Dzisiaj jest: 10.12.2023, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobowni

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej w Piekarach Śląskich.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 515497-N-2018 z dnia 2018-02-07 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Regon

ulica ul Bytomska

Numer domu 84

Numer mieszkania

Kod pocztowy 41940

Miejscowość Piekary Śląskie

Województwo śląskie

Państwo Polska

Numer telefonu 323 939 379

e-mail um@um.piekary.pl

Fax 32 287 22 69

Adres strony internetowej (URL) www.bip.piekary.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

www.bip.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.bip.piekary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

pisemnie

Adres

Urząd Miasta Piekary Śląskie 41-940 Piekary Śląskie ul.Bytomska 84 pokój 215, Biuro Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej w Piekarach Śląskich.

Numer referencyjny

BZP.271-17/IG/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

maksymalnej liczby części

3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

a) I część przedmiotu zamówienia obejmuje usługi polegającej na konserwacji i utrzymaniu terenów zielonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji grobów i miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Piekary Śląskie, b) II część przedmiotu zamówienia obejmuje usługi polegającej na wycince, pielęgnacji oraz nasadzeniu drzew na terenie miasta Piekary Śląskie, c) III część przedmiotu zamówienia w zakresie usługi polegającej na upiększaniu miasta kwiatami w donicach na słupach oświetleniowych oraz w konstrukcjach kwietnikowych.

II.5) Główny kod CPV

77310000-6

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-12-31

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Na podstawie art.67 ust. 1 pkt. 6 u.p.z.p. zamawiający przewiduje powtórzenie podobnych usług jak dla zamówienia podstawowego zgodnych z przedmiotem zamówienia, a polegających na przeglądzie stanu zieleni i urządzeń zabawowych, zgłaszanie niezwłocznie do Zamawiającego awarii i dewastacji zaistniałych na terenach zielonych i placach zabaw niezależnie od źródła pozyskania tego typu informacji oraz ich niezwłoczne zabezpieczanie ,utrzymaniu i konserwacji terenów zielonych; utrzymaniu i pielęgnacji grobów i miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Piekary Śląskie, wiosennym i jesiennym wygrabieniu liści i wywóz nieczystości, koszeniu trawników na wysokość 2,5 - 4 cm - wywóz biomasy, wygrabianiu trawy, zamiataniu alejek parkowych, podlewaniu trawników w obrębie zieleni urządzonej w razie wystąpienia potrzeby , wyrównaniu powierzchni, uzupełnieniu ziemi urodzajnej, wykonaniu dosiewu w razie potrzeby, gracowaniu alejek parkowych, koszeniu traw chwastów jednorocznych i wieloletnich, koszeniu trawy w pasach drogowych, oczyszczaniu krawężników i dróg parkowych, pielęgnacji drzewostanu prześwietlaniu drzew i krzewów, ścinaniu drzew i krzewów wraz z frezowaniem, usunięciu odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych wraz z zabezpieczeniem ran po obcięciu, usunięciu samosiejek drzew, podkrzesywaniu drzew, formowaniu żywopłotów, pielęgnacji posadzonych roślin iglastych i krzewów, pielęgnacji róż, sadzeniu i pielęgnacji ozdobnych jednorocznych, sadzeniu drzew, zakładaniu trawników, malowaniu i remontowaniu ławek, codziennym przeglądzie placów zabaw, wymianie piasku w piaskownicach, usuwaniu barszczu Sosnowskiego metodą mechaniczną z zastosowaniem środka chemicznego wraz z utylizacją, załadunkiem i transportem odpadów biodegradowalnych, transporcie materiałów z załadunkiem i wyładunkiem, ustawieniu choinki na placu przy Bazylice w okresie świątecznym, bieżącym utrzymaniu czystości nagrobków, utrzymywaniu miejsc pamięci narodowej poprzez czyszczenie pomników i płyt pamiątkowych wraz z elementami na których jest zamocowana płyta; bieżącym utrzymaniu czystości pomników według wykazu grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Piekary Śląskie, oczyszczeniu mogił, flagowaniu na święta. Łączny zakres robót powtórzonych obejmie nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. I część - 91 490,65 zł II część - 41 401,92 zł III część - 17 580,00 zł

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Część 1 Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie konserwacji terenów zieleni niskiej o łącznej powierzchni min. 20 ha i wartości brutto min. 100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych), obejmujące co najmniej: - koszenie trawników, - pielęgnację skupin krzewów, - cięcie żywopłotów, - pielęgnację żywopłotów, - obsadzanie rabat kwiatami, ich pielęgnację i likwidację obsadzeni. Zamawiający dopuszcza realizację powyższego zakresu w ramach wykonania kilku usług jak wyżej pod warunkiem, że łączna wartość będzie nie mniejsza niż 100 000,00 zł brutto i łączna powierzchnia nie mniejsza niż 20 ha. b) dysponuje lub będzie dysponował : - co najmniej 1 kierownik zadania - wykształcenie m.in. średnie posiadający tytuł technika ogrodnika lub technika terenów zieleni lub technika architektury krajobrazu - co najmniej 6 pracownikami fizycznymi. c) dysponuje lub będzie dysponował sprzętem: - min. 3 wykaszarki ręczne, - min. 1 wykaszarka samojezdna, - min. 1 sekator spalinowy do cięcia żywopłotów, - min. 1 beczkowóz lub pojazd przystosowany do transportu wody o masie całkowitej do 3,5 t. Część 2 Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy w tym okresie wykonał - co najmniej 1 usługę na wycinkę drzew o wartości min. 40 000,00 zł brutto (słownie czterdzieści tysięcy złotych 00/100 ), - co najmniej 1 usługę cięcia pielęgnacyjno-sanitarnego drzew min. o wartości min. 20 000,00 zł brutto (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), - co najmniej 1 usługę na wycinkę drzew z zastosowaniem technik alpinistycznych o wartości min. 10 000,00 zł brutto ( słownie osiemnaście tysięcy złotych 00/100), - co najmniej 1 usługę nasadzenia drzew o wartości min. 20 000,00 zł brutto (słownie dwadzieścia tysięcy 00/100). Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych usług przy zachowaniu wymienionych powyżej wartości. b) dysponuje lub będzie dysponował : - co najmniej 2 pilarzami drzew posiadającymi uprawnienia III stopnia SITO NOT w tym 1 posiadający uprawnienia do stosowania technik alpinistycznych, - co najmniej 2 pilarzy drzew posiadających uprawnienia min. I stopnia SITO NOT, - co najmniej 2 pracowników z uprawieniami do kierowania ruchem, - co najmniej 1 osobą posiadającą tytuł technika ogrodnika lub technika terenów zieleni lub technika architektury krajobrazu do pełnienia funkcji kierownika zadania c) dysponuje lub będzie dysponował sprzętem: - min.1 zwyżka z wysięgnikiem min. 22 m, - min. 1 rębak, - min. 1 frezarka, - min. 4 pilarki. Część 3 Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę obsady i pielęgnacji kwiatów o wartości min. 20 000,00 zł brutto (słownie dwadzieścia tysięcy 00/100). b) dysponuje lub będzie dysponował : - co najmniej 1 osobą posiadającą tytuł technika ogrodnika lub technika terenów zieleni do pełnienia funkcji kierownika zadania, - co najmniej 2 pracownikami fizycznymi. c) dysponuje lub będzie dysponował sprzętem: - min. 1 przewoźny zbiornik na wodę do podlewania, - min. 1 samochód do przewozu wież donic i koszy,

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy ( dotyczy wszystkich części)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) wykazu usług: a) (dot. części I) co najmniej 1 usługę w zakresie konserwacji terenów zieleni niskiej o łącznej powierzchni min. 20 ha i wartości brutto min. 100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych 00/100) obejmującą co najmniej: - koszenie trawników, - pielęgnację skupin krzewów, - cięcie żywopłotów, - pielęgnację żywopłotów, - obsadzanie rabat kwiatami, ich pielęgnację i likwidację obsadzeni, wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna spełnienie niniejszego warunku w przypadku wykonania kilku usług jak wyżej pod warunkiem, że i łączna wartość będzie nie mniejsza niż 100 000,00 zł brutto i łączna powierzchnia nie mniejsza niż 20 ha. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5a do SIWZ, b) (dot. części II) - co najmniej 1 usługę na wycinkę drzew o wartości min. 40 000,00 zł brutto ( słownie czterdzieści tysięcy złotych 00/100 ), - co najmniej 1 usługę cięcia pielęgnacyjno-sanitarnego drzew o wartości min. 20 000,00 zł brutto ( słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), - co najmniej 1 usługę na wycinkę drzew z zastosowaniem technik alpinistycznych o wartości min. 10 000,00 zł brutto ( słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100), - co najmniej 1 usługę nasadzenia drzew o wartości min. 20 000,00 zł brutto ( słownie dwadzieścia tysięcy 00/100)wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych usług przy zachowaniu wymienionych powyżej wartości Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5b do SIWZ, c) (dot. części III) co najmniej 1 usługę obsady i pielęgnacji kwiatów o wartości min. 20 000,00 zł brutto (słownie dwadzieścia tysięcy 00/100) wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5c do SIWZ, 3) wykazu osób: a) (dot. części I ) - co najmniej 1 osoba posiadająca tytuł technika ogrodnika lub technika terenów zieleni lub technika architektury krajobrazu do pełnienia funkcji kierownika zadania, - co najmniej 6 pracowników fizycznych skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6a do SIWZ. b) ( dot. części II) - co najmniej 2 pilarzy drzew posiadających uprawnienia III stopnia SITO NOT w tym 1 posiadającego uprawnienia do stosowania technik alpinistycznych, - co najmniej 2 pilarzy drzew posiadających uprawnienia min. I stopnia SITO NOT, - co najmniej 2 pracowników z uprawnieniami do kierowania ruchem, - co najmniej 1 osoba posiadająca tytuł technika ogrodnika lub technika terenów zieleni lub technika architektury krajobrazu do pełnienia funkcji kierownika zadania Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6b do SIWZ. c) ( dot. części III) - co najmniej 1 osoba posiadająca tytuł technika ogrodnika lub technika terenów zieleni do pełnienia funkcji kierownika zadania, - co najmniej 2 pracowników fizycznymi. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6c do SIWZ. skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami a) (dot. części I) - min. 3 szt wykaszarki ręczne, - min. 1 szt wykaszarka samojezdna, - min. 1 szt sekator spalinowy do cięcia żywopłotów, - min. 1 szt beczkowóz lub pojazd przystosowany do transportu wody o masie całkowitej do 3,5 t. Wzór wykazu narzędzi stanowi Załącznik nr 7a do SIWZ. b) ( dot. części II) - min. 1 szt zwyżka z wysięgnikiem min. 22 m, - min. 1 szt rębak, - min. 1 szt frezarka, - min. 4 szt pilarki. Wzór wykazu narzędzi stanowi Załącznik nr 7b do SIWZ. c) ( dot. części III) - min. 1 szt przewoźny zbiornik na wodę do podlewania, - min. 1 szt samochód do przewozu wież donic i koszy, Wzór wykazu narzędzi stanowi Załącznik nr 7c do SIWZ. 5) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu- jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. - Załącznik nr 8 do SIWZ (przykładowy dokument do wykorzystania).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 ( odrębnie dla każdej części ) wraz z załączonym preliminarzem usług (odpowiednim dla danej części) oraz arkuszem wyliczenia stawki roboczogodziny-prace dodatkowe (odpowiednim dla danej części). 2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy ( wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, Załącznik nr 8 do SIWZ (przykładowy dokument do wykorzystania). 5) Dowód wniesienia wadium Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: - 10 000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla części 1 przedmiotu zamówienia. - 5 000,00 złotych (pięć tysięcy złotych 00/100) dla części 2 przedmiotu zamówienia. - 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych 00/100) dla części 3 przedmiotu zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO Bank Polski SA nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00wykoszenie trawy z całego miasta przed pielgrzymką w okresie 4 tygodni40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 u.p.z.p. zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych poniżej. 1.1. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian, określając ich zakres i tryb oraz wskazując okoliczności, w przypadku których wystąpienia wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy: 1.1.1. Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia prac wskazanych w poszczególnych zleceniach o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia tych prac, w następujących sytuacjach i przy określonych warunkach: a) wystąpienia na terenie wykonywanych prac siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka w normalnych warunkach pracy, a związane m.in. z katastrofą budowlaną (w szczególności zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych), katastrofą atmosferyczną (w szczególności wichura, trąba powietrzna, ponadnormatywne opady deszczu, gradu lub śniegu, powódź, porażenie piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez Wykonawcę. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia prac określony w danym zleceniu o okres uniemożliwiający prowadzenie prac i usuwanie skutków tych zdarzeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub b) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji prac w danym zleceniu, pozwalający na ich wykonanie i ukończenie, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności wskazanych w ppkt. a) lub b), Wykonawcy przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania prac w ramach poszczególnego zlecenia, bez domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem prac i zaplecza, ubezpieczenia prac lub wykonywania innych czynności pomocniczych lub ponoszenia kosztów ogólnych z tytułu wydłużonej realizacji prac. Jeżeli wystąpienie powyższych okoliczności wskazanych w lit. a) lub b) nie wpłynie na wydłużenie terminu Umownego zgodnego z § 3 ust. 1, ich realizacja nie będzie traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 144 u.p.z.p., w szczególności nie wymaga sporządzenia zmiany Umowy w formie aneksu i będzie stanowić wyłącznie umowne wypełnienie podstawowych obowiązków Stron. Jednak w każdym takim przypadku konieczne jest sporządzenie protokołu konieczności. 1.1.2. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, w następującym zakresie i pod określonymi warunkami: a) w przypadku zmiany ustawowej procentowej stawki VAT od towarów i usług, zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto wskazana w § 9 ust. 1 wyłącznie w stosunku do zakresu zamówienia niewykonanego do dnia ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w następujący sposób: 1) dotychczasowe wynagrodzenie brutto wynikające z Umowy pozostaje bez zmian, rozliczone zgodnie ze stawką procentową podatku VAT obowiązującą przy podpisaniu Umowy do dnia jej ustawowej zmiany, w zakresie prac wykonanych do daty tej zmiany, 2) wynagrodzenie brutto za prace realizowane po dacie ustawowej zmiany stawki procentowej podatku VAT, skorygowane będzie o różnicę wartości procentowej pomiędzy uprzednią stawką VAT (obowiązującą przy podpisaniu Umowy do czasu ustawowej zmiany) i nową stawką VAT zmienioną ustawą w trakcie realizacji zamówienia, lub b) zwiększenie obmierzonych zgodnie z Umową ilości prac w poszczególnych pozycjach zleceń w stosunku do preliminarza prac lub oferty Wykonawcy, na podstawie faktycznie zleconych, wykonanych i odebranych przez przedstawiciela Zamawiającego prac, stanowi wypełnienie umownego sposobu rozliczenia Umowy, gdzie taka sytuacja stanowi element naturalny, w zakresie powykonawczego rozliczania prac i jednocześnie sama w sobie nie powoduje zmiany Umowy, bo stanowi element jej realizacji. Jednak w sytuacji, gdy powyższa okoliczność spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1, Strony mogą dokonać zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy, pod następującymi łącznymi warunkami: 1) zwiększenie ilości obmierzonych prac w stosunku do zlecenia, wynika ze stanu faktycznego, a zwiększona ilość obmierzonych prac jest konieczna do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zlecenia, 2) zwiększenie ilości obmierzonych prac w stosunku do zlecenia, nie wynika z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, 3) zwiększone ilości obmierzonych prac w stosunku do zlecenia, zostały zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, 4) zwiększenie ilości obmierzonych prac w stosunku do zlecenia, wpływa na zwiększenie łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1, tzn., że na dzień danego zlecenia prac nie występuje w innej pozycji prac jednoczesne zmniejszenie ich ilości powodujące, że bilans wszystkich pozycji prac - dodatni i ujemny - wskazuje, że do faktycznego łącznego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy nie doszło, lub narastająca wartość wykonanych i rozliczonych zleceń w chwili wystąpienia zwiększonej ilości prac przekroczy wartość szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1, 5) zostanie sporządzony protokół konieczności, 6) zwiększone ilości obmierzonych prac w stosunku do zlecenia, rozliczone zostaną zgodnie z postanowieniami Umowy. Jeżeli wystąpienie powyższych okoliczności wskazanych w lit. a) lub b) nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1, ich realizacja nie będzie traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 144 u.p.z.p., w szczególności nie wymaga sporządzenia zmiany Umowy w formie aneksu i będzie stanowić wyłącznie umowne wypełnienie podstawowych obowiązków Stron. Jednak w każdym takim przypadku konieczne jest sporządzenie protokołu konieczności. 1.1.3. W przypadkach o którym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.2. zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 1.1.4. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie wykonania prac stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, z zastrzeżeniem lit. b, b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 2. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy, zobowiązany jest niezwłocznie od momentu powzięcia wiadomości uprawniających do takiej zmiany, do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 3. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej. 4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 3 oraz wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 5. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 3 i przedłożenia na żądanie jej kopii. 6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy - jeżeli zmiana wymaga sporządzenia aneksu, lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Złożenie wniosku przez Wykonawcę i jego pozytywne zaopiniowanie przez przedstawiciela Zamawiającego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego. 7. Wszelkie zmiany Umowy wymagające sporządzenia aneksu, dokonywane są przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W pozostałych przypadkach wymagane jest sporządzenie protokołu konieczności

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-19

godzina

11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Wycinka, pielęgnacja oraz nasadzanie drzew na terenie miasta Piekary Śląskie.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Piekary Śląskie codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.