Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

NAPRAWA DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWO

Gmina Żukowo

NAPRAWA DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWO

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516500-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Żukowo

Regon

ulica ul Gdańska

Numer domu 52

Numer mieszkania

Kod pocztowy 83330

Miejscowość Żukowo

Województwo pomorskie

Państwo Polska

Numer telefonu +48 58 6858300

e-mail ugzukowo@zukowo.pl

Fax +48 58 6858300

Adres strony internetowej (URL)

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

http://bip.zukowo.pl/Article/id,2038.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.zukowo.pl/Article/id,2038.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej "OFERTA - Naprawa dróg gruntowych na ternie Gminy Żukowo - część ....... Nr postępowania ZP.271.4.2018"

Adres

Gmina Żukowo ul Gdańska 52, 83 - 330 Żukowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

NAPRAWA DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWO

Numer referencyjny

ZP.271.4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

NAPRAWA DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWO Część I - Rejon I Obejmujący następujące sołectwa: Sołectwo Chwaszczyno, Tuchom, Nowy Świat, Borowiec, Banino, Pępowo, Miszewko, Rębiechowo, Dabrowa. Planowana łączna długość równania w trakcie umowy 600 000 mb Część II - Rejon II obejmujący sołectwa: Sołectwo Miszewo, Żukowo, Czaple, Lniska, Przyjaźń, Niestępowo, Skrzeszewo, Łapino Kartuskie, Leźno, Glincz, Otomino, Widlino, Małkowo, Sulmin, Babi Dół. Planowana łączna długość równania w trakcie umowy 412 500 mb

II.5) Główny kod CPV

45233220-7

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena60,00dodatkowy sprzęt40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego części I i/lub części II w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia powtarzającego będzie wykonanie robót polegających na powtórzeniu podobnych robót tj naprawa dróg gruntowych poprzez profilowanie i zagęszczenie na terenie Gminy Żukowo. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa powyżej do wysokości 10% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego danej części. Całkowita wartość zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu wartości zamówienia. 2. Warunkiem udzielenia tego zamówienia jest zapewnienie źródeł finansowania tego zamówienia oraz wynegocjowania warunków jego realizacji pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. Zamieszczenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, nie daje wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe uprawnienia do zgłaszania roszczenia o udzielenie zamówienia powtarzającego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-12-21

II.9) Informacje dodatkowe

Realizacji zamówienia nastąpi w zależności od warunków atmosferycznych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 21.12.2018r

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

aa) Wykonawca dysponuje sprzętem Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje ( lub przedstawi informację o podstawie do dysponowania): Część I . Jedną równiarką drogową samojezdną o trzech osiach, ze zrywakiem i lemieszem środkowym o szerokości min 3,5 m i o mocy min. 115 KM . Jednym walcem wibracyjnym samojezdnym o masie min 16T Część II . Jedną równiarką drogową samojezdną o trzech osiach, ze zrywakiem i lemieszem środkowym o szerokości min 3,5 m i o mocy min. 115 KM . Jednym walcem wibracyjnym samojezdnym o masie min 16T W przypadku składania na obie części . dwie równiarki drogowe samojezdne o trzech osiach, ze zrywakiem i lemieszem środkowym o szerokości min 3,5 m i o mocy min. 115 KM . dwa walce wibracyjne samojezdne o masie min. 16T ab) Wykonawca dysponuje doświadczeniem część I 1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej co najmniej jedno zamówienie polegające na naprawie, równaniu, profilowaniu, kształtowaniu dróg gruntowych nieutwardzonych, o wartości min. 200.000,00 PLN netto 2) Wykonawca wskazuje zamówienia zakończone to znaczy wykonane i odebrane przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Część II 1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej co najmniej jedno zamówienie polegające na naprawie, równaniu, profilowaniu, kształtowaniu dróg gruntowych nieutwardzonych, o wartości min. 100.000,00 PLN netto 2) Wykonawca wskazuje zamówienia zakończone to znaczy wykonane i odebrane przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania na więcej niż jedną część Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej co najmniej jedno zamówienie polegające na naprawie, równaniu, profilowaniu, kształtowaniu dróg gruntowych nieutwardzonych, o wartości min. 300.000,00 PLN netto lub dwa polegające na naprawie, równaniu, profilowaniu, kształtowaniu dróg gruntowych nieutwardzonych, o łącznej wartości min. 300.000,00 PLN netto Wykonawca wskazuje zamówienia zakończone to znaczy wykonane i odebrane przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert 2. W przypadku oferty składanej wspólnie przez wykonawców ocena spełnienia warunków nastąpi w sposób łączny.

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 4 wraz z dowodami określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie ze przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 2) Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia - załącznik nr 5

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 3 (jeśli dotyczy) Dowód wniesienia wadium Formularz ofetowy

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości Część I - 5000,00 zł Część II - 3000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00dodatkowy sprzęt40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób zmian będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, 3)Zmiana podwykonawcy pod warunkiem spełnienia warunków określonych w umowie, 4) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy PZP w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia, oraz wykazać, iż w stosunku do proponowanego podwykonawca nie zachodzą przesłanki wykluczeniu z postępowania określone w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP - w tym celu wykonawca przedkłada wypełniony przez podwykonawcę oświadczenie (załącznik nr 2B) wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wkluczenia 5) skorzystania z podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej ofercie Wykonawca nie przewidywał realizacji części zamówienia w podwykonawstwie; 6) Rezygnacja z podwykonawstwa, zmiany zakresu zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, 7)Wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych m.in. okolicznościami: a)siłą wyższa uniemożliwiająca realizację przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz mająca wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy oraz wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy b)przestojów opóźnień zawinionych przez zamawiającego mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy c)zmiana danych związanych z obsługa administracyjno-organizacyjną umowy d) zmiana terminów płatności e)Wystąpienia omyłek rachunkowych, pisarskich w treści umowy f)Rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części umowy g)Zmiana użytych materiałów 8)Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić m.in. w przypadku: a) ) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian a wartość wynagrodzenia brutto zostanie powiększona z odpowiednim zastosowaniem zwiększonej stawki podatku VAT. b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i/lub zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w przypadku zmian w przepisach, które nie były znane wykonawcy na dzień składania ofert ( nie były opublikowane) . Wysokość wynagrodzenia może nastąpić o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek o ile wykonawca wykaże iż zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiany te będą obowiązywać od dnia zawarcia przez strony stosowanego aneksu. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wpływ przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumenty wskazujące na wzrost wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych zmian) osób biorących udział w realizacji zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów wynagrodzeń na wzrost kosztów realizacji umowy. 9) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a mających charakter zmian nieistotnych w rozumieniu z art. 144 ust 1e ustawy PZP 10) jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym w art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 3. zmiany w sposobie fakturowania i terminów zapłat za faktury 4. Zmiany w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy: a) w przypadku wstrzymania przez zamawiającego realizacji zlecenia ( termin umowny zostanie wydłużony o liczbę dni wstrzymania robót). Wstrzymanie wykonania prac może nastąpić w przypadku: - niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację prac lub niszczących zaawansowanie robót. Pod pojęciem "niesprzyjające warunki atmosferyczne" rozumie się warunki atmosferyczne, które swoim zakresem (intensywność opadów, temperatura) i terminem (długość trwania) odbiegają od warunków atmosferycznych charakterystycznych dla tej pory roku i tego rejonu w latach ubiegłych a obowiązujące przepisy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót. - w przypadku pojawienia się okoliczności, które w ocenie Zamawiającego wymagają wstrzymania robót do czasu zajęcia stanowiska przez uprawnione instytucje i podmioty np. konieczność uzyskania specjalistycznych opinii i ekspertyz itp. 5. Warunki dokonywania zmian: 1) pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; 2) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-26

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

4. Wykonawca w celu zawarcia umowy jest zobowiązany: 1) przedstawić opłaconą polisę wraz z dowodem opłacenia składki potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 PLN obowiązującej co najmniej przez okres trwania umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zmawiającym; w przypadku gdy ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności wygaśnie w czasie trwania zawartej umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia OC i przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy; 2) przedstawić umowę konsorcjum - jeśli dotyczy; 3) przedstawić umowę spółki cywilnej - jeśli dotyczy, 4) wykaz podwykonawców, umowy z podwykonawcami itd- jeśli dotyczy 5) wskaże numer telefonu komórkowego wykonawcy oraz nr faksu lub adres poczty mailowej na który Zamawiający będzie wysyłał potwierdzenia zlecenia realizacji robót 6) przedstawi dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny brutto, Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę / podwykonawcę osób bezpośrednio realizujących niniejsze zamówienie na podstawie umowy o pracę w myśl Kodeksu Pracy. Wymóg ten dotyczy czynności w trakcie realizacji zamówienia w szczególności - obsługi sprzętu realizującego niniejsze zamówienie tj równiarki, walca; o ile wykonywanie w/w czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r poz.1502 z pźn. zm.) dalej zwanym KP). Zgodnie z treścią art. 22 § 1 KP przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę a pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa rejon II

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Żukowo codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.