Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych nakładki

Powiat Pruszkowski

Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych - nakładki

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552429-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiat Pruszkowski

Regon: 013267144

ulica: ul. Drzymały

Numer domu: 30

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 22 7381400

e-mail: zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl

Fax: 22 7289247

Adres strony internetowej (URL): www.powiat.pruszkow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.powiat.pruszkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.powiat.pruszkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Adres:

05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, parter (sala A), wejście A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych - nakładki

Numer referencyjny:

ZP.272.14.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg powiatowych (nakładki), którego zakres został podzielony na 6 części: Część 1. Zadanie nr 1. Remont nawierzchni jezdni drogi nr 3114W w Sokołowie i Wolicy długości ok. 780 m, szer. nawierzchni bitumicznej 5,0 m: 1. geodezyjne wyznaczenie osi pasa drogowego dla przebudowywanego odcinka drogi 2. zagęszczenie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej do przekroju daszkowego; 3. spryskanie emulsją asfaltową; 4. wykonanie warstwy wyrównującej i wiążącej o średniej grubości 4 cm, dla KR3. 5. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm, dla KR 3, 6. utwardzenie poboczy tłuczniem szer. 0,75 m Część 2. Zadanie nr 2. Remont nawierzchni jezdni drogi nr 4102W w Milęcinie długości ok. 1430 m, szer. nawierzchni bitumicznej 5,0 m: 1. geodezyjne wyznaczenie osi pasa drogowego dla przebudowywanego odcinka drogi 2. zagęszczenie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej do przekroju daszkowego; 3. spryskanie emulsją asfaltową; 4. wykonanie warstwy wyrównującej i wiążącej o średniej grubości 4 cm, dla KR3. 5. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm, dla KR 3, 6. utwardzenie poboczy tłuczniem szer. 0,75 m Część 3. Zadanie nr 3. Remont nawierzchni jezdni drogi nr 3120 W Al. Hrabska w Falentach, długości ok. 1000 m szer. ok. 6,2 m 1. korekcyjne, lokalne sfrezowania nawierzchni z wywiezieniem urobku na odległość do 10 km, 2. czyszczenie nawierzchni i spryskanie emulsją asfaltową; 3. wykonanie warstwy wyrównującej i wiążącej o średniej grubości 4 cm, dla KR3. 4. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm, dla KR 3, 5. utwardzenie poboczy szer. 0,75 m tłuczniem, 6. regulacja istniejących urządzeń w jezdni. 7. Wykonanie poziomej, grubowarstwowej organizacji ruchu. Część 4. Zadanie nr 4. Remont nawierzchni jezdni drogi nr 3127 W ul. Przejazd w Brwinowie, długości ok. 280 m szer. ok. 6,2 m 1. sfrezowanie nawierzchni grubości 4 cm z wywiezieniem urobku na odległość do 10 km, 2. czyszczenie nawierzchni i spryskanie emulsją asfaltową; 3. wzmocnienie podłoża warstwa siatki z włókna szklanego 4. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, dla KR 3, 5. utwardzenie poboczy szer. 0,75 m tłuczniem, 6. regulacja istniejących urządzeń w jezdni. 7. remont cząstkowy nawierzchni chodnika z płyt betonowych z wymianą ok. 30% płytek. Część 5. Zadanie nr 5. Remont nawierzchni jezdni drogi nr 1501 ul. Grodziska w Starej Wsi, długości ok. 800 m szer. ok. 6,0 m 1. korekcyjne, lokalne sfrezowania nawierzchni z wywiezieniem urobku na odległość do 10 km, 2. czyszczenie nawierzchni i spryskanie emulsją asfaltową; 3. wyrównanie nawierzchni masą bitumiczną grubości średnio ok. 5 cm na szer. ok 1,5m wzdłuż obu stronach krawędzi jezdni. 4. wykonanie wiążącej o średniej grubości 4 cm, dla KR3. 5. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm, dla KR 3, 6. utwardzenie poboczy szer. 0,75 m tłuczniem, 7. regulacja istniejących urządzeń w jezdni. Część 6. Zadanie nr 6. Remont nawierzchni jezdni drogi nr 2844 W ul Willowa w Falentach Nowych, długości ok. 80 m szer. ok. 4,10 m 1. rozebranie nawierzchni bitumicznej, 2. rozebranie podbudowy z kruszywa, wykonanie stabilizacji cementem grubości 15 cm, 3. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 4. skropienie nawierzchni emulsją bitumiczną, 5. wykonanie warstwy wyrównującej i wiążącej o średniej grubości 4 cm, dla KR3. 6. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm, dla KR 3, 7. utwardzenie poboczy szer. 0,75 m tłuczniem, 8. regulacja istniejących urządzeń w jezdni. Szczegółowy zakres zamówienia określa zał. A - Specyfikacja techniczna wykonania prac oraz zał. B mapa poglądowa, obmiary robót. zał. C , projekt umowy zał. D. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 6 części (Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia). Wykonawca składający ofertę na całość zamówienia musi wykonywać prace jednocześnie w zakresie wszystkich części. Warunkiem przystąpienia do robót jest zaprojektowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze co najmniej 36 miesięcy (maksymalny okres gwarancji to 60 miesięcy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji, do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty maksymalny okres określony w SIWZ, tj. 60 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony będzie okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45230000-845233000-945233200-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienia te będą polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a ich całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego (wartość nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego).

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

45

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Zamówienie należy wykonywać w terminie maksymalnie 45 dni od dnia podpisania umowy (minimalny termin to 30 dni od dnia podpisania umowy) . W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego niż 45 dni terminu realizacji zamówienia, do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty minimalny termin określony w SIWZ, tj. 45 dni, natomiast w umowie uwzględniony będzie termin realizacji zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 60 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 0,5 mln zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem tj.: - w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem co najmniej 2 (dwóch) zamówień obejmujących budowę lub przebudowę dróg o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto każda. b) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia brały udział osoby zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę tj.: 1) osoby obsługującej walec -min. 2 osoby; 2) operatora i osoby obsługującej rozściełacz -min. 2 osoby; 3) kierowcy samochodu ciężarowego (wywrotka) -min. 2 osoby; 4) kierowcy koparko - ładowarki -min. 2 osoby; 5) osoby obsługującej frezarkę -min. 1 osoba; 6) osoby do regulacji pionowych urządzeń drogowych -min. 2 osoby; Jednocześnie Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę lub osobę skierowaną przez Niego do udziału w realizacji zamówienia uprawnień do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń w specjalności drogową lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześnie obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie kierowania i nadzorowania robót drogowych. Ww. osoba powinna być wpisana do właściwej izby samorządu zawodowego (i mieć opłacona składkę). Osoba, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, pełnić będzie funkcję kierownika robót. c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że będzie dysponował niżej wymienionymi jednostkami sprzętowymi: 1) walec statyczny ogumiony 10t. - min. 2 szt.; 2) rozściełacz o szer. min. 6m - min. 1 szt.; 3) samochody ciężarowe (wywrotka) - min. 3 szt.; 4) koparko - ładowarka - min. 2 szt. 5) frezarka - min. 1 szt. 6) szczota mechaniczna - min. 1 szt.; 7) skrapiarka - min. 1 szt.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, należy w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić na wezwanie Zamawiającego, dokumenty określone w pkt 7.3 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (otrzymała najwyższą punktację), w wyznaczonym nie krótszym jednak niż 5 dni terminie do złożenia, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 0,5 mln zł Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w pkt 4, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 1) formularz oferty - /zał. nr 1/; 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - /zał. nr 2/; 3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - /zał. nr 3/; 4) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru - załącznik Wykonawcy. 5) kosztorys ofertowy - załącznik Wykonawcy;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 1. Część 1 - 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych); 2. Część 2 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 3. Część 3 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 4. Część 4 - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych); 5. Część 5 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 6. Część 6 - 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). Warunkiem ważności oferty, złożonej na 6 części jednocześnie, jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00okres gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1. Zmian nieistotnych, tj. innych niż definiowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 2. Stosownie do art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian opisanych poniżej tj.: 1) zmiany zakresu prac z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego oraz ze względu na sytuacje, których Zamawiający nie mógł przewidzieć; 2) wykonania robót zamiennych poprzez zmianę materiału do wykonania zamówienia, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zwiększających użyteczność świadczenia; 3) zmiany wynagrodzenia w przypadku niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy konieczności zmiany zakresu zamówienia, o ile jest ona korzystna dla realizacji zadania; 4) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 5) zmiany z powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 6) w wypadku zmiany terminu realizacji zamówienia o przez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji zamówienia, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą np. pożar, zalanie itp.; 7) z powodu przedłużania się uzgodnień zewnętrznych w organach administracji publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 8) z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 9) z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 10) z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), Strona umowy występująca z propozycją zmiany umowy powinna wskazać korzystne aspekty wprowadzenia takiej zmiany pod względem ekonomicznym technicznym czy też finansowym. Stronie po otrzymaniu propozycji przysługuje 14 - dniowy termin na ustosunkowanie się. Upływ ww. terminu jest jednoznaczny z odmową wprowadzenia zmian do umowy. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy, będzie skutkować ich odtajnieniem, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy; Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-17

godzina:

08:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Remont nawierzchni jezdni drogi nr 4102W w Milęcinie długości ok. 1430 m, szer. nawierzchni bitumicznej 5,0 m:

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Pruszków codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.