Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Modernizacja dróg gminnych w ramach Fund

Gmina Mrocza

Modernizacja dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Data utworzenia: 2019-12-30T11:13:47.41

Data publikacji: 2019-12-30T11:48:35.27

Nazwa zamawiającego: Gmina Mrocza

Ulica: Plac 1 Maja

Numer domu: 20

Numer mieszkania:

REGON: 92350889000000

Miejscowość: Mrocza

Kod pocztowy: 89-115

Państwo: Polska

Województwo: kujawsko-pomorskie

Telefon: 52 386 74 10

Fax: 52 385 62 41

E-mail: urzad@mrocza.pl

Biuletyn: 510282511-N-2019

Pozycja: 510282511-N-2019

Strona WWW: www.mrocza.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 622157-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Modernizacja dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Numer referencyjny: SSZ.271.3.20.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie: modernizacji dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Część I: Rozbudowa drogi gminnej nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej nr 090170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy ul. Zielona - Inwestycja wykonywana będzie na działkach: dz. 566/6, 611/5, 634/ 635/ 603 obr. Mrocza, gm. Mrocza. Zakresem objęto branżowe roboty drogowe związane z: - robotami rozbiórkowymi nawierzchni istniejącej kolidującej z projektowanym układem drogowym; - wykonaniem robót ziemnych (korytowaniem); - wzmocnienie podłoża pod nawierzchnie drogowe; - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej; - odwodnienie ulicy (kanalizacja deszczowa) - robotami wykończeniowymi. Łączna długość ulicy – 0,36 km. Przebudowa ulicy rozpoczyna się na skrzyżowaniu z ul. Łąkową, koniec na skrzyżowaniu z ul. Bocianowo. Cały przebieg ulicy zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym ulicy Zielonej. Na całej długości należy wykonać jezdnię szerokości 5,0 m. Od ul. Łąkowej do km 0+195 planuje się wybudowanie chodnika po stronie Zachodniej ulicy. Na dalszej długości (do ul. Bocianowo), ulica będzie funkcjonować jako pieszojezdnia. Ponadto w miejscach istniejących zjazdów indywidualnych należy wykonać nawierzchnię utwardzoną od krawędzi jezdni do granicy działki w skosach 1:1 (typ bramowy). Szerokości nawiązują do bram wjazdowych i wynoszą 3,5 – 5,0 m. Konstrukcja nawierzchni - krawężniki, oporniki ustawione zostaną na ławach betonowych z oporem C12/15. Nawierzchnia ulicy: - Kostka betonowa „T” - 8 cm; - Podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm; - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm; - Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C3/4 - 15 cm. Razem grubość 47 cm. Nawierzchnia na zjazdach: - Kostka betonowa czerwona „cegiełka” - 8 cm; - Podsypka piaskowo cementowa 1:4 - 4 cm; - Podbudowa betonowa C12/15 - 15 cm; - Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 - 15 cm. Razem grubość 42 cm. Nawierzchnia na chodnikach: - Kostka betonowa szara „cegiełka” - 8 cm; - Podsypka piaskowo cementowa 1:4 - 4 cm; - Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 - 15 cm. Razem grubość 27 cm. Z uwagi na występowanie gruntów słabonośnych w podłożu projektuje się wybranie tej warstwy do głębokości 2,0 m ppt. Na wybrane podłoże przewiduje się ułożenie warstwy gruzu betonowego z recyklingu 2/63 mm grub. 30 cm. Należy warstwę zagęścić aż do osiągnięcia stabilności. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: - Jezdnia – kostka betonowa szara 1906 m2; - Chodniki 180 m2; - Zjazdy do posesji 179 m2. Razem powierzchnia objęta przebudową 2265 m2. Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wód deszczowych: Wody opadowe z drogi ulicy Zielonej zostaną odprowadzone zgodnie z warunkami technicznymi do istniejącej studni kanalizacji deszczowej przy skrzyżowaniu z ul. Łąkową na dz. nr 386/2. Przebieg kanalizacji deszczowej został naniesiony na planie sytuacyjno – wysokościowym z dostosowaniem do istniejącego uzbrojenia pod – i nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych odległości i wymogów instytucji uzgadniających oraz na podstawie szczegółowych rozwiązań zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji deszczowej winna być wytyczona przez uprawnione służby geodezyjne. Wytyczenia dokonać w oparciu o naniesione domiary punktów charakterystycznych (studzienek). Trasa kanalizacji deszczowej winna być wytyczona przez uprawnione służby geodezyjne. Wytyczenia dokonać w oparciu o naniesione domiary punktów charakterystycznych (studzienek). Kanalizację deszczową wykonać w systemie grawitacyjnym z rur litych ?315x9,2mm PVC–U SN8 SDR34, ?200x5,9mm PVC–U SN8 SDR34 Przykrycie projektowanych kanałów kanalizacji deszczowej min. 1,0 m. Studzienki wyposażyć również w żeliwne stopnie włazowe. W ścianach studzienek na odpowiedniej wysokości, należy fabrycznie osadzić przejścia szczelne lub króćce połączeniowe dla rur PVC o odpowiednich średnicach. Włączenia projektowanych kanałów deszczowych do istniejących studni kanalizacyjnych wykonać za pomocą wiertnicy (zabrania się rozkuwania kanału metodami tradycyjnymi). Ulica Zielona obecnie posiada nawierzchnię z bruku kamiennego. Początek rozbudowywanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Bocianowo, koniec na skrzyżowaniu z ul. Łąkową. Na całej długości zaprojektowano jezdnię szerokości 5,0m.Od km 0+195 do ul. Łąkowej planuje się wybudowanie chodnika po stronie zachodniej ulicy. Na dalszej długości ulica będzie funkcjonować jako pieszojezdnia. ul. Łąkowa - prawie na całej długości jest utwardzona, posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego, jednak stopień zniszczenia nawierzchni jest znaczny. Obecnie jezdnia ma szerokość ok. 5,5 - 6,0 m. Ulica posiada pochylenie poprzeczne daszkowe i jednostronne. W wielu miejscach nie jest ono normatywne i nie zapewnia odpowiedniego spływu wód powierzchniowych. Odcinek objęty rozbudową obejmuje teren od skrzyżowania z ul. T. Kościuszki aż za skrzyżowanie prowadzące do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W części istniejącej nawierzchni bitumicznej planuje się wykonanie remontu z jednoczesnym jej wzmocnieniem. Projekt techniczny obejmuje częściowe sfrezowanie istniejącej konstrukcji, ułożenie warstwy profilowej i ścieralnej z betonu asfaltowego ramach rozbudowy ul. Łąkowej planuje się wybudowanie parkingów na pojazdy osobowe. Łącznie wybudowanych zostanie 17 miejsc postojowych (w tym 2 stanowiska dla pojazdu osoby niepełnosprawnej). Koszt wykonania parkingu ujęto we wniosku o dofinansowanie jako koszt niekwalifikowany. Nawierzchnia ulicy Łąkowej po rozbudowie zostanie odwodniona poprzez wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres prac: - ul. Łąkowa – 4.000 m2 nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 664 m2 chodników i zjazdów, 738 m2 parkingu(koszt niekwalifikowany) - ul. Zielona – 1.906 m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej, 359 m2 chodników i zjazdów, W ramach zadania rozbudowie zostanie poddane jedno skrzyżowanie, natomiast przebudowie ulegną dwa skrzyżowania. Zakresem objęto branżowe roboty drogowe związane z: - robotami rozbiórkowymi elementów nawierzchni drogowych kolidującymi z projektowanym układem drogowym; · wykonaniem robót ziemnych; - wzmocnieniem podłoża pod nawierzchnie drogowe; - ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej; - sfrezowaniem warstwy betonu asfaltowego w miejscu nawierzchni istniejącej; - ułożeniem warstwy profilowej o gr. min. 3 cm na nawierzchni istniejącej; - ułożeniem warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni; - wykonaniem parkingów z kostki betonowej; - wykonaniem chodników z kostki betonowej; - wykonaniem zjazdów na posesje z kostki betonowej na podbudowie betonowej; - odwodnieniem ulicy; - robotami wykończeniowymi. Część II: Przebudowa drogi gminnej 090727C - ul. Śluzowej (km 0+009,40 do km 0+170,80) w Mroczy Początek odcinka podlegającego przebudowie znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Wodną, natomiast koniec na Rynku. W ramach zadania należy częściowo sfrezować istniejącą nawierzchnię, ułożyć warstwę profilową i ścieralną z betonu asfaltowego. Sfrezowanie powinno wystąpić w miejscach, gdzie przekrój poprzeczny ulicy nie jest normatywny. Głębokość frezowania powinna być zmienna i nie przekraczać w większości 4 cm. Przebudowywana ulica będzie miała przekrój poprzeczny o spadku jednostronnym w miejscu, gdzie szerokość jezdni wynosi 3,5m i daszkowy na pozostałej długości. W ramach zadania należy wykonać następujący zakres prac: - 702 m2 nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; - 116 m2 chodników i zjazdów; - 292 m2 pobocza utwardzonego w formie opaski. Zadanie przewiduje wymianę krawężników, nawierzchni chodników i zjazdów. Nie przewiduje się odzysku materiałów. Wzdłuż obu krawędzi jezdni należy ustawić krawężnik najazdowy wystający 2 cm ponad jezdnię ulicy. Szerokość jezdni po przebudowie zasadniczo nie zmieni się i wyniesie 3,5-5,0m. Spadek poprzeczny – jednostronny i daszkowy 2%. Spadek podłużny dostosowany do istniejącego terenu wyniesie 0d 0,-4,7%. Przebudowa ul. Śluzowej w całości mieści się w pasie drogowym ulicy. Nawierzchnie zjazdów i chodników należy wykonać na istniejącej szerokości i na długości pomiędzy krawężnikiem jezdni i granicą działki. Remont nawierzchni nie spowoduje przebudowy żadnych sieci. Regulacji wysokościowej należy jedynie poddać pokrywy urządzeń sieciowych zlokalizowanych w strefie robót. Roboty ziemne (wymiana gruntu) należy wykonać na chodnikach i zjazdach. Projektowana przebudowa nie spowoduje zmiany w organizacji ruchu drogowego. Ul. Śluzowa jest jednokierunkowa, od ul. Wodnej do Rynku. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Część III: Przebudowa drogi gminnej nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu - Gmina Mrocza W ramach zadania należy wykonać: roboty rozbiórkowe nawierzchni wjazdów, przebudowę istniejących przepustów pod wjazdami, regulację istniejącego rowu, regulacje wysokościowe urządzeń infrastruktury podziemnej, roboty wykończeniowe. Teren objęty przebudową to pas drogowy drogi gminnej o zmiennej szerokości w zakresie 14-17 m. Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię brukową i bitumiczną o szerokości 3,5 m, obustronne rowy, oznakowanie pionowe na skrzyżowaniach. Przebudową objęta jest jezdnia o szerokości 5,0 m na odcinku 0+008,5 – 1+026,5. Początek przebudowywanej trasy nawiązuje do istniejącego zjazdu – granica drogi gminnej – koniec - krawędź drogi powiatowej. W ramach prac wykonać należy lewostronne poszerzenie istniejącej brukowej jezdni do szerokości 5,0 m, pobocza nieutwardzone o szerokości 1.0 m. Istniejące wjazdy oraz istniejące przepusty pod nimi należy poddać remontowi na długości – projektowana krawędź jezdni – granica pasa drogowego. Należy wykonać wjazdy o szerokości – 4,5 m. Odwodnienie - zachowany zostaje istniejący system odwodnienia drogi. Powstałą powierzchnię należy odwodnić poprzez pochylenie poprzeczne i podłużne – powierzchniowo do zaprojektowanych trójkątnych rowów przydrożnych ( skarpy 1:1,5 ) lub na przyległy teren zielony pasa drogowego. W ramach prac należy udrożnić istniejący system odprowadzający wody opadowe z rowów na końcu trasy. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: - jezdnia – beton asfaltowy 5 152 m2; - zjazdy do posesji 954 m2; - przepusty – 290 mb. Część IV: Rozbudowa drogi gminnej nr 0907296C(km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy Początek przebudowywanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki, koniec za skrzyżowaniem z ul. Śluzową. W ramach zadania należy dokonać całkowitej rozbiórki nawierzchni istniejących w granicach nowego pasa drogowego. W wyniku nowego zagospodarowania terenu granice pasa drogowego ulegną zmianie. Po wykonaniu prac powstanie ul. Wodna o przekroju ulicznym. Jezdnia będzie miała nowy przebieg umożliwiający wybudowanie miejsc postojowych. Włączenie do ul. Kościuszki będzie przebiegało prostopadle do jej osi. Wzdłuż ulicy należy wybudować parkingi w ilości 30 stanowisk. Ponadto do wszystkich działek, sąsiadujących z ulicą Wodną, należy wykonać zjazdy indywidualne. Przy zjeździe do straży pożarnej szerokość zjazdu będzie dowiązana do istniejących wyjazdów z budynku. W ramach zadania należy wykonać chodniki na części ulicy, głównie w części południowej od ul. Kościuszki do ul. Śluzowej oraz w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki. Ponieważ za skrzyżowaniem z ul. Śluzową obecnie wykonana jest droga dojazdowa, częściowo zostanie ona rozebrana, a jej włączenie należy wykonać w rejonie istniejącej trafostacji zgodnie z projektem zagospodarowania. Po przebudowie powstanie przekrój uliczny poprzeczny o spadku dwustronnym (daszkowym) i szerokości jezdni 6,5 m. Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki. Regulacji wysokościowej należy poddać pokrywy i włazy urządzeń sieciowych zlokalizowanych w strefie robót. Roboty ziemne (wymiana gruntu) wystąpią pod wszystkimi nawierzchniami. Przebudowa nie spowoduje zasadniczych zmian w organizacji ruchu drogowego. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Po przebudowie na całej długości ulicy powstanie przekrój uliczny. Szerokość jezdni wynosić będzie 6,5 m. Miejsca postojowe należy wykonać o wymiarach 2,5x5,0 m, a zjazdy do posesji szerokości 4,0 – 4,5 m. Chodniki 2,0-3,0m. Szerokość drogi dojazdowej w rejonie skrzyżowania z ul. Wodną, 3,5 m. Ulica po przebudowie będzie miała spadek poprzeczny dwustronny 2%. Podlegający przebudowie odcinek drogi składa się z odcinków prostych oraz dwóch łuków poziomych o promieniach 50 i 100 m. W ramach zadania należy wykonać 1097 m2 nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 482 m2 chodników i zjazdów, 498 m2 miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogi bezpośrednio przylegających do rozbudowywanej ulicy wodnej. W związku z rozbudową ul. Wodnej w Mroczy, należy przebudować kolidujące odcinki kanalizacji kablowej Netia S.A. oraz słupa telefonicznego Orange Polska S.A. poza obszar projektowanej jezdni. Należy przebudować kolidujące odcinki kanalizacji kablowej 5-otworowej i 1-otworowej w rejonie przeznaczonego do rozbudowy skrzyżowania ulic Wodna i Kościuszki w Mroczy. Na trasie kanalizacji kablowej należy wybudować studnie kablowe typu SKR-1 (dla kanalizacji 1-otworowej) oraz SKR-2 (dla kanalizacji 2-otworowej). Kanalizację kablową należy wybudować na głębokości 0,6÷0,8m względem projektowanej rzędnej nawierzchni, w miarę możliwości z zachowaniem normatywnych odległości od pozostałych urządzeń uzbrojenia terenu. W ramach zadania należy przebudować poza obszar projektowanej jezdni słup telefoniczny zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Wodnej i Kościuszki. W nowej lokalizacji należy wybudować słup żelbetowy o długości 7,0m. Dodatkowo w pasie drogowym ul. Wodnej należy wybudować 2 słupy żelbetowe. Nowo wybudowane uzbrojenie telekomunikacyjne należy zinwentaryzować geodezyjnie. Istniejący kabel SN-15kV i istniejące kable nn-0,4kV w rejonie istniejącej stacji transformatorowej „Mrocza Miasto” nr 40279 kolidują z projektowaną nową geometrią ulicy Wodnej. Istniejący kabel SN-15kV typu 3×YHAKXS 1×1202 relacji słup linii napowietrznej SN-15kV nr 104/21/3/2 - stacja transformatorowa „Mrocza Miasto” nr 40279 na kolidującym odcinku należy przebudować. Część V: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsieczynek W ramach planowanego remontu nawierzchnia drogi gminnej 090125C zostanie wyposażona w nawierzchnię bitumiczną wraz obustronnymi poboczami utwardzonymi. W ramach remontu przewiduje się: - remont nawierzchni drogi gminnej na nawierzchnię bitumiczną; - remont poboczy na pobocza utwardzone kruszywem łamanym; - remont zjazdów; - regulację rowów przydrożnych. Celem remontu jest poprawa jakości nawierzchni. Długość remontowanej drogi wynosi 0,575 km. Teren, na którym zlokalizowano remont jest zagospodarowany przez jezdnię z kruszywa, pobocza gruntowe oraz rowy przydrożne. Z analizy wykonanych badań podłoża gruntowego wynika, że na terenie istnieją proste warunki gruntowe. Konstrukcja istniejącej nawierzchni - W wyniku przeprowadzonych badań nawierzchni stwierdzono następującą budowę drogi - Odwiert 1, km 0+400 oś: - 10 cm – kruszywo wapienne z domieszką cegieł, kamieni oraz gruzu betonowego; - 3 cm – piasek średni zagliniony; - 22 cm – szlaka z kruszywem wapiennym; - 70 cm – piasek pylasty; - Glina w stanie twardoplastycznym. Sumaryczna grubość konstrukcji: 35 cm umocnienia na piasku pylastym. Odwiert 2, km 1+200 str. P: - 8 cm - kruszywo wapienne z domieszką cegieł, kamieni oraz gruzu betonowego; - 10 cm – szlaka z kruszywem wapiennym i cegłami; - 7 cm – kruszywo łamane wapienne. Urządzenia uzbrojenia terenu - Na terenie inwestycji występuje nieznacznie rozbudowa sieć infrastruktury technicznej: - sieć wodociągowa; - urządzenia energetyczne – w postaci linii napowietrznej; - sieć teletechniczna. W ramach remontu zaplanowano wyposażenie jezdni w nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 m oraz obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m. Zaplanowano również wyposażenie wszystkich zjazdów z drogi w nawierzchnię bitumiczną o szerokości dostosowanej do szerokości istniejących zjazdów. Parametry techniczne: - Szerokość jezdni: 5,00 m; - Szerokość poboczy: 0,75 m; ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU: - remontowana jezdnia: 2.878 m2; - remontowane pobocza: 936 m2; - remontowane zjazdy: 172 m2; RAZEM: 3.986 m2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: Konstrukcja remontowanej jezdni: - warstwa ścieralna AC11S - gr. 4 cm ; - warstwa wiążąca AC16W - gr. 4 cm; - warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/31,5 mm - gr. śr. 9 cm; Łącznie: gr. śr. 17 cm. Konstrukcja remontowanych zjazdów: - warstwa ścieralna AC11S - gr. 4 cm; - warstwa wiążąca AC16W - gr. 4 cm; - podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm - gr. 15 cm; Łącznie: gr. 23 cm. Konstrukcja remontowanych poboczy: - warstwa kruszywa 0/31,5 mm - gr. 10 cm; Łącznie: gr. 10 cm. Teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony prawnej. Roboty ziemne polegają na zdjęciu wykonaniu koryta pod poszerzenia oraz zjazdy. Podłoże gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności G1 i zagęszczać zagęszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego wskaźnika zagęszczenia I s = 1,00. Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Rozwiązania wysokościowe - Rzędne terenu zaprojektowano w nawiązaniu do terenu sąsiedniego oraz w sposób zapewniający powiązanie terenu z drogą oraz powierzchniowy spływ wód. Odwodnienie terenu - Odwodnienie terenu odbywać się będzie powierzchniowo. Ilość wód pochodzących z odwodnienia nie ulegnie zmianie. OCHRONA ŚRODOWISKA - Inwestycja nie ingeruje w istniejący drzewostan i nie wymaga przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. UWAGI I ZALECENIA OGÓLNE: - Projekt zagospodarowania wykonano na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 opracowanej przez uprawnionego geodetę; - Wszystkie roboty budowlane winny być wykonane pod nadzorem kierownika budowy. Użyte materiały budowlane winny odpowiadać normom dopuszczającym je do stosowania w budownictwie, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, zezwolenia; - Podłoże gruntowe zagęszczać zagęszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00; - Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom uzbrojenia podziemnego; - W trakcie wykonywania robót ziemnych sprawdzać zgodność uzbrojenia z trasą określoną na mapie do celów projektowych; - Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami; - Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i ppoż; - Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401); - Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne; - Wszelkie zmiany, w odniesieniu do dokumentacji należy bezwzględnie przedstawić do uzgodnienia projektantowi. Część VI: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczynek W ramach planowanego remontu nawierzchnia drogi gminnej 090125C zostanie wyposażona w nawierzchnię bitumiczną wraz obustronnymi poboczami utwardzonymi. W ramach remontu przewiduje się: - remont nawierzchni drogi gminnej na nawierzchnię bitumiczną; - remont poboczy na pobocza utwardzone kruszywem łamanym; - remont zjazdów; - regulację rowów przydrożnych. Celem remontu jest poprawa jakości nawierzchni. Długość remontowanej drogi wynosi 0,988 km. Teren, na którym zlokalizowano remont jest zagospodarowany przez jezdnię z kruszywa, pobocza gruntowe oraz rowy przydrożne. W wyniku przeprowadzonych badań nawierzchni stwierdzono następującą budowę drogi: Odwiert 1. km 0+400 oś: - 10 cm - kruszywo wapienne z domieszką cegieł, kamieni oraz gruzu betonowego; - 3 cm - piasek średni zagliniony; - 22 cm - szlaka z kruszywem wapiennym; - 70 cm - piasek pylasty; - Glina w stanie twardoplastycznym. Sumaryczna grubość konstrukcji: 35 cm umocnienia na piasku pylastym. Odwiert 2, km 1+200 str. P: - 8 cm - kruszywo wapienne z domieszką cegieł, kamieni oraz gruzu betonowego; - 10 cm - szlaka z kruszywem wapiennym i cegłami; - 7 cm - kruszywo łamane wapienne; Urządzenia uzbrojenia terenu - Na terenie inwestycji występuje nieznacznie rozbudowa sieć infrastruktury technicznej: - sieć wodociągowa; - urządzenia energetyczne - w postaci linii napowietrznej; - sieć teletechniczna. W ramach remontu zaplanowano wyposażenie jezdni w nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 m oraz obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m. Zaplanowano również wyposażenie wszystkich zjazdów z drogi w nawierzchnię bitumiczną o szerokości dostosowanej do szerokości istniejących zjazdów. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU: - remontowana jezdnia: 4.941 m2; - remontowane pobocza: 1.312 m2; - remontowane zjazdy: llOm2; RAZEM: 6.363 m2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: Konstrukcja remontowanej jezdni: - warstwa ścieralna AC 11S - gr. 4 cm; - warstwa wiążąca AC16W - gr. 4 cm; - warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/31,5 mm - gr. śr. 9 cm; Łącznie: gr. śr. 17 cm. Konstrukcja remontowanych zjazdów: - warstwa ścieralna AC 11S - gr. 4 cm; - warstwa wiążąca AC16W - gr. 4 cm; - podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm - gr. 15 cm; Łącznie: gr. 23 cm. Konstrukcja remontowanych poboczy: - warstwa kruszywa 0/31,5 mm - gr. 10 cm; Łącznie: gr. 10 cm. Teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony prawnej. Roboty ziemne - polegają na zdjęciu wykonaniu koryta pod poszerzenia oraz zjazdy. Podłoże gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności G1 i zagęszczać zagęszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Rozwiązania wysokościowe - Rzędne terenu zaprojektowano w nawiązaniu do terenu sąsiedniego oraz w sposób zapewniający powiązanie terenu z drogą oraz powierzchniowy spływ wód. Odwodnienie terenu - odbywać się będzie powierzchniowo. Ilość wód pochodzących z odwodnienia nie ulegnie zmianie. Inwestycja nie ingeruje w istniejący drzewostan i nie wymaga przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. UWAGI I ZALECENIA OGÓLNE: - Projekt zagospodarowania wykonano na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 opracowanej przez uprawnionego geodetę; - Wszystkie roboty budowlane winny być wykonane pod nadzorem kierownika budowy. Użyte materiały budowlane winny odpowiadać normom dopuszczającym je do stosowania w budownictwie, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, zezwolenia; - Podłoże gruntowe zagęszczać zagęszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00; - Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom uzbrojenia podziemnego; - W trakcie wykonywania robót ziemnych sprawdzać zgodność uzbrojenia z trasą określoną na mapie do celów projektowych; - Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami; - Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i ppoż; - Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401); - Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne; - Wszelkie zmiany, w odniesieniu do dokumentacji należy bezwzględnie przedstawić do uzgodnienia projektantowi. Wykonanie robót budowlanych: Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). UWAGA: Celem ułatwienia przygotowania oferty przetargowej, Zamawiający (pomocniczo), jako załącznik do SIWZ, załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Zwraca się uwagę, że dokument ten, ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu kodeksu pracy – co dotyczy tzw. pracowników fizycznych, wymóg nie dotyczy np. osób kierujących budową) osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z SIWZ, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane: - z ułożeniem kostki betonowej, - z obsługą rozściełacza, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 kp. 2) Wykonawca składa wykaz osób (zgodny z Załącznikiem nr 9 do SIWZ), o których mowa w pkt 1) wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni od podpisania umowy, ale przed przystąpieniem do wykonywania robót. 3) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w pkt 2). Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 4) Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w pkt 2) nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę tego wykazu do wiadomości Zamawiającego). 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w pkt 2). 6) Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 2), jeżeli Zamawiający o to wystąpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania

CPN główny przedmiot: 45233220-7Mrocza Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.