Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Kup

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kup

Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Kup w 2018 i 2019 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 517229-N-2018 z dnia 2018-02-13 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kup

Regon 53056027200000

ulica ul 1 Maja

Numer domu 9

Numer mieszkania

Kod pocztowy 46082

Miejscowość Kup

Województwo opolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 77 469-52-12, 469-53-53

e-mail kup@katowice.lasy.gov.pl

Fax

Adres strony internetowej (URL) www.kup.katowice.lasy.gov.pl/

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_kup/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

Adres

Nadleśnictwo Kup, ul 1 Maja 9, 46-082 Kup

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Kup w 2018 i 2019 roku

Numer referencyjny

SA.270.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Zamówienie będące przedmiotem przetargu polega na wykonaniu prac związanych z konserwacją i utrzymaniem dróg leśnych na terenie będącym w administracji Nadleśnictwa Kup. Prace będą miały charakter interwencyjny, co oznacza, że Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania częściowych uzupełnień nawierzchni dróg leśnych różnymi metodami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający określił pięć sposobów (technologii) konserwacji i wykonywania częściowych uzupełnień nawierzchni dróg, których zastosowanie precyzowane będzie w zleceniu na podstawie którego Wykonawca przystąpi do prac. Obiektami na których przewiduje się konserwację jedną z pięciu metod (technologii)są drogi leśne wewnętrzne (w tym dojazdy pożarowe). Przedmiotowe drogi posiadają nawierzchnie tłuczniowe, żużlowe, wzmacniane gruzem budowlanym oraz gruntowe.

II.5) Główny kod CPV

45233141-9

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCena brutto zamówienia60,00Okres gwarancji20,00Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

756592,86

Waluta

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 25% wartości zamówienia. Posiadanie polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje Odpowiednim potencjałem sprzętowym niezbędnym do wykonania zamówienia. W przypadku braku własnego sprzętu, oferent-wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów potwierdzające oddanie mu do dyspozycji sprzętu na czas trwania realizacji zadania Wymagania minimalne - samochód ciężarowy samowyładowczy - koparko - spycharkę - walec statyczno - wibracyjny samojezdny - równiarkę samojezdną Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje - kierownikiem robót, z uprawnieniami budowlanymi umożliwiającymi kierowanie robót w specjalności drogowej.

Tak

Informacje dodatkowe

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami a także oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia /załącznik nr 8 do SIWZ

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1.) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art 24, ust. 1 pkt 12-23 oraz art 24 ust. 5 pkt 1; (zał. nr 9do SIWZ); 2.) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4.) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.) Oświadczenie z art 22 ust. 1b - Pzp według załączonego wzoru /zał. nr 5 do SIWZ/. 2.) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone./załącznik nr 6 do SIWZ/. Oferent winien załączyć do oferty dokumenty (dowody) potwierdzające że roboty zostały wykonane z należytą starannością. Wymaga się, aby Oferent wykonał w ciągu ostatnich 5 lat minimum 3 roboty o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. 3.) Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem /załącznik nr 7 do SIWZ/ 4.) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami a także oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia /załącznik nr 8 do SIWZ 5.) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 25% wartości zamówienia lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 25% wartości zamówienia, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.) Opłaconą polisę lub dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50% wartości zamówienia ważną na czas związania z ofertą.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:8 000,00zł. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w BGŻ SA Opole nr 40 2030 0045 1110 0000 0398 8510; w taki sposób, aby znalazły się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r poz. 110). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie lub formach, o których mowa w powyżej zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zamawiający na podstawie art 144 ust. 1 pkt 1 zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w części zakresu ilościowego planowanych robót poprzez ich redukcję w przypadku nieprzewidzianej zmiany sytuacji finansowej Nadleśnictwa Kup lub zmniejszenia środków finansowych przewidzianych do wykonania niniejszej umowy. Powyższa zmiana wprowadzona zostanie w postaci aneksu do umowy. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń a) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, utrudniających wykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonych terminach, b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia, c) ustawowej zmiany podatku VAT, d) przyczyn wynikających ze zmiany sytuacji finansowej w następstwie np. opracowania planów oszczędnościowych, niekorzystnych prognoz ekonomicznych w gospodarce w szczególności na rynku surowca drzewnego, utraty płynności finansowej a w następstwie powyższego konieczność redukcji zakresu rzeczowego, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia przetargu lub zawarcia umowy. e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w części zakresu ilościowego planowanych robót poprzez ich redukcję lub zmianę technologii wykonania w zależności od potrzeb gospodarczych. f) Strony ustalają, że w przypadku realizacji robót na podstawie art 67 ust. 1 pkt 6 będą one rozliczane w oparciu o normatywne nakłady czasu pracy, zużycie materiałów i pracy sprzętu przy zastosowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak w przypadku robót z zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza zmianę cen. g) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. h) Wystąpienia konieczności zmian danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) lub zmiany danych teleadresowych. i )zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej , ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu o pracę. j ) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-28

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kup codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.