Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Modernizacja boiska bocznego w Zespole Obiektów Sportowych

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Modernizacja boiska bocznego w Zespole Obiektów Sportowych Zwierzyniec przy ul 11 Listopada 28 w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515660-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Regon 20074317200000

ulica ul Włókiennicza

Numer domu 4

Numer mieszkania

Kod pocztowy 15465

Miejscowość Białystok

Województwo podlaskie

Państwo Polska

Numer telefonu 85 665 28 78

e-mail adabrowska@bosir.bialystok.pl

Fax 85 665 28 71

Adres strony internetowej (URL) www.miejskoaktywni.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

samorządowy zakład budżetowy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.miejskoaktywni.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

w formie pisemnej

Adres

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul Włókiennicza 4, 15-465 Białystok (sekretariat - pok. 201, I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Modernizacja boiska bocznego w Zespole Obiektów Sportowych Zwierzyniec przy ul 11 Listopada 28 w Białymstoku

Numer referencyjny

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - montażowych związanych z modernizacją boiska bocznego w Zespole Obiektów Sportowych Zwierzyniec przy ul 11 Listopada 28 w Białymstoku, wykonane zgodnie z ofertą wykonawcy, opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową i SIWZ. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Etap I - wykonanie wyszczególnionych niżej głównych grup robót: a) rozbiórki elementów istniejącej bieżni tartanowej wraz z utylizacją, b) rozbiórki elementów podbudowy, c) rozbiórkę elementów lekkoatletycznych m.in. stanowiska do dysku i młota, skoczni w dal, d) wykonanie nowej podbudowy, e) wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej z wykładziny kauczukowej, f) wykonanie rzutni do rzutu dyskiem i młotem, g) wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, h) wykonanie skoczni do skoku w dal, zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, postanowieniami zawartymi w treści umowy, decyzją o pozwoleniu na budowę. 2) Etap II dotyczy uzyskania na koszt Wykonawcy i dostarczenia nw. dokumentów: a) Raportu pomiarowego" potwierdzającego parametry wbudowanych urządzeń (bieżni, skoczni, rzutni) i ich zgodność z przepisami IAAF, sporządzonej przez uprawnionego geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie 4 - geodezyjna obsługa inwestycji, b) badań odbiorczych podstawowych parametrów wykonanej nawierzchni syntetycznej, potwierdzających prawidłowość położenia nawierzchni przez wykonawcę (niewystępowania nierówności i niedoskonałości, prawidłowości odwodnienia) i zgodność jej parametrów (grubość, wskaźnik amortyzacji siły, wskaźnik odkształcenia pionowego, wytrzymałość na rozciąganie i tarcie), zgodnie z wytycznymi określonymi w opracowaniu "Nawierzchnie syntetyczne - wymagania techniczne PZLA", wykonanych przez specjalistyczne laboratorium akredytowane przez IAAF lub Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub Instytut Sportu, tzw. badania obiektowe, zgodnie z metodyką i zakresem ustalonym przez IAAF oraz zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02, c) w imieniu Zamawiającego, świadectwa PZLA dla obiektu rozgrzewkowego. UWAGA Zamawiający odstępuje w ramach niniejszego zamówienia od wykonania instalacji teletechnicznej do monitoringu, kablowych linii oświetleniowych wraz z słupami oświetleniowymi oraz wewnętrznej linii zasilającej wraz z szafką zasilająco sterującą. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia. 5. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności: 1) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń, w tym warunków technicznych obsługi urządzeń, zasad eksploatacji i instrukcji postępowania w razie awarii; 2) zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy na własny koszt; 3) odtworzenie nawierzchni trawiastej boiska bocznego w technologii trawy z rolki w przypadku jej uszkodzenia w trakcie robót budowlanych (Zamawiający wymaga, aby murawa była gotowa do użytkowania najpóźniej w dniu zgłoszenia etapu I do odbioru); 4) umożliwienie wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz innym upoważnionym przez Zamawiającego podmiotom; 5) przygotowanie jako element dokumentacji powykonawczej "Zbiorczego zestawienia wymaganych w okresie gwarancji - przeglądów i serwisów zastosowanych urządzeń" z szczegółowym określeniem zakresu poszczególnych przeglądów i terminów ich wykonania; 6) zorganizowanie terenu budowy własnym staraniem i zapewnienie ochrony mienia; 7) ponoszenie kosztów zużytej podczas wykonywania robót energii elektrycznej (rozliczenie za zużycie prądu przez Wykonawcę nastąpi na podstawie wskazań założonego przez Wykonawcę podlicznika prądu); 8) przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, zawierającego ceny poszczególnych czynników produkcji w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; 9) przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu finansowo-rzeczowego (na lub wg zał. nr 10 do SIWZ) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; 10) właściwe utrzymanie dojść i dojazdów tymczasowych; 11) zapewnienie bezpiecznych wejść do obiektu; 12) uzyskanie (w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego - chodnika, jezdni itp.) we własnym zakresie (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) stosownego zezwolenia od Zarządu Dróg Miejskich oraz spełnienie wszystkich wymogów ustanowionych przez ten organ oraz ponoszenie kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji umowy, a także opłat wynikających z niedopełnienia warunków zajęcia; 13) uzyskanie, przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, na własny koszt, pozytywnych odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego instytucje określone w polskim ustawodawstwie (np. Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej); 14) przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego po zakończeniu robót budowlanych, w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu umowy, kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, DTR, protokołami prób, geodezyjną mapą powykonawczą itp.) odbieranych prac i robót z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji, z podziałem na branże i spisem treści każdego tomu; 6. Zamawiający - stosownie do art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy - wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r poz. 1666 z późn. zm.) 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - wykonywanie czynności w zakresie robót branży budowlanej; 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób - w terminie do dnia przekazania placu budowy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności, wskazane w pkt 1, zawierający imię i nazwisko tych osób oraz rodzaj wykonywanych czynności (na lub według załącznika nr 9 do SIWZ); w przypadku zmiany osób zatrudnionych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany będzie przedstawić aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób (na lub według załącznika nr 9 do SIWZ); niezłożenie wykazu lub niedotrzymanie terminu rozumiane będzie jako niedopełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę; 3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, wskazanych w art. 29 ust. 3a ustawy - Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia poprzez weryfikację, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę lub podwykonawcę, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogów; 4) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, wskazanych w art. 29 ust. 3a ustawy - Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, w wysokości określonej w umowie. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej wskazane zostały normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 9. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy. 10. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji umowy oraz sposób realizacji zamówienia został określony w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 11. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Zespołu Obiektów Sportowych - Panem Bohdanem Kapanajko, tel. nr 603 691 106

II.5) Główny kod CPV

45112720-8

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-10-16

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

w celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca winien wykazać się a) dysponowaniem osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r poz. 290) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej - z podaniem informacji na temat jej kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą (na lub według załącznika nr 4 do SIWZ), b) doświadczeniem w zrealizowaniu, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o wartości min. 400 000,00 zł brutto, na którym zainstalowano nawierzchnię syntetyczną kauczukową, który uzyskał certyfikat IAAF lub Świadectwo PZLA, składający się co najmniej z bieżni o długości 80 m, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do rzutu młotem i dyskiem (na lub według załącznika nr 5 do SIWZ)

Tak

Informacje dodatkowe

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach mających na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie według średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie nie obowiązującej w dniu opublikowania ww. ogłoszenia, Zamawiający przeliczy wartość na złote polskie według średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć: 1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub według załącznika nr 4 do SIWZ); 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (na lub według załącznika nr 5 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

4. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 1) certyfikat IAAF (Produkt Certificate) dla oferowanej nawierzchni; 2) kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację IAAF potwierdzający wartości parametrów technicznych oferowanej nawierzchni wydanym w celu uzyskania certyfikatu (Product Certificate); 3) kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, określającą gwarancję i zawierającą technologię wykonania oferowanej nawierzchni; 4) aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny z terenu Unii Europejskiej; 5) autoryzację producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy (oferenta) na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji, udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię; 6) raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonanego przez niezależne autoryzowane laboratorium potwierdzające nieprzekroczenie przez nawierzchnię maksymalnych zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-6:2014; 7) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 cm x 10 cm z oznaczeniem producenta i rodzaju oferowanego produktu.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

ETAP SKŁADANIA OFERT W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca składa do oferty: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne Wykonawcy, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy - (na lub według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ). Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania - (na lub według załącznika nr 3 do SIWZ). 2. Dokumenty, a w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - (na lub według załącznika nr 7 do SIWZ) - jeżeli dotyczy. Zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w pkt 2, powinno określać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 22a ust 3 ustawy, Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - na podstawie § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - (na lub według załącznika nr 6 do SIWZ). Zgodnie z art. 24 ust. 11, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Informacje na temat dokumentów w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz uczestników konsorcjum): 1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne - w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, należy dołączyć do oferty; pełnomocnictwo powinno w szczególności: a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie, b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia; 2) dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; 3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem; 4) zamawiający może żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie; 5) wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę" w miejscu "firma i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 12.000,00 PLN. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 2 ppkt 2 - 5 winno w swojej treści wymieniać wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 66 1240 1154 1111 0010 4861 9083, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać Wadium - Modernizacja boiska bocznego w Zespole Obiektów Sportowych Zwierzyniec przy ul 11 Listopada 28 w Białymstoku. Jeśli w imieniu Wykonawcy wpłaty wadium dokonuje inny podmiot z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu zostało ono wpłacone. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w sekretariacie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul Włókiennicza 4 (oryginał) do upływu terminu składania ofert (data i godzina wskazana w rozdz. XVI pkt 1, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które do upływu oznaczonego terminu składania ofert (data i godzina wskazana w rozdz. XVI pkt 1 znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIII. Wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 359 z późn. zm.) 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego. 4. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (na podstawie protokółu odbioru końcowego). Pozostałe 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: a) wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, b) wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego, c) wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu, d) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp., e) konieczności przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, f) wystąpienie warunków uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, g) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca lub Zamawiający nie jest odpowiedzialny, h) siły wyższej, i) zmiany obowiązujących przepisów prawa; 2) zmiany materiałów koniecznych do wykonywania robót pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego lub wynikająca z niedostępności na rynku tych materiałów spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku; 3) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub robót dodatkowych w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa; 4) zmniejszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach; 5) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 3. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5 dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. W przypadku zmiany wynagrodzenia w okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 2 - 4 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 i 3, jest zgoda na jej dokonanie wyrażona przez obie strony oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu, z zastrzeżeniem ust. 1

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-27

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Białystok codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.