Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Montaż urządzeń na sieci wodociągowej wraz z modernizacją

Gmina Świątniki Górne

Montaż urządzeń na sieci wodociągowej wraz z modernizacją pompowni wody "Gorzków" w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne - zadanie I

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552605-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Świątniki Górne

Regon: 35155549900000

ulica: ul. Bruchnalskiego

Numer domu: 36

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 32-040

Miejscowość: Świątniki Górne

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 12 270 40 30

e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl

Fax: 12 270 40 96

Adres strony internetowej (URL): www.swiatniki-gorne.pl

Adres profilu nabywcy: umig@swiatniki-gorne.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Montaż urządzeń na sieci wodociągowej wraz z modernizacją pompowni wody "Gorzków" w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne - zadanie I

Numer referencyjny:

IS.042.1.1.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Montaż urządzeń na sieci wodociągowej wraz z modernizacją pompowni wody "Gorzków" w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne - zadanie I". STAN ISTNIEJĄCY 1). Wodociąg PVC O315mm. Wodociąg PVC O315mm o długości około 4780 m łączy pompownię "Gorzków" ze zbiornikiem wody "Piasna Górka" o pojemności 1000m3. Woda w Gorzkowie pobierana jest przez pompownię "Gorzków" ze zbiornika magazynowego o pojemności 500 m3 i tłoczona jest przez 4 pompy /3+1/, do zbiornika "Piasna Górka". Rurociąg ułożony jest w terenie bardzo zróżnicowanym wysokościowo. Szczególnie niekorzystne są wzniesienia w pobliżu pompowni w hektometrze 2+285 oraz 4+446, w których przy braku odpowiedniego zabezpieczenia rurociągu powstają awarie. Powstające awarie polegają na wypychaniu rur z kielichów i wciąganiu uszczelek do wewnątrz rurociągu. Po prześledzeniu profilu podłużnego rurociągu oraz z uzyskanych informacji od Eksploatatora wodociągu stwierdzono ze rurociąg PVC 315 na odcinku Gorzków - Piasna Górka nie jest zaopatrzony w zawory odpowietrzająco- napowietrzające. W kilku najwyższych punktach zamontowane są hydranty, które miały służyć do odpowietrzania sieci. Przed zbiornikiem "Piasna Górka" na rurociągu zamontowana jest przepustnica z napędem elektrycznym, której zadaniem jest okresowe, w ustalonym trybie, napełnianie zbiornika "Piasna Górka". Ciśnienie wody w rurociągu utrzymywane jest automatycznie tak aby ciśnienie przed zbiornikiem wynosiło około 1,6-1,9 bar, co zapewnia odpowiednie ciśnienie wody dla odbiorców na trasie rurociągu od pompowni "Gorzków" do zbiornika "Piasna Górka". 2). Zbiornik "Piasna Górka". Zbiornik o pojemności 1000m3 stanowi magazyn wody dla miasta Świątniki Górne. Woda do sieci tłoczona jest przez istniejącą pompownię zlokalizowaną w komorze zasuw zbiornika. Instalacja armatury w komorze zasuw zbiornika pozwoli na pracę wstecz na rurociągu co zapewni zasilanie gminy Siepraw /m. Łyczanka/ w wodę w okresie awarii na rurociągu. Jednakże brak zasuwy na rurociągu w węźle podłączenia m. Łyczanka uniemożliwia obecnie taką możliwość. 3). Pompownia "Gorzków". W pompowni "Gorzków" znajdują się 4/3+1/ pompy typu MR 230 Leszczyńskiej Fabryki Pomp. Pompy charakteryzują się następującymi parametrami: - moc pompy Ns = 15kW, - wydajność pompy Qmax=500-800 l/min, - wysokość podnoszenia pompy H=72-67m, - prędkość obrotowa pompy n=2900 obr./ min. Na rurociągu tłocznym w pompowni znajduje się zbiornik wodno- powietrzny, który ma za zadanie działanie hydroforowe. Pompy pracują w dwóch cyklach pracy: - cykl 1 - napełnienia zbiornika "Piasna Górka"- włączone są 3 pompy, przepustnica regulacyjna przed zbiornikiem jest otwarta, zbiornik jest napełniany i utrzymuje się zadane ciśnienie 1,6-1,9 bar. - cykl 2 - po uzyskaniu maksymalnego poziomu wody pompy w pompowni "Gorzków" przechodzą w stan pracy jednej pompy, przepustnica zostaje zamknięta i utrzymuje się zadane ciśnienie 1,6-1,9 bar, co odpowiada rzędnej ciśnienia około 408,9 m n.p.m. Pompy nie posiadają przetwornic częstotliwości, włączane i wyłączane są jednostopniowo. Położenie wysokościowe obiektów: - rzędna terenu przy zbiorniku w Gorzkowie - 370,66 m n.p.m. - rzędna terenu przy zbiorniku "Piasna Górka" w Rzeszotarach - 390,87 m n.p.m. - rzędna zwierciadła wody z zbiorniku "Gorzków" - 375,60 m n.p.m. 4). Zapotrzebowanie na wodę dla przedmiotowego wodociągu. Zapotrzebowanie na wodę przyjęto w oparciu o wskazania wodomierzy za rok 2015. Gmina Świątniki Górne zakupiła wodę od MPWiK Kraków w następujących ilościach: Styczeń - 33000 m3 Luty - 33280 m3 Marzec - 38530 m3 Kwiecień - 38510 m3 Maj - 38170 m3 Czerwiec - 47150 m3 Lipiec - 49940 m3 Sierpień - 47660 m3 Wrzesień- 39270 m3 Październik - 38720 m3 Listopad - 35910 m3 Grudzień - 46340 m3 Sumaryczna ilość wody zakupionej przez Gminę Świątniki Górne w 2015 r. Wyniosła 486480 m3, z czego około 68000 m3 odsprzedała Gminie Siepraw na zasilenie miejscowości Łyczanka. Odejście do Łyczanki zlokalizowane jest tuż przed zbiornikiem "Piasna Górka" w węźle 92. 5). Przyczyny powstawania awarii. 1. Brak zaworów odpowietrzająco- napowietrzających. 2. Brak zabezpieczenia przeciw uderzeniowego. 3. Sposób pracy pompowni, a w szczególności sposób włączania i wyłączania pomp. Z wyżej wymienionych czynników najbardziej negatywny wpływ na pracę wodociągu ma brak zaworów napowietrzająco-odpowietrzających. Załączony profil podłużny rurociągu pokazuje jak wiele takich miejsc jest na rozpatrywanej sieci. Rozmieszczone obecnie hydranty p.poż absolutnie nie powinny być przeznaczone do odpowietrzania i napowietrzania sieci podczas jej normalnej pracy. 6). Sposób poprawy pracy rurociągu. W celu poprawy pracy wodociągu konieczne jest założenie zaworów odpowietrzająco - napowietrzających w najwyższych punktach sieci. Dobrano odpowiednie zawory odpowietrzająco- napowietrzające, a ich rozmieszczenie pokazano na załączonych profilach - rys. TS/7 i TS/8. Dobór zaworów wykonano dla wariantu z obecnie pracującą pompownią oraz dla wariantu z pompownią zaproponowaną w opracowaniu, szczegóły znajdują się w III.2.9). Bardzo istotne jest aby zamontować w zaznaczonych węzłach specjalne zawory łagodzące uderzenia hydrauliczne. Poza zaworami odpowietrzająco- napowietrzającymi na rurociągu tłocznym w pompowni należy zamontować zawór przeciwuderzeniowy oraz zawory odpowietrzająco-napowietrzające. Zawory odpowietrzająco-napowietrzające zwłaszcza z funkcją przeciwuderzeniową powinny mieć średnicę taką jak wskazana w niniejszym opracowaniu ponieważ założenie innych odpowietrzników może spowodować wręcz odwrotne od zamierzonych skutki. Niedowymiarowanie lub przewymiarowanie zaworów może podnieść ryzyko wystąpienia awarii. W części rysunkowej na mapach sytuacyjno-wysokościowych zaznaczono węzły, gdzie zlokalizowane powinny zostać zawory napowietrzająco - odpowietrzające. Na profilach podłużnych pokazano pracę rurociągu w przypadku: I) stanu istniejącego dla maksymalnej przepustowości rurociągu, II) istniejącej pompowni z proponowanym uzbrojeniem wodociągu III) nowego zestawu hydroforowego z proponowanym uzbrojeniem wodociągu. 7). Pojemności zbiornika "Piasna Górka. Istniejący zbiornik "Piasna Górka" o pojemności 1000 m3 zapewnia odpowiedni zapas wody, ponieważ przy 24 godzinnej pracy pomp pompowni "Gorzków" i dla największej możliwej ilości wody przetłaczanej w dobie maksymalnej w roku 2015, konieczna pojemność całkowita zbiornika powinna wynosić V=640 m3. 8). Współpraca zbiornika z siecią w m. Łyczanka. Jak wspomniano wcześniej, obecnie nie jest możliwe podanie wody ze zbiornika "Piasna Górka" do sieci wodociągowej m. Łyczanka, z powodu braku zasuwy na rurociągu PVC O315mm w węźle 92. Obecnie woda do sieci w m. Łyczanka dostarczana jest wyłącznie w czasie bezawaryjnego działania wodociągu Gorzków-Zbiornik "Piasna Górka". W przypadku awarii na rurociągu PVC O315mm m. Łyczanka pozbawiona jest wody. Sytuację obecną poprawi montaż zasuwy odcinającej oraz zaworów odpowietrzająco -napowietrzających w węźle nr 92. Schemat węzła pokazano na rys. TS/5, TS/7, TS/8. Po wykonaniu węzła nr 92 w przypadku awarii na rurociągu na odcinku Gorzków-węzeł nr 92, możliwe będzie zaopatrzenie Gminy Siepraw bezpośrednio ze zbiornika. 9). Pompownia "Gorzków". W pompowni "Gorzków" znajdują się 4 pompy (w tym jedna stanowi pompę rezerwową) o parametrach: - moc pompy Ns=15kW, - wydajność pompy Qmax= 500-800 l/min, - wysokość podnoszenia pompy H=72-67m, - prędkość obrotowa pompy n= 2900 obr./min. Na rurociągu tłocznym zamontowany jest zbiornik wodno- powietrzny, mający za zadanie funkcję hydroforową. Biorąc pod uwagę wiek pracujących pomp oraz ich parametry w szczególności dużą moc silników 15 kW i brak łagodnego sterowania pompami należy je wymienić. Należy przewidzieć również wymianę na nową : zasuwę DN 250 znajdującej się przed istniejącą przepustnicą DN 250, istniejącą przepustnicę DN 250 z napędem elektrycznym oraz zasuwę DN 250 za istniejącą przepustnicą. Dobrano zestaw pomp o odpowiednich parametrach i aktualnych potrzebach. Dane wyjściowe oparto o: -wymagane ciśnienie za zestawem na cele gosp. Hwym=5,0 bar - dopuszczalne ciśnienie za zestawem Hdop= 5,5 bar - minimalne ciśnienie napływu- przyjęto Hmin=4,0 m - zapotrzebowanie przeciwpożarowe Q=18,0 m3/h (Q=5 l/s) Do wyznaczenia maksymalnej wydajności pompowni wzięto pod uwagę największe zużycie wody (lipiec 2015 r.) które wynosiło 49940 m3. Zatem łączną wydajność pomp uzyskano z poniższych obliczeń: Qśr.=49940m3/mies.=49940:31=1610,96 m3/d=67,12 m3/h Współczynnik nierównomierności dobowej taki jak do analizy pojemności zbiornika - Nd=1,6 Qmax. d.- maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę Qmax. d.=1611*1,6=2578 m3/d W celu sprawnego funkcjonowania pompowni, możliwości wyłączenia pomp i dokonania przeglądu przyjęto 20- godzinny na dobę czas pracy pompowni: Qp= 2578:20=129 m3/h Oprócz pomp dobranych dla przepływu maksymalnej doby zalecana jest w rozpatrywanym przypadku pompa do rozbiorów minimalnych (nocnych), której wydajność przyjęto 10% z Qśr. Qmin=0,1*67,12=6,7 m3/h Dla powyższych parametrów należy dobrać zestaw oparty na pompach pionowych, wielostopniowych, wysokosprawnych Q=129 m3/h, H= 5 bar. Zestaw składał się będzie z 5 pomp głównych (w tym jedna stanowi czynną rezerwę układu pompowego) oraz pompy pilot do rozbiorów nocnych. Pompy wyposażone są w standardowy silnik elektryczny 7,5 kW / 2940obr./ min. i 2,2 kW / 2940 obr./ min. Łączna moc układu pompowego wynosi 39,7 kW. Wszystkie elementy pomp mające kontakt z wodą przewidziano ze stali kwasoodpornej. Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej ramie wykonanej również ze stali kwasoodpornej typ OH 18 N9 (stal zawartość 18% chromu i 9% niklu- zwykła stal nierdzewna nie zawiera niklu). Masa całego układu za pomocą wibroizolatorów przenosić się będzie na posadzkę pompowni. W skład układu wchodzą : - armatura na tłoczeniu pomp- zawory i przepustnice odcinające, - kolektor ssawny i tłoczny DN200, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych, - membranowy zbiornik ciśnieniowy tłumiący uderzenia hydrauliczne w sieci - 2szt. - konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej - manometry kontrolne z czujnikiem ciśnienia. Każda z pomp wyposażona powinna być w przetwornice częstotliwości, powodującą łagodny start i zatrzymanie pompy. Zestaw powinien być wyposażony w maksymalnie duże przeponowe zbiorniki wodno-powietrzne dobrane przez producenta pomp. W celu złagodzenia uderzenia hydraulicznego na rurociągu tłocznym w pobliżu zestawu pomp sugeruje się zamontować zawór przeciwuderzeniowy, oraz zawór odpowietrzająco- napowietrzający, które będą skutecznie zmniejszały wielkość uderzenia hydraulicznego. Dla istniejącego układu pompowego należy poza zaworem przeciwuderzeniowym zamontować dla każdej pompy zawór odpowietrzająco- napowietrzający. Należy przewidzieć poprzez montaż zaworów odcinających możliwość zamknięcia rurociągów tłocznych w celu konserwacji lub demontażu armatury. Należy przewidzieć możliwość transmisji danych w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym monitoring pompowni oraz monitorem wizualizacyjnym HD minimum 32", możliwość sterowania i podglądu z siedziby Zamawiającego. Oprogramowanie winno być kompatybilne z istniejącym. 10). Ilość armatury na sieci. Wykonawca na modernizowanym wodociągu winien zastosować 24 zawory odpowietrzająco-napowietrzające oraz 1 zasuwę w węźle W92 w miejscach zaznaczonych na dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca winien zastosować zasuwy zgodnie z poniższym opisem. Zasuwa miękko uszczelniona kołnierzowa winna być wykonana z żeliwa sferoidalnego pokrytego powłoką na bazie żywicy epoksydowej, która zagwarantuje skuteczną ochronę antykorozyjną. Uszczelnienie trzpienia w pokrywie głowicowe (pierścienie O-ring). Śruby łączące wpuszczone ze stali nierdzewnej, korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, który zabezpieczony jest specjalnym pierścieniem. Należy zastosować jako przejście z rurociągu PVC na przejście kołnierzowe wielozakresowy łącznik z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem. Zasuwę należy wyposażyć w klucz teleskopowy oraz skrzynkę terenową żeliwną posadowioną na betonowej podmurówce. Jako oznakowanie preferuje się tabliczki z wytłoczonym typem i domiarem do zasuwy zamontowane na słupkach betonowych w miejscach widocznych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Zawory odpowietrzająco - napowietrzające należy zamontować w studzienkach o średnicy fi 1000 mm z zamknięciem włazem żeliwnym dostosowanym do warunków terenowych. Poziom włazu dostosować do wysokości przyległego terenu. Studnie z zamontowaną armaturą należy oznakować analogicznie do oznakowania zasuw. Włazy żeliwne należy zastosować z zamkiem oraz na imbus, zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 11). Organizacja pracy. Aby zmniejszyć niedogodności względem mieszkańców związane z odcięciem wody Wykonawca winien realizować zadanie za pomocą minimum 4 brygad jednocześnie. Każda z brygad powinna składać się co najmniej z : jednego brygadzisty, dwóch monterów instalacji wodno-kanalizacyjnej, jednego operatora koparki, co Wykonawca potwierdza w Wykazie osób (zał. 9). Ponadto Wykonawca winien prowadzić prace związane z wyłączeniem wody wyłącznie w godzinach 8-15 w dni robocze, tak, aby w godzinach 15-8 była możliwość napełnienia w całości wodą zbiornika "Piasna Górka". Na Wykonawcę nakłada się obowiązek ustalenia z Zamawiającym dokładnego harmonogramu wyłączenia wody w celu poinformowania mieszkańców. W wyjątkowej sytuacji, w przypadku wyłączenia wody na okres powyżej 12 godzin, Wykonawca winien w jak najszybszym terminie zorganizować dostawę wody jednocześnie w minimum 6 beczkowozach dla części mieszkańców miejscowości : Rzeszotary (ok. 200 gospodarstw domowych, tj. ok. 100 m3 wody dziennie), Gorzków (ok. 50 gospodarstw domowych, tj. ok. 25 m3 dziennie), Byszyce (ok. 50 gospodarstw domowych, tj. ok. 25 m3 dziennie), Janowice (ok. 50 gospodarstw domowych, tj. ok. 25 m3 dziennie ) do późnych godzin nocnych oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy miejsca postoju minimum 6 beczkowozów w najważniejszych punktach wyżej wskazanych miejscowości. Powyższą ewentualność Wykonawca winien skalkulować w cenie ofertowej. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) Dokumentacją techniczną, b) Zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi i technologicznymi, standardami bezpieczeństwa ppoż. i BHP, c) Przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i ochrony środowiska, d) Poleceniami Zamawiającego, e) Pozostałą dokumentacją przetargową, f) Przedmiarem robót, który stanowi wyłącznie dokument pomocniczy i Wykonawca nie może bazować jedynie na zapisach w nim zawartych. Wspólny słownik zamówień CPV : Kod podstawowy : 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Kody pozostałe : 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Zakres umowy obejmuje m.in.: a) organizację terenu budowy, b) zabezpieczenie robót pod względem BHP, c) pełną obsługę geodezyjną w tym w szczególności: opracowanie szkiców geodezyjnych oraz map powykonawczych z klauzulą ostateczności, d) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych umową. Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny być w I gatunku (w standardzie nie gorszym niż w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót) oraz posiadać świadectwa bezpieczeństwa, atesty, gwarancje, certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zwracamy szczególną uwagę iż Zamawiający dopuszcza jedynie śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki z wkładką stalową, e) opracowanie i uzgodnienie ewentualnych projektów, zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i wszelkich innych dokumentów i projektów niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania (m in. uzyskanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego) wraz z poniesieniem wszelkich kosztów, f) przeprowadzenie badań zagęszczenia gruntu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, wraz z dostarczeniem dokumentacji podpisanej przez uprawnione do tego osoby, g) zapewnienie nadzoru archeologicznego na budowie zgodnie z odpowiednimi uzgodnieniami znajdującymi się w projektach budowlanych - jeśli zajdzie taka potrzeba, h) przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi i eksploatacji urządzeń, i) zebranie i przekazanie Zamawiającemu kompletu oświadczeń właścicieli lub władających nieruchomościami objętymi inwestycją, którym w wyniku realizacji przedmiotu umowy pośrednio lub bezpośrednio naruszono stan posiadania, o przywróceniu przez Wykonawcę terenu do stanu sprzed robót i nie wnoszeniu żadnych uwag w tej kwestii. j) organizację we własnym zakresie miejsca odwozu urobku na odkład. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokładnie z warunkami lokalnymi w których będą realizowane roboty, a w szczególności z ukształtowaniem terenu budowy, wszelkimi charakterystycznymi punktami w bezpośrednim i pośrednim otoczeniu budowy, możliwościami zasilania w energię, wodę, możliwościami dojazdu na plac budowy ciężkim sprzętem itp. i nie wnosi uwag. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo ograniczenia zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca z tego tytułu nie może żądać wobec Zamawiającego jakichkolwiek odszkodowań lub zapłaty. W przypadku wskazania w dokumentacji technicznej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacji i systemu, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach (zaakceptowanych przez projektanta i inwestora). Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej : - tej samej wytrzymałości, - tej samej trwałości, - o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, - kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, - spełniać te same funkcje, - spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, - posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej. Zaleca się przed złożeniem oferty przetargowej wizytę w terenie w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi w których będą realizowane roboty budowlane.

II.5) Główny kod CPV:

45330000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45100000-845111200-045111230-945112100-645332200-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP, o wartości nie przekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego. Zakres możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających, może polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności zwiększeniu ilości urządzeń technicznych służących obsłudze tych sieci. Ewentualne zamówienia uzupełniające będą wykonywane na terenie Gminy Świątniki Górne.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

14

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

1.2.3.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy wykażą posiadanie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: posiadają wiedzę i doświadczenie wyrażające się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 1.2.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w powyższym zakresie. Kierownik budowy musi być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej terytorialnie okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

B.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. B.2. Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zał. nr 7 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (m.in. spółki cywilne, konsorcja) wymaga się, aby oświadczenie zostało złożone odrębnie przez każdy ubiegający się o udzielenie zamówienia podmiot.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

C.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. C.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. C.3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł. Wykonawca, który polega w sytuacji określonej w sekcji IV pkt 11 niniejszej SIWZ na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, w sekcji IV ust. 2 pkt. 2.2) do 2.16) niniejszej SIWZ. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w sekcji IV pkt 11 niniejszej SIWZ, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w pkt 4.2 niniejszej sekcji. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

A.1. Formularz ofertowy- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (zał. nr 1), W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy pomocy Podwykonawcy/ów, w załączniku nr 1 do SIWZ należy wskazać część zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy/om oraz podać firmę/y Podwykonawcy/ów. A.4. Kosztorys ofertowy w formie tabeli elementów scalonych A.5. Stosowne pełnomocnictwo (a) w formie pisemnej - w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę Pełnomocnika do złożenia oferty, do podejmowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do wnoszenia środków ochrony prawnej, lub w przypadku ustanowienia Pełnomocnika przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. D.1. Zamiast dokumentów, o których mowa pkt "B" ppkt B.1. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. D.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w powyższym pkt D.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. D.1.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 25.000,00 zł (słownie : dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100 złotych). 3. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. 54 1240 4748 1111 0000 4879 9346, z adnotacją: "Montaż urządzeń na sieci wodociągowej wraz z modernizacją pompowni wody "Gorzków" w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne - zadanie I". b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych, d. gwarancjach bankowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 t.j. z dnia 2016.03.17); 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszej sekcji 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 5 niniejszej sekcji, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy są niedopuszczalne, chyba że zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany mieszczą się w okolicznościach określonych w ust. 2 umowy; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w Umowie; 4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e z dnia 29 czerwca 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 2. Istotne zmiany treści umowy mogą dotyczyć lub wynikać z następujących okoliczności: 1) zmiany terminu polegającej na przedłużeniu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) działania podmiotów trzecich, np. przedłużanie terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych badań, opinii, ekspertyz, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - wówczas Strony umowy doliczą do pierwotnego terminu okres stanowiący różnicę pomiędzy terminem pierwotnym przewidzianym na ich wydania a terminem faktycznym, b) wystąpienie siły wyższej, o której mowa w § 15 uniemożliwiającej wykonanie umowy; c) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; d) działań osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających, utrudniających wykonanie robót budowlanych, które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze Stron umowy; e) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji umowy , których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac; f) wydłużenia terminów dostaw materiałów, nie wynikającego z okoliczności zależnych od Wykonawców ponad 14 dni w stosunku do zobowiązań dostawców materiałów - o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów; g) podpisania aneksu do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonywanie "dodatkowych robót budowlanych" będzie miało wpływ na realizację zakresu zamówienia podstawowego; h) konieczności wykonania przez Wykonawcę dokumentacji zamiennej; i) wyrażenie przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, j) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy, a którego realizacji nie można było przewidzieć na etapie składania oferty, wówczas termin wykonania określony w umowie pierwotnej zostanie zmieniony o okres przewidziany na realizację i odbiór zamówienia dodatkowego określonego w umowie o udzielenie zamówienia dodatkowego, k) konieczność wykonania uzasadnionych i koniecznych robót zamiennych po uzgodnieniu z Zamawiającym, l) ograniczenie zakresu robót dotyczące realizowanej inwestycji wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, m) skomplikowany charakter opracowania, tj. braku dokumentacji uzbrojenia terenu wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją, n) wystąpienia konieczności wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wprowadzenia, aby możliwe było zakończenie i spełnienie celów umowy, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności dotyczące rozwiązań budowlanych, rękojmi i gwarancji, o) w przypadku wystąpienia przeszkód geologicznych, p) w przypadku wystąpienia obiektów i znalezisk archeologicznych, geologicznych lub przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony na podstawie właściwych przepisów, q) w przypadku wystąpienia niewypałów i niewybuchów oraz substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób wykonujących roboty budowlane, r) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia prac, w tym m.in. : - konieczności wykonywania części robót w inny sposób niż założono w projekcie, - zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, Zmiany wskazane w ust. 2 pkt. 1) w zakresie terminu zakończenia umowy będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie przedmiotu Umowy jest lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2 pkt. 1). 2) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: a) z powodu zaniechania lub uzasadnionej rezygnacji z tytułu okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, z wykonania danego zakresu robót budowlanych objętego przedmiotem zamówienia, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone odpowiednio do rzeczywiście wykonanego zakresu robót budowlanych, b) podpisania aneksu do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lit. a) i b) ustawy Pzp, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące przesłanki tj. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% określonej pierwotnie w Umowie, d) zmiany urzędowej stawki podatku VAT, e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii wykonania, w przypadku: a) pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów wykonania przedmiotu umowy, b) pojawienia się nowszej technologii wykonania, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy, c) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) podyktowane to będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, - na inne materiały, urządzenia lub technologie posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia, 4) zmiana osób wskazanych do wykonania zamówienia z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, w tym : a) konieczność zmiany kierownika budowy, przy czym warunkiem koniecznym zmiany będzie wykazanie przez Wykonawcę, że nowa osoba spełnia warunki określone w niniejszej SIWZ, b) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy czym w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, c) powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał w ofercie wykonania danej części zamówienia przy pomocy Podwykonawcy, z zastrzeżeniem art. 36ba ustawy Pzp. 3. O tym, czy wystąpiły podstawy do dokonania zmiany umowy decyduje Zamawiający na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 4. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego zmiana umowy wymaga obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust.1 umowy, zmiana taka może nastąpić tylko wraz ze zmianą wynagrodzenia. 5. Zmiana umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-17

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetar

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.