłączeniem podejść w częściach wynajętych. 3. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w częściach wynajętych, w tym: . Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyńcza wymiana na instalacji, . Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.. 4. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.). 5. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym. 6. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem. 7. Odczyt liczników ciepłej i zimnej wody. 8. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych Wentylacja grawitacyjna: Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych Instalacja elektryczna - zakres obejmuje: 1. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych wewnątrz budynku na klatce schodowej oraz oświetlenia na zewnątrz budynku, zakup i wymiana źródeł światła w części wspólnej, 2. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego, 3. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji i ich usuwanie, 4. Nadzór i konserwacja rozdzielnic, 5. Naprawa uszkodzeń kabli energetycznych, 6. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych, 7. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy, 8. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego, 9. Instalację odgromową 10. Konserwacja systemu domofonowego wraz z elektrozamkami 11. W miarę wymaganego terminu 5 letni przegląd Instalacja gazowa - w zakres wchodzi: 1. Doszczelnianie kurków gazowych nie wymagających wyłączenia dostawy gazu oraz wymiana zaworów gazowych przy odbiornikach (koszt zaworów pokrywa Zamawiający), 2. Usuwanie wszystkich drobnych nieszczelności stwierdzonych na instalacji, 3. Konserwacja instalacji gazowej poprzez drobne czyszczenie i malowanie zgodnie z przepisami. 4. Odcinanie instalacji gazowej w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprzydatności aparatów gazowych do dalszego użytku celem zapobieżenia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników. 5. Roczne przeglądy szczelności instalacji gazowej wykonane przez uprawnioną osobę. Roboty budowlane: 1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny - chodniki, opaska wokół budynku ). 2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części administracyjnej ). 3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu - jednak nie więcej niż 10 m2 łącznie. 4. Drobne naprawy kominów spalinowych. 5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu - nie więcej jednak niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą. 6. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem. 7. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto. 8. Przegląd roczny budynku. 9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu ul. PRZYCZÓŁKOWA 58 - zakres prac obejmuje: Instalacja wod. - kan.: 1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku oraz ich usuwanie, 2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych z wyłączeniem podejść w częściach wynajętych. 3. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w częściach wynajętych, w tym: . Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyńcza wymiana na instalacji, . Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.. 4. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą 5. poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.). 6. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym. 7. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem. 8. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych Wentylacja grawitacyjna: Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych, Instalacja elektryczna - zakres obejmuje: 1. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprz

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.