Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516621-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa

Regon 52451300000

ulica ul Stanisława Dubois

Numer domu 3

Numer mieszkania

Kod pocztowy 46100

Miejscowość Namysłów

Województwo opolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 774 190 359

e-mail zamowienia@namyslow.eu

Fax 774 104 841

Adres strony internetowej (URL) www.bip.namyslow.eu

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.bip.namyslow.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.namyslow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

pisemnie

Adres

Urząd Miejski w Namysłowie, sekretariat, budynek A, pokój Nr 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie

Numer referencyjny

ZP.271.36.2018.KK

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz. 3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj. wykonanie robót w branży budowlanej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r poz. 1502, z późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3.3 Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.Zakres zadania przewiduje wykonanie robot termomodernizacyjnych, remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych i obejmuje w szczególności: 1. Dach: a) rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z blachodachówki oraz z papy bitumicznej na zadaszeniach nad wejściami i lukarnami wraz z rozbiórką obróbek blacharskich; b) rozbiórka deskowania dachu nad lukarnami; c) uzupełnienie przewodów kominowych z wyprowadzeniem ponad dach wraz z wykonaniem tynków na kominie, czapki kominowej żelbetowej z kapinosem zabezpieczonej przeciwwilgociowo środkiem bitumicznym poprzez 2-krotne posmarowanie; wymiana tynków cementowo-wapiennych na kominach w części strychowej i ponad dachem, pomalowanie 2-krotne kominów farbą emulsyjną elewacyjną; d) wykonanie impregnacji ogniochronnej i grzybobójczej poprzez 3-krotne posmarowanie konstrukcji więźby dachowej i stropów drewnianych środkiem typu FOBOS M4 lub o równoważnych parametrach; e) montaż kontrłat drewnianych 6/2 cm z drewna impregnowanego; f) wymiana łacenia połaci dachowych 6/4 cm oraz deskowania nad lukarnami z drewna impregnowanego z założeniem folii dachowej paroprzepuszczalnej o paroprzepuszczalności min. 1200 g/m2; g) wymiana desek okapowych i wiatrowych z desek impregnowanych o grubości 32 mm zabezpieczonych lakierobejcą; h) montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki; i) wykonanie pokrycia dachu z blachy dachówkopodobnej w kolorze ceglastym (po akceptacji Zamawiającego) spełniającej parametry kolor ceglasty, grubość powłoki min. 35 ?m, odporność na zarysowania ? 1500, odporność na korozję - C3, odporność na UV - RUV3; j) pokrycie 2-warstwowe zadaszeń nad wejściami oraz lukarn papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS; papa wierzchniego krycia o grubości min. 5 mm z wkładką zbrojącą o gramaturze min. 1200 g/m2; k) montaż rynien dachowych i rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki lub zbliżonym (po akceptacji Zamawiającego); l) wykonanie konstrukcji do montażu okien dachowych i montaż okien połaciowych wraz z obróbkami blacharskimi i wykończeniowymi; m) montaż wyłazów dachowych fabrycznie wykończonych; n) montaż płotków śniegowych i ław kominiarskich prefabrykowanych i kominków wentylacyjnych fabrycznie wykończonych. 2. Podpiwniczenie: a) wykucie z muru drzwi wewnętrznych; b) rozebranie ścianek działowych kabin ustępowych; c) skucie istniejącej okładziny ściennej z płytek ceramicznych i posadzkowej z płytek ceramicznych; d) zerwanie istniejącej wykładziny rulonowej PCV; e) skucie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych z sufitów i ścian; f) rozbiórka istniejących posadzek i podłoży betonowych; g) usunięcie z budynku podłoża gruntowego (piaskowego) w celu obniżenia poziomu posadzki w części podpiwniczenia dla uzyskania wysokości kondygnacji netto 2,54 m; h) wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej murów podpiwniczenia w poziomie projektowanej izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej metodą iniekcji grawitacyjnej; i) wykonanie dodatkowych otworów drzwiowych z wykonaniem projektowanych przesklepień i rozebranie istniejących ścianek z cegły pełnej; j) wykonanie nowych ścianek oraz zamurowanie zbędnych otworów z bloczków gazobetonowych; k) wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na sufitach i ścianach; l) wykonanie warstw posadzkowych - podsypka piaskowa zagęszczona o grubości 5 cm, podłoże betonowe z betonu B-10 o grubości 8 cm, izolacja przeciwwilgociowa z folii izolacyjnej o grubości min. 0,2 mm, izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 o grubości 10 cm, warstwa wyrównawcza posadzkowa z zaprawy cementowej o grubości 7 cm; ł) licowanie ścian pomieszczeń sanitarnych do wysokości 2,05 m z zastosowaniem listew narożnikowych - kolorystyka i kształt płytek do uzgodnienia z Zamawiającym; m) wykonanie posadzek z wykładziny rulonowej 2-barwnej w pomieszczeniu lekcyjnym i w szatniach z wywinięciem cokolików na ściany na wysokość 10 cm w pozostałych pomieszczeniach oraz na klatce schodowej okładzina z płytek gresowych lakierowanych antypoślizgowych z wykonaniem cokolików do wysokości 10 cm - wzory i kolorystyka posadzek do uzgodnienia z Zamawiającym; n) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej fabrycznie wykończonej drzwi oddzielające poszczególne pomieszczenia od komunikacji ogólnej (korytarza) o odporności ogniowej EI30, do pomieszczenia węzła ciepłowniczego - EI60, pozostałe fabrycznie wykończone z wypełnieniem na tzw. plaster miodu; w drzwiach zamontowane zamki patentowe - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; przy drzwiach odbojniki zabezpieczające ściany przed obiciem; o) malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi zmywalnymi - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; p) montaż systemowych ścianek ustępowych z laminatu z drzwiami; r) montaż wewnętrznych parapetów z granitu szlifowanego o grubości 3 cm wystających ok. 5 cm poza lico ściany; s) montaż kratek wentylacyjnych bez żaluzji o wymiarach 14x21 cm. 3. Parter: a) wykucie z muru drzwi wewnętrznych; b) rozbiórka ścianek drewnianych w pomieszczeniu sekretariatu; c) rozbiórka wykładzin podłogowych rulonowych oraz okładzin ściennych i posadzkowych z płytek ceramicznych wraz z warstwami podposadzkowymi (płyty wiórowe, płyty pilśniowe, podłogi z desek oraz zasypki podłogowe); d) przestawienie ścianek działowych w wc z uzupełnieniem tynków; e) wykonanie warstwy wyrównawczej podposadzkowej z zaprawy cementowej o grubości 7 cm zbrojonej matami zbrojeniowymi z drutu o grubości 3 mm o oczkach 15/15 cm; f) wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm pod wykładziny rulonowe; g) wykonanie posadzek z płytek gresowych lakierowanych antypoślizgowych oraz okładzin ściennych z płytek w pomieszczeniach sanitarnych - wzory i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; h) wykonane posadzek rulonowych obiektowych 2-barwnych wraz z cokolikami wywiniętymi na ściany na wysokość 10 cm (sale lekcyjne z zapleczem, sekretariat, pokój dyrektora) - wzory i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; i) zeskrobanie starej farby i zmycie tynków wewnętrznych, zagruntowanie oraz wykonanie gładzi gipsowych 2-warstwowych (bez sufitów i lamperii); j) wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej mocowanej do spodu belek stropowych; k) wykonanie okładziny z płyt GKF o grubości 15 mm 2-warstwowo w systemie danej firmy w celu uzyskania odporności ogniowej REI60 wraz z obudową kanałów wentylacji nawiewno-wywiewnej; l) montaż wewnętrznych parapetów z granitu szlifowanego o grubości 3 cm wystających ok. 5 cm poza lico ściany; ł) montaż kratek wentylacyjnych bez żaluzji o wymiarach 14x21 cm; m) malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi zmywalnymi - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; n) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej fabrycznie wykończonej drzwi oddzielające poszczególne pomieszczenia od komunikacji ogólnej (klatki schodowej) w klasie odporności ogniowej EI30, pozostałe fabrycznie wykończone z wypełnieniem na tzw. plaster miodu; w drzwiach zamontowane zamki patentowe; w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych - zamki łazienkowe oraz otwory nawiewne o łącznym przekroju min. 200 cm2 - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; przy drzwiach odbojniki zabezpieczające ściany przed obiciem; 4. I piętro: a) wykucie z muru drzwi wewnętrznych; b) rozbiórka wykładzin podłogowych rulonowych wraz z warstwami podposadzkowymi (płyty wiórowe, płyty pilśniowe, podłogi z desek oraz zasypki podłogowe); c) wykonanie izolacji z wełny mineralnej o grubości 20 cm pomiędzy belkami stropowymi; d) montaż płyt OSB 2x12,5 mm na pióro i wpust mijankowo o 1/3 szerokości płyty; e) wykonanie ścianki działowej dla wydzielenia pomieszczenia dla personelu w systemie EI30; f) wykonane posadzek rulonowych obiektowych 2-barwnych wraz z cokolikami wywiniętymi na ściany na wysokość 10 cm (sale lekcyjne, pomieszczenie personelu) - wzory i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; g) wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w pomieszczeniu personelu (fartuch przy umywalce 1,20x1,50 m - wzory i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym); h) zeskrobanie starej farby i zmycie tynków wewnętrznych, zagruntowanie oraz wykonanie gładzi gipsowych 2-warstwowych (bez sufitów i lamperii); i) wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej mocowanej do spodu belek stropowych; j) wykonanie okładziny z płyt GKF o grubości 15 mm 2-warstwowo w systemie danej firmy w celu uzyskania odporności ogniowej REI60 wraz z obudową kanałów wentylacji nawiewno-wywiewnej; k) montaż wewnętrznych parapetów z granitu szlifowanego o grubości 3 cm wystających ok. 5 cm poza lico ściany; l) montaż kratek wentylacyjnych bez żaluzji o wymiarach 14x21 cm; ł) malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi zmywalnymi - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; m) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej fabrycznie wykończonej drzwi oddzielające poszczególne pomieszczenia od komunikacji ogólnej (klatki schodowej) w klasie odporności ogniowej EI30; w drzwiach zamontowane zamki patentowe - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; przy drzwiach odbojniki zabezpieczające ściany przed obiciem; 5. Poddasze: a) wykucie z muru drzwi wewnętrznych; b) rozbiórka podsufitki z desek tynkowanych; c) rozbiórka wykładzin podłogowych rulonowych wraz z warstwami podposadzkowymi (płyty wiórowe, płyty pilśniowe, podłogi z desek oraz zasypki podłogowe); d) wymurowanie w części rozebranego komina z wyprowadzeniem ponad dach wraz z uzupełnieniem tynków i wykonaniem czapki kominowej betonowej zbrojonej; e) wykonanie izolacji z wełny mineralnej o grubości 20 cm pomiędzy belkami stropowymi; f) uzupełnienie konstrukcji stropu nad nowoprojektowanym pokojem nauczycielskim z drewna impregnowanego; g) montaż płyt OSB 2x12,5 mm na pióro i wpust mijankowo na 1/3 szerokości płyty; h) wykonanie ścianek działowych dla wydzielenia pokoju nauczycielskiego i w-c z izolacją akustyczną z wełny mineralnej; i) wykonane posadzek rulonowych obiektowych 2-barwnych wraz z cokolikami wywiniętymi na ściany na wysokość 10 cm (sale lekcyjne, pomieszczenie komputerowe, biblioteka, pokój nauczycielski i pomieszczenie pomocnicze) - wzory i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; j) wykonanie posadzki i okładziny ściennej (do wysokości 2,05 m) z płytek ceramicznych w pomieszczeniu wc - wzory i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; k) zeskrobanie starej farby i zmycie tynków wewnętrznych, zagruntowanie oraz wykonanie gładzi gipsowych 2-warstwowych (bez sufitów i lamperii); l) wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej mocowanej do spodu belek stropowych; ł) wykonanie zabudowy sufitów z płyt GKF o grubości 15 mm 2-warstwowo w systemie danej firmy w celu uzyskania odporności ogniowej REI60 wraz z obudową kanałów wentylacji nawiewno-wywiewnej; m) montaż wewnętrznych parapetów z granitu szlifowanego o grubości 3 cm wystających ok. 5 cm poza lico ściany; n) malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi zmywalnymi oraz lamperii farbą olejną z 2-krotnym szpachlowaniem (pomieszczenie biblioteki, nr 6, 7 oraz nr 3) - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; o) wykonanie lamperii z tynku mozaikowego na bazie żywicy - pomieszczenie nr 4; p) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej fabrycznie wykończonej drzwi oddzielające poszczególne pomieszczenia od komunikacji ogólnej (klatki schodowej) w klasie odporności ogniowej EI30; w drzwiach zamontowane zamki patentowe - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; przy drzwiach odbojniki zabezpieczające ściany przed obiciem; r) montaż ścianki szklonej o odporności ogniowej EI60; s) montaż schodków opuszczanych o wymiarach 60x80 cm w klasie odporności ogniowej EI30; 6. Klatka schodowa: a) skucie cokolików na podestach i biegach schodowych; b) demontaż balustrad schodowych i pochwytów; c) usunięcie lamperii z farby olejnej; d) zeskrobanie starej farby i zmycie tynków wewnętrznych, zagruntowanie oraz wykonanie gładzi gipsowych 2-warstwowych (bez lamperii), rozbiórka podsufitki z desek tynkowanych; e) wyszpałdowanie podstopnic schodów wewnętrznych; f) wykonanie posadzek oraz okładzin stopni schodowych wraz z wykonaniem cokolików wys. 10 cm z płytek gresowych lakierowanych antypoślizgowych - wzory i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; g) wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej mocowanej do spodu belek stropowych; h) wykonanie okładziny z płyt GKF o grubości 15 mm 2-warstwowo w systemie danej firmy w celu uzyskania odporności ogniowej REI60 wraz z obudową kanałów wentylacji nawiewno-wywiewnej; i) montaż wewnętrznych parapetów z granitu szlifowanego o grubości 3 cm wystających ok. 5 cm poza lico ściany; j) malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi zmywalnymi - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; k) wykonanie lamperii do wysokości 150 cm (mierząc od poziomu posadek i stopni schodowych) z tynku mozaikowego na bazie żywicy (całość klatki schodowej) - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; l) wykonanie otworu w stropie i montaż klapy dymowej jednoskrzydłowej o podstawie prostej wysokości 0,70 m o wymiarach 100x230 cm z owiewkami i dyszą; ł) montaż balustrad schodowych z rur ze stali nierdzewnej o wysokości 110 cm z zamontowanymi zabezpieczeniami uniemożliwiającymi zjeżdżanie po balustradzie (kulki o średnicy 25 mm mocowane do pochwytu co ok. 150 cm - wg załączników Nr 1 i Nr 2); montaż pochwytów z rury nierdzewnej - schody wewnętrzne wejściowe oraz zejście do części podpiwniczenia; m) wywiezienie gruzu z rozbieranych elementów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z kosztami składowania materiałów rozbiórkowych; n) montaż gaśnic typu ABC o ładunku 4 kg na każde 50 m2 powierzchni pożarowej budynku zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi Zl oraz 4 kg na każde 300 m2 powierzchni zakwalifikowanej do kategorii PM; o) montaż oznakowania urządzeń p.pożarowych oraz dróg ewakuacyjnych. 7. Roboty dociepleniowe ścian, przegród zewnętrznych i posadzki na gruncie: a) docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie z zastosowaniem styropianu wodoodpornego XPS grubości 10 cm o współczynniku ?=0,031 W/mK wraz z robotami towarzyszącymi rozbiórka istniejącego utwardzenia z płyt chodnikowych betonowych i kostki betonowej, wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych przy budynku do poziomu fundamentów, oczyszczenie istniejącego podłoża ścian, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej poprzez 3-krotne posmarowanie roztworem bitumicznym na zimno, założenie folii kubełkowej, wykonanie zasypki piaskowej zagęszczanej warstwowo do stopnia Is=0,95, odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych; b) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku tzw. metodą lekką z przygotowaniem podłoża z zastosowaniem styropianu EPS 70 o grubości 14 cm (w ościeżach okiennych grubości 3 cm) o współczynniku ?=0,031 W/mK z zastosowaniem narożników ochronnych - kolorystyka elewacji (kolory niestandardowe wielobarwne w kolorach intensywnych do zaakceptowania przez Zamawiającego); wyprawa elewacyjna typu kornik o granulacji 2 mm z gotowej masy akrylowej; do wysokości 2,0 m od poziomu terenu należy zastosować dodatkową warstwę siatki zbrojącej; obowiązkowo należy zastosować listwę startową na cokole budynku montaż i demontaż rusztowań oraz ogrodzenie tymczasowe terenu, na którym będą prowadzone roboty i składowane materiały uporządkowanie przyległego terenu po zakończeniu robót - wyrównanie i obsianie trawą parkową; c) docieplenie posadzek na gruncie w podpiwniczeniu z zastosowaniem styropianu podposadzkowego XPS 100 o grubości 5 cm wraz z robotami towarzyszącymi wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii izolacyjnej o grubości min. 0,2 mm oraz wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej o grubości 70 mm z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego; d) docieplenie stropu tarasu metodą BSO z zastosowaniem styropianu EPS 70 o grubości 18 cm z wykonaniem tynku cienkowarstwowego z gotowej masy akrylowej; e) docieplenie stropu nad poddaszem, a w tym rozbiórka istniejącej podłogi drewnianej, usunięcie zasypki-polepy, demontaż podsufitki z desek otynkowanych, uzupełnienie drewnianej konstrukcji stropu na zaprojektowanymi pomieszczeniami poddasza, wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej o grubości 25 cm (15+10), założenie folii paroizolacyjnej od spodu stropu, wykonanie sufitu z płyt GKF 2x15 mm na ruszcie metalowym w systemie danej firmy o odporności ogniowej REI60, wykonanie podłogi na poddaszu z płyty OSB o grubości 25 mm; f) docieplenie dachu istniejących i projektowanych pomieszczeń poddasza - rozbiórka istniejącej podsufitki z desek tynkowanych, wykonanie docieplenia dachu nad pomieszczeniami poddasza wełną mineralną o grubości 30 cm, zabudowa skosów poddasza 2 płytą GKF o grubości 15 mm w systemie REI60; g) docieplenie stropodachu lukarn - rozbiórka deskowania dachu lukarn, rozbiórka podsufitki z desek tynkowanych, montaż folii paroizolacyjnej oraz zabudowa sufitów 2 płytą GKF o grubości 15 mm w systemie REI60, wykonanie docieplenia z wełny mineralnej o grubości 26 cm, wykonanie deskowania dachów z płyt OSB o grubości 22 mm, montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki, wykonanie pokrycia 1 x papa bitumiczna oraz 2 x papa termozgrzewalna (papa wierzchniego krycia o grubości min. 5 mm modyfikowana SBS z wkładką zbrojącą min. 1200g/m2). 8. Wymiana stolarki okiennej: a) wymiana istniejącej stolarki okiennej PCV na nowe okna z profili PCV w kolorze białym; okna uchylno-rozwieralne o współczynniku U?0,9 w/m2K z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowanymi; mechanizmy uchyłu skrzydeł okiennych dostępne z poziomu podłogi; b) montaż podokienników wewnętrznych z konglomeratu pełnego o grubości 2 cm, szerokości ok. 30 cm wystające 3 cm poza lico ścian - wzór i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym; c) montaż okien połaciowych o wymiarach 78x148 cm o współczynniku U?0,9 w/m2K. 9. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej: a) wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych z profili PVC wzmocnionych o współczynniku U?1,3 w/m2K z samozamykaczami; w każdych drzwiach zamontowane 2 zamki patentowe, zamiast klamek uchwyty trójkątne; b) wymiana drzwi tarasowych z profili PVC o współczynniku U?0,9 w/m2K; uchylno-rozwieralnych. 10. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania: a) demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych wraz z grzejnikami żeliwnymi członowymi oraz płytowymi wraz z wywiezieniem zdemontowanych materiałów do punktu złomowania; b) montaż instalacji centralnego ogrzewania natynkowo z rur stalowych ocynkowanych łączonych na zaprasowane łączniki; c) montaż grzejników stalowych płytowych z zaworami termostatycznymi (wbudowanymi zaworami lub domontowanymi do grzejników wraz z głowicami termostaycznymi); d) montaż w pomieszczeniach piwnicznych otulin termoizolacyjnych z okładziną aluminiowa oraz samoprzylepną zakładką; e) dokonanie prób, sprawdzeń z dokonaniem regulacji potwierdzonych stosownymi protokołami; Całość instalacji należy wykonać zgodnie z projektem instalacji centralnego ogrzewania. 11. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej: a) demontaż istniejącej instalacji wodociągowej z rur stalowych wraz z demontażem osprzętu sanitarnego oraz wywiezieniem zdemontowanych materiałów do punktu złomowania; b) demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej z rur żeliwnych i PVC wraz z demontażem osprzętu sanitarnego oraz wywiezieniem zdemontowanych materiałów do punktu utylizacji; c) montaż instalacji wodociągowej z rur miedzianych łączonych przez lutowanie w bruzdach instalacyjnych i otulinach termoizolacyjnych odpowiedniej grubości; d) montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC łączonych na uszczelki pod posadzką piwnicy i w bruzdach ściennych z wyprowadzeniem ponad dach zakończonej kominkami wentylacyjnymi; e) montaż osprzętu i wyposażenia sanitarnego wodno-kanalizacyjnego, w tym zawór antyskażeniowy I gatunku; f) sprawdzenie, usprawnienie i spięcie istniejącej instalacji solarnej i zasobnika ciepłej wody użytkowej z nowo wykonaną instalacją wodociągową; g) dokonanie prób, sprawdzeń potwierdzonych stosownymi protokołami, w tym próba szczelności, ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja instalacji oraz badanie wody. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z projektem instalacji wodno-kanalizacyjnej. 12. Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej: a) wykonanie przekuć przez stropy i ściany; b) montaż centrali nawiewno-wywiewnej przedstawionej w projekcie budowlanym lub o parametrach równoważnych; c) montaż przewodów kanałowych instalacji typu SPIRO instalacji z wraz z osprzętem; d) wykonanie izolacji z wełny szklanej z płaszczem z folii aluminiowej; e) montaż wentylatorów łazienkowych sprzężonych z wyłącznikiem oświetlenia; f) montaż wentylatora dachowego o wydajności 500 m3/h; g) zabudowa kanałów wentylacyjnych 2-warstwowa z płyt GKF o grubości 2x15 mm w systemie EI60; h) montaż odcinającej klapy p.pożarowej z topikiem na przejściu instalacji nawiewno-wywiewnej przez przegrody oddzielenia pożarowego pomieszczeń o różnej klasyfikacji pożarowej; i) na poziomie stropów co 2 kondygnacje szachty instalacyjne należy zabezpieczyć poprzez przegrody poziome odpowiadające klasyfikacji pożarowej danego stropu; przepusty o średnicy powyżej 0,04 m w ścianach i stropach nie będących elementami oddzielenia pożarowego pomieszczeń, dla których jest wymagana odpowiednia klasa odporności pożarowej REI lub EI powinny mieć odpowiednią dla danej przegrody klasę odporności ogniowej tych przegród wykonanie zabezpieczeń należy potwierdzić wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy, bądź pisemnym stosownym oświadczeniem kierownika budowy; j) uruchomienie, wyregulowanie działania całego systemu instalacji nawiewno-wywiewnej potwierdzone stosownym protokołem. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym instalacji nawiewno- wywiewnej. 13. Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej: a) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z osprzętem; b) wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej w obiekcie wraz z montażem osprzętu, która obejmuje instalację zasilenia gniazd i odbiorników elektrycznych, instalację oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację oddymiania klatki schodowej, instalację odgromową wraz z wykonaniem uziomu otokowego. Instalacja odgromowa winna być wykonana z pręta ocynkowanego O8 mm oraz bednarki ocynkowanej; na zwodach pionowych złącza kontrolne; Po wykonaniu instalacji należy sporządzić dokumentację powykonawczą (pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej oraz badanie natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach i przy urządzeniach p.poż. - protokoły z pomiarów, sprawdzeń działania urządzeń i osprzętu p. pożarowego). 14. Roboty towarzyszące: a) obsadzenie ściany zachodniej budynku pnączami samoczepnymi (bluszcz pospolity "Białystok") w pojemnikach C-3 o wysokości roślin 100-120 cm, rozstaw roślin - co 50 cm; b) modernizacja instalacji c.w.u. poprzez zamontowanie dodatkowego zestawu solarnego w oparciu o odpowiedni podgrzewacz biwalentny oraz pozostałe niezbędne elementy instalacji wraz z wykonaniem koniecznych rozprowadzeń c.w.u. i włączeniem do istniejącej instalacji solarnej z dokonaniem próby działania całego zestawu solarnego; b) wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gaśnice w ilości min. 2 kg na 50 m2, piktogramy oznaczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych, lokalizacji gaśnic oraz kierunków otwierania drzwi itp. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne należy dostarczyć Zamawiającemu). Roboty objęte umową należy wykonać zgodnie m.in. z: ? projektami budowlanymi, ? szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, ? ekspertyzą techniczną przeciwpożarową, ? opisem przedmiotu zamówienia, określonym w tej specyfikacji, oraz ? ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r poz. 1332 z późn. zm.), ? ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r poz. 1570, z późn. zm.), ? rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r poz. 2285) oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ? wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający udostępnia przedmiary robót budowlanych i instalacyjnych jako element pomocniczy. Uwagi: Przed złożeniem oferty można zapoznać się z obiektem objętym przedmiotem zamówienia w celu sporządzenia należnej wyceny. Wszystkie nazwy własne podane zarówno w opisach rysunków jak i na rysunkach projektów oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przedmiarach należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych. Parametry techniczno-eksploatacyjne zastosowanych urządzeń powinny być co najmniej takie, jak pokazanych na rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymiary urządzeń i ich połączeń muszą być zgodne z podanymi na rysunkach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach.

II.5) Główny kod CPV

45214210-5

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCena60,00Gwarancja40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

2018-05-01

lub zakończenia

2018-08-25

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: ? wykonanie co najmniej jednej podobnej roboty w zakresie budowy/przebudowy/remontu budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego o kubaturze nie mniejszej niż 1.500,00 m3. W przypadku wykazania przez Wykonawcę większej ilości robót, Zamawiający w celu dokonania oceny spełnienia w/w warunku będzie brał pod uwagę tylko ilość robót wymaganych przez Zamawiającego. Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. ? że będzie dysponował: ? kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (lub równoważne), ? kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub równoważne), ? kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub równoważne). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi wykazać, że będzie dysponować osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania ? robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (lub równoważne), ? robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub równoważne), ? robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub równoważne), w kraju siedziby lub zamieszkania, jeśli takie obowiązują w danym kraju. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły "spełnia - nie spełnia".

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 6.7.2a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).W/w dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.10 siwz stosuje się. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej nie dotyczy. b) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: ? wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, ? wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 19.500,00 zł (słownie złotych dziewiętnaście tysięcy pięćset 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nie

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia właściwej dla przetargu, o którym mowa w niniejszej umowie, tj w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 1. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie w § 3 ust. 2 ze względu na: a) brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub b) działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do wykonania zamówienia) lub c) wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane). 3. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 2 - termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż czas trwania przeszkody. 4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych. 6. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 7; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 uPzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 7. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 6 pkt 3. 8. Zamawiający dopuszcza zaistnienie innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 9. W szczególności zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych. 10. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-26

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Namysłów codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.