Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin Koloni

Miasto i Gmina Mordy

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552966-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto i Gmina Mordy

Regon: 71158245700000

ulica: ul. Kilińskiego

Numer domu: 9

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 08140

Miejscowość: Mordy

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 256 415 402

e-mail: ug_mordy@pro.onet.pl

Fax: 256 415 115

Adres strony internetowej (URL): http://umigmordy.bip.org.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://umigmordy.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://umigmordy.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją art. 10c Ustawy obowiązuje forma pisemna składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1113 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Forma pisemna obowiązuje na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

Adres:

Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy - Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia

Numer referencyjny:

IN.271.6.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia, położonej na działce nr ewid. 744 - obręb Czepielin-Kolonia, o długości 0,970 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Wyrównanie istniejącej podbudowy betonowej mieszanką z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm zagęszczaną mechanicznie - 194 m3; 2) Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m2 - 3880,00 m2; 3) Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym o średniej grubości 3 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca) - 291,00 t; 4) Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy przy użyciu emulsji 0,5 kg/m2 - 3880,00 m2; 5) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ogrubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) - 3880,00 m2. 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami robót stanowiącymi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 4. Wymienione w jakiejkolwiek części opisu przedmiotu zamówienia nazwy, marki wyrobów lub materiałów nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawcy mają prawo do zaoferowania innych wyrobów lub materiałów pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, co najmniej identycznych z parametrami wyrobu lub materiału wymienionego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ. Obowiązek udowodniania równoważności użytych materiałów, wyrobów itp. będzie spoczywał na Wykonawcy. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 6. Wykonawca ma obowiązek dysponować osobą kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. 7. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: roboty ogólnobudowlane, roboty drogowe, roboty brukarskie - pracownicy fizyczni, kierowcy, operatorzy maszyn i urządzeń (w tym walców, układarek, koparek, koparko - ładowarek, ładowarek, równiarek). 2) Zatrudnienie wskazanych osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu osób desygnowanych do realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego: imię, nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu - dla osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę powinien zawierać określenie podmiotu składającego ten wykaz wraz z datą jego złożenia oraz być podpisany przez osobę uprawnioną do jego złożenia w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wszyscy pracownicy Wykonawcy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, zamiast wykazu pracowników Wykonawca może złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie. 3) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie wyżej wymienionych osób. Postanowienia w tym zakresie zawarte są we wzorach umów stanowiących Załączniki nr 3a i 3b do SIWZ. 4) Dokumenty przedstawiane na wezwanie Zamawiającego powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), to jest w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5) Wyżej wymienione obowiązki dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności dotyczą także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 6) Z tytułu nie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt.1 czynności.

II.5) Główny kod CPV:

45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena60,00Termin płatności40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej: 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń i minimum 2 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65). W odniesieniu do obywateli państw Członkowskich Zamawiający wymaga, aby każda z wymienionych osób posiadała znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Tak

Informacje dodatkowe:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki mogą być spełnione przez partnerów łącznie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualny na dzień składania odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. Wymóg złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej nie dotyczy Wykonawców krajowych. Stosowny odpis w właściwego rejestru Zamawiający pobierze samodzielnie na podstawie informacji zawartych w druku oferty. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast powyższego dokumentu składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 Rozporządzenia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w Części V pkt 1.2 SIWZ Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe lub szczegółowe wskazujące zakres pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie odpisu potwierdzonego notarialnie. 2.Dowód wniesienia wadium. 3.W terminie wskazanym w art. 24 ust. 11 Ustawy (3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) Wykonawcy złożą oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 ze zm.).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustala wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące). 2. Wykonawca może wnieść wadium dowolnie w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 Ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawcy zobowiązani są wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: B.S. Łosice O/Mordy, nr: 75 8038 0007 0042 2756 2000 0050, z adnotacją: Wadium - IN.271.6.2018. 4. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, w przypadku wnoszenia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy, załączenia do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. Zamawiający prosi aby dokument gwarancyjny w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia nie był trwale spięty/zszyty z ofertą. 6. Dokument gwarancyjny wnoszony w formie gwarancji lub poręczenia: - winien jednoznacznie wymieniać przypadki bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty wniesionego wadium Zamawiającemu, na każde jego żądanie w przypadku wystąpienia udokumentowanych okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy; - w przypadku wnoszenia przez konsorcjum, winien wskazywać imiennie wszystkich członków konsorcjum biorących udział w postępowaniu, chyba że z innych dokumentów (upoważnienia dla lidera konsorcjum, umowy konsorcjum) jednoznacznie wynika, że wadium wnosi lider w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 7. Zwrotu wpłaconego wadium Wykonawcom Zamawiający dokona w trybie i na zasadach zapisanych w art. 46 Ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zgodnie z art. 144 ust 1 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku niżej wymienionym okoliczności: 1) Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od wykonawcy: a) nieprzewidziane klęski żywiołowe, niesprzyjające warunki atmosferyczne, b) następstwa działań administracyjnych (zatwierdzenie inwentaryzacji geodezyjnych, konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy), c) wstrzymanie robót przez zamawiającego, d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia o ilość dni, w których te warunki wystąpiły. Zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady) na przedłużony termin wykonania zamówienia, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy. 2) Zmiany osobowe: a) zmiana kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie wykonawcy przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy (kierownik budowy) - zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy i jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ po udokumentowaniu stosownych uprawnień i uzyskaniu zgody Zamawiającego; b) zmiana osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy - zmiana nie wymaga aneksu do umowy, dla dokonania zmiany niezbędne jest przedłożenie Zamawiającemu stosownych wykazów i uzyskania zgody Zamawiającego; c) W przypadku konieczności zmiany podwykonawcy na którego zdolność techniczną lub zawodową Wykonawca powoływał się przy spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zmiana ta może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu spełniania warunków zapisanych w Części V SIWZ (w zakresie w jakim Wykonawca korzystał z zasobów podmiotu trzeciego dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu) i przedłożeniu dokumentów wskazanych w Części VI SIWZ - zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana obowiązującej stawki VAT, b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. W przypadku ppkt 3a zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. W przypadku ppkt 3b zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych w umowie. W przypadku ppkt 3c zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których zamawiający rezygnuje. Powyższe zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie dyspozycji art. 144 ust.1 pkt 3-6 Ustawy. Ewentualne zmiany umowy zostaną dokonane z uwzględnieniem dyspozycji art. 144 ust 1a-1b, 1d i 1e Ustawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Mordy codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.