Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Modernizacja i rozbudowa zaplecza techni

Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo

Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo

Data utworzenia: 2019-12-30T10:12:22.153

Data publikacji: 2019-12-30T11:07:06.013

Nazwa zamawiającego: Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo

Ulica: Poznańska

Numer domu: 4

Numer mieszkania:

REGON: 53591300000000

Miejscowość: Kleszczewo

Kod pocztowy: 63-005

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Telefon: 061 8176017, 8176020, 8176033

Fax: 618 176 184

E-mail: urzad@kleszczewo.pl, a.zdobylak@kleszczewo.pl

Biuletyn: 510282392-N-2019

Pozycja: 510282392-N-2019

Strona WWW: www.kleszczewo.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 592167-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo

Numer referencyjny: ZP.271.14.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji i rozbudowie zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo. Prace budowlane obejmują m. in.: 1. Rozbiórkę obiektów Rozbiórka dotyczy istniejących dwóch budynków garażowych, budynku magazynowego, dwóch wiat, rampy zewnętrznej i trzech zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Zakładu Komunalnego w Kleszczewie. - budynek garażowy (budynek nr 5): Obiekt wykonany w technologii prefabrykowanej o konstrukcji słupowo ryglowej opartej na układzie stóp fundamentowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane na podbudowie betonowej. Dach w formie płyt korytkowych opartych na układzie ram żelbetowych przykryty papą. Powierzchnia zabudowy: 542,98m2,Kubatura: 2307,66 m3 - budynek garażowy (budynek nr 4) : Obiekt wykonany w technologii prefabrykowanej o konstrukcji słupowo-ryglowej opartej na układzie stóp fundamentowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej grubości 25cm. Dach dwuspadowy w formie płyt korytkowych opartych na układzie ram żelbetowych przykryty papą. Powierzchnia zabudowy: 376,48 m2, Kubatura: 2014,17 m3 - budynek magazynowy (budynek nr 9): Obiekt wykonany w tradycyjnej murowanej z pustaków. Dach jednospadowy przykryty papą. Brama drewniana dwuskrzydłowa, posadzki betonowe. Powierzchnia zabudowy: 15,28 m2, Kubatura: 42,78 m3 - Wiaty postojowej (nr 10 i 12): Obiekty wykonane w konstrukcji stalowej .Wiata nr 10: powierzchnia zabudowy: 57,07 m2 kubatura: 102,73 m3, wiata nr 12: powierzchnia zabudowy: 57,07 m2, kubatura: 102,73 m3 - Rampa zewnętrzna nr 12: Obiekt wykonany w konstrukcji żelbetowej. Wysokość: 1,20m, Długość: 12,35 m, Szerokość: 4,50 m. - zbiorniki na nieczystości ciekłe nr R13, R14, R15 Objętość zbiorników- ok. 2 m3, 5 m3 i 12 m3. Szczegółowy zakres prac i robót oraz opis zamówienia zawarty został w dokumentacji p.n.: „Projekt rozbiórki budynku garażowego nr 4, budynku garażowego nr 5, budynku magazynowego nr 9, wiaty nr 10, wiaty nr 12, rampy zewnętrznej nr 11, 3 zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie zakładu komunalnego w Kleszczewie”. 2. Modernizacja, przebudowa, budowa obiektów: ? przebudowa budynku warsztatowo-biurowego nr 1, ? budowa budynku 1 stanowiskowej myjni autobusowej z częścią warsztatowo-garażową i zapleczem socjalnym nr 2, ? przebudowa budynku garażowo-magazynowego nr 3, ? budowa budynku garażowego nr 4, ? budowa budynku garażowego nr 5, ? budowa wiaty magazynowej nr 6, ? remont budynku magazynowego nr 7, ? remont budynku nr 8 zaplecza myjni autobusowej zewnętrznej, ? budowa parkingu, ? budowa wiaty rowerowej, ? budowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych, Zaplanowane place magazynowe, place manewrowe i drogi wewnętrzne wykonane z kostki brukowej betonowej zg. z projektem budowlanym cz. drogowej. ? budowa ogrodzenia zewnętrznego, ? budowa oświetlenia zewnętrznego i instalacji niskoprądowej, ? budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ? budowa instalacji wentylacji mechanicznej i gazowej. 2.1. przebudowa budynku warsztatowo-biurowego nr 1: Zakres prac rozbiórkowych: - likwidacja istniejącego kanału naprawczego, - rozbiórka istniejącej posadzki betonowej w części warsztatowej, - demontaż istniejącej bramy stalowej uchylnej pomiędzy pomieszczeniami 1/1 i 1/4. Zakres prac budowlanych: - budowa nowych pomieszczeń: 1/5 pom. warsztatowe, 1/6 pom. magazynowania części podręcznych, 1/7 pom. na oleje silnikowe, - budowa nowego kanału naprawczego, - wykonanie nowej posadzki przemysłowej w części warsztatowej, - wykonanie nowej posadzki kanału naprawczego, - wyłożenie ścian kanału naprawczego płytkami gresowymi, - montaż słupka –odboju przemysłowego, - montaż bramy szybkobieżna, - montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, - malowanie ścian i sufitów części warsztatowej. Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji: - instalacji sprężonego powietrza, - instalacji wodociągowej i odprowadzenia ścieków sanitarnych z pomieszczenia warsztatowego, - instalacji odwodniającą posadzkę w pom. 1/1 i 1/4, - wymiany głównej, elektrycznej rozdzielnicy budynku, - wymiana instalacji nisko i silnoprądowej, - instalacja hydrantowa - instalacja oleju Dodatkowo prace budowlane dla budynku nr 1 obejmują: a) budowę instalacji wentylacji mechanicznej (Projekt instalacji wentylacji mechanicznej – budynek biurowo-warsztatowy) - Odciągi spalin- 4 szynowe odciągi spalin, po jednym dla każdego stanowiska serwisowego autobusów: Szyna wykonana z odlewu aluminiowego o przekroju 300 cm2 z torem jezdnym wózka odseparowany od kanału wyciągowego spalin. Minimalna długość jednej szyny aluminiowej stanowiącej monolit nie mniej niż 5 m. Dla każdego odciągu zastosowano wentylator promieniowy o wydajności 1200 m3/h i mocy N 1,1 kW. - Instalacja nawiewu do kanału naprawczego Ilość powietrza – 150 m3/h na 1m kanału. Efektywna długość kanału naprawczego L= 7,50m. Całkowita ilość powietrza do przewietrzania V= 1150 m3/h b) budowa instalacji fotowoltaicznej (Projekt instalacji fotowoltaicznej dla budynku Zakładu Komunalnego w Kleszczewie) Projektowana instalacja będzie składać się z 24 paneli fotowoltaicznych o mocy 280Wp. Panele należy połączyć w dwa obwody wykorzystując do tego przewody systemowe. c) termomodernizację ( projekt pn. Przebudowa budynku użyteczności publicznej) - Docieplenie ścian zewnętrznych: Zaprojektowane ze styropianu o grubości zgodnej z projektem. -Tynkowanie -Malowanie -docieplenie dachu -wymiana stolarki W ramach termomodernizacji budynku nr 1 (projekt „Przebudowa budynku użyteczności publicznej”) przewiduje się korektę przeszklenia w budynku warsztatowym według rysunku zamiennego o nazwie „Rysunek zamienny- stolarka okienna” 2.2. budowa budynku 1 stanowiskowej myjni autobusowej z częścią warsztatowo-garażową i zapleczem socjalnym nr 2 Projektowany budynek nr 2 - jednostanowiskowej myjni autobusowej z częścią warsztatowo-garażową i zapleczem socjalnym, jest budynkiem halowym jednokondygnacyjnym. Budynek, w konstrukcji stalowej o wymiarach 52,12 x 20,575 m, obudowany płytami warstwowymi elewacyjnymi. Budynek o maksymalnej wysokości 7,94m jest budynkiem niskim (N). Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 7o, pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Część zaplecza socjalnego dla kierowców, wykonana w technologii murowanej, przykryta stropem żelbetowym. Zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjnego budynku takie, jak: instalacja wod – kan, instalacja grzewcza, instalacja hydrantowa, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego, instalacja gazu, instalacje wentylacji mechanicznej, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, instalacje niskoprądowe, instalacja sprężonego powietrza, instalacja fotowoltaiczna, 2.3. przebudowa budynku garażowo-magazynowego nr 3 Zakres prac rozbiórkowych: - rozbiórka wiaty przyległej do ściany północnej, - rozbiórka wiaty przyległej do ściany wschodniej, - rozbiórka posadzki betonowej, - wyburzenie otworu w miejscu projektowanej bramy segmentowej i drzwi zewnętrznych, - skucie tynków wewnętrznych i zewnętrznych wymagających naprawy, - likwidacja zadaszenia stalowego nad wejściem głównym. Zakres prac budowlanych: - budowa nowego pomieszczenia: 3/5 pom. na agregat prądotwórczy, - wykonanie nowej posadzki betonowej, - wykonanie nowych tynków na ścianie północnej, - wykonanie nowego poszycia dachu z papy termozgrzewalnej na warstwie styropapy gr. 5 cm - montaż stolarki drzwiowej i bramy segmentowej, - malowanie ścian i sufitów, - montaż nowych obróbek blacharskich, - montaż rynien i rur spustowych, - wykonanie nowych tynków zewnętrznych. 2.4. budowa budynku garażowego nr 4, budowa wiaty magazynowej nr 6 Projektowany budynek nr 4 – budynek garażowy, parterowy przykryty dachem dwuspadowym. Ściany nośne z pustaków ceramicznych. Dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna na warstwie styropapy. W elewacji południowej zaprojektowano 9 bram wjazdowych segmentowych. Budynek nr 6 - projektowana wiata magazynowa na piasek z solą 2.5. budowa budynku garażowego nr 5 Projektowany budynek nr 5 – budynek garażowy, parterowy przykryty dachem dwuspadowym. Rdzenie i słupy monolityczne żelbetowe. Ściany nośne z pustaków ceramicznych. Konstrukcja dachu- w postaci wiązarów dachowych drewnianych. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna na warstwie styropapy. 2.6. remont budynku magazynowego nr 7 Zakres prac rozbiórkowych: - rozbiórka dystrybutora paliw, - rozbiórka zadaszenia stalowego, - rozbiórka posadzki betonowej, - likwidacja drzwi w elewacji północnej, - skucie tynków wewnętrznych wymagających naprawy. Zakres prac budowlanych: - wykonanie nowej posadzki betonowej, - wykonanie nowych tynków na ścianach, w miejscu wymagającym naprawy, - wykonanie nowego poszycia dachu z papy termozgrzewalnej na warstwie styropapy gr. 5cm, - malowanie ścian i sufitów, - montaż nowych obróbek blacharskich, - montaż rynny i rury spustowej, - wykonanie nowych tynków zewnętrznych. 2.7. remont budynku nr 8 zaplecza myjni autobusowej zewnętrznej Zakres prac rozbiórkowych: - rozbiórka posadzki betonowej, - skucie tynków wewnętrznych wymagających naprawy. Zakres prac budowlanych: - wykonanie nowej posadzki betonowej, - wykonanie nowych tynków na ścianach, w miejscu wymagającym naprawy, - wykonanie nowego poszycia dachu z papy termozgrzewalnej na warstwie styropapy gr. 5cm, - malowanie ścian i sufitów, - montaż nowych obróbek blacharskich, - wykonanie nowych tynków zewnętrznych. Kubatura obiektu: 85,50 m3 2.8. Prace drogowe -budowa parkingu, budowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych Projektuje się place manewrowe oraz jezdnie wewnętrzne utwardzone kostką betonową, miejsca postojowe, chodniki, opaskę z kruszywa wokół projektowanego budynku, plac utwardzony płytami betonowymi pochodzącymi z rozbiórki, drogę techniczną o nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych ażurowych, oznakowania wewnętrznej organizacji ruchu oraz tereny zielone. 2.9. budowa wiaty rowerowej 2.10. budowa ogrodzenia zewnętrznego 2.11. budowa oświetlenia zewnętrznego i instalacji niskoprądowej, obejmuje: ? instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego ? instalacja gniazd wtyczkowych ? instalacja oświetlenia drogi i miejsc postojowych ? ochrona od porażeń prądem elektrycznym ? instalacja okablowania strukturalnego ? instalacja systemu alarmowego (SSWiN) ? instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV) 2.12. budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - sieć wodociągowa - przebudowa węzła hydrantowego - przebudowa sieć kanalizacji sanitarnej - przyłącze i zewnętrzna kanalizacja deszczowa - zewnętrzna kanalizacja sanitarna - zewnętrzna instalacja wody 2.13. budowa instalacji wentylacji mechanicznej 3. Budowa stacji paliw ( projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego zakładu komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo tj. – II etap inwestycji – budowa stacji Paliw”) Prace obejmują wykonanie: - wykonanie płyty fundamentowej, - montaż zbiornika na paliwo – zbiornik o pojemności 20m2 ,jednokomorowy, dwupłaszczyznowy, - montaż konstrukcji stalowej zadaszenia stanowiska tankowania- wiata stalowa, - budowa instalacji kanalizacji deszczowej – zg. z projektem budowlanym branży instalacyjnej, - budowa instalacji elektrycznej – zg. z projektem budowlanym branży elektrycznej, - budowa instalacji stacji paliw – zg. z projektem technologii stacji paliw, - budowa płyty betonowej – stanowisko tankowania. 4. Teren opracowania obejmuje działki nr ewid: 15/81, 15/83, 15/10, 15/17, 15/19, 15/95, 15/47, 15/91 przy ul. Sportowej 3 w Kleszczewie – teren Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej od ul. Sportowej (zjazd A ) i zjazd od ul. Strażackiej (zjazd B). 5. Uwaga: Zamówienie nie obejmuje wykonania przyłącza elektroenergetycznego, o których mowa w pkt. 3.2. i 3.3 projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego zakładu komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo tj – I etap inwestycji; Tom I Zagospodarowanie terenu”. 6. Szczegółowy zakres prac i robót oraz opis zamówienia zawarty został w dokumentacji p.n.: - „Projekt rozbiórki budynku garażowego nr 4, budynku garażowego nr 5, budynku magazynowego nr 9, wiaty nr 10, wiaty nr 12, rampy zewnętrznej nr 11, 3 zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie zakładu komunalnego w Kleszczewie”. - Projekt budowlany i wykonawczy „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego zakładu komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo tj. – I etap inwestycji”. - Projekt budowlany zamienny „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego zakładu komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo tj. – I etap inwestycji”. - Projekt budowlany i wykonawczy „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego zakładu komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo tj. – II etap inwestycji – budowa stacji Paliw” - Projekt budowlany p.n. „Projekt instalacji wentylacji mechanicznej – budynek biurowo-warsztatowy”. - Projekt budowlany p.n. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej”, -Projekt instalacji fotowoltaicznej dla budynku Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Dołączone do projektów przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy, podstawę wyceny stanowi dokumentacja projektowa 7. Zamawiający zaznacza, że ze względu na funkcję oraz zadania Zakładu Komunalnego, Wykonawca przy organizacji robót budowlanych musi uwzględnić ciągłe funkcjonowanie Spółki m.in. umożliwić dostęp pracownikom oraz klientom do budynku nr 1, zapewnić wjazd i wyjazd autobusom i pozostałym sprzętom Zakładu, umożliwić dostęp do stacji uzdatniania wody. Dodatkowo należy zapewnić ciągłość działania stacji paliw i warsztatu. 8. W związku z powyższym, Zamawiający proponuje w pierwszej kolejności wybudować budynek nr 2 i stację paliw wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą przeniesienie warsztatu mechaników z budynku nr 1 do budynku nr 2 oraz istniejącej stacji paliw i myjki do nowowybudowanej stacji. Proponowane etapowanie prac przedstawia załącznik nr 11, zgodnie z którym: -1 etap prac obejmuje budowę budynku nr 2, stacji paliw, infrastruktury pomiędzy budynkami: nr 1, nr 2 i OSP oraz budowę placów, parkingu i dróg pomiędzy ww. budynkami oraz wjazdu „B”. -2 etap prac obejmuje przebudowę budynku nr 1 i nr 3, budowa pozostałej infrastruktury wokół budynku nr 1 oraz infrastruktury pomiędzy budynkami: nr 1, nr 3, nr 7 i nr 8 oraz budowę placów i dróg pomiędzy ww. budynkami wraz z wjazdem „A”. - 3 etap prac obejmuje wyburzenia budynku: nr 4, nr 5 i nr 9, budowa budynku nr 4 i 5, budowę infrastruktury wokół budynków nr 4 i nr 5, budowa placów, parkingu i dróg wokół ww. budynków, budowa wjazdu „C”.

CPN główny przedmiot: 45200000-9Kleszczewo Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.