Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Konserwacja zieleni na wybranych nieruchomościach stanowią

Gmina Kępno

Konserwacja zieleni na wybranych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kępno lub będących w jej posiadaniu w 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516080-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Kępno

Regon

ulica ul Ratuszowa

Numer domu 1

Numer mieszkania

Kod pocztowy 63600

Miejscowość Kępno

Województwo wielkopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 62 78 25 800

e-mail iwona.hendrys@um.kepno.pl

Fax 62 78 25 801

Adres strony internetowej (URL) www.um.kepno.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

http://bip.kepno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.kepno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych (Dz. U z 2016r poz. 1020) ustaw składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie - SEKRETARIAT, ul Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Konserwacja zieleni na wybranych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kępno lub będących w jej posiadaniu w 2018 r.

Numer referencyjny

WR.271.7.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

Wykonawca może złożyć OFERTĘ na jedną, dwie lub wszystkie z przedstawionych części.

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. "Konserwacja zieleni na wybranych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kępno lub będących w jej posiadaniu w 2018 r." Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez składanie ofert częściowych na: A. Część 1 (zadanie nr 1) Dostawa, nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w gazonach, klombach, kwietnikach i wieżach kwiatowych na terenie Miasta Kępna I. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Pielęgnację następujących terenów zielonych : 1) tereny zielone na kępińskim Rynku, tj.: a) klomb wokół komory klimatyzacyjnej przy ratuszu o powierzchni ok. 22 m2; b) klomby na południowej pierzei rynku o powierzchni ok. 180; c) klomb na północnej pierzei rynku o powierzchni ok. 100 m2; d) klomb wokół pomnika o powierzchni 50 m2; e) tereny pod drzewami na kępińskim Rynku (ograniczone obrzeżami) - wokół 53 sztuk drzew, o łącznej powierzchni terenu ok. 35 m2 ; f) klomby wokół drzew rosnących przy kępińskim ratuszu (2 jodły) o łącznej powierzchni 28 m2 ; 1. klomby przy ul Wawrzyniaka oraz klomby na skrzyżowaniu z ul Obrońców Pokoju (o łącznej powierzchni ok. 70m2 ); 2. klomby przy ul Rzeźnickiej i Polnej (o łącznej powierzchni ok. 230m2 ); 3. klomb na rondzie Kombatantów o powierzchni 95 m2; 4. klomb przy ul Sportowej (obok bloku Spółdzielni Mieszkaniowej, między Alejami Marcinkowskiego i ul Tysiąclecia) o powierzchni 105 m2 , 5. miejsce wokół tablicy pamiątkowej u zbiegu ulic Młyńskiej i Granicznej o powierzchni 20 m2; 6. klomb na terenie tzw. "małego parku" przy ulicy Ks. P. Wawrzyniaka o powierzchni 40 m2; 7. klomby przy ul Staszica i Zamkowej (o łącznej powierzchni ok. 50m2 ); 2. Pielęgnowanie terenów zielonych, o których mowa w pkt. 1 obejmuje swoim zakresem: 1) sprzątanie i usuwanie odpadów dwa razy w tygodniu; 2) nawożenie nie mniej niż 2 razy o okresie obowiązywania umowy; 3) przycinanie roślin nie mniej niż 2 razy w okresie obowiązywania umowy; utrzymywanie formowanego kształtu wybranych roślin, 4) usuwanie przekwitniętych kwiatostanów z roślin wieloletnich i cebulowych, 5) jesienne przygotowanie roślin do zimy w tym wiązanie traw cięcie lawendy, szałwii i liliowców itp. oraz pozimowe uprzątnięcie zabezpieczeń jak i cięcie roślin; 6) utrzymanie prawidłowej wegetacji roślin poprzez bieżące podlewanie roślin w okresie od początku maja od końca września rosnących na terenach zielonych, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. a-f oraz ust. 1 pkt 2, 3 i 8 z częstotliwością średnio 1 raz w tygodniu. Termin podlewania zostanie dostosowany do panujących warunków atmosferycznych (brak deszczu, wysoka temperatura), dlatego jego częstotliwość jest ruchoma. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie nie mniej niż 20 razy; 7) Zamawiający użyczy nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy "stojak hydrantowy" wraz z wyposażeniem, służący do podlewania terenów zieleni z punktów czerpalnych wskazanych przez Zamawiającego. Koszty zużycia wody przy korzystaniu ze stojaka hydrantowego obciążają Zamawiającego. 8) usuwanie odpadów z terenów i obiektów objętych przedmiotem niniejszej umowy; 9) bieżące uzupełnianie kory; 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, nasadzeń i pielęgnacji niżej wskazanych gazonów, klombów, kwietników i wież kwiatowych : 1) klomby do obsadzenia na terenie Kępna: a) klomb na terenie tzw. "małego parku" przy ulicy Ks. P. Wawrzyniaka o powierzchni nasadzeń 12 m2; b) klomb przy ul Sportowej (obok bloku Spółdzielni Mieszkaniowej, między Alejami Marcinkowskiego i ul Tysiąclecia) o powierzchni nasadzeń 16 m2 ; c) klomb na rondzie Kombatantów o powierzchni nasadzeń 30 m2; d) klomby wokół drzew rosnących przy kępińskim ratuszu (2 jodły) o łącznej powierzchni 10 m2; e) klomb przy tablicy pamiątkowej przy ul Młyńskiej, o powierzchni 2 m2; f) klomby przy ul Staszica o powierzchni nasadzeń ok. 50m2; 2) gazony, kwietniki i wieże kwiatowe: a) Rynek - 6 szt kaskadowych wież kwiatowych o wysokości 1,35 m, kubaturze 668l, ilości poziomów 6, ilość sadzonek 80 szt./wieżę, - 16 gazonów granitowych o pow. 0,5 m2 każdy; - 8 kwietników wiszących o wysokości 0,55 m, kubaturze 70l, ilości poziomów 3, ilość sadzonek 24 szt./kwietnik; - 40 donic o wymiarach około wysokości 45 cm, średnicy 40cm, kubaturze 35 l; b) "mały park" przy ul Szpitalnej - 5 szt kaskadowych wież kwiatowych o wysokości 1,1 m, kubaturze 125l, ilości poziomów 6, ilość sadzonek 40 szt./wieżę, c) ul Ks. M. Magnuszewskiego: - 4 szt małych gazonów prostokątnych o powierzchni 0,5 m2 każdy; - 4 szt gazonów dwuwklęsłych o powierzchni 0,24 m2 każdy, ilość sadzonek 6 szt./gazon; d) ul Sienkiewicza: - 4 szt kwietników wiszących o wysokości 0,29 m, kubaturze 14,5 l, ilość sadzonek 10szt./kwietnik; - 2szt gazonów okrągłych, ilość sadzonek 31 szt./gazon kwiatów wczesnoletnich i 19 szt./gazon kwiatów letnich, - 1 szt gazon kwadratowy, ilość sadzonek 31 szt./gazon kwiatów wczesnoletnich i 19 szt./gazon kwiatów letnich, - 4 szt donic, wys. 1,2 m, średnica 1,2 m; ilość sadzonek 35 szt./donica kwiatów wczesnoletnich i 35 szt./donica kwiatów letnich, e) ul Tęczowa (Os. Kopa) - 3 szt gazonów dużych sześciokątnych powierzchni 1,32 m2 każdy; f) ul Krótka - 3 szt kwietników wiszących o wysokości 0,29 m, kubaturze 14,5 l, ilość sadzonek 10szt./kwietnik, 4 donice z bukszpanem; 3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 2, obejmuje następujące prace: a) przygotowanie ziemi do nasadzeń kwiatów, uzupełnienie ziemi; b) montaż i demontaż wież kwiatowych (11 szt.) i kwietników wiszących (15 szt.) wraz z ich przechowaniem w okresie zimowym; c) posadzenie kwiatów w ilości ok. 25 - 30 szt kwiatów/m2; d) odchwaszczanie i nawożenie kwiatów; e) uzupełnianie na bieżąco brakujących kwiatów; f) usuwanie na bieżąco zwiędłych kwiatów; g) jednorazowe obfite podlanie roślin przy nasadzeniu; h) utrzymanie prawidłowej wegetacji roślin poprzez bieżące podlewanie kwiatów w okresie od początku maja od końca września rosnących w gazonach, wieżach kwiatowych i kwietnikach, o których mowa w pkt 2 ppkt. 1) z częstotliwością średnio 3 razy w tygodniu. Termin podlewania zostanie dostosowany do panujących warunków atmosferycznych (brak deszczu, wysoka temperatura), dlatego jego częstotliwość jest ruchoma. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie nie mniej niż 60 razy; i) utrzymanie prawidłowej wegetacji roślin poprzez bieżące podlewanie kwiatów w okresie od początku maja od końca września rosnących w klombach, o których mowa w pkt 2 ppkt. 1 z częstotliwością średnio 3 razy w tygodniu. Termin podlewania zostanie dostosowany do panujących warunków atmosferycznych (brak deszczu, wysoka temperatura), dlatego jego częstotliwość jest ruchoma. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie nie mniej niż 40 razy; j) mycie kolorowych donic ustawionych na ul Sienkiewicza i ul Krótkiej k) przygotowanie do zimy poprzez uprzątnięcie kwiatów z gazonów, klombów, kwietników. 4. Wykonawca zobowiązuje się dokonać nasadzeń w następujących miejscach i terminach wskazanego asortymentu kwiatów: 1) pierwszy etap - bratki wielkokwiatowe, stokrotki - termin nasadzeń zostanie uzgodniony z Zamawiającym i dostosowany będzie do warunków atmosferycznych ( brak przymrozków, opadów śniegu) lub w terminie nieprzekraczalnym do 15 kwietnia 2018r.: 1) Rynek - 8 gazonów granitowych; 2) Rynek - klomby wokół dwóch drzew z gatunku jodła; 3) ul Tęczowa ( Os. Kopa) - 3 gazonów dużych sześciokątnych, 4) ul Ks. M. Magnuszewskiego - 4 małych gazonów dwuwklęsłych, 5) ul Staszica - klomby o powierzchni ok. 50 m2, 6) ul Sienkiewicza - 4 donice, 2 gazony okrągłe, 1 gazon kwadratowy 2) drugi etap - kwiaty letnie ipomoea (różne rodzaje), koleus, pelargonia zwisająca czerwona i różowa, aksamitka różnokolorowa, begonia stale kwitnąca różnokolorowa, biała margaretka (argyranthenum), kocanka, lawenda, canna, pelargonia rabatowa, starzec, surfinia różnokolorowa, szałwia, petunia, plectranthus, bidens, Bluszczyk kurdybanek, werbena, - wszystkie miejsca wymienione w pkt. 2 ppkt 1) i 2) za wyjątkiem pkt. 2 ppkt 1) ppkt d i f - termin nasadzeń zostanie uzgodniony z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 10 czerwca 2018r 5. W przypadku wskazanym w pkt. 2 ppkt 1) ppkt d) do drugiego etapu nasadzeń należy wykorzystać gatunki roślin wieloletnich bukszpan wieczniezielony i bukszpan wieczniezielony "Latifolia Maculata" i tawuła japońska w odmianie "Antony Waterer", w sposób uzgodniony z Zamawiającym. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia harmonogramu wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, określających dzień tygodnia/miesiąca w którym będzie realizowana dana usługa, co umożliwi bieżącą kontrolę realizacji zamówienia i rozliczenia przedmiotu umowy. II. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r B. Część 2 (Zadanie nr 2) - Pielęgnacja wraz z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej położonych przy Skwerze Pocztowym, Skwerze przy ul Spółdzielczej w Kępnie oraz Skwerze przy ul Kusocińskiego w Hanulinie 1. Zakres zamówienia obejmuje 1) utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru Pocztowego w Kępnie, obejmujące: a) usuwanie przekwitniętych roślin z trawnika (cebulek - po przekwitnięciu), b) wertykulacja i aeracja jednorazowo trawników w celu usunięcia obumarłych źdźbeł trawy i napowietrzenie trawnika po wiosennym przekwitnięciu roślin cebulkowych, c) utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy ( pierwsze koszenie dostosować do terminu przekwitnięcia roślin cebulkowych), d) podlewanie trawników, drzew, rabat z krzewami i bylinami w okresie od początku maja do końca września w terminach dostosowanych do warunków pogodowych (brak deszczu, susza, wysokie temperatury) w celu zachowania właściwego wzrostu i rozwoju roślin - z częstotliwością nie mniejszą niż 3 razy w tygodniu. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie 60 razy. W przypadku wysokich temperatur podlewanie należy przeprowadzać w godzinach od 18.00 do 8.00, e) ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami - z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy), f) odchwaszczanie trawników środkami chwastobójczymi - z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy, g) nawożenie trawników zgodnie z zaleceniami producenta nawozu i terminami dostosowanymi do stanu trawnika - z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy, h) zwalczanie chorób i szkodników roślin, i) poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami, j) cięcie pęcherznicy dwa razy do roku na wiosnę i jesień w celu zagęszczenia i utrzymania pożądanego pokroju i wysokości rośliny, k) cięcie prześwietlające i sanitarne forsycji wg potrzeb, l) formowanie bukszpanowej obwódki oraz formowanie bukszpanowych kuli dwa razy do roku w czerwcu i pod koniec sierpnia, m) usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin, n) oczyszczanie drzew z odrostów, o) cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, p) odmładzanie skupin krzewów, q) usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami ( w miejscach wyłożonych kamieniem ozdobnym usuwanie wykonać wyłącznie dmuchawą ogrodową), r) utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych, s) zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy, t) zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru), u) utrzymanie ciągów pieszych w czystości poprzez ręczne zamiatanie i odchwaszczanie. 2) utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru przy ul Spółdzielczej w Kępnie obejmująca: a) obsługa i konserwacja systemu nawadniającego, b) utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy, c) ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami - z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy), d) odchwaszczanie trawników środkami chwastobójczymi - z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy, e) nawożenie trawników zgodnie z zaleceniami producenta nawozu i terminami dostosowanymi do stanu trawnika - z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy, f) zwalczanie chorób i szkodników roślin, g) poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami, h) formowanie bukszpanowych kuli dwa razy do roku w czerwcu i pod koniec sierpnia, i) usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin, j) oczyszczanie drzew z odrostów, k) cięcie pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów, l) odmładzanie skupin krzewów, m) usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami ( w miejscach wyłożonych kamieniem ozdobnym usuwanie wykonać wyłącznie dmuchawą ogrodową), n) zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy, o) zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru), p) utrzymanie ciągów pieszych w czystości poprzez ręczne zamiatanie i odchwaszczanie. 3) utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru przy ul Kusocińskiego w Hanulinie obejmująca: 1. utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm, usługa nie obejmuje konieczności zebrania i wywiezienia skoszonej trawy, 2. regularne ręczne bądź mechaniczne odchwaszczanie miejsc nasadzonych drzew iglastych i liściastych, 3. zwalczanie chorób i szkodników, 4. poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie miejsc wyłożonych korą drzewną, 5. oczyszczanie drzew z odrostów, 6. cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, 7. zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru), 8. utrzymanie ciągów pieszych w czystości, 4) utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej w pasie drogi gminnej ul Cichej polegające na cięciu pielęgnacyjnym drzew i krzewów, oraz ich odchwaszczaniu, 5) formowanie korony drzew rosnących na kępińskim Rynku oraz na ul Rzeźnickiej i Polnej ( w sumie 81 drzew); 2. Termin realizacji zamówienia od dnia 1 kwietnia 2018 r do dnia 31 grudnia 2018 roku. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia harmonogramu wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, określających dzień tygodnia/miesiąca w którym będzie realizowana dana usługa, co umożliwi bieżącą kontrolę realizacji zamówienia i rozliczenia przedmiotu umowy. C. Ogólne warunki dotyczące zamówienia 1) Jeżeli w dokumentacji występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji. 2) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne "równoważne" odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inwestora. D. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Jeżeli na terenie prowadzonych usług będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę co zostanie, zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić teren prowadzonych robót a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na terenie prowadzonych robót musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. E. Pozostałe wymagania Zamawiającego: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć OFERTĘ na jedną, dwie lub wszystkie z przedstawionych części.

II.5) Główny kod CPV

90000000-7

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-12-31

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty jakie mają złożyć wykonawcy wraz z ofertą: 1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 3. Zgodnie z art. 25a ust. 1Pzp, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku Nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 5. Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. 6. Inne oświadczenia niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikającej z SIWZ. 7. Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. B. DOKUMENTY, JAKICH BĘDZIE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY PO OTWARCIU OFERT 1. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (załącznik nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia procedury odwróconej dla prowadzenia postępowania tj najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przed podpisaniem Umowy przedłoży: a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru lub centralnej ewidencji); b) harmonogram wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, określających dzień tygodnia/miesiąca w którym będzie realizowana dana usługa, co umożliwi bieżącą kontrolę realizacji zamówienia i rozliczenia przedmiotu umowy.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00Termin płatności faktur40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-19

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Zadanie nr 2 - Pielęgnacja wraz z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej położonych przy Skwerze Pocztowym, Skwerze przy ul Spółdzielczej w Kępnie oraz Skwerze przy ul Kusocińskiego w Hanulinie

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kępno codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.