Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Konserwacja instalacji elektrycznych oraz agregatów prądot

Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy

Konserwacja instalacji elektrycznych oraz agregatów prądotwórczych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 515367-N-2018 z dnia 2018-02-07 r

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy

Regon: 09320866200000

ulica: Szubińska

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 85-915

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 261 419 781

e-mail: m.rutkowska@wp.mil.pl, m.libera@ron.mil.pl

Fax: 261 412 584

Adres strony internetowej (URL): https://jftcsu.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: https://jftcsu.wp.mil.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

jednostka wojskowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://jftcsu.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy

Adres:

ul Szubińska 2, 85-915 Bydgoszcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwacja instalacji elektrycznych oraz agregatów prądotwórczych.

Numer referencyjny:

002/OZ/PI/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji instalacji elektrycznych oraz agregatów prądotwórczych, świadczona na terenie kompleksu wojskowego przy ul Szubińskiej 2 w Bydgoszczy, w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe instalacje i urządzenia: - instalacje elektryczne 230 [V] oraz 380 [V], - dedykowane instalacje zasilania komputerów 230 [V], - instalacje zasilania awaryjnego, - oświetlenie podstawowe, awaryjne oraz zewnętrzne, - instalacje odgromowe, - agregaty prądotwórcze, - stacje NN i SN, - stację transformatorową, - rozdzielnice zewnętrzne. 3.Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie podzespołów, części, materiałów równoważnych (lecz o parametrach niegorszych) do wymienionych w opisie instalacji, systemów i urządzeń - załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania "równoważne" do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego podzespoły, części, materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Zamawiający informuje, że jeśli w dokumentacji przetargowej podano nazwy własne, są one tylko przykładowe i nie stanowią wskazania producenta, a określają jedynie klasę produktu i jego jakość. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie (produkt równoważny). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz stanowi załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

50711000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV50532200-550532000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisana umowy do 31.12.2018r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada; aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego min. III stopnia, stwierdzającego, że jednostka (Wykonawca) posiada zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum POUFNE, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, spełniają wymienione wyżej warunki udziału w postępowaniu każdy z osobna.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: - dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), Wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia oświadczenia, iż w przypadku udzielenia mu zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia będzie posiadał ważny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) - oświadczenie zawiera formularz oferty - załącznik nr 4 do SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: - w zakresie całodobowej obsługi agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 1 [MVA] 1000 [kVA] wraz z obsługą informatycznego systemu sterowania i monitorowania pracy agregatu, trwającej nie krócej niż 6 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, jeżeli ww. zakres zrealizowany został w jednym zamówieniu (przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę w ramach jednej umowy) zrealizowanym dla jednego podmiotu (lub zespołu podmiotów). oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stranie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1) w zakresie wglądu do dokumentacji powykonawczej - będzie realizował usługę za pomocą osób posiadających aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum POUFNE oraz posiadającymi zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu informacji niejawnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r poz. 1167 z późn. zm.), 2) w zakresie wykonywania pozostałych (tj z wyłączeniem zakresu wskazanego w ppkt. 1) czynności wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia - realizował usługę za pomocą osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum "ZASTRZEŻONE" lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz posiadających zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu informacji niejawnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.), w tym: - dysponował co najmniej jedną osobą z uprawnieniami (np. świadectwem kwalifikacyjnym SEP D) wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017 r poz. 220 z późn. zm.) do wykonywania pracy w zakresie dozoru: urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt. 1, zgodnie z rozporządzeniem Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89 poz. 828); - dysponował co najmniej dwiema osobami z uprawnieniami (np. świadectwem kwalifikacyjnym SEP E) wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017r poz. 220 z późn. zm.) do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji: 1. urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, 2. aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt.1, zgodnie z rozporządzeniem Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89 poz. 828); - dysponował co najmniej dwiema osobami z uprawnieniami (np. świadectwem kwalifikacyjnym SEP E) wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017r poz. 220 z późn. zm.) do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji: 1. urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, 2. zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW 3. aparatury kontrolno - pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt.1 i 2, zgodnie z rozporządzeniem Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89 poz. 828); - dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą min. roczne doświadczenie w zakresie konserwacji lub obsługi UPS o mocy powyżej 15 kVA. Wymagana minimalna ilość osób do zapewnienia realizacji zadania - 3 osoby, w tym minimum 1 osoba w ramach zakresu określonego w ppkt. 1) oraz minimum 2 osoby w ramach zakresu określonego w ppkt. 2) Zamawiający wymaga aby dane, które będą zawierały dokumenty złożone przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym m.in. wykaz osób) pozwalały na jednoznaczną ocenę potencjału Wykonawcy. Przykładowo - w zakresie wymaganych poświadczeń, upoważnień, czy uprawnień - wymaga się (odpowiednio do danych zawartych w dokumencie) wyartykułowania ich zakresu (słownie), numeru, terminu ważności oraz innych istotnych informacji w ww. wykazie, zgodnie z zakresem wskazanym w odpowiednim dokumencie (np. poświadczeniu bezpieczeństwa, upoważnieniu). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, spełniają wymienione wyżej warunki udziału w postępowaniu łącznie.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

2) w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o których mowa w rozdziale V SIWZ Zamawiający żąda następujących dokumentów: aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego min. III stopnia, stwierdzającego, że jednostka (Wykonawca) posiada zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum POUFNE, 3) w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w rozdziale V SIWZ Zamawiający żąda następujących dokumentów: - dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), Wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia oświadczenia, iż w przypadku udzielenia mu zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia będzie posiadał ważny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) - oświadczenie zawiera formularz oferty - załącznik nr 4 do SIWZ, Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń w jego imieniu). 4) w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w rozdziale V SIWZ Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, spełniający warunek określny w rozdziale V pkt 1.2. ppkt 3) lit. a) SIWZ - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, spełniający warunek określny w rozdziale V pkt 1.2. ppkt 3) lit. b) SIWZ - wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); 2. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 i 2260 oraz 2017 r., poz. 1089). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj NBP O/O Bydgoszcz Nr konta 70 1010 1078 0091 3313 9120 0000 z adnotacją WADIUM - "Konserwacja instalacji elektrycznych oraz agregatów prądotwórczych" - nr referencyjny 002/OZ/PI/2018.". Kopię polecenie przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 4 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w rozdziale VIII pkt. 3 ppkt 2) -5) SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą. 7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przypadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 12. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a, 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zmawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, w okolicznościach o których mowa w części VIII SIWZ w pkt. 12 ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana umowy 1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy oraz jej uzupełniania wymagają zgody umawiających się Stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy wyjątków wskazanych w umowie. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w umowie: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 3) w przypadku siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; 4) w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych i niecierpiących zwłoki w zakresie wymaganego od Zamawiającego wsparcia dla jednostek (instytucji) wojskowych rozmieszczonych w kompleksie przy ul Szubińskiej 2, 5) zaistnienia konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy, w przypadku zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy przeszkód w realizacji umowy w terminie jej obowiązywania, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. niedostępności niezbędnych do dokonania napraw materiałów, części, itp.), 6) zaistnienia konieczności zwiększenia wartości umowy spowodowanej potrzebą zakupu podzespołów, materiałów, środków, usług oraz części o których mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie możliwa jedynie w przypadku posiadania środków finansowych przez Zamawiającego, 7) zmiany w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, 8) potrzeby zmian wynikających z postanowień niniejszej umowy, 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być wprowadzone na wniosek Strony umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku o którym mowa w ust. 3 wraz z uzasadnieniem zawierającym, odpowiednio: opis i uzasadnienie propozycji zmian, opis wpływu zmiany na harmonogram, koszty i termin wykonania umowy. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. 5), Zamawiający może wydłużyć termin realizacji umowy o czas niezbędny, celem należytego wykonania zobowiązań umownych Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może to powodować żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, poza określonymi w § 3 ust. 5 niniejszej umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 5), poza wskazanymi w ust. 4, jest dostarczenie dokumentu podpisanego przez uprawnione osoby potwierdzającego w sposób obiektywny zaistnienie okoliczności, na które powołuje się Wykonawca.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-15

godzina:

10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Bydgoszcz codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.