Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka w

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach Łosice, Raków, Węgrów i Pasikurowice w podziale na 4 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552462-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Regon: 93193481600000

ulica: ul. Kościuszki

Numer domu: 131

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 50440

Miejscowość: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48 71 72 21 700

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

Fax: +48 71 72 21 706

Adres strony internetowej (URL): https://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie pocztą, kurierem lub osobiście

Adres:

ul. T. Kościuszki 131, 55-440 Wrocław, Wydział Obsługi na parterze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach Łosice, Raków, Węgrów i Pasikurowice w podziale na 4 zadania

Numer referencyjny:

SP.ZP.272.25.2018.II.DT

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach Łosice, Raków, Węgrów i Pasikurowice w podziale na 4 zadania: ZADANIE 1 - "Modernizacja drogi powiatowej nr 1912D na odcinku długości ok. 1,86 km od skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice przez m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą nr 1913D, gmina Długołęka". Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1912D na odcinku ok.1,860km, od skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice przez m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą nr 1913D (z drogą Dobroszów Oleśnicki - Szczodre). Remont wykonany będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym ( w obrębie Łosic na dz. 60dr i dz. 61dr, obrębu Dąbrowica na dz. 64dr, 68/4dr i 68/1 dr oraz obrębu Dobroszów Oleśnicki na dz. 378dr i 377dr). (w zał. mapa lokalizacyjna) Wykonane prace modernizacji drogi nr 1912D prowadzić będzie do przywrócenia nośności istniejącej nawierzchni, jej zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a tym samym do polepszenia stanu technicznego, podniesienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz walorów funkcjonalno-użytkowych drogi. Zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym drogi nr 1912D. ZAKRES ROBÓT: 1) wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych, 2) roboty ziemne i wywóz urobku, 3) profilowanie i zagęszczenie koryta, 4) wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa o gr. do 20 cm, 5) frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł.od 4 cm do 7cm, 6) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z masy mineralno asfaltowej w ilości 75kg/m2 (o gr.3 cm), 7) oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową istniejących warstw bitumicznych, 8) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno asfaltowej o gr. 4 cm, 9) rozbiórka i ponowne ułożenie kostki betonowej oraz obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem - jak dla robót chodnikowych z kostki betonowej, 10) utwardzenie poboczy i zjazdów frezem/kruszywem kamiennym, 11) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, 12) wykonanie oznakowania pionowego, 13) sprzątanie terenu budowy. Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej. ZADANIE 2 - "Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 1,51km od skrzyżowania z drogą nr 1919D w m. Raków do zjazdu do lasu (dz,520Ls i 330/1) za mostem na rzece Oleśniczka - na ciągu drogi w kierunku miejscowości Borowa , gmina Długołęka." Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 1,41km od skrzyżowania z drogą nr 1919D w m. Raków do zjazdu do lasu ( na dz,520Ls i 330/1) za mostem na rzece Oleśniczka - na ciągu drogi w kierunku miejscowości Borowa . Remont wykonany będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym ( w obrębie Rakowa na dz. 416dr, dz. 382/2dr i dz. 381/1dr, obrębu Borowa na dz. 333dr) (w zał. mapa lokalizacyjna). Wykonane prace modernizacji drogi nr 1921D prowadzić będzie do przywrócenia nośności istniejącej nawierzchni, do zabezpieczenia konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a tym samym polepszenia stanu technicznego oraz walorów funkcjonalno-użytkowych drogi. ZAKRES ROBÓT: a) wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych b) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją gruntu - korytowanie na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy z kruszywa/ frezem, c) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją gruntu - korytowanie zjazdów gruntowych pod utwardzenie ich kruszywem/ frezem, d) profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. 4 cm i technologiczne frezowanie na wjazdach i zjazdach bitumicznych o grubości 4cm, e) regulacja pionowa pokryw włazów studni kanalizacji sanitarnej, f) skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni (0,7kg/m2), g) ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu średnio 3cm ( 75 kg/m2), h) skropienieu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej ułożonej warstwy wiążąco-profilującej(0,5kg/m2), i) ułożenieu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm, j) utwardzenie poboczy gruntowych frezowuną oraz kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 10cm i szerokości od 1m do1,3m lokalnie 0,8m dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni, k) rozbiórka na istniejącym zjeździe i ponowne ułożenie kostki betonowej oraz krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem - jak dla robót na zjazdach z kostki betonowej l) utwardzenie zjazdów gruntowych frezowiną/kruszywem kamiennym o grubości 20cm, dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni, m) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego, n) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, o) wykonanie oznakowania pionowego - tymczasowa organizacja ruchu, p) sprzątanie terenu budowy. Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej. ZADANIE 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1472D na odcinku 1,2 km w m. Węgrów - od skrzyżowanie z drogą powiatową 1435D, gm. Długołęka Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1472D na odcinku 1,2 km, od skrzyżowania z drogą 1435D do zjazdu do miejscowości Skała. W pierwszej kolejności należy wykonać prace geodezyjne i wytyczyć zadanie w terenie ustalając granicę pasa drogowego. Na całym odcinku należy frezować nawierzchnie na średnią głębokość 8 cm, następnie wykonać warstwę profilującą z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Wszystkie zjazdy należy zmodernizować i dostosować wysokościowo do remontowanej jezdni. Zjazdy i dojścia gruntowe należy utwardzić kruszywem, zjazdy wykonane z mieszanki mineralno-asfaltowej należy sfrezować a następnie ułożyć warstwę wyrównująca i ścieralną tak aby stanowiły integralną część z drogą powiatową, zjazdy z kostki i płyt betonowych należy przebrukować. W obrębie inwestycji w sąsiedztwie działki nr 37/6 na długości 40 m istnieje obrzeże betonowe, które zostanie rozebrane. Zadanie obejmuje modernizację nawierzchni również na obiekcie mostowym. Modernizacji podlega również pobocze, które zostanie obniżone, wyprofilowane oraz wzmocnione frezowiną. ZAKRES ROBÓT: a) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, b) frezowanie istniejącej nawierzchni, c) ręczne rozebranie nawierzchni na moście, d) wykonanie warstwy wyrównującej nawierzchnię, e) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni, f) wzmocnienie zjazdów gruntowych, g) wykonanie zjazdów z mieszanki mineralnej, h) przebudowę istniejących zjazdów z kostki betonowej i płyt betonowych, i) korytowanie poboczy, j) uzupełnienie poboczy kruszywem, k) wzmocnienie poboczy frezowiną, l) montaż nowego oznakowania pionowego, m) wykonanie oznakowania poziomego, n) wywóz urobku. Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej. ZADANIE 4- Modernizacja drogi powiatowej nr 1910D na odcinku 1,7 km w m. Pasikurowice - ul. Energetyczna od skrzyżowania z drogą 1371D do wiaduktu nad drogą ekspresową nr S8, gm. Długołęka Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1910D (ul. Energetyczna) na odcinku 1,7 km od skrzyżowania z drogą 1371D do wiaduktu nad drogą ekspresową nr S8. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, utwardzenie pobocza oraz dostosowanie i wzmocnienie zjazdów z drogi. W pierwszej kolejności należy wykonać prace geodezyjne i wytyczyć zadanie w terenie ustalając granicę pasa drogowego. Na całym odcinku należy frezować nawierzchnie na średnią głębokość 8 cm, następnie wykonać warstwę profilującą z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu ok. 4 cm oraz warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Na całym odcinku drogi należy wykonać poszerzenie jezdni do szerokości 5 m. Zjazdy gruntowe należy utwardzić kruszywem, zjazdy z drogi do Zakładu Energetycznego wykonać w mieszance mineralno-asfaltowej. Zakłada się przebrukowanie zjazdów z kostki betonowej i płyt betonowych. Należy rozebrać istniejący bruk na szerokość wskazaną w terenie podnieść krawężnik od strony jezdni i wykonać ponowne zabrukowanie. Istniejące zjazdy bitumiczne zostaną wyremontowane poprzez wymianę nawierzchni mineralno - asfaltowej w obrębie pasa drogi nr 1910D oraz dopasowane wysokościowo do nowej nawierzchni jezdni. W ramach inwestycji zostanie rozebrane betonowe pobocze. Należy również uzupełnić pobocza kruszywem oraz wykonać utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną. Inwestycja ma na celu poprawę stanu nawierzchni co wpłynie na bezpieczeństwo i komfort jazdy pojazdów. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania na własny koszt projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i projektu organizacji ruchu docelowego, przedłożyć je do zatwierdzenia a następnie wprowadzić w terenie. W obrębie inwestycji znajduje się przejazd kolejowy pod zarządem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Przejazd kolejowy nie podlega remontowi. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania, przed przystąpieniem do robót, "Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu kolejowego w czasie wykonywania robót". ZAKRES ROBÓT: a) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, b) frezowanie istniejącej nawierzchni, c) rozebranie betonowego pobocza, d) wykonanie warstwy wyrównującej nawierzchnię, e) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni, f) wykonanie nowej konstrukcji drogi na poszerzeniach, g) wzmocnienie zjazdów gruntowych, h) przebudowa istniejących zjazdów z kostki betonowej i płyt betonowych, i) remont istniejących zjazdów bitumicznych, j) wykonanie korytowania poboczy, k) uzupełnienie utwardzenia poboczy kruszywem, l) wzmocnienie poboczy frezowiną, m) montaż nowego oznakowania pionowego, n) wykonanie oznakowania poziomego, o) wywóz gruzu, p) wywóz urobku, q) sprzątanie terenu budowy. Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej. Zamierzenia te mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

II.5) Główny kod CPV:

45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia70 65 65 70

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

ZADANIE 1 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1912D na odcinku długości ok. 1,86 km od skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice przez m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą nr 1913D, gmina Długołęka. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, które będzie polegało na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych co do zakresu z zakresem zamówienia podstawowego, tj.: a) wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych, b) roboty ziemne i wywóz urobku, c) profilowanie i zagęszczenie koryta, d) wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa, e) frezowanie nawierzchni bitumicznej, f) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z masy mineralno asfaltowej, g) oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową istniejących warstw bitumicznych, h) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno asfaltowej, i) rozbiórka i ponowne ułożenie kostki betonowej oraz obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem, j) utwardzenie poboczy, k) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, l) wykonanie oznakowania pionowego. m) sprzątanie terenu budowy. Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. ZADANIE 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 1,51km od skrzyżowania z drogą nr 1919D w m. Raków do zjazdu do lasu (dz,520Ls i 330/1) za mostem na rzece Oleśniczka - na ciągu drogi w kierunku miejscowości Borowa , gmina Długołęka. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, które będzie polegało na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych co do zakresu z zakresem zamówienia podstawowego, tj.: a) wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych b) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją gruntu c) profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i technologiczne frezowanie, d) regulacja pionowa pokryw włazów studni kanalizacji sanitarnej, e) skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni, f) ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej g) skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej ułożonej warstwy wiążąco-profilującej, h) ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, i) rozbiórka i ponowne ułożenie kostki betonowej oraz krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem, j) utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną oraz kruszywem , k) utwardzenie zjazdów gruntowych frezowiną/kruszywem kamiennym, l) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, m) wykonanie oznakowania pionowego - tymczasowa organizacja ruchu, n) sprzątanie terenu budowy. Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. ZADANIE 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1472D na odcinku 1,2 km w m. Węgrów -od skrzyżowanie z drogą powiatową 1435D, gm. Długołęka Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, które będzie polegało na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych co do zakresu z zakresem zamówienia podstawowego, tj.: a) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, b) frezowanie istniejącej nawierzchni, c) ręczne rozebranie nawierzchni na moście, d) wykonanie warstwy wyrównującej nawierzchnię, e) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni, f) wzmocnienie zjazdów gruntowych, g) wykonanie zjazdów z mieszanki mineralnej, h) przebudowę istniejących zjazdów z kostki betonowej i płyt betonowych, i) korytowanie poboczy, j) uzupełnienie poboczy kruszywem k) wzmocnienie poboczy frezowiną, l) montaż nowego oznakowania pionowego, m) wykonanie oznakowania poziomego, n) wywóz urobku. Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. ZADANIE 4 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1910D na odcinku 1,7 km w m. Pasikurowice - ul. Energetyczna od skrzyżowania z drogą 1371D do wiaduktu nad drogą ekspresową nr S8, gm. Długołęka Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, które będzie polegało na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych co do zakresu z zakresem zamówienia podstawowego, tj.: a) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, b) frezowanie istniejącej nawierzchni, c) wykonanie warstwy wyrównującej nawierzchnię, d) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni, e) wykonanie nowej konstrukcji drogi na poszerzeniach, f) wzmocnienie zjazdów gruntowych, g) przebudowa istniejących zjazdów z kostki betonowej i płyt betonowych, h) remont istniejących zjazdów bitumicznych, i) wykonanie korytowania poboczy, j) uzupełnienie utwardzenia poboczy kruszywem, k) wzmocnienie poboczy frezowiną, l) montaż nowego oznakowania pionowego, m) wykonanie oznakowania poziomego, n) wywóz urobku. Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. Zamawiający określa następujące warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu, które powinien spełniać: 1. Wykonawca ma być w dobrej kondycji finansowej i jego sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalać na zrealizowanie dodatkowego zamówienia z wolnej ręki w stopniu nie mniejszym niż dla zadania podstawowego. 2. Wykonawca ma posiadać zdolności techniczne i zawodowe do zrealizowania zamówienia z wolnej ręki w stopniu nie mniejszym niż dla zadania podstawowego . 3. Wykonawca ma dysponować, na czas określony umową, kadrą pracowniczą z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zamówienia z wolnej ręki, w tym co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi. Wykonawca oświadczeniem potwierdza spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych ewentualne zamówienie na roboty zostaną zlecane w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji umowy: Dla Zadania 1 - do 70 dni kalendarzowych od dnia zawraca umowy. Dla zadania 2 - do 65 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Dla zadania 2 - do 65 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Dla zadania 2 - do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: a) posiadają wiedzę, doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o łącznej powierzchni: dla Zadania 1 - min. 9.770 m2; dla Zadania 2 - min. 8.200m2; dla Zadania 3 - min. 6.000m2; dla Zadania 4 - min. 8.000m2. b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami drogowymi od momentu uzyskania uprawnień budowlanych.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 P.z.p. - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty b) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Propozycje treści wykazów o jakich mowa w pkt 8.7. 1) zostaną przekazane tylko Wykonawcy wzywanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć Załącznik nr 3.3 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Na Zadanie 1 - 10.100,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych 00/100). Na Zadanie 2 - 10.400,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych 00/100) Na Zadanie 3 - 8.400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100) Na Zadanie 4 - 13.600,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00przedłużenie terminu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający zastrzega możliwość zmian i uzupełnień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP, wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. Przewidywane zmiany postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, zostały zawarte w projektach umów, stanowiących załącznik 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-14

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Zadanie 2

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wrocław codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.